Unil-bærekraftsrapport 2022

Unils klimaregnskap

Vår virksomhet har en stor klima- og miljøpåvirkning og vårt mål er å redusere den. Unil hadde i 2022 et samlet utslipp tilsvarende ca. 397 359 2 tonn CO 2 -ekvivalenter (CO 2 e).

Scenarioanalyse mais I 2022 gjennomførte vi en scenario­ analyse på klimarisiko på én av de råvarene vi selger mest av, mais. Scenarioanalysen ble gjennomført av Bergfald miljørådgivere og tok utgangspunkt i klimasårbarhet for mais ved 1,5 graders globale temperaturstigning frem mot 2040 (Parisavtalen). Scenarioanalysen viste at sårbarheten ved 1,5 graders globale økning er liten, hovedsakelig fordi temperaturtilpassede arter er under utvikling og nye arealer kan åpne seg. Produksjonstap vil forekomme. Ved ytterligere økning i temperaturer vil produksjonstapene bli større. Dersom de globale klimatiltakene feiler og vi står overfor en 3,5 graders

Tilnærmet alt vårt utslipp ligger i «scope 3», det vil si indirekte utslipp som stammer fra innkjøpte varer eller tjenester - altså våre produkter. Estimatet er basert på verdier fra det svenske forskningsinsitiuttet RISEs norske klimadatabase, som inneholder klimaavtrykk for mer enn 800 generelle matvaregrupper, basert på livsløps­ analyser eller tilsvarende beregninger. Klimagassutslipp fra emballasje og transport er ikke inkludert. Dette er klimagassutslipp vi «deler» med både leverandører og kunder. Vårt klimautslipp har sunket for 2022 sett opp mot de tre foregående årene. Grunnen til nedgangen fra 2021 til 2022 skyldes redusert salg i utvalgte varegrupper med høyt klima­ gassutslipp. Årsakssammenhengen er kompleks, og vi kan derfor ikke konkludere med at nedgangen skyldes gjennomførte tiltak i henhold til strategi.

KLIMAGASSUTSLIPP 2022 1

Tonn CO

2 ekvivalenter

50 t 150 t 100 t 200 t 250 t

203 t (avfall)

206 t

0,1 t

Scope 1 3 Direkte utslipp

Scope 2 3 Indirekte utslipp fra innkjøpt energi

Scope 3 3 Indirekte utslipp fra innsatsfaktorer

ØVRIGE UTSLIPP VARER OG TJENESTER SCOPE 3 2

396 949

tonn CO 2 e

oppvarming vil produksjonstapet bli kritisk uavhengig av tilpasninger.

Noter 1. Unils del av NorgesGruppens klimaregnskap, les mer her. 2. Estimat basert på RISEs norske klimadatabase. 3. Les mer om Scope 1-2-3: https://energiogklima.no

Les mer i NorgesGruppens års- og bærekraftsrapport for 2022 .

Bærekraftsrapport

Side 13

Made with FlippingBook flipbook maker