Unil-bærekraftsrapport 2022

STRATEGIPERIODEN 2021-2025 Status på utvalgte mål

Noter 1. Middagprotein omfatter varegrupper innen fersk kjøtt, ferdigmat, fisk/skalldyr, dypfryst mat og tørrvare. Verdi for CO 2 e er estimert på produktgruppenivå. 2. Målet er satt for middagsprotein i dagligvare, men Unil rapporterer på hele produktporteføljen.

Vi har definert kvantifiserbare indikatorer for kvalitet og bærekraft som vi måler progresjonen vår på. Her følger en oppsummering av status på utvalgte mål for strategiperioden 2021–2025. Utover indikatorene presentert her har vi flere indikatorer hvor vi måler progresjon sett opp mot Unils overordnede strategi.

KLIMA OG MILJØ

2025 (indikatorer) Unils måleparmetere

2020 (baseline) 2021

2022

Kommentar

Areal og skogforvaltning Alle nye og eksisterende papir og trevirke produkter skal være sertifiserte etter FSC®, PEF, Svanen eller bestå av resirkulert materiale. Matsvinn Redusere andel matsvinn av totale kilo matvarer gjennom lageret med 20 %. Energi Vi skal være 50 % selvforsynt med egenprodusert strøm (solceller) på lageret.

101 av 113 produkter var ved utgangen av 2022 FSC®-­ sertifisert eller svanemerket (FSCN003190).

100 %

89 %

Ny 2021

81 %

Årsaken til økt mengde kastet matavfall skyldes utfordringer med nytt ERP system.

-20 % (gj. maks. 0.03%)

0,28 %

0,04 %

0,09 %

Nedgang grunnet økt strømforbruk i 2022 og mindre produksjon i solcellene (væravhengig). I tillegg har en del solceller vært ute av drift grunnet utbygging av lageret. Årsaken til nedgangen i CO 2 e fra 2021 til 2022 skyldes en generell volumnedgang, men vi ser at storfe og fisk har størst nedgang. Sammenliknet med baseline 2020 reduserte vi bruken av jomfruelig plast i emballasje med 195 tonn i 2022. Sammenliknet med baseline 2020 reduserte vi bruken av jomfruelig plast i produkt med 110 tonn i 2022.

50 %

29 %

35,5 %

32 %

Klimagasser Klimagasser som volumandel av solgte middagsprotein. 1, 2

-20 000 tonn CO 2 e

-43 935 tonn CO 2 e

22 422 tonn CO 2 e

0 tonn

Emballasje og Forsøpling Redusere bruk av jomfruelig plast i vår emballasje. Emballasje og Forsøpling Redusere jomfruelig plast i vårt non-food sortiment. Emballasje og Forsøpling All hermetikk på metallemballasje skal over på kartong. Kjemikalier og utslipp 65 % av våre non-food leverandører skal ha en miljøsertifisering innen 2025. Fisk og havbruk All fisk og sjømat fra risikoområder skal være sertifisert etter MSC/ASC.

-20 % (240 tonn i året) -20 % (200 tonn i året)

-195 tonn -108 tonn

-110 tonn -18 tonn

5608 tonn

ca. 5000 tonn

Ingen metallhermetikk gikk over til kartong i 2022.

100 %

24 %

20 %

24 %

81 av 123 av våre merkevareprodusenter hadde ved utgangen av 2022 en miljøsertifisering i henhold til våre retningslinjer. Nytt mål er 100 % innen 2030. 29 av 30 fisk og sjømatprodukter fra risikoområder var ved utgangen av 2022 MSC/ASC-sertifisert.

100 %

65 %

50 %

57 %

100 %

97 %

91 %

99 %

Bærekraftsrapport

Side 43

Made with FlippingBook flipbook maker