Unil-bærekraftsrapport 2022

Forbruker skal kunne stole på at varene de kjøper hos oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

Få mer informasjon om hvordan vi jobber med aktsomhets­ vurderinger på unil.no

Vi prioriterer tiltak der vi ser at risikoen er størst.

Åpenhetsloven pålegger oss å jobbe etter OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingen er viktig del av Unils arbeid for å sikre ansvarlighet i alle deler av våre verdikjeder. Aktsomhetsvurderinger i Unil betyr at menneske– og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd er ivaretatt i virksomheten vår, fra råvare­ produksjon til butikk. Bærekraftig forretningspraksis er en del av Unils strategi og målsetninger. Forbruker skal kunne stole på at varene de kjøper fra oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

Åpenhets­ loven RAPPORTERING

Les mer

Våre aktsomhetsvurderinger

Å sikre en bærekraftig verdikjede er utfordrende i en stadig mer kompleks verden der klimaendringer, økt forbruk og rask befolknings­ vekst gjør våre verdikjeder tidvis

vurdering, prioritering og implemen ­ tering av tiltak, kaller vi aktsomhets­ vurderinger. Dette er en kontinuerlig prosess for å identifisere produkter eller leverandører med særlig høy risiko for brudd på våre etiske retningslinjer.

1. juli 2022 trådte «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» (Åpenhetsloven) i kraft.

kompliserte og uoversiktlige. Identifisering av risiko, samt

Bærekraftsrapport

Side 22

Made with FlippingBook flipbook maker