Unil-bærekraftsrapport 2022

Kartlegging av levelønn på fabrikker i Kina

VÅR KONKLUSJON

Levelønnsproblematikken er kompleks og det å finne gode metoder for å redusere gapet vil kreve langt mer oppmerksomhet i tiden fremover.

LEVELØNNSPILOT

I 2022 deltok vi i et pilotprosjekt for å teste en ny modell for beregning av gapet mellom levelønn og faktisk lønn hos fabrikkarbeidere i Kina.

Om modellen Modellen er utviklet av Shift og Capitals Coalition, to organisa­ sjoner med spisskompetanse på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Unil ble invitert til å delta i piloten som medlem av organisasjonen Amfori - mest kjent for revisjonssystemet BSCI. Hensikten med prosjektet var å se om vi kunne finne en effektiv og skalerbar metode for måling av levelønn. Modellen tar utgangspunkt i den anerkjente Anker-metoden

for beregning av levelønn. I denne piloten samlet vi inn data fra 10 av våre produsenter i Kina. Vi samlet inn data både fra BSCI-revisjoner og direkte fra produsentene. Hva lærte vi av piloten? En viktig erfaring fra prosjektet er at det var vanskelig å verifisere og vite om vi kunne stole på dataene vi samlet inn. Per dags dato er det ingen enkel metode for innhenting og verifisering av levelønnsstatis ­ tikk for alle ansatte på fabrikkene

vi benytter. Modellen definerer hva som skal være med i beregningen av levelønn, f.eks. skal ikke overtid være med. Likevel opplevde vi at det var utfordrende for noen av produsentene å gjøre en korrekt beregning. Det er uvisst om det er manglende forståelse av definisjonen av levelønn som er utfordringen eller om det er praktiske årsaker som gjør det vanskelig å bruke modellen. Vi konkluderer også med at levelønnsproblematikken krever langt mer av vår oppmerk­ somhet i tiden fremover.

Levelønn er ikke det samme som minstelønn «En levelønn er en lønn som dekker de grunnleggende behov en familie har slik som mat, rent vann, husrom, klær, utdanning for barna, grunnleggende helsestell og litt ekstra til sparing eller uforutsette utgifter.»

→ framtiden.no

Bærekraftsrapport

Side 28

Made with FlippingBook flipbook maker