Unil-bærekraftsrapport 2020

Side 1

Vi går foran

BÆREKRAFTSRAPPORT 2020

Menneskerettigheter og sosial utvikling

Miljø

Dyrevelferd

Helse

Side 2

Side 3

Vi vil gå foran med produkter forbruker kan stole på og skal skape tillitt til NorgesGruppens egne merkevarer.

Menneskerettigheter og sosial utvikling

Helse

Innledning

Miljø

Side 4 Side 6 Side 8 Side 11 Side 12

Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 Side 22 Side 24 Side 26

Side 31 Side 32

Side 43 Side 46

Forord

Ambisiøse mål for plastreduksjon

Tiltak for verdige arbeidsforhold

Mindre salt, sukker og mettet fett

FNs bærekraftsmål

Plastreduserende tiltak 2020

Våre samarbeidsprosjekter

Vi gjør Norge litt sunnere

En strategiperiode er over

Utfordringer innen emballasje – mange hensyn å ta

Q&A på bærekraft

Dyrevelferd

Avslutning

Mer resirkulert må til

Hvor kommer våre produkter fra?

Sammen om å kutte matsvinnet

Side 39 Side 40

Side 48 Side 50 Side 53

Ulike regelverk skaper utfordringer

Status på mål i strategiperioden

På veien fra produsent til forbruker

Et utfordrende år

Sertifiseringer og merkeordninger

Unil skjerper kravene for bærekraftige papir- og treprodukter

Bærekraftsteamet

Side 28

Svanemerket gir trygghet

Side 4

Side 5

Odd Ture Wang Adm. direktør

Sammen om en bedre framtid!

Wibecke Ødegård Johansen Kvalitet- og bærekraftssjef

En likestilt ledergruppe

Ivan Strømseth Økonomi og administrasjon

I NorgesGruppen og Unil har vi tydelige mål for likestilling og kjønnsbalanse. Målet til NorgesGruppen er at det skal være minimum 40 % av hvert kjønn i alle deler av virksomhetene. I Unil har vi gått enda litt lenger for toppledelsen. I 2018 satte vi som mål at Unils ledergruppe skulle bestå av 50 % av hvert kjønn innen 2020.

Helle Tollehaugen Marked/innkjøp Tørrvare/frys

Kristina Hagensen Holberg (permisjon) Marked/innkjøp fersk/frys

Så hva er status med hensyn til likestilling mellom kjønnene i Unils ledergruppe?

Hensikten med rapporten er å vise eksempler på hva vi har gjennomført, og gjennom dette bygge tillit til våre merker og produkter. Vi skal også bidra til å skape eierskap og stolthet til merkene våre i hele NorgesGruppen. Rapporten skal i tillegg være et hjelpemiddel for våre kunder når de skal selge produkter, om det være seg i butikk eller ved å sette dem på menyen.

Vibeke Lundby Marked/innkjøp nonfood/tørr

I Unil har det i mange år vært jobbet aktivt med å få en mer kjønnsbalansert ledergruppe. De siste ansettelsene har vært kvinner, og disse har vært rekruttert internt i Unil og fra Kategori og innkjøp i NorgesGruppen. I rekrutterings­ prosessen har det vært viktig for oss med riktig faglig bakgrunn, men vel så viktig har det vært å se på kandidat­ enes potensiale som ledere. Dette har resultert i at vi har fått på plass flere dyktige kvinner, og at vi nådde målet vårt om 50 % likestilling mellom kjønnene i ledergruppen i 2020. Det er vi stolte av.

Cato J. Korsgården Storhusholdning shh/kbs/off/ind

Odd Ture Wang Adm. direktør

Det er derfor veldig inspirerende og motiverende å se alle de gode bærekraftstiltakene som er presentert i rapporten og gjennomført i 2020, og rapporten fremstår som et tydelig eksempel på den bærekrafts­ kulturen som vokser frem i arbeidet med våre merkevarer. Med bærekraftskultur mener jeg at det er naturlig at vi i Unil stadig jobber for og er pådrivere for endringer. Det er vårt ansvar å gjennomføre alle tenkelige og utenkelige endringer for å heve bærekraftstandarden på produktene vi utvikler, selger og distribuerer. Et viktig element i dette er å skape åpenhet og gjøre det mer transparent rundt alle forhold om hvor og hvordan våre produkter produseres.

Åpenhet og transparens rundt dette vil i seg selv påvirke i bærekraftig retning, fordi vi med åpenhet som et minimum må ha planlagte tiltak på plass på områder som bør utvikles, og alle valg vi gjør skal tåle innsyn og oppmerksomhet. Til slutt er jeg veldig glad for å kunne si at pandemien med nedstenging og hjemmekontor ikke i nevneverdig grad har påvirket gjennom­ føringen av bærekraftstiltakene. Samtidig vil jeg takke samarbeidspartnere (produsenter) og alle Unil-ansatte for imponerende innsats på bærekraftsområdet i 2020.

Tor Erik Tajet Salg dagligvare

→ Vi nådde målet vårt om 50 % likestilling mellom kjønnene i ledergruppen i 2020

Nina Brendsrud-­ Andersen Marketing

Noen deler av virksomheten er fremdeles mindre kjønns­ balansert, men totalt i Unil jobber det 43 % kvinner og 57 % menn. Vi er av den oppfatning at kjønnsbalanse i ledergruppen er en god start, og at et likestilt arbeidsmiljø er et godt arbeidsmiljø.

Jarle Erlandsen Hagen Lager/logistikk

Side 6

Side 7

FNs bærekraftsmål

Våre tiltak faller under disse bærekraftsmålene

11/17 BÆREKRAFTSMÅL

2

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde

Utrydde sult

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Målene skal være retningsgivende både for nasjoner, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene erstattet Tusenårsmålene, som gjaldt fra 2000 til 2015. Selv om de førte til stor fremgang innen utdanning og helse, var det enighet om at de manglet fokus på årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Høsten 2015 møttes verdens ledere i FNs hovedkvarter i New York, der de vedtok 2030-agendaen for bærekraftig utvikling – senere kalt FNs bærekraftsmål. Her sees miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Et sentralt prinsipp er at ingen skal utelates. I likhet med tusenårsmålene vektlegges private aktørers bidrag for å nå bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål gjelder alle land i verden, både de rike og de fattige. For Norges del er mange av målene allerede oppfylt, men vi har fortsatt store oppgaver foran oss på en rekke områder. I neste strategiperiode vil vi jobbe med tiltak innenfor 11 av FNs bærekraftsmål. Disse er listet opp til venstre. Vi leverer ikke på alle delmålene til vært hovedmål, men på de delmålene hvor vi kan være med å påvirke positivt i forhold til vår verdikjede. I denne rapporten vil vi beskrive noen av tiltakene vi har gjennomført. Fremover vil vi jobbe systematisk med disse målene, og vi vil formidle historiene, både der vi har fått til noe positivt, men også der vi har utfordringer.

Felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima­ endringene innen 2030

3

5

God helse og livskvalitet

Likestilling mellom kjønnene

6

7

Rent vann og gode sanitærforhold

Ren energi til alle

FNs bærekraftsmål

8

12

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ansvarlig forbruk og produksjon

13

14

Stoppe klimaendringene

Livet i havet

Vi er langt fra i mål, men vi er på god vei!

15

17

Mindre matsvinn er et viktig delmål som i høyeste grad angår vår bransje. Det samme er redusert bruk av plast, som utgjør et stort forurensings­ problem i havet.

Samarbeid for å nå målene

Livet på land

Side 8

Side 9

I strategiperioden 2020– 2025 er målet at Unil skal være markedsleder innen kvalitet og bærekraft ved at vi går foran og sikrer kvalitet og bærekraft i alt vi gjør. Mål

Mange milepæler – og noen skuffelser

– Vi har nådd mange av målene vi satte oss, men må også erkjenne at vi har støtt på noen utfordringer og skuffelser underveis. Det sier Wibecke Ødegård Johansen, som er Kvalitet og Bærekraftssjef i Unil.

På den positive siden trekker hun frem den kraftige reduksjonen av salt og sukker i en rekke produkter, og lanseringen av Nøkkel­ hullsprodukter. – Til sammen bidrar dette til positive effekter for folkehelsa, sier Ødegård Johansen. – Minst like fornøyd er vi med de mange samarbeidsprosjektene vi har fått i stand med våre leverandører. Disse prosjektene sikrer forbedringsarbeidet i utsatte verdikjeder. Vi har dessuten lært leverandørene våre bedre å kjenne, legger hun til. I perioden har Unil vedtatt en rekke nye retningslinjer som skal sikre at produsenter i risikoland er revidert og sertifisert. Det omfatter også risikoprodukter, som tunfisk, kakao, kaffe, te og papirprodukter. – Vi har sørget for at en svært stor andel av risikopro ­ duktene vi importerer nå er i henhold til våre retningslinjer, sier Julie Haugli Aarnæs, som er fagsjef for bærekraftig handel. Mer bærekraft Det har skjedd mye positivt innen bærekraft. I følge Ødegård Johansen får Unil langt flere henvendelser knyttet til dette feltet enn tidligere. – Vi opplever helt klart et økt engasjement fra forbrukerne. De stiller krav til oss, og det setter vi pris på, sier hun. – Vi er blitt et større team som jobber med bærekraft. I 2016 hadde vi én stilling som skulle ha ansvar for fagområdet bærekraft. Ved inngangen til den nye strategiperi ­ oden har vi nå to fagsjefer som jobber med bærekraftig emballasje, og to som jobber med bærekraftig handel og leverandørkjede. I tillegg har flere av de ansatte en dedikert stillingsprosent med ansvar for dyrevelferd,

helse, matsvinn, kjemikalier og utslipp, forteller Ødegård Johansen.

Til tross for at Unil har redusert innholdet av både salt og sukker i en rekke produkter, har økt salg av snacks og sukkerholdige varer gjennom NorgesGruppens kasser ført til at målene om reduksjon ikke ble nådd. – Dette ser vi tydeligst i koronaåret 2020, da gren ­ sehandelen nærmest opphørte, sier Wibecke Ødegård Johansen, som konstaterer at de heller ikke lyktes i å redusere omsetningen av mettet fett i særlig grad.

Har støtt på utfordringer Ikke alle målene som ble satt har vært mulig å oppnå i denne perioden. – Det har vært langt mer utfordrende å nå våre mål på plastreduksjon og emballasjeoptimering enn vi hadde forestilt oss, forteller Julie Haugli Aarnæs. – Vi har mange hundre produsenter som alle har ulike emballasjeløsninger, det krever store ressurser og tett samarbeid. I 2018 satte Unil som mål å bytte ut all hermetikk med kartongløsninger. Imidlertid har det vist seg at det var vanskelig å finne produsenter som kan tilby dette, særlig i Asia. – Derfor må vi konstatere at vi ikke har kommet så mye lenger på dette feltet fore ­ løpig, sier Haugli Aarnæs. – Det har også vært utfordrende å få sertifisert palmekjerneolje i noen av våre non-food produkter. Her er det så lite som tilbys at vi har vært nødt til å benytte oss av mass balance sertifisert palmekjerneolje, som ikke er i henhold til retningslinjene i vår avskogings-policy.

En strategi­ periode er over

Julie Haugli Aarnæs Fagsjef bærekraftig handel

Strategiperioden 2016–2020 er over. Det betyr at den første bærekraftstrategien for Unil avrundes. Vi har i denne perioden jobbet systematisk med å gjøre hele vår verdikjede stadig mer bærekraftig. Vi har fått på plass nødvendige retningslinjer og gjort forbedringer på eksisterende produkter (good in, bad out). Vi har gjennomført målrettede prosjekter for at mennesker og dyr i vår verdikjede skal få sine rettigheter ivaretatt. Og vi har gjennomført en rekke miljøtiltak i egen virksomhet. I 2020 solgte Unil 3868 produkter fra 501 førsteleddsleverandører i 40 land. Våre førsteleddsleverandører har igjen mange produsenter og underprodusenter.

Verdensbildet, og ikke minst vårt syn på bærekraft, har gjennomgått store endringer i strategiperioden. Og vi har lært mye! Vi går nå over i en ny strategiperiode, strategiperioden 2021–2025. Nytt for denne strategiperioden er det at bærekraft er en integrert del av Unils hovedstrategi. Vi har i den nye strategiperioden videreført mange elementer fra den forrige. Samtidig ser vi at vi må ha et ekstra søkelys på utvalgte områder der våre tiltak bidrar til en forskjell, og at vi må samarbeide enda tettere innad i Unil for å nå våre mål. Vi har knyttet tiltakene tett opp mot det vi ser på som vår mulighet til å bidra til at Norge skal nå FNs bærekraftsmål.

Wibecke Ødegård Johansen Kvalitet- og bærekraftssjef

Unil har satt krav og retningslinjer til våre leverandører og produkter.

Disse har blitt utarbeidet på bakgrunn av egne risikovurderinger og et «føre var prinsipp» hvor vi har besluttet å gå lenger enn regelverket. I våre risikovurderinger på bærekraft inngår blant annet land, råvarer og negativ påvirkning på miljø.

Side 10

Side 11

Spørsmål fra forbrukere

Jeg lurte på om dere har en oversikt over hvilke av deres hygiene- og rengjøringsprodukter (alt fra gulvvask til klesvask) som er veganske?

Hei, har lest om dårlige forhold for arbeidere i

matproduksjonskjeden i Thailand. Jeg lurer på hvordan dere følger opp deres produksjonsfabrikker for å sikre at forholdene for ansatte er ok?

SVAR

Forbrukernes engasjement rundt bærekraft har økt

Jeg lurer på hvordan posen som blåbærene fra First Price er pakket i, kan resirkuleres? Plasten er sort på innsiden og når plasten er sort er den ikke registrerbar og da trolig ”energigjenvunnet” og ikke resirkulert. Våre hygiene- og rengjøringsprodukter inneholder ikke animalske ingredienser, med unntak av First Price grønnsåpe, First Price tøymykner og Unik tøymykner. Unik RentHjem-serien er i tillegg merket med Vegan Society-merket. Vi tester heller ikke verken ingredienser eller ferdige produkter på dyr.

SVAR

Vi må snakke om den fryste avokadoen. Den er genial. Takk for at dere har kommet med den, jeg har lengtet! Men: den har alt for mye plast! Det er sikkert en grunn til det, men her tror jeg dere kan mye bedre. Håper dere finner en annen løsning her. Thailand er et av de landene vi har et spesielt fokus på, og vi er klar over de store utfor- dringene som finnes, spesielt med tanke på migrantarbeidere. Vi følger opp alle våre leve- randører i Thailand, og har som eneste norske aktør vært med å utvikle og implementere et digitalt opplæringsprogram for thailandske fabrikkarbeidere. Dette sikrer at særlig migrant­ arbeidere får bedre kunnskap om sine rettig- heter.

Silje Linevik er daglig i kontakt med forbrukere som sender inn spørsmål og ringer angående Unil sine produkter. Som teamleder for Forbrukerservice har hun svart på tusenvis av henvendelser og har god oversikt over hvordan forbrukernes interesse rundt bærekraft har endret seg.

SVAR

– Forbrukere har generelt blitt mer opptatt av hvor maten kommer fra, sier hun. – De vil vite hvem som produserer, og at produksjonsmetodene og arbeids­ forholdene holder en god standard. Vi får også mange spørsmål om dyrevelferd og testing på dyr. Og kortreist mat har blitt populært! Noen vil ha mer norsk kjøtt og råvarer, og synes også at vi kan bli mye bedre på merkingen vår. Teamlederen hos Forbrukerservice ser også en klar økende trend av henvendelser fra veganere. Mange av spørsmålene er relatert til animalske ingredienser eller vegetabilsk opprinnelse i både matvarer og non-food produkter. - Vi har veldig mange varer i sortimentet vårt og en del er veganske, uten at vi egentlig er klar over det. Gjør vi endringer ved å tilsette en animalsk ingrediens, opplever vi stadig oftere å få reaksjoner. Slik sett

er veganerne med på på å bevisstgjøre oss, forteller Silje. Hun har også erfart et økende antall henvendelser om emballasje de siste årene: – Spørsmålene gjelder både bruken av vår plastemballasje og hvordan de ulike emballasjetypene skal kildesorteres. Noen etterspør mindre forpakninger for å unngå matsvinn. Det gjelder særlig de som bor alene. Plast og emballering er et veldig komplisert fagfelt, som det er mye forskning på. Vi opplever derfor at forbruker ofte har mangelfull kunnskap om hva alternativene til plast kan være, og hvordan emballasje kan påvirke matsvinn, sier Silje. – Vi er uansett glade for at det er mange engasjerte forbrukere der ute som bidrar til at vi kontinuerlig strekker oss etter å tilby enda bedre og mer bærekraftige produkter.

Posen kan resirkuleres som plast. Fargen/svart farge på emballasjen er kun et problem om den vender ut og leses av maskinen.

Silje Linevik Teamleder for kundeservice

Jeg handler ofte Eldorado GO ECO ”Økologiske egg fra Toten”. Jeg lurer på hva slags forhold hønene lever under, og hva slags fôr de får? SVAR Økologiske høner får økologisk fôr. Alle ingredienser i fôret har vært igjennom en økologisk kontrollordning. Dette gjelder også soya og mais som er noen av ingrediensene i fôret. Betegnelsen økologisk garanterer at hønene skal kunne gå ute.

På unil.no har vi besvart en lang rekke henvendelser fra forbrukerne. Se under Ofte stilte spørsmål.

SVAR

Avokadoen er vakuumpakket for å bevare kvaliteten bedre. Når skiver av fryst avokado blir vakuumpakket, så blir pakningen ganske bulkete og teksten på forpakningen vanskelig å lese. Derfor valgte vi å sette en pose utenpå. Vi skal vurdere denne pakningen på nytt for å se om vi kan redusere mengden plast. Det er for øvrig viktig at emballasjen kastes i plastavfallet.

KUNDESERVICE 24 11 35 55

Spørsmålene og svarene er kortet ned og redigert av hensyn til personvern eller oppdatert med nyere produktinformasjon.

Side 12

Side 13

Hvor kommer produktene våre fra?

Unil hadde i 2020 3868 aktive varer i vårt sortiment fra 501 førsteleddsleverandører i 40 land. Våre førsteleddsleverandører har igjen mange produsenter og underprodusenter.

Sverige og Danmark 8,5 %

101 LEVERANDØRER

Nord Amerika 1,8 % 9 LEVERANDØRER

Asia 2,5 %

Europa 19 %

54 LEVERANDØRER

221 LEVERANDØRER

Afrika 1,2 %

Norge 66 % 154 LEVERANDØRER

1 LEVERANDØR

Sør Amerika 0,5 % 7 LEVERANDØRER

Oseania 0,1 %

2/3 av vår innkjøpsverdi kommer fra norske førsteleddsleverandører. Mange både store og små norske produsenter bidrar dermed til at våre merkevarer er å finne hjemme hos våre forbrukere eller når de spiser utenfor hjemmet. Det betyr også at vi bidrar til mange norske arbeidsplasser i hele verdikjeden og dette er vi stolte av.

1 LEVERANDØR

Prosentvis fordeling av innkjøpsverdi og antall leverandører per verdensdel i 2020.

Miljø

Side 14

Side 15

Salvador, Brasil Deponering av plastemballasje og søppel til sjøs. Foto: iStock. com/Joa_Souza

Ambisiøse mål for plastreduksjon

Mål

Reduksjon av plast er ett av fokusområdene i den nye strategien til Unil. Målsettingen er å være en pådriver for sirkulær økonomi og bærekraftige emballasjeløsninger. Samtidig skal vi forhindre forsøpling i verdikjeden og optimalisere fyllingsgrad på pall.

Vi skal innen bransjen oppfattes som en pådriver for sirkulær emballasje, bærekraftige emballasje­ materialer, samt forhindre forsøpling.

Vi i Unil er overbevist om at økt miljø ­ fokus skaper engasjement og grobunn for innovative løsninger. Ved utvikling av ny emballasje kan vi i større grad oppfylle de kravene som stilles til gjenvinning, økt fyllingsgrad og økt bruk av resirkulerte materialer. Vi må redusere plastbruken betydelig i årene som kommer. Unil velger å se på det som en mulighet til å gjøre en innsats for miljøet, og bidra til mer bærekraftige løsninger for bransjen. Noe er oppnådd, mer må til De plastreduserende tiltakene som ble innført i 2020 gir en estimert årlig plastbesparelse på 103,8 tonn. Totalt sett vil tiltakene fra 2019 og 2020 gi en plastreduksjon på 2,8 %. Det kreves

derfor fortsatt mange plastreduserende tiltak for å nå målet på 20 % reduksjon innen 2025. Følgende tiltak vil være prioritert → Øke bruken av resirkulerte og fornybare råvarer → Hjelpe forbrukerne til riktig avfallshåndtering → Unngå å bidra til mikroplastutslipp (non-food produkter) → Sikre god fyllingsgrad → Finne alternativer til plast som havner i naturen → Fjerne all unødvendig emballasje → Gjøre all emballasje enkel å gjenvinne → Design for gjenvinning

Plastløftet

Våren 2019 signerte Unil Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge.

Emballasje – til nytte og besvær

Ved å signere Plastløftet har vi forpliktet oss til å:

→ Øke bruken av resirkulert plast → Unngå unødvendig bruk av plast → Designe for gjenvinning. Gjennom faglige samlinger legger Plastløftet til rette for kompetanse­ heving som er avgjørende for at vi skal kunne nå våre mål og holde våre løfter til samfunnet.

FNs bærekraftsmål

SUP-direktivet skal redusere bruken av engangsplast

EU vedtok i 2019 et direktiv som forbyr en rekke engangsplast­ produkter. Forbudet trer i kraft 3. juli 2021, og omfatter blant annet engangstallerkner i plast, engangsbestikk i plast, sugerør, matbeholdere av isopor og bomullspinner. SUP-direktivet (Single Use Plastic) skal bidra til mindre plastforsøpling og mer sirkulærøkonomi.

Side 16

Side 17

Plastreduserende tiltak 2020

RESIRKULERING

Julepapir

Plastbøtte

Chipsposer

Carbon black pigment

De fleste typer julepapir kan ikke gjenvinnes og må derfor kastes i restavfall. Fordi vi har redusert bruken av fargestoffer og byttet ut mineraler med fibre, kan Unik julepapir sorteres som papir og resirkuleres til nytt papir av god kvalitet.

All jomfruelig plast i produksjonen av vår plastbøtte er erstattet med 100 % resirkulert plast. I 2020 bidro dette tiltaket til å redusere vår bruk av jomfruelig plast med over 40 tonn.

Ved å fjerne metallsjiktet på innsiden av posene slik at de består av kun én type plast kan de nå sorteres som plast og ikke restavfall.

I 2020 ble emballasje med carbon black pigment faset ut for flere av Fiskemannen produktene.

I 2020 brukte Unil mye ressurser på å kartlegge hvor mye plast vi plasserte i markedet de to foregående årene. For 2018 og 2019 ble det estimert en plastmengde på henholdsvis 5 761 og 5 706 tonn. Ved hjelp av en rekke mindre, men betydningsfulle tiltak oppnådde vi i 2020 en reduksjon i årsforbruket på 103,8 tonn. Dette er bare begynnelsen

FJERNING AV PLAST

I 2020 ble plast­ emballasjen på følgende

Batterier

Tunfisk

Frysebegre

Kjøkkenartikler

produkter erstattet:

Overgang til kartong­ emballasje ga en plastreduksjon på nesten 5 tonn.

Selges nå enkeltvis i stedet for plastemballert 2-pk. Plastbesparelse: 1,5 tonn.

Frysebegrene på 2,8 dl, 5,9 d og 10 dl gikk også vekk fra plastemballasje.

Flere kjøkkenartikler som slikkepott, brødkniv, ostehøvel, eggdeler, bakepensel, stekespade fikk fjernet plastemballasjen. Dette utgjorde til sammen 969 kg.

REDUKSJON AV PLAST

Miljødiplom til Unil

Norfolier produserer resirkulerte avfallssekker, og Norgesgruppen bidrar med råmateriale ved å samle inn og levere plast fra butikker og distribusjons­ lagre. De resirkulerte avfallsekkene blir igjen kjøpt av Unil. Tiltaket fikk Miljødiplom 2020 for ha å bidratt til en CO 2 -reduksjon på 6 060 tonn.

Vi har redusert 15% plast på First Price Kjøttdeig og karbonadedeig. Dette betyr at vi har redusert over 20 tonn basert på salgstallene i 2020 og betyr at det er ca 2,5 g mindre plast per beger.

Kjøttdeig/Karbonadedeig

Skuresvamp

Gummihansker

Ved å vakuumere kjøttdeig og karbonadedeig har fyllingsgraden økt fra 34 til 65 %. Dermed er transportbehovet redusert med cirka 100 ASKO-trailere årlig. Den nye emballasjen gir dessuten plassbesparelse i butikk, i kjøleskap og fryser i hjemmet.

Tykkelsen på emballasje­ plasten ble redusert med 20% og medførte en plast­ besparelse på 370,5 kg.

First Price gummihansker fikk redusert plastmengde i emballasje. Tiltaket ga en årlig besparelse på over 300 kg.

Side 18

Side 19

Emballasje-forsøk endte i gigantisk søl

Plastemballasje gir lite matsvinn og har høy gjenvinnbarhet, og bidrar dessuten til god fyllingsgrad og palleutnyttelse.

Som et ledd i Unils strategi for å redusere klimaavtrykket av vår virksomhet, ba vi et forskerteam se på alternativ emballasje til hermetikk. Første forsøk med den nye emballasjetypen pouch endte med fruktcocktail i strie strømmer på gulvet i lagerlokalene våre. Det ble en klissete lærepenge.

Vi burde nok ha «mishandlet» posen mer under testing. Med tanke på bl.a. trykk, press og fyllingsgrad.

Eldorado Chilikreps er nylig optimalisert

Anette Riise-Hanssen Kategorisjef EMV, storhusholdning, tørrvare og nonfood

– Forskerne gjorde en livssyklus­ analyse av tre emballasjetyper: hermetikk, kartong og pouch, sier Maria Hammer Hardie, fagsjef for bærekraftig emballasje. I studien kom det frem at pouch ikke er så mye mer klimavennlig enn metall. En pouch består av ulike materialer som det er vanskelig å skille fra hverandre i avfallsanleggene. Den vil derfor mest sannsynlig gå til forbrenning. Vi tenker likevel at dette er et steg i riktig retning, så må vi jobbe videre med å få den i et materiale som kan gjenvinnes på sikt. Fordi pouch rommer mer enn kartong, er det et bedre alternativ for stor ­ husholdningsprodukter. Unil ønsket i 2020 å teste pouch som emballasje for fruktcocktail til bruk i storhusholdning. Forventningene var store da forsend­ elsen, som var produsert og pakket i Kina, ankom Unils lager. – Vi gledet oss veldig da vi så at sendingen var på vei inn, og så falt hjertet helt da vi så sølet, sier Anette Riise-Hanssen, kategorisjef EMV stor­ husholdning, tørrvare og nonfood. Dessverre viste det seg at et stort antall poucher var blitt ødelagt under transporten.

– Det var søl over alt, sier Riise-Hanssen videre. Poser hadde sprukket og noen hadde blåst seg opp på grunn av gjæring, fordi posene ikke var tette.

→ Resultatet var at hele forsendelsen måtte destrueres.

Utfordringer innen emballasje – mange hensyn å ta

Fadesen ble heldigvis tatt med et smil innad i Unil. Vi løser feilen og prøver å lære noe av det.

– Årsaken til det hele var trolig en feil under produksjonen av posene, som gjorde at de ikke tålte belastningen på den lange reisen fra Kina, forteller Pål Andreas Thirud, Warehouse Controller. Posene var riktignok testet på forhånd, men dette var såkalte lab-prøver som manuelt ble fylt, leverandøren hadde ikke levert dette produktet i pouch tidligere. Mye tyder derfor på at testen burde vært mer ”brutal”. – Vi ble enige om å sette pouch-­ prosjektet for fruktcocktail på vent til vi er sikre på at vi har en optimal produk­ sjonsprosess, sier Maria Hammer Hardie. – Totalt sett har dette vært en viktig erfaring, som også vil komme forbruk­ eren til gode. I ettertid har vi lansert flere produkter på pose uten problemer, som for eksempel maiskorn, ananas i biter og tunfisk. Ved å teste ut flere slike løsninger vil Unil i framtiden kunne

Matemballasjens hovedoppgave er å beskytte produktet, bevare kvaliteten og forlenge holdbarheten.

Pål Andreas Thirud Warehouse Controller

Plast er i stor grad basert på fossile råvarer og byr derfor på en rekke klima- og miljørelaterte utfordringer. Løsningen på blant annet emballasje­ utfordringene er likevel ikke å så enkel som at all plast bør erstattes av andre materialer. Til det har plast for mange fordeler, også i et bærekraftperspektiv. Plastemballasje som benyttes til ferske råvarer består ofte av ulike plastlag, der hvert av lagene har spesifikke barriereegenskaper for å beskytte mot lys, luft og fukt. Denne typen blandingsplast bidrar i stor grad til å unngå matsvinn, men er per i dag ikke mulig å materialgjenvinne. Dette er en utfordring som motarbeider oss i arbeidet med å nå målet om 100 prosent materialgjenvinnbar plast­ emballasje på nye produkter fra 2025.

I klimaregnskapet er fotavtrykket fra emballasjeproduksjon lavt sammen ­ lignet med matproduksjon, og utgjør kun 1–20% prosent av de totale klimagassutslippene. Man må derfor vurdere den totale bærekraften for å kunne velge riktig emballasjetype. En utfordring er derfor å finne gode emballasjealternativer som ikke medfører økt matsvinn. Derfor går vi over på emballasje som er mer egnet til resirkulering der det ligger til rette for det. Dette gjør vi blant annet ved å fortsette utfasingen av Carbon black slik det i 2020 ble gjort for flere av Fiskemannen produktene. I tillegg samarbeider vi med eksterne aktører for å utvikle nye emballasjeløsninger som er mer egnet til material­ gjenvinning, samtidig som matens kvalitet ivaretas.

Vi ble enig om å sette pouch-prosjektet på vent til vi er sikre på at vi har en optimal produksjonsprosess

I mange tilfeller er det svært vanskelig å finne et fullgodt alternativ til plast. Men vi gir oss ikke.

En pose som består av flere ulike typer sjikt/ materialer (inkl. plast) med aseptiske og hermetiserende egenskaper.

POUCH

spare miljøet, i tillegg til at mer plasseffektive forsendelser vil spare forbrukeren for penger.

Maria Hammer Hardie Fagsjef for bærekraftig leverandørkjede

Side 20

Side 21

Det prioriteres høyt å redusere matsvinn i hele verdikjeden – også hos forbruker. For å gi økt fokus hos forbruker får stadig flere «Best før-produkter» tilleggsmerket «se-lukt-smak»-symbolet» trykket på emballasjen. → Se-lukt-smak

Mer resirkulert må til

Materialgjenvinning mer bærekraftig enn energigjenvinning Unil ønsker i størst mulig grad å benytte materialgjenvinning i stedet for energigjenvinning. Ved sistnevnte prosess brennes avfallet for å skape energi til for eksempel oppvarming av boliger. Ved materialgjenvinning omdannes avfallet slik at det kan gjenbrukes i nye produkter. Det bidrar til en mer sirkulær økonomi.

