Faxe - Instruks for husvagter

POLITIMESTEREN i Store-Heddinge m. v.

Instruks for Husvagter.

Det civile Luftværns O p gav e r er at b eg ræ n se o g a fb ø d e V irkn ingerne af et Luftangreb. A f M ynd igh ede rne iværksættes en Række Foranstaltninger sigtende hertil. En v irkn ingsfu ld A fh jæ lpn ing af skete Skader er imidlertid en u løse lig O p g a v e fo r Stat o g K omm une alene o g kan kun g enn em føres , saafremt hele B efolkn ingen deltager i Arbejdet. En af de Foranstaltninger, der paakalder B e fo lkn in gen s M edvirken i hele dens Om fan g er H u svag tordn ingen . 1 v isse Gader er der af Politiet beskikket Husvagter. Mindstetallet af d isse er 2 fo r hver E jendom . En af Husvagterne beskikkes s om Husvagtleder. Han har Ledelsen inden fo r den enkelte E jendom o g er et Mellem led mellem de offen tlige M ynd igh ed e r o g E jendomm en s Beboere, til hvem han bl. a. v idereg iver M y n d ig - hedernes O rdrer, o g paaser deres E fterkommelse samt evt. indberetter Mangler o g F orsømm e lser ved de paabudte Luftværnsforanstaltninger til Politiet. Han maa derfor være i B esidde lse af en vis M ynd igh ed . Som M edh jæ lper har han m indst en Husvagth jæ lper. tlusvagtens Opgave er: 1. O p re th o ld e lse af Ro o g O rden under alle F orho ld . Hans Op træden maa derfor altid være ro lig o g besind ig . I m odsa t Fald udbryder let Panik, o g under en saadan sker let lige saa stor eller maaske større Skade end den, der skulde a fh jæ lpes eller begrænses. 2. At paase, at M ørk læ gn ingen sker, naar dette paabydes, o g at denne er effektiv, saaledes at intet Lys i den paagæ ldende E jendom er synligt udefra, o g eventuelle Mangler afhjæ lpes. Husvagten maa i Fredstid sø rg e for, at Mørklægningsmateriel er anskaffet. 3. At Pulterkamrene ryddes fu ldstænd ig ved Luftværnstilstands Indtræden, o g at Reglerne fo r Pulterkammerrydningen i Fredstid ov e rh o ld e s , saaledes at der ikke finder fornyet O p h o b n in g Sted af Skrammel m. v. T illige fø res T ilsyn med de Lokaliteter, som evt. maatte være u d p eg ed e som særlig egn ed e til Beskyttelse, o g under Luftværnstilstand drages O m s o r g fo r Ryd - de ligg ø re lse af d isse.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker