Pearl Living July 2019 (Arabic)

– ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﻮ

2019

áyaÎ@…‡n™@LÒáyaÎ@ÒãÌ�u N ÚÓ�ã€a@ÚÌäbjÇ�a@Òã쉀a

Proudly published by

THEPEARLQATAR.COM UDCQATAR.COM

pjǯºA

ÑÍIj§ºA ÐlÕB†A Ò»¦ Ðj£Â ÑÍ¿ÃNºA ÐlÕBU Ê PAiB³§»º Ñ͝B§ºA ÑÌiBVNºA . ѶjrºA PAkBŒG ÑÍ¿ÃN»º ÐfZNA

ÅBUjǾ ÈÍÍMiB¶ ÐBò

8

4

6

ÈÍÍMiB¶ ÐBò ÅBUjǾ ÀͲC ľ ѯ»N‹ ¨²A˾ Ðf¦ Ÿ À æ £Â SÍY . ÈÍÍMiB¶ ÐBò ÐfZNA ѶjrºA ÅBUjǝA ÑÍÂBRºA ÑÃn»º ¸ºgÊ ÑÍ¿ÃN»º κAËNºA Ò»¦ .

BÃÌiC BJ— K§»¾ ÅßA `ËN¯¾

PAËða ÅB ¸Mn¾ ¼§† ÑÍÃǝA ÐjÆel¾

12

14

10

Ñy˾ Ñ¿ÕB² ÔBÌkÝA

°Í£ÃM ×AËrºA

lÌl§M Ÿ ¹f¦BnM \ÕBv ¨zI ÁB§ºA AhÆ ÑÍÃǝA ¸Mn¾ .

¸Í¾f² ¼ºe ÔAfMiBI PB¦ju TfYÝ ¸»Íºe ÑÌhYÝA Ÿ Ñy˝A .

ÎyBÌjºA ÁËͺA jð² ѺÊfº ÐfZNA ѶjrºA ¼¯N„ ѺÊf»º ÎyBÌjºA ÁËͺBI ÑÍ¿ÃN»º f¦B³N»º ѾB§ºA ÑÖÍA ¨¾ ÑÖÍÆÊ ÑͦB¿NUÛA PBÃ;DNºAÊ ½B«qC ѾB§ºA ½B«qÝA

18

20

16

LAj² ˲ fÂA

.

PB¯uÊ Ñ²BqjºA

26

22

28

ÎÇðºA ~Êj¦ ѶjrºA ľ ÑÍ¿ÃN»º ÐfZNA

¨zI À·º Bçš f³º PBJUË»º ѧÌjm PB¯uÊ Ò»¦ f¦BnM ºA Åk˺A xB³ÂG

Ñͧ¿NA ÑðˆA 2019 ÁB§º

.

´Ìj Ħ jb® ¼·I WÃͯͺ ½I Ñ»‰ Ÿ ÑÌiBJaáA ÐjrúA ifvM ÑÍ¿ÃN»º ÐfZNA ѶjrºBI - Ñͧ¿NA PB¾fˆA Àn² . ÎÂÊ·ºáA f̺A Ò»¦ ÊC 800 6222 À²jºA Ò»¦ ÔÜ¿§ºA Ѿfa KN·¾ ¨¾ ¼uAËNºA ÒUjÌ ,ÓË·q ÊC ÔBÃQ ÊC ´Í»§M ÏC eËUÊ ½BYŸ ÑÍÂÄn,PBÂܦáA¸ºgŸ B–,eA˝A¼¶jrÃä M,¸ºg¨¾Ê.Ðj¿NnA BÇMBRÌf„ÊÑ»AÉhÆÓËNŠÑ²eÅB¿zºÑ»uAËN¾ A æ eËÇUjqBúA½hJÌ ÁAlNºGÁf¦Ä¦WNÃM©ËÂÏCľiAjyCÊCjÕBnaÑÌCĦÑÍÂËÂB³ºA BÇNͺÊÚn¾ÑÍ¿ÃN»ºÐfZNA Ѷjqλ… Ahº. ³®PB¾Ë»§AjrÂ~AjªC¼UCľ ÐeB¦G ÊC ѦBJÐeB¦G kˏ ÛÊ Ñ¢Ë¯ŠµË³‡A ¨Íš.jqBúA ÔAiC ÐiÊjzºBI o·§M ÛÊ °ºÚA ÔAiC PÛB³AŸÑû§A ÔAißA o·§MÊ .ѲfºBI «ºA ÑÍða ѳ®A˾һ¦ ½Ëv‡A ÅÊfI ÅDrºA AhƟeiA˺A ÓËNA ľ ÏC iAfuG . mastercommunity@thepearlqatar.com

THEPEARLQATAR.COM UDCQATAR.COM

4230_2109_ACS_PearlQatar_Mag_DohaAd-210x280_AW.indd 1

21/09/2018 13:0

ÈÍÍMiB¶ ÐBò ÅBUjǝ

ÈÍÍMiB¶ ÐBò ÅBUjǝ

05

04

أﻗﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻗﻨﺎة ﻛﺎرﺗﻴﻴﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻘﻨﺎة، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻌﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫﺮ اﻟﺬيﺷﻬﺪه اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻘﺪ أﻛﺒﺮ ” ﺷﻬﺪ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﻀﻮر ﻗﻄﺮ – ﻣﻦﺳﻜﺎن وزوار ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻠﺆﻟﺆة .                    –         -     "  "      f²Ê                

ÈÍÍ__MiB_¶ ÐBÃ__² jð²-ÐÚºÚ»ºA Ÿ ÅB_Ujǝ اﺧﺘﺘﺎم ﻧﺎﺟﺢ ﻟـ

ÅßA `ËN¯¾ BÃÌiA BJ—

ÅßA `ËN¯¾ BÃÌiA BJ—

07

06

                12   2019                                        BÂf§nÌ

                            

ÅßA

ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮح.  ﻧﺸﺠﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰء  وﻧﺤﻦ دوﻣ .800-6222 وﺗﺬﻛﺮوا ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ "اﺗﺼﺎل" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﻣﺘﺎح ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻠﺆﻟﺆة وﺿﻴﻮﻓﻬﻢ اﻟﻜﺮام، وﻳﻘﻊ ﻣﻠﻌﺐ ﺗﻤﺒﺎ ارﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺎر ﻓﻴﺮوز اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺘﻨﺲ.

iBI Ag ¬ÃÌlÌAi lÕAˀÅÊlÕB¯ºA

09

ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺠﻠﺔ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم

INTERNATIONAL AWARDS 2019 FINANCE

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

2020  2019

2020  2019 أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺠﻮاﺋﺰ

أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

2019  2018

ÔBÌkÝA PBy˾TfYDI Ñ¿ÕB²

ÔBÌkÝA PBy˾TfYDI Ñ¿ÕB²

11

10

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺣﺪﺙ

4 ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻋﺼﺮﻳﺔ                                                        

3 ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺤﺔ                             

       2019                                   Ò»¦

1                 www.giorgioarmani.com.qa ﺍﻷﻛﺘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ

5

ﺃﺣﺬﻳﺔ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮ

                             

ﺍﻷﺻﻔﺮ! ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ

ﺟﻠﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺣﻒ

6

2

must be truly

For a vintage to maintain its status-quo as being timeless, it special and that is the case with broad shoulder pieces.

Making a huge comeback again this year, this style continues to come to life as the temperature continues to rise. Tapering into a narrower waistline, broad shoulders are one of the raves of the moment, with the legendary

                                                                        

                         

Giorgio Armani playing a part in bringing it back.

Get yours now at www.giorgioarmani.com.qa

 @thepearlqatar

ÐjÆel¾ ÑÍÃǝA ¸Mn¾ ¼§†PAËðaÅB

ÐjÆel¾ ÑÍÃǝA ¸Mn¾ ¼§†PAËðaÅB

13

12

ﺛﻤﺎن ﺧﻄﻮات

č

          

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾاﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪكﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم:

اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺰدﻫﺮة

اﻋﺮف ﻧﻔﺴﻚ

ﺣﺪد أﻫﺪاﻓﻚ

2

1

 "  "                                  

                      

ﻃﻮر ﻣﻬﺎراﺗﻚ

اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

3

4

اﻟﺼﻤﻮد                                                                                              

                    

اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل                        

5

6

اﻟﺘﻌﺎرف و اﻟﺘﻌﺎرف و اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرف

اﺑﺘﻬﺞ

8

7

      …                     

                                   

×BrºA °Í£ÃM

×BrºA °Í£ÃM

15

14

                                                æBÍqB—

                         

16 ѺÊf»º ÎyBÌjºA ÁËͺA

11

Ÿ ѺÊf»º ÎyBÌjºA ÁËͺBI ÑÍ¿ÃN»º ÐfZNA Ѷjq O»¯NYA ÑðrÂÝA ľ Ñn»m ½Üa ľ ¸ºgÊ jð³I-ÐÚºÚ»ºA ÐjÌlU PBÃ;DNºAÊ f¦B³N»º ѾB§ºA ÑÖÍA ¨¾ ÅÊB§NºBI ÑÍçA ÑÍyBÌjºA ½B«qC ѾB§ºA ½B«qÝA ÑÖÍÆÊ ÑͦB¿NUÛA .

O»¯NYA

   "          "  "      "                                                       

  2019        

                                                               

ÁË_Í___ºA

     

ѧÌjnºA PBJUË»º ˲ fÂA LAj²PBÃYBq

19

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺠﻮﻉ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺠﺮﺏ ﻗﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪ ﻗﻮ؟

             "  "                                             ½Üa

   "  "    

!¸Í¾f² `iC

!¸Í¾f² `iC

21

20

أرح ﻗــﺪﻣـــﻴـــﻚ!

دﻟـﻴـﻞ اﻟــﺮﺟـﺎل

 2019                  BÇÌC   

اﻟﺼﻨﺎدل اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺎء

ﺻﺒﺎح

أﺣﺬﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ

أﺣﺬﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﺮﻳﻘﺔ وﻣﻠﻬﻤﺔ

أﺣﺬﻳﺔ ﻛﻮﻧﻔﺮس اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺣﺬﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ‹ ا

أﺣﺬﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺮﺑﺎطﻣﺮﺗﻔﻊ

أﺣﺬﻳﺔ اوﻛﺴﻔﻮرد ﺑﺮوﻏﺰ

أﺣﺬﻳﺔ ﺑﻴﻨﻲ ﻟﻮﻓﺮز

أﺣﺬﻳﺔ ﺑﺪون رﺑﺎط

ÎÇðºA~Êj¦

ÎÇðºA~Êj¦

23

22

          –   30           Ѷjq

                         2019  7     2019  8         

Åk˺A ľ°Í¯bN»º PB¯uÊ

Åk˺A ľ°Í¯bN»º PB¯uÊ

27

26

10 Åk˺A °Í¯bNº PB¯uÊ وﺻﻔﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺷﻬﻴﺔ

  ĺ 

        365   

ﻫﻮﺕ ﺗﺸﻮﻛﻠﻴﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﻣﺜﻠﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺠﻮ ﻭﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺮﺓ

ﺍﻟﺒﺎﻧﻜﻴﻚ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﺾ

ﺣﺴﺎﺀ ﺍﻷﻭﺟﺒﻮﻧﻮ

ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻓﻮﻛﺎﺩﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

        30                      

   8   6    

                  3        

                                                                          

             

                         

09

08

07

03

02

01

ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ

ﺍﻟﺠﻤﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺮﺓ

ﺣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﻭﻟﺤﻢ ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ

ﺷﺎﻱ ﻋﺸﺒﺔ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ

                                                  

                           

                                          

10

06

05

04

ÁB§º Ñͧ¿NA ÑðˆA

ÁB§º Ñͧ¿NA ÑðˆA ÁB§º Ñͧ¿NA ÑðˆA

29

28

إﻋﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺮاﻧﺪ ﺑﺎرك

ﻣﻈﻼتﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت

ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎرة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺳﻨﺘﺮال

            

                                                         

  777                       

                                      

ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻌﺐﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ

ﻧﺎدي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ

                               

         

ÁB§º jUBNA

ÁB§º jUBNA

31

30

2019 ÁB§º jUBNA

PB²ÊÝA ¼šC

32 PB²ÊÝA ¼šC

33

Courtsey of @sheena_pramod

   

   

Courtsey of @candice_nassif

#

- ة  ا

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34

Made with FlippingBook - Online magazine maker