Unil har en bred portefølje med produkter i de aller fleste kategorier. En viktig oppgave for oss fremover blir å identifisere de produktkategoriene hvor emballasjen kan optimaliseres i retning av en sirkulær økonomi.

Dette må gjøres både på eksisterende sortiment og på nye produkter. Ofte er det ganske enkelt å se hva som må til for at emballasjen skal bli mer bærekraftig. På en del områder har imidlertid ikke teknologien kommet langt nok til at alle endringene vi ønsker å gjøre lar seg gjennomføre, fordi vi da risikerer mer matsvinn. Innen 2025 skal emballasjen på alle nye produkter fra Unil bestå av minst 30 % resirkulert plast. På en del kategorier er dette enkelt å gjennomføre, blant annet på non-food produkter som sjampo og vaskemidler. Men begrenset tilgang på resirkulert materiale er en utfordring. Når det gjelder mat er det mye mer komplisert ettersom det er strenge regler for materialer som er i kontakt med mat. Med unntak av PET-flasker

som pantes er det i dag ikke mulig å spore resirkulert plast. Dermed er det umulig å garantere at resirkulert plast ikke inneholder helseskadelige kjemikalier. Dessuten er kvaliteten varierende, med brekkasje og svinn som konsekvenser. Dette gjør det utfordrende å nå vårt resirkuleringsmål.

Resirkulering av plast byr på mange utfordringer.

Nye og tydeligere symboler for kildesortering

Unil må derfor følge med på innovasjon på dette området, og delta aktivt i utvikling av ny tekno ­ logi som kan bidra til

Kildesortering Ambisjonen til den nye

Unil tar i bruk den nye merkeordningen for å gjøre det enklere for forbruker å sortere avfallet hjemme. Dette vil igjen bidra til å øke mengden avfall som kan materialgjenvinnes eller resirkuleres. Dermed spares miljøet for nye uttak av jomfruelige råvarer. Tydelig merking er særlig viktig i tilfeller der emballasje­ materialet er vanskelig for forbruker å identifisere.

mer bærekraftige løsninger i frem­ tiden.

merkeordningen er en felles ordning for kildesortering i hjemmet, på jobben, i det offentlige rom, på gjen ­ vinningsstasjoner og på emballasje.

Glassemballasje

Restavfall

Metall­ emballasje

Papir

Side 22

Side 23

Mål

Vi skal bidra til å redusere matsvinn i vår verdikjede

Vi hadde ikke kontroll på svinnet vårt

Pål Andreas Thirud Warehouse Controller

Daniel Askevold Key Account Manager

Daniel Skar Avdelingsleder Innkjøp

Sammen om å kutte matsvinnet

Reduksjon av matsvinn er en av de viktigste driverne for å sikre et mer bærekraftig matsystem. Siden 2016 har vi utviklet rutiner for å redusere svinnet, og de siste årene har et tverrfaglig samarbeid mellom flere avdelinger i Unil sørget for nye kostnadseffektive måter å redusere matsvinnet på.

om å redusere svinnet på tvers av flere avdelinger. I dag mottar vi datolister fra Pål, som vi i innkjøpsavdelingen bruker som et arbeidsgrunnlag opp mot hvilke prognoser vi har for salg på de produk ­ tene det gjelder. Hvis vi ser at dette er varer som vi normalt ikke vil få solgt, setter vi det på en salgsstøtterapport som distribueres til salg på både dagligvare og storhusholdning. Ved sortimentsendringer der vi skal stoppe eller redusere salget, vil gjenstående beholdning av varen også inngå i salgsstøtterapporten. Vi har månedlige samarbeidsmøter mellom salg og innkjøp for å se over salgsstøtterap ­ porten. Samarbeid gir resultater Daniel Askevold i salgsavdelingen synes salgsstøtterapporten er til god hjelp. – Den gir oss mulighet til å ta tak i de produktene

vi vet kan bli et problem god tid i forveien, sier han. – Hvis det er et produkt med høyere beholdning enn det vi vanligvis klarer å rullere ut, har vi flere alternative måter å få det ut på. Vi samarbeider godt med profilhusene, og er det snakk om store volum som må selges, kjører vi ofte kampanjer i butikkene. Vi opplever alle profilhusene som veldig behjelpelige. Vi selger også til ferskvarediskene hos Meny. I 2020 har vi for eksempel også solgt varer tiltenkt storhusholdningskunder til Ullared, forteller Askevold, som opplever at det er blitt et bedre samarbeid internt for å redusere svinntallene, og at alle er «mye mer på». – Mens Unil tidligere hadde mye svinn på varer som skulle utgå av sortimentet, er vi nå bedre forberedt og kan gjøre tiltak for å tømme beholdningene i god tid, forteller Daniel Skar, avdelingsleder innkjøp.

Visste du at?

→ Overskuddsprodukter som ikke kan selges kan doneres. Unil donerer jevnlig til Juleflyet og Matsentralene. → Mat som ikke kan doneres kan bli til dyrefôr. → I 2020 ble det solgt 13 700 d-pak (distribusjons­ pakninger) som tidligere ville blitt kastet. → I 2020 ble ca 42 tonn matvarer sendt til forbrenning fordi det var gått ut på dato. → Vi har redusert matavfallet på lageret vårt med 27,5 % siden 2016.

Ifølge FN blir 1/3 av all mat som produseres kastet. Å unngå matsvinn i egen drift er både miljømessig, etisk og økonomisk gunstig. Ved å jobbe aktivt med reduksjon av matsvinn i verdikjeden, bidrar vi til å skape nye forretningsmuligheter – både ved å gi potensielt matsvinn ny verdi, og ved å bruke råvarer mer innovativt og effektivt. Unil har i strategiperioden hatt en jevn reduksjon i vårt matsvinn takket være et sterkt samarbeid mellom ulike avdelinger.

på dato, forteller Daniel Askevold i salgs ­ avdelingen hos Unil. – Mailene kom, og ingen tok tak i dem. Det førte dessverre til mye svinn. Derfor har vi i salgsavde ­ lingen tatt initiativ til å selge ut varer før det blir et problem. Det var helt tullete at vi skulle kaste så mye varer. Nå jobber vi mye lenger frem i tid enn vi tidligere har gjort. Det er et samarbeid mellom flere avdelinger. Alle tar eierskap – vi drar lasset sammen, sier Askevold.

selvfølgelig også å begrense tapet. Destruering av varer koster. Det sier Pål Thirud, som er ansvarlig for matsvinn på Unils lager i Våler. Pål har siden 2019 laget ukentlige lister over varer som ligger an til å gå ut på dato. Disse skaper grunnlaget for videre tiltak og er essen ­ sielle for innkjøp- og salgsavdelingenes arbeid. Daniel Skar, leder av innkjøpsavdelingen, bekrefter at det var et problem som nå er tatt tak i på en god måte. – Vi hadde ikke kontroll på svinnet vårt, sier han. – Det var et stort behov for å skape rutiner som gjorde at vi kunne samarbeide

Destruering koster – Selv om vi har som mål å redusere svinnet ved vårt lager, ønsker vi

– Da jeg begynte i Unil kom det ukentlige mailer fra lageret om varer som gikk ut

Side 24

Side 25

På lageret vårt i Våler har vi 8300 m 2 med solceller på tak og vegger. Dette dekker 40 % av vårt strømforbruket.

På veien fra produsent til forbruker

Utslippsfrie transportvalg Ved valg av transport fokuserer vi på miljø. Av varer som kommer inn til vårt lager, foregår 70 % av transporten med båt eller tog. Sjøtransport omfatter all last fra Østen, Middelhavet og USA, samt en god del fra Europa. I Europa benytter vi i størst mulig utstrekning tog for å redusere utslippene i varetransporten.

Energiledelse gjennom optimalisering Vi har en ambisjon om å være en energileder og være selvforsynt med 100 % av egenprodusert strøm i lø ­ pet av 2025. Dette gjør at vi jobber med energioptimalisering fra flere kanter. Lageret vårt i Våler har et av landets største solcelleanlegg sam ­ tidig som vi jobber med å redusere energiforbruket. Vi er godt på vei med energi­ optimaliseringen. Grunnet den økte andelen egenprodusert strøm i 2020, reduserte vi forbruket av strøm per pall med 1,66 KWh fra 2019 til 2020. I 2020 nådde vi også målet om å redusere det totale energiforbruket med 5 % innen 2021, sammenlignet med tall fra 2018. Økt gjenbruk av paller Lageret håndterer 1 048 000 paller med varer i året. Derfor er det viktig å øke gjenbruket av pallene. I 2020 fokuserte vi på å øke andelen av plastpaller. Plastpaller kan gjen ­ vinnes og har en lengre levetid enn paller laget av tre, i tillegg er plastpaller enklere å rengjøre og er uten spiker og lignende. Bruk av plastpaller gir økt kontroll, lavere kostnader og et bedre miljøregn ­ skap. I 2020 har hele 30 % av alle pallene som har gått ut fra frys/kjøl og tørr, vært plastpaller. Målet er å øke denne andelen ytterligere.

Et stort volum varer strømmer gjennom Unil sine systemer årlig. Varene transporteres ofte over store avstander fra ulike produksjonsland til vårt lager i Våler. Herfra distribueres de videre til butikker og storhusholdninger i hele landet. For å sikre miljøbesparelser tar vi grønne valg hele veien fra produsent til forbruker.

Med en fyllings­ grad på over 90 % reduseres antall transporter som behøves.

MENGDE AVFALL PER PALL

Kg avfall/ pall 1

Aktiv avfalls- og plastreduksjon På vårt lager jobber vi kontinuerlig med avfallsforebygging, ombruk og gjenvinning. I 2020 så vi tydelig effekten av arbeidet med å redusere krympeplast; plastfilmen som pakkes rundt varene på pall når de sorteres på lageret. Arbeidet startet i 2019 da vi byttet til en tynnere plastfilm som reduserer vårt plastforbruk med 9,3 tonn i året, og gir 21,3 tonn med CO2-reduksjon. Også den totale mengden avfall produsert per pall ble betydelig redusert i 2020 sammenlignet med 2019, med hele 44 % mindre per pall.

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Når varer sendes ut fra lageret vårt på Våler, tar ASKO seg av transport videre. Vi sikrer å ha en fyllingsgrad på over 90 %. Dette reduserer antall transporter som behøves. Dette har vi oppnådd gjennom godt samarbeid og god informasjonsflyt med ASKO. Det jobbes kontinuerlig med hele verdikjeden for optimalisering av fyllingsgraden på bil.

Mengde avfall per pall

2019

2020

Side 26

Side 27

Sertifiseringsordninger

→ FSC står for Forest Stewardship Council og ble etablert i 1993. → PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes og ble etablert i 1999. → Begge sertifiseringsordningene skal sikre at trevirket stammer fra sertifisert skog og at skogsdriften er bærekraftig. Begge benytter uavhengige tredjeparter til sporbarhetssertifiseringene. → Svanemerket er et Nordisk miljømerke for produkter som oppfyller miljøkrav i livssyklusperspektiv. → I produkter som er merket med

Mål

Vi skal redusere avskoging i vår verdikjede

Svanemerket stilles det krav til sertifisering etter FSC eller PEFC.

Unil skjerper kravene for bærekraftige papir- og treprodukter

FSC ® -sertifiserte produkter i 2020

Avskoging er fortsatt en av verdens store utfordringer knyttet til miljø, klima og biologisk mangfold. I vår bransje og i Unil har bærekraftig skogforvaltning vært et høyt prioritert fokusområde i flere år.

Flere FSC ® -sertifiserte produkter i 2020

Vi har i lang tid arbeidet for at trevirket som benyttes i våre produkter og i vår emballasje skal stamme fra bære ­ kraftig skogsdrift. Dette arbeidet er beskrevet i flere av våre tidligere bærekraftrapporter. Et viktig verktøy som vi benytter i dette arbeidet, er å ha sertifisert trevirke i produktene våre.

Hovedregelen er at alle produkter må tilfredsstille kravene i våre retnings ­ linjer. For våre leverandører betyr det at de ikke kan tilby oss produkter som ikke tilfredsstiller våre etablerte krav. For våre kunder betyr det at de vil få tilgang på flere produkter som stammer fra bærekraftig skogsdrift. Og disse produktene kan være alt fra dopapir og papptallerkener til trebestikk.

For fiberbasert emballasje skal Unil alltid etterspørre og bestrebe å bruke emballasje som er sertifisert i henhold til FSC, PEFS eller Svanemerket. Det oppfordres også til bruk av resirkulert materiale. For fiberbasert emballasje er den nedfelte retningslinjen vår ønskelig – det vil si at vi ønsker at disse i størst mulig grad oppfylles, men at det er rom for å levere dette på sikt. For trevirke i produkter har vi satt det som en absolutt betingelse, noe som betyr at leverandører må oppfylle kravene på dette feltet før de kan gi oss et tilbud.

→ I 2020 lanserte vi en ny oppvask ­ børste som er av FSC ® -sertifisert tre.

Status på bære­ kraftige papir- og trevirkeprodukter 2020 75 av 96 produkter inneholder papir og trevirke som er FSC ® - sertifisert

Alle våre nye varianter av papir ­ sugerør som kom i 2020 er også FSC-merket.

→ Vi oppgraderte alle våre påskeegg til å være av FSC ® -sertifisert materiale. → To varianter av konvolutter ble også oppgradert til å være svanemerkede. → Mesteparten av julepapiret vårt ble også FSC ® -merket. I tillegg består nå mange av julepapirvariantene våre av papir som kan resirkuleres og som dermed skal sorteres sammen med papiravfall. Se etter denne informa ­ sjonen på innsiden av gavepapiret neste gang du åpner julegaver!

Bedre internt system for bærekraft

Strengere krav for sertifiserte trevirke

Dopapir som stammer fra bærekraftig skogsdrift

I 2020 har vi etablert retningslinjer for tre- og papirprodukter. Retningslinjen er en del av styringssystemet og setter krav til at Unil kun kan benytte trevirke fra bærekraftig skogdrift i emballasje og produkter. At vi har fått nedfelt disse retningslinjene, betyr at hele organisa ­ sjonen vår står bak arbeidet, og at ulike avdelinger jobber sammen for å nå målet om bærekraftig skogforvaltning.

Vi har satt oss som mål at innen utgan­ gen av 2022 skal alle våre tre- og papir­ produkter være sertifisert i henhold til FSC ® , PEFC eller Svanemerket, eller at de skal bestå av resirkulert materiale. Dette betyr at vi må jobbe med å forbedre det eksisterende sortimentet og stille krav til nye produkter som skal lanseres.

→ Alle papirprodukter må tilfredstille retningslinjer om sertifisering.

Side 28

Side 29

Svanemerkede batterier fra Kina

M

SVANEMERKET

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Merket stiller miljøkrav til produktet i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, i bruk og som avfall eller gjenbruk.

Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.

– Hvorfor ønsket dere å få batteriene deres sertifisert? – Kundene og markedet krever mer miljøvennlige produkter. Våre batterier inneholder verken kvikksølv, kadmium eller bly. De er bedre for miljøet og har lengre levetid enn konkurrentenes. Svanemerket synliggjør disse fordelene for våre nordiske kunder. Og det håper vi vil gi oss mer business i denne regionen. – Hvilke endringer måtte dere foreta? – Kravene for å bli Svanemerket er strengere enn de generelle kravene, så vi måtte utføre en rekke justeringer, tester og re-tester underveis. Vi er stolte over og kunne levere Svanemerkede batterier til Unil, sier Tommy Xu.

Unil besluttet i 2020 å bytte batteriprodusent for å kunne levere svanemerkede batterier til våre stadig mer miljøbevisste kunder. Vår nye batterileverandør er kinesiske Zhejiang Mustang Battery, som etter en lang prosess har fått Svanemerke- sertifisert sine batterier. Vi fikk en liten en prat med bedriftens markedssjef, Tommy Xu, som kunne fortelle at de startet arbeidet med Svane ­ merke-sertifisering helt tilbake i 2016.

Et batteri med Svanemerket...

→ har ikke tungmetallene kvikksølv, kadmium eller bly som del av funksjonen → oppfyller strenge krav til tungmetaller som forurensning i råstoffene → har god kapasitet, som gir lengre levetid og lavere råvareforbruk

Svanemerket gir trygghet

I 2020 Svanemerket vi blant annet alle våre First Price batterier. At et produkt er Svanemerket betyr at strenge miljø- og kvalitetskrav er ivaretatt både i produksjonen og på selve produktet. Svanemerket ivaretar flere av de allerede eksisterende retningslinjene vi har på blant annet miljøsertifisering, konserveringsmidler, mikroplast, siloksaner og parfyme. Når vi utvikler nye produkter gir det oss trygghet å samarbeide med produsenter som har lisens fra Svanemerket, og som dermed kan levere svanemerkede produkter. Svanen stiller strenge miljø- og kvalitetskrav til produktene. Det er også et viktig prinsipp for oss at Svanen fungerer som en nøytral tredjepart ved sertifisering av produktene. Vi vil alltid gjøre våre egne vurderinger av produktene og leverandø ­ rene, men det gir ekstra trygghet å vite at produktene er vurdert og godkjent av kvalifiserte fagfolk hos Svanemerket. Svanemerket besøker alle produsenter og kontrollerer at produksjonen er i henhold til kriteriene som er satt. Vi stiller krav

I 2020 ble alle våre First Price batterier svanemerkede

til våre leverandører om at produksjons ­ stedet skal ha en miljøsertifisering, og Svanemerket er en av miljøsertifiserin­ gene som godtas som dokumentasjon på dette. Vi jobber også med våre eksis­ terende leverandører for å hjelpe dem i arbeidet med å oppnå en svanelisens. Svanemerket skjerper kriteriene sine med jevne mellomrom, og dette betyr at våre leverandører også må forbedre sine produkter for å opprettholde svaneli ­ sensen for produktene. Derfor er Svanen en viktig bidragsyter i arbeidet med stadig å forbedre produktene i vårt sortiment. I tillegg til alle First Price batterier lanserte vi i 2020 en serie med svane ­ merkede kubbelys av stearin i merket Unik. Svanemerkede levende lys har en høy andel av fornybare råvarer. De må dessuten være av god kvalitet og ha lave utslipp av sotpartikler. I 2020 ble også alle våre mikrofiberkluter i Rent Hjem-serien Svanemerket. Det samme gjelder våre C5 og C6 konvolutter, samt Unik toalettruller 32 pakning.

Mål

→ Vi skal jobbe for å kontinu- erlig redusere og minimere eksponering av uheldige stoffer for forbrukere. → Vi skal jobbe for å redusere

miljøpåvirkningen der vi produserer varene våre.

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52-53 Page 54

Made with FlippingBook flipbook maker