OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

Godina II, broj 4, ožujak 2020. ISSN 2671-2040

Izdavač: Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Za izdavača: Mate Botica Telefon: +385 1 618 6000 E-mail: oivin@oiv.hr Web: www.oiv.hr Glavni urednik: Gordan Kapović,

direktor Sektora za korporativne poslove Uredništvo: Ida Balog, Nikolina Grubešić i Damjan Škornjak Priprema i uređuje: Odjel za korporativne komunikacije i marketing Ideja i koncept: Odjel za korporativne komunikacije i marketing Lektura: Odjel za korporativne

komunikacije i marketing Dizajn: Kadei 360 d.o.o. Tisak: KERSCHOFFSET d.o.o. Naklada: 700 primjeraka List je besplatan

Made with FlippingBook Learn more on our blog