بناء جسور لا جدران.. التعاطي مع الإسلاميين السياسيين

  16

    Building Bridges , Not Walls Engaging with political Islamists in the Middle East and North Africa  ! "#$  %& '() *  + "-. /# Copyright © IPPR - September 2009 All rights reserved Arabic Copyright © 2010 by AlJazeera Center for Studies

    

  

  1431 

2010 

978-9953-87-609-2

   !" # 

  : 4930181 4930183 4930218 ) 974 (+ : 4831346 ) 974 (+ 

  : E-mail: jcforstudies@aljazeera.net

      ! : (+961-1) 785107 - 785108 - 786233 " .# : 13-5574  $ 1102-2050  : (+961-1) 786230 $  %&! ' : http: //www.asp.com.lb

  : asp@asp.com.lb

           ! "# $ %  &' ()  *'   + # &", - . /% 01 2)3 /' 4, #  .

           . .

  :    

(+9611) 785107

 :      

(+9611) 786233

   ................................ ........................ 7

 ! ................................ ................................ ............ 9

" ! ................................ ................................ ...... 13

 ................................ ................................ ................. 17

1

" # # $%& ................................ ....................... 27

2

'"( )* # # $%& ................................ ......... 43

3

 # # $%& ................................ ..................... 55

4

+ ,-  .-  # *  ................. 67

5

 .-  # %& / 0 #* #1 + ,- ................................ ................................ ...... 93

6

"  ! ................................ ................................ . 105

7

5

  

       ! "# $ %& "'() % * +  , - . / * "''0 "'12&3 456 7"89- * 2 :4 ";< =5< 7"'- "'> "'(?@ 0A- BCD EBF "' G<F H: 7"' "> = " ' I @ J "( ?2- "B1- " '0 K5) LM . "(@ O /2P3 F QR<3 * S9 /+ T5 U&  V1 :W X0Y GCF 3 7 F * 2 :4 * ' Z'6 [LR \']^2 % " & * G [0< TB_F ` T 2P3 G 5^2 '%F * ^9 XIF >8< '+ :4 "'I . G X0Y 1 SCa G'&5< = 4b 7"'@20- "''0 c4d "89- F ef!2 "> "51 ghB "' D '2 4b JF 7 i5' j#5  F B< k6 7,'0 iD '2 "R_B U5a V 2< % "0 i51 "89- "@P+ "'R9 e@2 7@ < VI^ V(l k?F ` 7"'2 'R0 "; V( 7"'- H@]23 # m?@ 0A iD Vn5 h a .

7

 m?@ :4 "'oF *1B< gPF "L& * GC5 j2B p % V \']^2 V'?2 = "q & L'&5< 2 r< > OC+  Cs5< ( F "' tL2C ud , " "'C "  2 5w Vx0< k< ` "' D g5 O V 2 "5 "' D "' "6 . .    

8

 

h12@ * ^ H%y KF :9 2001 xR< "'4D ' zF T{ |a Q^ "89 ,'0 iD i1243 . ,129< ` "R L }< ~5 X 6 k6 €?z M , D j'8 R9 ( a "qR = ~@ }$ "?9&F W ` "''0  a Q "'Rn8 L . ‚  "2 "'9'80R ,a ƒ„ V( " B0 ~9@ . #- "'0 ~F "' Xx 6 }$ ~F ' j2… 51† LL&5< ' zF T{ |a Q^ "89 U‡F " LB^< "0'n "' D y * "592 . u:4 /C  y : F ‰ Š5C ,'0 V1 ‹]9< ` 1 Œ'?2 j9 i]2 9 X9x2< ` G'z ‹3 = 0< O1 ''1Ž2 Ž2< kC ~ € J5 '+ Lz4F . V1^  + Z10- ~5PD V( ; j 2 :4 ~%a , D V1 "L@& >- "'192 " . +9 V(l @I "R'9 eI "' D y u:4 "1SC "- g5 Z * "'@_ ( a 1'S9< Vwza

9

- ~ * V "1n "89 . ~ 5?9 :4 ~F ,>@9 Z'> "'0 9# i124 jw2 "89- "'‘ <  y u:4 G@< ~F *B‘ H: . O $ "!0 kR65< 6 ~!^ :’ ^69- ~F @ }$ ( F ƒF 1 u:4 O ,2 X9- * ~ "'xL9 G2' V “L29 ~F T '” ,02B "#• . URD uh G %2 i 'n & j65- :4 |@< ~!^ "'‘ " % j65 –@2< M ; "'^ gPa Vn0- * "; "''0 " %2 F- Q5 . 1 - ~!^ "'RC @2 EB "'> g5 "'x'<23 —+ ~F L' S9 ` ' zF T{ |a Q^ "89 W c ~(‘ Z' ˜ +2- ef!2  2- "'@^ . ? %%< "' D y  a LbF L2L& * ` "'> g5 }< O ŒfF 6 " 6D }< L< z5P L6F E' "89- c' ^ y  a LP% ™?2 ` [' "1SCF L VR2< 6 ` "'R'B * ~5' D . y ^- :4 ' < e0R< U0 ~F ,>@9 3 9&a J1 ' !< GCF "R'9 eI "''0 "' D c "''0 . "0'n "' D  a O ƒ V < "'x'<2 i 23z "'0 9# = "@09 R e@ š… H589 Z'1^ Z'B a Z'a . * V V' ~! * AC 9CF ' = S9 = Z@C "6 ‰F  "% " 3F U,_ V U,_ "

10

5y ~ $ e>2< ~F = t2› U,_ R< p R# L2+œ ~F G % ' zF T{ |a Q^ "89 #D T5 ( F U9 ~5B .

11

 

V'?2 :4 * "(@9- % '#52 * % "ž : 1 .       !"#$ %& '()* +,- /% 012$3 45$ 6 7$ i< Œ'?2 X+ O65 "'0 9# G&5 ~F XŸ ' zF T{ |a Q^ "89 " ud z * 9 ™94 "1n "0'n "' D y . O 5 . ~F 3 % V#5 w Us [L6 * e@2 ~5' 2 ~5'> 45& W5 j2]- "'12&3 "''0 . T+< 596 2R * 20 5C5B ~F [L' ~5B' *B V ,'0 #˜ [L1% * %& 5C $ [L 9 ' zF T{ |a Q^ "89 . 2 . 89 0 !: ';<* 8=   8=" >$%* =) ?@7 '=A B  1CD E(9 %=") %& /% #D T5 5y * "0'n "' D y %¡ #z ~5'1^ ~5'B a ~5'a ~5''0 Ž5R ,'0

