Næstved - Bevogtning ved tyske Flygtningelejre, 1946

Normalinstruk.q

f o r

w S t x r r r r ror saavidt aogaar d*n^ 2 .

7

4 .

* < * * * * « >

Bevogtningsper­

z'0J r ° ; r : skai swse uavise

<* * * * * *

t i

xaZNjrxri

-

2

-

,

-,.3 -

" 0u

U

V a g tle d e r e n f o r la d e r V a g tstu en , s k a l

æ ld o te

V a g tle d e r e n s k a l h y p p ig t in s p ic e r e P o sra r og l a t r u l j .

^

p o s t f

es

under u l o v l i g

e l l e r Udpassage, kan

Skydevaaben an vend es,

kun f o r s a a v id t

ik k e v i l

mu

paa

p a a g r ib e den paagæ ldende, fo r in d e n

t i l - a a b e r P o litim a n d en ham (h en d e ) e t k r a f t i g t

t y d e l i g t

d e t t e

raah es

-H o ld t , e l l e r

s k y d e r-

P erson en

h e l l e r paa denne

Skræmmeskud l i g e

r e r

op i

h e r e f t e r n ød v en d ig t a t fo r e t a g e s i g fa a vedkommende t i l a t s ta n d s e , skydes der moo. nam,

h o ld e s la v t (s k y d e s

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker