Unil-bærekraftsrapport 2022

ANSATTE I UNIL KJØNNSFORDELT 189

Unil har et mål om å ha en kjønnsbalanse mellom 40-60 % i selskapet til enhver tid.

1O2 MENN 87 KVINNER

6 MENN 4 KVINNER Ledergruppe

Styre

70 MENN 78 KVINNER Hovedkontor

Lager

4 MENN 1 KVINNE

32 MENN 9 KVINNER

Unil jobber kontinuerlig for å fremme likestilling og hindre diskriminering innen alle deler av personalpolitikken. Et bærekraftig arbeidsliv står sentralt i vår bærekraftstrategi. Med dette menes også et arbeidsliv som ser at mangfold og kjønnsbalanse er viktige bidrag for selskapets verdiskaping. Unil skal være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion, hudfarge, språk, livssyn eller

funksjonsnedsettelser. Dette skal ivaretas gjennom like vilkår, rettigheter og muligheter i ansettelses- og arbeidsforhold. Unil arbeider for lik lønn for likt arbeid, god integrering, likestil­ ling mellom kjønn, og et godt læringsmiljø, også for lærlinger. Lønnsforskjell mellom kvinner og menn er et område der vi har behov for nærmere kartlegging. I Unil er alle individuelt avlønnet og

forankring av lønnsnivå gjennom­ føres av nærmeste leder i samarbeid med administrerende direktør og økonomi/HR i årlig lønnsregulering. For å sikre likelønn fremover for likt arbeid av lik verdi, vil man gjennomgå kjønnsforskjellene for de store stillingskategoriene, vurdere forut­ setninger og kompetanse og legge til rette for systematisk arbeid for å minimere risiko for lønnsforskjeller.

Likestilling i Unil

Unil har som mål å være en arbeidsplass som tiltrekker seg og beholder dyktige medarbeidere, samt tilby like rettigheter og muligheter for kvinner og menn.

Bærekraftsrapport

Side 21

Made with FlippingBook flipbook maker