13

d "( U9 U@ " 4 6 % *¢: [LR U5 s ,- Z@C Z . ™94 7"''wR< " 5?9‘ ~F ~% * 6 T5 ^69- lA- 12 [LB ^2 T† O X9& = @9& ' zF T{ |a Q^ "89 > Z gPa "' 5By eI L * ~5''0 }$ M "89- "'C1 "- . 3 . %& '()* +,- /% =) F7 89 0 *  5> G * ~5'> "'0 9# jB ~F ,>@9 [ VB^ " @2P " ~F [L' "'‘ "' D y i 2 g 3  "''0 w * "51† "^69 }$ * e( L ^< 1 u:4 [c ` "'12&3 " %+263 > ceSC L9 . w 5• X9d :4 J 3 Z@C Z V 2 Z2 ƒF U9 "'CB i 6D V "@+ "'F %Ÿ "œ ~% " 2^ "'' . 4 . / >H 45$D  8= G 8=" 89 0 IC GJ% $K >LD- 8D& I=G '(5$D %& M N O P Q37 5 R G 9 ?S* F*- L2C3 [4%2C "Cs5 Z'> "'0 9# £Vš^z D Q5 F ' zF T{ |a Q^ "89 ~0C O12¤ U8^C "''0 1 * % V& [L2'6+M ~5w> "0@ Z' U ^ ~F * ~5B2^ "89- Š- Q5y " 5<2  5By ™L2C a Œ2 9 /8

14

~0CD .  ¥5? e>< ~!_ * <52 * jR¦ ~F “L9 "89-  24 ` > 5# [' < 5‡ q'_ Oz .  t2Y § "#P " M [4%z = ~5' D t2Y 3 gPF L2C O'1 [L2C% * ( F 5?+R ~F = ~5'> % "L&5- }< L'z M "89- ~0CD Q5 Z''0 j9 i]2 ~59@2 3 * : Z' D U8^9 . 5 . 'E T% U(9 A V7 89  '%=") W3 F*- IC GJ%  =7$( '%=") WX3 FYX  5$>LD9 Z$#D G[$ G 9 ?S* D y  a %R2 $ 2RC3 * "' w ' !2 }$ X@0'0z ? '- "''0 V 'W "'> 5By “ < . u:4 V4d = 0< " ~F ' 'x'<2 '6PF L9 z *B‘ 3 "''0 '2 . 90 H: k65 "''0 y BR Q^2 * 590z z "'‘ "'^ = ~2R * : Z 580 % [ G' 1‰F O "'192 F 23 = %5 3 ¨9 ŒP  ghB Ly+ "'> g5 ,1› ¢,B ~ ~+9 w F "'#a #D '1 [< 19' "89- .

15

1iD ~F [I i124 5 9 s ,S 6 ,'0 $ ~@ T5 "2B m?@ 5@LF * : Z'‘% a O Q8C ^29< p G<33% G2'oF ~¡z "10- "'@Ia g F  9# Z''0 3 "'- " ^ TP . 6 6 4S u:’ ,5 * U,_ ™94 ~ f "#P }$ V@ i "'C D 5( 1979 9'0< "'4D U23 U9fF ; c:RC ` ,- ~ "' D "1 %L " 2~ 2C 9@2< '~ + j9 . ' 2 i1243 * k@82 6 4S u:4 ~F ' ^ H%y KF f h12@ * i 2001 , 9 ™5 5'C "9  U23 [LR2 \]_ /3© "ff ªB % , D ['S9< W |8P ` *89_ . :9 ~5'I ~5'C "'I 5B k?F Zy }$ 7 XC& = * V "'I —+ ª ~%a " %50 "' "B1- + 7 «z4 "'4 '1 s H+2 ~! n0 %23 "'&• "'0 › F VB^ ªB % i˜ * ^ H%y ~ Satloff 2004) (.

17

4D 8• :4 "'@ * "' "& [02< ` , e@ 6 " + U5w |'0< =  kz% 5LS * xL9 j9 * :]2< ` "'B % 1S9- =a "& *B }$ 1F * ' zF T{ |a Q^ SCa G'z 59< ( F #- "'0 p [ H: Œ R ~F "' –@2< "'  " iD T2- ." e@ % SC U3A4 * : [4 "'B % " %L 1 }< 3 Z * " ~5B' fa h F [W |a Q^ "''0 "'192 V@20 " (Brown et al 2006: 3) . 5  y VP% 5 S9 L& z2P &5< i5LR- :4 T5 . >- "'192 "  Uw!z ~5R+  "' "'&M F ,  ,'  ‰! [L2 . "  %6 ~F gC Z ~5R9+ @I ' < "'192 [‰! [L0RCF " ~5'‘% ~5Szœ ) " Kristinasen 2003 ( i< 19' gPF "'  F n  [0 O12† " L'z M + |5  * z U5 V1› ‰F L0RC c12† VP% "'z( 1- ƒ58 "' D [' . u:4 ‚  ƒ„ V(  O * @<  a y "R'9 " - ( F "' D 2- L'z ~2< ` ,&• . /Ž " y = Z129- "# ƒ„ Q('

:L 55M a Œ2 9 8P R 2 @+< . * %‡ ~F 9 H }: 2 :4 i]2 G'9 " @ 8+- " T2- ,'0 iD ". "' D  a y Z " y VP% €

18

~510 [‰! " >8 %L U5 ~51Y ‚ ~5^¦ " ) Hamas 1988 (. e@ = ,'0 iD R'9+< j2¯ 1 g

, D p tP * Z . [‰! Z' D .@ /Ž $ ~! ~59 A %zF " u@2 iD › [L " n " 5S9 #- , D p "'12¤ "''0 [S9 Œ'@82 V6 " 8 ) " 75z i4I }$ * h 1 Fuller 2003 .( 19' * : }qF [‰! Z''0 Z' D j# P° .@ 2 ~5]9 " 0 "'5#a * "' "'B^< "'' ) " - "'192 "   6 , O i%+2 X9x2 'x'<2 " 5By G<%2C * j'R]2 }$ h2 '0 4 eI T5a "† kP%F ` 2 ( }$ * "' i "Sz "'>- "'+]^ 2004 . gPF  F F Z k 5B , D G&52 $ " 52 " y V( "L@&  a O j?2 4%2 ~%a , D V1 4e0R< O w ŒR2< 3 ` "'C1 "''0 "'9 ['2

19

" %@23 [S9 G& ?2 "L@& V'B^< /’ }$ . U9 e@< ]20 œ ?9 ?9 ~F m?@ :4 1< }$ " iD T2- ,'0 " = _D : "''0 "'1 ‹]9< ` "' D y }< Œ'?2 j9 i]2 * 9 Fh< ` ‰ "'C5C * Š< kC ~ € J5 g520- "''0 Lz4F 4 ''12 F %L83 . z HF i 3 j 2 :4 u:4 “ C ~51w ~!^ ' ,'0 y .  F  Z ''12 'R GCF ' >- "'192 "  V( , 2 "'192 "  ,  F  Z "L& * + Z10- ~5PD ";  ‚  "2 "'9'80R ,a ƒ„ V( ~9@ ) 1 ( . 5C# gF O € ,2 "? "C± "'10 " ^- "'x'<2 L0RC k F ` "' D 1 . k@&F "89- 35?2 . ~F [I "' "'0 ePa 590 j65- :4 35?2 . "ž T(- V'@ z 6 "  "'> 5By Z O1d " % "' 5% i ' < [By = V# H: , D "'192 2002 . T% ?2- "B1- ?2- 35 = "@09 Ty 54 1 ) 1 (      ! "# $ % & ' . *+ , -  /& 0 & % $%1 21 '& / $3 /1 45 61& & . 1& 7& 8 9 *+ ) ! "# $ ( &: 2: ;0 ; <0 40 => ?: , 0 *?@ 3 A:2 .

20

5‡ kLd gPF < Œ'f5 ,'0 iD  O c6  a Q "@]29 "'C- "2 h F V(l ` "''^ ,6 ~-h . ?2- 35 0'n F ™ ]2C :9 "x2 i5' H@< "'> 5By ~F = e^ "ž "'B a ƒ„ V( "?0 51¤ "''0 "?9&a O V 2 U9 h F ‚  "  * . " 5By ~ }$ d 6 i ƒ "'C8 h 2009 9 UwF O f%œ U& L2'C ‚  y ,'0 . "89 ,'0 iD  O ,” ,2 ~F ' 6 E' U9(2 @ L1 ! ' zF T{ |a Q^ . '# CF $ "'&• s 0 ~'&e&% %% i "I J@C T C 3 9C T5C ²%a Q^ ~A^ Œ@a "'B a iD  Us 92' 50& OwC ± ( F C& ,'0 ) Djerjian 1995 (. Z 21- "‘ 6 = G9 U & :4 %5 "'> 5By Gx2< ` "89- "1 y "1SCa * e( @9&a VP2 Ž .z 5‡ "'P ‰A_ , . f%œ ,Rz !x< @I "'> ceSC O "1SCa }< Z' D " z = 9 "#P [By [Ln'2 58P L' ‹5>w 2^< $¯ "''0 y Q V&F * * "'# U& c8 * y ‰!_ . E'n Vb +y 3 T(- V'@ z "1 "'9 j65- ~! 5 9 s T%Ÿ ™@ J0 H+- 7%@ * F ? 8P VB^< 5S Z10- ~5PD "80 "1 u:4 8' ~F * ³:Y "  Oz2 =

21

%@ * R [W5 F X? . OR<< 1(23 "x j6522 "8@ "@0C . * 'n‰ T 92 + ~F G }$ * F5a p ") Mubarak 2007 (. G<$ 8• * ~P© %6 : 6 "'œ ' “L29' "80 = V+ ,  HF ~F "x) —+M w< "'&P "'> 5By . u:’ ~52 [4 ~@20- iBy BR ~F ,'@8 *1z [c8 * ? U3A4 G(‘ ~F *B‘ H: H?2 7"xy [c'# . VwzF O65 ,4 "' D "''0  az "'@_ "- y ( F V(l ['S92 m' *  a ^ "89 L2 ' zF T{ |a Q . ~F T5 5+2 GC 5# X@0 ~F GC!_ * ,” ,'0 L'(12 O'5< HF ~58'z [‰ VP% " "'@_ ~5SY 3 * : iB? F [c'#5+P ƒ9 ' [?2< ` "'9 a [c L&a ~9  L&F iB¡ ~8'0 jnb5 L'z 90< ` " [L@#9 ¥Ry V&F * URB 3 "'50 ƒF . F & W+ ~5Y ` BR ~¡z "'R• Oz u:4 kC  V1œ V1› ~! . 9&a ~!^ "^ /… ™9Lz n% 0< fF M "''0   "'12&3 4ef!<  "(12- "89- "'> "'9 a " %+263 —+- : 4D "?zB [By "1SCF Z ~2 < . "89- " 59 "?a ^2C O9 . + Q Œ2 1'z "#P "1n 9 T5  Z80z ,'nD , . O s52 ~1 T% "68 %+- G Q5f5- .

22

" x2 6 < . ~ 7F@- m' * '_ [By "'‘ ^C V1 Œ'@82 m' * 1n% 9B± }$ *B p . "'x'<23 12 ~F e( "%F &5< 3 GCF ' "89- "'y "'> g- —+- u:4 " „ x9' '@ . * Vn4 O212< ' zF T{ |a Q^ "891z ud b5? < ‰ . L^< 592 m › %+263 7 m' * 519 "'- _A- = S9 j' 4U%F ~F eI Q5y L 2 "'‘ "1- * Š< 1 ~0CD O Q8C :x2 " 58 . … U5w k8 6 "' " ^@ "'192 T5 " 4 < "0 :4 [By t$5§ "'192 ?2- [ a “ C * # . * K?2< 2 u:4 @2 '_ [By "''0 " y T† * - x F u sF s i F Œn5 " "wL9 " "89- VP%  L' 5C ` L&P ) UNDP 2005 (. 'C8 ?2- 35 ud3 ~5B D :4  "89- " * M "@8- 5‡ gPF "'F g56 "x'2C * @20- % G'z [< H: k65 6 "? "'0B '‰ = %F > $5R9 "'w9- " ^ "89- , . % Š< = e^< ` HF 82 * % }$ Z@ 1 c 5 "'> g5 [4F ['6 ~ A * : Z10- "89- ) SC Esposito and Mogahed 2008, Pew Global Attitudes Project 2006, 2008 .(

23

e'>2 "9'ž "#z  "' 2 "'B a %D V(l . ~!^ SC k86 ` %55 ~F ' J@< j2… ,n@ 5F ' zF T{ |a Q^ "89 5B O ,2 F = T 9< ~F W % ~ $ "2- = "& ’5_ 5 O6 . * #F "ff '0 e'>< * 3 m' : ' zF T{ |a Q^ "89 T' "@2- "'x'<23 L2 . G'w2< X0  "89-  V O V 2 /S ,'0 iD  Us "xL29- "'0 89- " T2- ". "65 u:4 G'5< 54 "'0 ePa T5?2 :4 #P 124 .  L G i6 m) ^ G' \P  2 :4 Vx0 ,'0 iD T5 *¢'29 Q>2 " "'0 K)F ' zF T{ |a Q^ "89 . 5F ^- 12 @ @2B- m? 55- T5 '%F * X2 "& , 1 7"' "'0CR " '´D 12 Q^ T5 _C |a Z * % = "z "'1^ B F F * UhP "89- "2 "''  F = ~5129 %zF O - F lA C = "zD ‹  g520 ~9 V0 ~1 .

24

%œ t$§ V'› "% " "'0 K)F L ³5< 10- ~5PD "; ,4 "' D 1 * Z +  , D V1 "L@& >- "'192 "  ~%a iD  *1 L'; j9+< T2- ,'0 RC© LR < µ 1 ) SC Stacher2008, Glennie and Mepham 2007 and Gleennie 2008 ( e@2 " ~a Z'‘% * 0' ~%a + ~a * GC¡z 1L9 V ' '@_ g › ~BM "5+ " Z2 y '6% › . 1L9 ~F 5 * GCF ' h F V(l "'1'S92 "'9 * * @ iS9 "-  . :4 ~5@8 * : Z'> "'0 9# = "@09 3¶0< 8 "1 y "1SCa "89- V6a '9 ud i2 2 ~5C %' "'‘ "''0 " %2 * Q5 i ~0CD . , M › 3¶02 u:4 Œ2< : ,'0 iD  T5+ Gf?' H: fa ' [By ‹3 "''0 " ^- * ·"'&• "' ~@ u:4 ·}$ O j'B2< ~F "'> "'0 *B‘ j'  * :4 * "&˜ ¸°  2 :4 J ZA0 : '6 K( 3y " - O m( Š( V+R %5 ~5PD "; U5w 80 ‰!^ & "z ƒ >- "'192 "  Z10- , D V1 "L@& , L91 |^9< ` "''0 U5&a . 4 Ow< 1 i F T5+R u: " 45& w6 T5 "''0 LR65 * +] i< ¹

25

590 "89- '' @3 4@2 c' 50 C'@< ePa . ud PA > "'0 ƒ%0 E • ~+R –º  a " 5+ ' zF T{ |a Q^ "89 D :4 6RP F ´ HF * %œ "#P 5+ "' O 5y ~% T5› ` "''y 65- . = "zD D L ,2  a u:4 . i2• V+z 54 O0 V+R F . i V'?2 U &F j2… Z jA'z 2 :4 < ~F *B‘ T5 '#52 "'x'<2 SC % G' ~5B G F T2- ,'0 iD  ud "'> "'0 .

26

2

  

* ^ ~ + ,'0 #D 0 L_ e@ 8 . "9 '” T23 L?9 [I 1922 k# + ~A_ e@ $5RC "± 'C8 "ff g "'P %Az }- Z'C8 h ZA0- Z 56 # Vb gPF %5 ) Qz }- G( ¹ ( z5  $5RC k› O65 ~-h ªh' . H56 ,4F ,' iSC s ~% + :4 T 6 . }- U5 B< 9'a 9'f( H TP V = "9 * 2R 52 V'8< = € ~-h 1930 = 1936 y F = ,'0 23 i " 12 6 T5 VB^2 " B0 " " F m' "'C( "'- #9 @ T; \]_ . "9 1952 ‹@w ~510 * %6 B0 C a 5 U& = g%F "'B- F  ,nL9 "'C8 h . e< # %< x9 p ) "9 Ta 1956 Š( "9 1964 ( ,‘% V20 ,' iSC U^C (Dunne 2006) z "w@ %@ %'6 #9 @ T; =5< "''0  a V µ iS9 "  "9 G<z € 5  y 1970 .

27

%'6 k› 9'@0 TP '@0C 2RC %@ L_ +< 5Cs5' Z10- ~5PD [% H: %0 5CF E'n '0 X@0 5 i< p u:4 2RC3 2z ~F 3 0' g56 k@@0< ` "'@_ "'&• " %+263 V112 +< @^ Xw> %0 T'2I = " L9 %F iS9 * , "9 1981 Z'B % Z' D "6 " B0 "'P  . 2 A ” 9'C1( TP ,'0 ™y jC "'C-h ]2C3 " ^- "''0   %@ [I "R'P ` 58 ZC56 V'R2 ™@ J0 E'n %0 kz 9'01• 59 :9 "82 2z + k1B " "''0 y "±  _ %5'6 . TP › ` ZC5 * # = [ y iS9 ! 9'02 ['S92 e@2 " * .*q " 5< 1'S92 u:4 * /W ~ %5# Vz % w F k( ‰F 3 "1 y "0A- "w@6 eRB2 %L "' D "1 V( , D /82 ; iS9 Lwz * e@2 "'4D T1a = ! ` xW . @ ef!< j'9 ™y :W ~  , y ,a '2 Z10- ~5PD "; P VB^ + ,'0 iD . V1 9'@0 " ^ TP e+6 0< 2z U9(2 = 0< e8P " ~5PD 5+< F H+- iS9 ">9- 4n z * L9³B‘ O e+< € k65  ,6 O12¤ . "9 "  2007 ~! ™@ E'n # U,† ~F A " * a e@ c V(l "'9 ~5PD BzF + "'@9&a 1(23 j65< = H%A' [By = ~5PD

28

p "' * + "  X@02' 1 "8@ 3 R< . u:4 Ž +< g HF =¡z · c3   10- ~5PD "; Z ,'0 iD  i6F ,4 * ^ ~ s ` . 9@ *0  L0'!< V³( "9 1928 ` "@+ " %+263 "''0 /S % L26 + ’ l kC . UV- * = 9@ !x2 »R "1 y "''0 g5 Z + G2R³P H: ,'0 "'@9&F " + . 9@ ~F G<2 TP * '& @ }$ O "'12&3 " %+263 "''0 V ^- " M 12L ~ '5< V@ "^69M G 124 * ( F + L9 Š< ` "'4a "' D " a . [‰F 3 Z10- ~5PD "1 EŽ'02 "' : [I " %z ['S92 "' 4 " * 55?2' Z90 ^ 56>2 "'1 "B12 "'' "0A = %' . ³5< B@ k6 :9 ¸: e'02 "'1 V'L02 ~x E¤ * "; E'!< 9@ 0 ['S92 ^< kC %' . ~F 3 ,10 ,' ef!2 '@ HB0 G@_ 9& "Sz = "&y "'P "'0 . Z10- ~5P˜ • sL |^C :B4 ,'0 O5 54< Vb 9'a 59 TP '2I3 3œ exR2 * % i6 H%+263 T . 9@ z "9 Vn+R u:4 8'0 1948 UwF F V26 9 ,_9 Us5 E'n "1 . 5 [I B2- LF `

29

"1  i5xW # a ~F 3 T23 UL 9@ "9 * 9 G0RC 9@ V'2I 1949 . 'z kF H: k65 iS9 a ‹@w " G "'1'S92 0C3 * " Š< ~5PD "; kC ,B- , y %5 .  HB0 iS9 L26 k10< 6 "9 * 52 F € :y "-0- 1954 6 "1 ~F m' #9 @ T; T'2I k . "œ V^z [I ~F 3 T'2I3 VB "1x T+q2 "'1 ^ L³>2 #9 @ %@ "''0 51¤ . ' %' * % w6 6 % k< m' #C ~5x * "6 "1x "'C0C3 " - "'6 *x /S . • * "; F u:4 *x0 2z TP "'&55 D z * : Uwa . ?0C = g%F " y VP% sh ¢59@< F "20 "'' 51† 5CŽ5 "1 * "z82 Bz L9 . uBzF 5 H: X86 ' ~ Z³^9- U3A4 [4F "9 u#F 2 "'B % 1964 ~59 " Œ 8 p ." V'B9< * G < G2R0z X86 ' BzF k0B #C ~5x . ~ ULz F "'1'< * 2 * uBzF [L2 ['< 3 ` 5By "˜ j9 = U5x h2 ^ O "'4 = %5 u@2 *B‘ H: a " ^ (Qutb 1964) . H+- Q'0 U9x0 X :< * #C G "x'2C V4A eI GŸ '4& SC u@2 G SC jŽ9# Z10- + [By . V1 Z10- X& * GCF g X86 ~ h 7"' "''0 "1SCa u:4 " * [L0RCF ›

30

 h F 1’ 10 9 5 8• %L " %- 5 "'10 Q8 0< 9 . "9 Œ9_ 6 X86 ~F [I 1966 › "#z G 2º< ~F V@6 uBzF G2R0z ~F 3 L&L2C " - "  ` Vn5 W k( "' D 1 /5R# e@ g# & "'4D B'2B2 V120< ` 1'S92 L'z M . * "z0 :PF 9'@0 :9 ~510- ~5PD L2& 56 = [L2; 55 j9 T12 T5 X86 ' 2 "'<1I "'' . " ^ kz2 ` " 52 ?'92z * Z10- ~5PD k9B O ^2 0'n + "' D SC * O&2 z " 5B 4@2 " +- " 5B? [c . % V( "1x "2- %' * % ²52 3 Q'0 :4 . @ 52R 5F [9- ' !2 * "10 "% ,4 " +- " ~F " " y "' D %@- Œ@8< 3 ‰F [I z k0' V VB^ (Crisis International Group 2004) .

~5PD "; G( ,º X86 ' Ke @ U9fa #- . s5 * u@2 Lz5R#  _ i2 SY X8z u¶ ~F 1 " ? ghB Z . ¼ 1 3 0- %L  h< +2< (Leiken and Brooke 2007) .

X86 ' U© ~ "n Z10- ~5PD h< x9< p S9º ~F XŸ %L T5  h2 u:4 x9< p 7L6' L' ~5PD ~F [L9 e(B 2 * : ZS- . "C!1  j9 "± = %5 ~F *B‘ [‰F 26A "'‘ ~59@2 k6 HF (Azarva and Tadros 2007) ‹]9 ` " 8 *B

31

^ TP ,'0 V1 ~510- ~5PD ’ 9 ePa 0Ž&52 u:4 [ L'z E' .    * e(B j+Ž2 ,' Uwz ~510- ~5PD ™?2 0 Gl H: Œ''w2 "8 . >- ~ S9 G' F% [Iz , Lz "- "' D y ½'1c "œ * Š%a V( "'^ "''0  a S = U5x @9d 1L9B , D V1 "L@& F "'192 "  . h2< V- 5Sœ "; Z10- ~5PD " H: H+- ~5C SC J % ƒF "''0  a i'6 O9‘ . X> 58^C 1 "'9L- %› " %' O651 _2 . iS9 L [x * y "1 k }$ O " 5By O i+ @9d ,” ,'0 . * " 2 " iS9 "'_ L_ 9'02 " ‰ G '4 #D * "; U& G

¢` ^ TP  6 ~510- ~5PD & ZC5 u:4 T5 /R2 9'02 9'C1( . UwF ™_ "'95 ]2C3 [L9 "'C5C6  F O j?2

32

ef!< [W ~5B ~F %F $ "' 5x4 "'' "'x'<2 J@2 ,w< " +- "'0 G'&5< (el-din Shahin 2007) :4 Œ'?2 ]2C Z20- Z?_- * % "1 k 6 /W "90 X^ E† 2000 - ^ "@ k+ 'C . "x2  6 ,w1 x9 :4 Lx_ 6 z % % ]2C L'?_ 2005 W5+) Q5@0 eI ´ k 88 « 51† * 444 "6 V(‘ E¤ UwF [4 5#a * "n- * ^ . ~5PD "; $5RC e@ % s = x9 :4 ¿%A p "'@I! [ y ,‘ J5  y ¼z $ ,'0 L2@0C E¤ 73 G9B‘ Š-h iS9 G2w@6 "n- L'8< F ^< * U^  l [B?2 * . ´ ]2C À&R- ~5PD 2005 "; "& = "80 Oz% U&D * c6F ` "'h' . "9 2007 Oz%

‹^C HF k9 " 52% ?'9< " ) [ y  y 5C '& * * :]2< ` 1 * %# ,' L1 . " y * * "80 '92 :4 *B 6 2C3 [L2 [W2 ~5PD "; UwF / "1 U1 5Sœ . "9 :9 Š-h V1 " ^-z ''w2 u:4 [I 2005 "''0 " ^- 'R "d * "1 k9B . 1 "''0 ~5PD j65 /2 * ZS- k9B [c8' 5# V12 ,'0 [LB0 "652- eI  "' ^2 "80 .

33

"2B 9d p 7"l6 65< * ™@ GF EB "'9 % ^< l 4%5L& ' < = ~5P˜ "'C-h V2B "' O "z " 8 4%5L& Œ'09< * k9Bl V "Szœ + LL&5< ` ?2 * " "Rn " - "- . * u:4 j' ~- %5& L2 ~5PD T ` ?2 "6%+- = " :'R92 "80 "& * |z u%5& h 120 c6 . : "'1 " %+263 V ^- w F L9 "'nw "80 "#59- "'23 . 5C G i6 }$ T( 5'C5 ~5PD "2 2006 w H%C O ~2 %5L& * "80 "L&5 Uw "'2 * s ~5C6 l V&F * " :'R92 . "9 :9 2004 # ~510- ~5PD F% H52 ,‘ iS9 [L 2 A< C' Y+< 1 "' D %@-  ,n Š-h ~ A A2R p [L1% "']2C3 "'1 iS2C [L2@8 * 2 e@2 " y (Society of Muslim Brothers 2004: 12) . ~5PD T 1 L9 + "''0 y < V@ [c2M Oz * 5B< * %5' Oz 4S2 Œy * Z95- ZBl  a " 5L1 E'n '# * y "''0 . z "1  "'1 ,'0 2RC3 < * ~5PD j65 ~ T5?2 ‘, + "'C1 "-  F XIF * "'Ÿ ( F . "; j65 5^ 51> . Ts }$ [I V( w . * ~5PD ,” ,'  E'!< "!0 2RC ( F VB^ ]2C3 "''0 "0z9- VP . g

34

,'0 ‹^9 Z V+R "1By * ~5B 6 GCF .@ "''0 "' D  a "  " ? H5 ‹^9 k 5B *1' ~%a >- * V . ~F .@ g 19' T?1 = HŽ%A 6 "'9 "''0 [' Z V+R :4 "; Ln h " 59- " y "8 . ~% * "w- u:4 @< [4%2 * _D . Z10- ~5PD T [I V Q j2]- "'@09  - T5 i 5 ‹3 [L2@I ‹3 "''0 "'1 . "9 * E80IF 2007 %50 ~5PD "; #F * "9 ZCž g G5C * Ta 54 V _ ,' “ Ch "1 Á < . % u@2 “ Ch :4 # = S9 µ 6 %123 4 "1L2 "1x GŽ&5< kC ` %2C3 "; "RwR "'&55 a ^ * . "'f5 k 6 6 L'z ` 128 ~5PD "; BzF T5 e( V'#R< "?R# O12¤ < "'oF ,'0 #D " %+263 "'192 T5 G2 5< Š- . G' 18 ~ Q * "'f5 *B12< p j O ÂC * ~5PD 80 = %F V 7[c' T5 0- Œ2 1'z ~5PD "; j65 * z5]2 "; \'+92 * "'f5 G291w< - "x'2C }$ ~0CD Q5 " ' X#9- ª52 Z10- eI U09 "'4F i . "1 kF% O 9 @2 \'+92 :4 j65 * u' !< L@2 [I "'h' k10< '6a Q5 T5 . }$ T( "9 "1 c#F ` "65 2004 ~F L'z U& " : U & ‹@6a

35

e+- *5 U _ [4 7H+- O12¤ “'0C * . 9 [W 9' [L' " ) 1 ( (Society of Muslim Brothers 2004: 32) L296 %@ 2- " y "1 i2  F 1 5 "Sz?1 ~ %a j2… Z ~2 ½ 2 w "'95 . e'>2 :4 " y "Sz u5&5 . 6 * Œ''w< * gPF 12† ƒ‘ M '0 À&R- =52 ª5< * Z09¤ Z95- O9 }$ * " "n "1L ER9 + O212< ~! Z@8 "'B a ?2- 35 "n L2n =52 ~F G9B‘ * › Œy . [L 2 U3A4 A 1 F- "'5 U<3 " ^ iBF k› "'6a Q5 " 1) O12¤ H+- . }qF /… "s x9< p Y+2 u:4 T5 J'182 ’8P * ]22 "1 ~F ~2 * : "80 = T5#5 L´ 9 "95- Q5 0- . “ C zP 3& fF ` gPa ‹9 * 2007 1 * ~Ž5B E† =52 ~F G26 "@6 * U ~F ^2 ^2 Œ2 1'z ' "1B G ~5B< V H:'R92 , ^2 "80 z 4+ ` * Œ2 . * : XC&a Z- /… * 9@ :4 %s 6 ud "1 uL^< H: O&2 '% G'z F "'65'(

) 1 ( ,  8 1 ; B> <0  C D * % 4% > A E3  =A %

 # D& F1# @ 61&  21 / ? ) @ $ G: 4% 2 : .( 3 , 22 H *+ A E *, E 25 /1  % 0  , =: 0 * I : *0 1A *25 > G (Freedom House 2007) .

36

(Brown and Hamzawy 2008) %_D X2B UwF * 32 * &R !c ` 2 u:’ Ch WP% µ “ P!2 k6 . Q8C = }$ g%F Z289 Z<4 T5 "1 * "R2… "?9&F Z _ J T& p H: a L2Sz?M ]2R< "; = "@09 z5! *B kC ` 6a € ,&• p i F 5 "L& ,R•  VR2< U° z2P3 . u:4 * P¾ F VB^ k&< 6 "1 ~F i5' @ “ C # ` Tx e(- j65- 2007 . @ 1 ~F [2 6 U1 E† HF ³~F [³ 6 "1  ¼z 9 ZC56 "!0 "'  "8 G ~5B< * V@20- G0'!< " ^ . 0- "!0 [LR65 5RRP 6 [‰F @ 1 "''0 Q5y 6 Z10- eI U09 ª52 [L2 * # X#91 |z " 5L1 E'n X+9 " ' . *B fF 6 * = Vn0- u:4 T5 /• tP ~F O9‘ 3 :4 4@2 L210 F "1x ,P }12 @ T2 * A< "'‘% "; . ~5PD "; j65M |'Y H: 120- 51> [4 "''0 O1 c3œ "80 "w@6 ^2 h- ez5< " y . UwF * ja "6 * a 56 k2 Q'0 :4 "9 & ` "' E¤ ]2C "'^ "1 2008 µ 1 [L?_< QF r< * € /3° O9 . u:4 kz% ~ = "1 U&D }$ *B ]2C L2 i HF ~5' L2'_ < 5&- fa ŒY p : V . ( a #9 . h 1

37

GŽ@C ~5B 6 y ( F wP O'820< ‰F = "80 ,'0 %L83 j9 T12 TP * 1'S9< "- (Herzallah and Hamzaoui 2008) . ` "- u:4 V1› LxL29< Z10- ~5PD "; Œ'› i ~F L6F E' "; … "80 "2- #9 / = H%A 6 "''0 "'1 * šXB- ~¢ 3 * : }qF —+ "'10 " ^- * Oz< ` LP% "1x @9 ³8P }$ .

  !" * Oa 8 V(l Z10- ~5PD "; ~F [I ~F 3 Z' D O ZR2 [LR'9+< *B‘ *Ž± H+- X^ T› "0Ž'0- "' D 1 * % %5& O9‘ 3 }$ #˜ gPF " ¶ r< . @C& F ,Rz &5< ~5PD ,  V( "2 "'8 51† 19' G /2- eI |5 ‹ %2 "'B % ; P° XC  &5 Lz4F Œ'› V&F * j9 . "9 |5  E!< 1995 O16 L'z 2_ 2z 

~5PD "1 "80 Z0 Uwa * "51†  # , U 5F [L9 "1x ~8 i+ rB @  . #9 g%F ,'0 O1 ¨9 ~F @ "6R VB^ 1'z T23 * TP% = "1 /5R# "'h' ( a * X9x2 *B "'' z T>23 |z E' [c9&F "''0 ''w2 (Rosefky-Wickham 2004: 213) . VB_ s k› "s #9 . XwI U'2 * e@< |5  

38

,'  U^C "'1 O 0< = "œ8 "Szœ %'6 ,” . "89- "' < "' D 51¤ ( F F |5 V(‘ Vn0- * e(B \¦  '@0C "'h' " –@< 6 . * G” }$ "( F 2R9 j65- G'9@<  y ‹3 U09 Z'?'0- a ” H: y = Z10- eI O V1 \¦ ]_F "0à * "C5B- " %' "q'W " 5w "''´D "Rn8 * . E!2< " + "'‘% U^C *  y Oz ,'0 G†C  0- # G2'6< Š- O12¤ [% "95- "' D %@- K2  "'h'5'C " %+26 . u:4 * "'a "' D  a O |5  G^2 "'9 G0RC i H: >- "'192 "  V( "89- "'& $ ''  u@2 '9 %  E' "' . VR 'C 8P i |5 ~F ' !2 , U 5F z L2 6D 0 3 ’ ^@ 3 "'9 " Bz –@2 3 (International Crisis Group 2004: 17) . VR2 ƒ1y f |5  x9 p ¼y U50 58- * ( F V+Y p GCF }'4C G†C O 100 O'65< T5+? @ L'z i6 P© "'0'!2 Gnf "9 Š5C V1 e_!< 2006 . Ž "80 V#5< V- " F i 3 G†C ~F g5  y Z9< @ .z gPF + "''0 '? "z .  x9 p |5 ~F q&R @ Z10- ~5PD "; * u%2 [I @

39

 H%+26 ,' “ Ch u 58< [I }: . ~5B 6 g |5 "d 2z 5+ :4 @F F gD * ~5PD "; *Bl ` "'0A- "'2?2 "'9@ }2 "9 ^ 6F R T>2 ,'0 O1 6F "0 V1 02 * 5C "80 L'z H@< gPF . 3 y k65  T5+y "œ |5  120' V4 ? @ /23 T5?2 iF  a "9x O X8 r< ¢@ Š5C "'' k0' "'12& /4F $ "1S9 F "'; = .   !  9'02 9'@0 59 Z 2R + L_ BzF [L20< "'B % "' ; ’ k 6 j9 * "&5 '< G&5< " _ " SC 5@ ~F V@6 5< H: X86 ' 1 Z10- " Z''y " 6R " +- " "L&5- (- " 8 = "'^ . , D @^ * V V'& |2 z }$ [I ko 1 "''0 "1SCa %za eRB< X86 BzF 3A4 Oz% gPF KF }$ * %^2 * = @^ U j+9 V'n O 2 %0 %@ "'9'80R "'w 9'@0 59 * Š( (International Crisis Group 2004) . "0'n ; Kf ‹^C %^2 :4 d 6 : "; 2 "0Ž'0- eI "z82- xW eRB2 ( a %L "; U L9 "R2- "' D "1 Lz "'wC ) 1 ( . k8^C 6

) 1 ( - &, 61& # 4 620 # (International Crisis Group 2004) .

40

h 9'02 " 9'C1( PF "#P "' D "1 ; " +- * a 56 O "?0 L&5 L '+]_ T'2I "œ "'?'0- "'8@ "'6a = ,129< e@ "9 %5z tz /- Š1 j(- T'2I "'1 V( 1992 . %+263 ˜ "' "'0 /L2 "1 2P 1 #5+P "'0 8 H+- . Gš&F /L23 :4 Ä 6 Z95 "F ?n ZCž "0à ') %F ` ¤  Z + h1z5C +6a "9 1997 kF ` ¤ }< "1] "' 5B O16 "„ . j9 e< 4 kwR T5› "8C ¤ }< k( ~5x0 Z2- Z %L * 51† :@C ~F "#P L C * k9F "‘ 4BzF L1n& * 4:2 . [I + ks }$ 1 "'4D 1x wR z4 h2< ePa 59 E1• e8• 1xW % * Z@2 . V1^< & G@_ T C "ff kzL2 ` exR2 1xW u:4 i U9' 2004 Ox29 kzL2 ` "9 2- 1xW "0 ši H+- Á'^ i_ 2005 RF ` ZCž "'Cž V2 * * P© Z0à "n & +]_ . _A 1xW u:4 V(l . /5R# "'B % '&55 D "'$& 12 H+- X^ 86 .

41

3

   

>- ,'0 iS9 ~ T5 *B‘ GnSC O "C +6a T{ |a Q^ "89 T% "' * 2RC ( F ' zF . "9  Gn2 :9 1999 :'R9< ƒ%0 1œ }- F g520 ,'0 g520- "'( ?2 #D * "; ~0CD Q5 . Z''0 U9x0 * e@ %F }- ŒF d "'n9 "¤ ³C E¤ "CB * s X :2 U> u Š( *0y }- u G( H: ~0CD Q5y H^23 ~0CD Q5y " ~5F L2C g% Œ'?2 . i6 1 3 * " 5By "'A0M Gz2 TP * %5L eI 58Å [B Ƹ2z X :2 H0 UR2P3 u& G'F . µ 6 12 0& TP L2C3 u:4 T5 "'6% V'#R< j^ "y+- /+CD "q'4 . ƒ%0 1œ }- VP%F P© '# "'>- "'+]^ T5a "C "' 2 #D * "; " "z?+ %5' j³RP 1 H5a O8 $  a "''0 . @09 L´ [I 2RC ( F +6a >- V& , %@2 V6F x9< p e2 u:4 "80 V '4 }'BR< 

43

"9 %@ T2 :9 [By 12 ` "0'n 1956 . >- [ y = S9 T5 " * ?9 u@2 , @2 %@ ' "'9 "80 Z9 A1 e F u . ƒ‘ 10< " '2 0A- * "B@_ ¢@ G28 u$5RC }- ~ ]- ) 1 ( . ~sx2 "8 $5R9 "w > B@^ u:4 S›  ^ Œ''w2 * 5B^ H: X]29- ~-h G SY G1 . "9 ,Rz 2002 % Z'< % = ƒ%0 1œ }- 5#a "@0C @23 Z :Pa ~% s5 U¶ = ,129 3 Us5 0'n gC ~F 9B± @#!z L' V+?2- ‹659B2 "qz * 2¦ V "'C-h "'@Ia V#y  y '' Z129 ³ . Ce& * +6a >- j2¦ :9 G¦< G 'l VwR G @0C 2 * 9'a "' y " %2 iS9 , . ~F '?# O1 "± = 2R . 1 T23 :9 + " %@23 5By /P *B "''0  a "œ F ‹^9 * L9 = a V+ p "89- iSC U 5  y (Ottaway and Hamzawy 2007) . % ~F [I "#P ,'0 L^- ]2 @#F "'>-  a * V(l 3 ‰F 3 "'@^ g5 , 2_3 %›3 T23  [ y iS9 1S9  & Ž› .  a u:4 k91 6 VP% 120 %5& "'B- "0A- O LzR8# ¢@ 5By ) 1 ( /E %2  7;1, <> /1 J2A JE + K2A> 12 0;: L& A ; <3 6-  B@ #& %2 (Ottaway and Riley 2006: 4) .

44

 h2 R /R8#3 }$ V G2z% H: *1( ~ @^ ' !2 T5› "'@^ L2'_ , ` "' D  a = @#F ( F "'6+ ( F " F 4@2 L' S9 2&3 • r< "'z V6a , g520- "'1 . 9'20 :9 L2'@_ ' 9< L^< "' D  a F Vz % "'C1 " 0' "'95    4@2 " V>^ *5 ez5< "'192 s´ "80 ' V^z X^ . "'F U5&a u:4 z 6 +Ca 823 "@+P 0 %@ V ^- "'9 % 35 i< ` 1x Z'C1 . Z'C1 * G' /D GR65 < V&F * "' tL2C = 9'20 " ^ Š( *0y }- 1 ,'0 iD  5§ O'x^< . Q^ "89 GnSC V( g5 O V 2 ~F Š( *0y 2 ' zF T{ |a " #9   ~s5- % X2 ‰F VLF ~5B' "' D " 0' . ,'0 iD 5§ "12† V 5 u:4 ko 6 u:4 '< ~F [I ePa %5 TP +6a >- @+< p 582 9'02 59 3 V B ~' 4b .  # $%" ,'0 iD 1'S9< TF "' D "@'@^ " k( "9 k0!< 6 >- 1969 F O'8 rB @  ['2 "'95 "9 %6 . e@ "'@_ " y u:4 k@02 #P 9'@0 ['2 T& 8 /5R# " . % X < O12¤ ,• XCx @23 % Lz4F " y

45

"' D " ^ Œ'@8< ['2 (Howe 2005) . " y *B T'2I L1's ‹5< 9'@0 j+29 O 0C L_ %> = u8 e@ "'' "'+]_ %@ . "'P z• , 5By O1 "„ O'8 tP V( V'+z * ( F = L 0C = "@'@^ " cL_ ` . :9 "80 O "' # V6F x‰ Vn+R u:4 h F 2P 9'C1( . "' D "1 [ Ž10š< H: V'+R :4 T ) "R2… 0< * l '1" + "' D "1 ( V1 tC3 >- ,'0 Š5C6 VB^ , . 59 ^ a Q>2 6 iD = _ V |F "1S9- [ e'>< i 2 " "'C5C6 "'; x2 #D /23 }- 6 € . 6  3?M " y k 6 L9 ,'0 0- tC T23  /5R+ Q?23 V^R k'9 ` L2œ Š1 . "9 L_ 1996 54 e>#  ) x2 #D Q?2 " 52 "'‘ "'@^ " y .  y 8'0 * x2 #D k9Bl }: 4#9 . '_< ]2C 1997 = g%F "' ^2 ~-h  "0< W5+ . "9 1998 " y eI "'192 "  @+2 L” " 52 "'‘ "'@^ "; O L& C L” x2 #D eI 1 #D '52 " @+2 gPF "' .  ?z :4 9 5 = 12 :4 '102 u:4 120< @9- ™^ ''  u@2 V1 "'192 "

46

4@2 #D '52 V1< 19' "'95 "' "']2C3 " 5 ^9 ,12&3 #D –< "'9 % " (Tamam 2007) . TP * " ^- h e'>2 s´ u' !< "'> "' " * "'192 "  j2¦ "''0 ~0D T ,4 gPF . " & # Zx0- Uwa %  ~0D T "; ª5) 30000 "6 = ~5zw 5w 140000 @- "'9 "80 uB2 L'z 2 Š( *0y - * V 5 0- " @ "8C }$ V( 6 +6a " 2z G9(< p H: Z Á'^ u%6 ,B- iS9 "'10 6 ,w- * " h " 6D *x0 . 1œ }- Q [I "9 G0 ƒ%0 2000 u%2C V# Z Á'^ ~F 3 >- O12¤ " :& #D G<5% }1 , . X< % Z " %C G29 Œ8< " y [ ,” eI Œ9 T5 "' lA- F "' 1x2 U5 Y+2 >- ,'0 iS9 "'_ i ,.  [I 2_ C'F 1L  "' D "- 10 "'192 "  ~0D T "; ~¡z +6a >- < ~ 12 '&55  '1'S9 .

47

3F : u@2 }- W5@6 * "'192 " Ž@ 19' _ >- "80 ƒF "'9 "' "80 X# L3 D T "; ks 7,'0 V1 ~0 %Y ~F XŸ H: 54 iD ~F L1's A Æ$ }$ .z< '# " ^- G2 kwz 94 * G<8 }- G123 ^ }- 2C 1 " 5By F ]2C3 "0A- "91'4 "Sz "'+]^ GIF " • iD >- X^ —+ E' "'B- ,. 'Cf : }- LP%F ` #D T5 Â9 k@fF 1 Ž "C "'192 "  H@ "'+]^ T5a "C O "w692 @< 6 ` "''0 Vn0- T5 [4R2 %2 "' D %@1 G !< . "œ " F ~0D T * < V- U^C = 5< "'0 * * V+R "'C1 " "'‘% "' ." (f : VB^ "'C * "'192 "  –@2 19' 8• ~51w- ,B'W "( y "''0  a t$5§ , L]'^ " - "'+]^ T5 ~0D T "; VB'L2< VŸ "'z5+ Q8 “L9 4BzF “L9< Z i0 @ [¢Lz "5# Ÿ ,&• ¼- 5@+<  "1 G' 5< /4F * G'› = .   # $%" "'^ G5@6 "''0 Gnf "'192 "   A "'B- "0A- Ll ` "'9 "80 "'LR " 52 . 3

48

i V "' "% " 6 =  y 5 ''  G0RC "' D "'&-  V1 '9 . ?8+- u:4 e(<  a * e( ~F ~5%Ÿ * : %9 "'^P "RwR "'^ 02 V&F * "'‘ 8P kŽ9@< "' D O Œz52< 3 ` "'&55 D LR65 G'z kSz H: k65 - "'‘ "1 (Pipes 2000) . Vn01 " 5F "'192 "  8F z VR i G^C "Sz "' D . "9 ,Rz 2004 "„  y e "CŽ WP% ƒ%0 1œ }- 6 ` e'>2 "- Eà * t * 5› V( "'+]^ T5a = "9 ^ Z& Z Œz52 Q8 X Œ F- U8 "9 ^ Šž tsa "'# * y & %< "± Œ''w2 = "@09 "8 X& . 5< H%z VB^ Q8 X " 2^- "'A0- i5LRM "& (Ottaway and Riley 2006) . gF 6 u:4 * [4 i  y ~%^2- Uwa '? " '2 [' w< ~F ‰!_ * ‰F ¢F ` #D "'n . T5@6 * Ç "'192 " º Ÿ p ePa *B _ ,‘% 0 "'+ 4@2 "CŽ- #D 2 = "? Gn%@ O "w692 @< 6 ` 6z5 T5@ u% "' " u@2 . G 2 "@9 * ( F "'192 "  k@fF 6 ''  u@2 G1 "  "'‘ U&D . z g 5Sy $ "'C1 "''0  a * Gn _ EB iS9 3 >- [n "'50 iSC * 'R20- [ y

49

G†C "'&55 D G2 3 "'192 "  12 Z@P9 5#F X ,'0 . " 5F  y 8F }: "x'2C ,P% ™5 V'%  y F 1 "'P "'R "@?1 - [L È º G59 ~x 0& ~-h " 0  " ^ & ^< 26 ZC5  < r< "'C-h ZA0- "U0 ¢@ "@ ~-h % [% . k9B 6 [% " 56 "'1'S9< 6 U9 * "'192 "  "- u:4 @_ O'; O , %@ U‡F . * }:  y %R2 6 # %0R "œ L9 "'@^ $ Vn0- ' 2 u6 J O8 $ Vn0- 0 ,'0 x2 Uw /+ (Hamzawy 2008) . "'C-h ]2C3 TP 4ž "'x'<23 u:4 k8F 6 & ` 2002 ` Œ9- % "'192 "  %Ž 9 + * |>w L'z Ž_< . s5R  y 82 }$ [I @+' * ^ "0à "nžf 51† * ZF Z9f %›3 T23   "'95  a [4F mf }: "'@^ g5 , 2_3 . :4 kz 6 ]2C 652 g520 “n29 u 2007 Œ?' "'192 "  ~! O %2 ™94 ~ m' "'R 8'0 = ZS- . X0 V+ 6 e@ s5z ~-h . %  y R2 z ÆV+Y p }$ * q'_ *B V+?' "F 46 V 52  y T23 . "'192 "  6 2C - ` ~0D T V^z É0z G5^ H: V• [I ,'0 iS9 " ^-

50

` "'^ \9 5#a * F "@0C T5+y  y V( $ " "']2C3 n ‹F L9 Š , D . "?+ * X'+C G U% 54 (Hamzawy 2008) . 1B V(l "'192 "  y "q&R- 0• ~ T5 *B‘ "'>- "'0 " "y . ƒ%0 1œ }- %5 [Iz TP% "''0 'y " % * Œ'› V1 B@- 26 "'12& # * Š +6a >- Ts " %+ R ^2C V'>^2 X0C R . >- 5L1 @  , "@62- 5B? V#52- V^R X@0 V F "@'Å +- :4 @ 7L9' w F "'>- '0 L&5< ef!2 e'>2 '@ 263 Œ %9# * 0n 5L1 ,'0 . 94 * ]2C k 5+2 "@0C sx2< p 2007 37 % O "C 51 % "9 2002 58 % "9 1997 . "Sz "'192 "  ´ V a ,% * @ G2'x'<2  G<0P [I "''0 " ^- 'P . * ( F #¡ G<@8  y Ž# }$ U‰ "'' " 52% %0R "']2C3 "'1 5^ H: (Al-Khalfi 2008) . L_ 5'5 / s5l "9 * 2008 &  9' F ~e * GD @ X]2C V#5 ~F 652 ~ H: Š1( * Ž * 5  ? gPF " %'6 %  y %'6 . g520- :4 "'zR^ * ª ~F ~2 * : }qa Ž› V( %' E0 T2 V( 1 "80 = T5#5 "'‘ ~4S2 Z' D t$5§ r2 "'192 "  51 * e@< " i2œ |19 "' D * " (Economist Intelligence Unit 2008) .

51

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128

Made with FlippingBook Online newsletter