Profo-nytt 4-2018

P R O F O - N Y T T

4/2018 - 15. årgang

Økt spesialisering er veien å gå s.16

Blå sløyfe = Prostatakreft s.18

Styreleder Hans-Fredrik Donjem PROFO-NYTT 4/2018

B I DRAGSYTERE i denne utgaven

Design/layout Orgservice / Tomy Hoang Forsidefoto Åpning av Blå sløyfe 2018  Tomy Hoang Prostatakreftforeningen Org.nr: 987 509 791 Gavekonto 5081 08 74268 Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henven- delser send en e-post til post@prostatakreft.no. Innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist på stoff til neste blad: 20. februar 2019  post@prostatakreft.no  www.prostatakreft.no  Thomles gate 4 0270 Oslo  22 53 55 35

Hans-Fredrik Donjem Hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Daniel Ask Nestleder, Prostatakreftforeningen

Jan Egil Aase Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Ole Hartvik Jenssen Leder, PROFO Finnmark

Narve Somdal Leder, PROFOVest-Agder

Egil Egge Medlem, PROFO Stavanger og omegn

Gi en gave til kampen mot prostatakreft! Din støtte til foreningen betyr mye for at Prostatakreftforeningen kan fortsette kampen mot prostatakreft! Dersom du ønsker å bidra med en gave kan du benytte kontonummer 5081 08 74268 , eller du kan enkelt finne oss på VIPPS. Søk på « PROFO » eller 89475 for å finne oss. Tusen takk for din gave!

I NNHOLD

6 Lederen har ordet VedHans-FredrikDonjem

16 Økt spesialisering er veien å gå 10 Norsk og tysk kirurgi sammenlignet

12 - En utfordring for det norske helsevesenet 17 Om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

14 Økende bruk av Aktiv overvåking

18 Blå sløyfe = Prostatakreft

2O Hvorfor Blå sløyfe?

22 Alta-russen tro til

24 Blå sløyfe ved Flekkefjord sykehus

I NNHOLD

31 Kreftforeningen delte ut 160 millio- ner til forskning

26 Folkemøte i Kirkenes

28 PROFOmobilsierte i Finnmark

34 Danmark: Forsker på biomarkører i urinprøver 40 Ny studie kan endre behandling av 500 norske menn 46 Hjelpemidler etter prostatakreft

36 Ulikt behandlingstilbud

32 Nobelprisen for im- munterapi

38 Bekymring for infeksjon etter prostatabiopsi 44 Kutt i støtte- ordningen for bleiekjøp

42 For lojale til retningslinjer?

50 Oversikt over tillitsvalgte

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Fra lederen

Kjære PROFO-venner!

Hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem spanderte kake på styret under åpningen av Blå sløyfe-aksjonen. Foto av Tomy Hoang.

6

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Vinteren står for døren. Det har blitt mørkere og den første fros- ten er kommet. I PROFO er vi nå inne i sluttfasen av en aktiv høsttermin. Vi har lagt bak oss både en vellykket tillitsvalg- konferanse og 5 folkemøter med meget god oppslutning. I skrivende stund gjennomfø- rer vi Blå sløyfe-aksjonen. Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom PROFO og Kreftfore- ningen. Målet med aksjonen er å: • Vise at vi bryr oss om dem som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende • Spre informasjon og øke kunn- skapen om prostatakreft • Skaffe midler til forskning på prostatakreft Dette målet oppnår vi gjennom en omfattende aktivitet. Gjen- nom media som aviser og TV og lokale aktiviteter gjennom folkemøter og stands øker vi kjennskapen til og kunnskapen om prostatakreft. I disse akti- vitetene når vi bredt ut med in-

formasjon. På stands deler vi ut egne informasjonsbrosjyrer om prostatakreft og behovet for mer forskning. Forskningsmessig trenger vi nytt og bedre diagnoseverktøy. Dette er hovedbudskapet for denne aksjonen. Dagens diagno- severktøy med PSA skiller ikke mellom den mer snille og den mer aggressive prostatakreften. Den snille krefttypen trenger ofte ikke behandling, men kan følges opp gjennom aktiv over- våking. Den aggressive kreften trenger behandling og kan i en- kelte tilfeller medføre spredning til andre organer. Bedre diagno- severktøy vil gi en bedre tilpasset behandling og bidra til at flere menn kan leve lange, gode liv. I november ble det gjennom- ført 5 folkemøter i Blå sløy- fe-aksjonen. Det skjedde i byene Arendal, Drammen, Hamar, Kristiansund og Tromsø. Møte- ne tok for seg utredning og be- handling av prostatakreft med foredrag av lokale urologer og onkologer. Invitasjon til folke- møtene skjedde både gjennom

7

 PROFO-NYTT 4 / 2018

sosiale media og annonser i avi- sene. Det ble også avholdt et folkemøte i Kirkenes i regi av PROFO Finnmark. Lokallagene engasjerte seg el- lers seg aktivt gjennom stands på kjøpesentre og andre lokale aktiviteter. De solgte Blå sløy- fe-pins og isskraper på stands, og delte ut informasjonsmateriell til publikum. Blå sløyfe-aksjonen har i år fått mange store sponsorer som vil støtte aksjonen og gi vik- tige økonomiske tilskudd til forskning på prostatakreft. I hovedstyret har vi nå startet arbeidet med å legge opp pro- gram for vårsemesteret. Det ble i år vedtatt å flytte Den nasjonale prostatakreftdagen til 2019. Den er nå fastsatt til 25.mars. Den avvikles som tidligere på Bristol hotell. Hovedstyret i samarbeid med Fagrådet arbeider med å legge opp et dagsaktuelt og in- teressant program. Videre arbei- des det med program for Lands- kongressen som holdes etter Landsmøtet i april. Landsmøtet avvikles denne gang på Sundvol-

den hotell. Nærmere innkalling kommer over nyttår. I slutten av oktober mottok vi nye oppdaterte tall for prosta- takreft i 2017 fra Kreftregisteret. Antall nye tilfeller av prosta- takreft er noenlunde stabilt, men med en liten nedgang fra 2016. I 2016 var det 5118 nye tilfeller, mens i 2017 var det 4983 nye tilfeller. Antall personer som le- ver og har eller har hatt prosta- takreft var 49 772, noe som er en klar økning fra 2016. Antallet dødsfall av prostatakreft har gått ned. I 2017 var det 957 dødsfall. Sett i forhold til antall overle- vende har det vært en merkbar nedgang. Flere overlever og lever lengre etter behandling. På vegne av hovedstyret vil jeg ønske alle en god og rolig jul og et riktig godt nytt år!

Hans-Fredrik Donjem, Hovedstyreleder i Prostatakreftforeningen

8

PROFO-NYTT 4 / 2018 

EN HÅNDBOK FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE

Boken Prostatakreft er skrevet av tre erfarne leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for menn som rammes av prostatakreft og deres pårørende. Boken presenterer oppdatert faglig informasjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som kan oppstå som følge av en prostatakreftdiagnose:

k Hvordan utredes og diagnostiseres prostatakreft?

k Hvordan forløper sykdommen? k Hva kan gjøres hvis den sprer seg? k Hvilke behandlingsalternativer finnes? k Hvilke bivirkninger kan oppstå, og hvordan kan disse håndteres? k Hvordan ivareta et godt parforhold? k Hvordan er det å leve med prostatakreft – hva kan man gjøre for å beholde en best mulig livskvalitet til tross for sykdommen?

SOPHIE D. FOSSÅ er professor i onkologi og har 50 års erfaring med prostatakreftpasienter.

ALV A. DAHL er lege, psykiater og forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitets- sykehus HF, Radiumhospitalet.

VIKTOR BERGE er overlege i urologi og leder av Forsknings- gruppen for prostatakreft ved Oslo universitetssykehus.

Kjøp boken på www.cda.no eller i bokhandel.

9

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Flere med god seksuell funksjon etter kirurgi ved Martini-klinikken En norsk studie viser at prostatakreftopererte ved Oslo universitetssykehus (OUS) oppga dårligere potens etter operasjon enn de som ble operert ved tyske Martini-klinikken. I fjor ble over 1700 menn operert for prostatakreft ved norske sykehus. I underkant av 500 av disse ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus (OUS), mens resten fordeles på 11 andre sykehus over hele landet. Rundt 100 norske menn opereres årlig ved Martini-klinikken i Hamburg. I høst ble de foreløpige re- sultatene fra en studie på prostatakreftopererte lagt frem. Førsteforfatter av den Betydelige forskjeller i favør for tysk klinikk Studien har sammenlignet re- sultatene for norske menn etter prostatakreftoperasjon ved den spesialiserte Martini-klinikken i Hamburg og ved OUS. I over- kant av 400 menn i alderen 45 til 78 år deltok. Pasientene ble operert i perioden 2013-2016, og ble fulgt opp i ett til tre år etter operasjonen.  Jan Egil Aase  Tomy Hoang Studie sammenlignet OUS-kirurgi med tysk klinikk nye studien er Sophie D. Fosså, professor emeritus ved Kreftkli- nikken ved Oslo universitetssy- kehus. Mangelen på dokumen- tert informasjon om resultater etter prostatakreftoperasjoner er bakgrunnen for forskningspro- sjektet.

10

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Av mennene som svarer at de hadde god seksuell funksjon før de ble operert, rapporterte 64 prosent av OUS-pasientene om dårlig seksualfunksjon etter ope- rasjon, mens det samme gjaldt 36 prosent av de som ble operert Det går frem av rapporten at de som ble operert ved Martini-kli- nikken oppga en skår på 49 på seksuell funksjon etter operasjon. De pasientene som var operert ved OUS ga en skår på 19 på et internasjonalt selvrapporterings- skjema, der skalaen går fra 1 til 100 (best). Den tyske klinikken gjør godt over 2000 prostatakreftopera- sjoner årlig og hver enkelt av de- res kirurger gjør 200-300 slike operasjoner. OUS gjorde i fjor totalt i underkant av 500 prosta- takreftoperasjoner. Fosså sa under presentasjo- nen av studien i Norsk kirurgisk forening at det er viktig at disse tallene nå kommer frem og blir diskutert med tanke på forbe- på Martini-klinikken. Et helt annet volum

Sophie D. Fosså: Et behov for å få dokumentert resultatene og få gjort informasjonen tilgjengelig for pasientene.

dringer. Samtidig var hun opp- tatt av informasjonen og tallene som blir gitt og at informasjonen må være lett tilgjengelig og pre- sis. - Det er viktig for oss leger å innse at pasientene ikke lenger finner seg i omtrentlig informa- sjon fremholdt Fosså.

1 1

 PROFO-NYTT 4 / 2018

- En utfordring for det norske helsevesenet  Jan Egil Aase  Tomy Hoang

stort antall operasjoner hvert år. Vårt inntrykk er at de regio- nale helseforetakene her hjemme ikke er så opptatt av spesialise- ringen ved prostatakreftopera- sjoner. Det må bli en større opp- merksomhet hos helseforetakene og politikerne om kvaliteten på behandlingen for prostatakreft og da kommer vi ikke utenom å se på antall sentre. Vi er av den oppfatning at slik det er i Norge nå så er det for mange som ope- rerer, sier Donjem. Behov for faglig utvikling PROFO mener at det nå er på tide å løfte frem dette fagfeltet. - Vi mener prostatakreft-områ- det ligger 10 år etter i diagnos- tikk, behandling og forskning sammenlignet med brystkreft.

Et stort behov for å løfte frem fagfeltet, sier styre- leder Hans-Fredrik Donjem.

Prostatakreftforeningen (PRO- FO) har vært blant pådriverne til den norske studien. - Vi mener resultatene er en utfordring for det norske helse- vesenet. At vi ser så gode resul- tater ved Martini-klinikken tror vi i stor grad skyldes at hver av kirurgene der gjennomfører et

12

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Denne studien må virke som en vekker, og det er fint at dette kommer frem for at vi skal få til forbedringer. Om ikke vårt of- fentlige helsevesen er på høyde med de beste, så vil en utvikling i retning av privatisering presse seg frem, sier Donjem. Resultater må bli offentliggjort - Vi ønsker at norske sykehus skal offentliggjøre data på seksu- alfunksjon og inkontinens etter operasjon, sier styreleder Hans- Fredrik Donjem. Han mener resultatene etter prostatakreft-operasjoner må være transparente og kunne pre- senteres offentlig. Kreftregisteret har pilotstu- die på gang der alle nydiagnos- tiserte menn med prostatakreft fra og med januar 2017 har fått tilsendt spørreskjema om livs- kvalitet. Her innhentes blant an- net opplysninger om potens og kontinens før og etter operasjon. Dataene er ment å være en del av det nasjonale prostatakreftregis- teret og skal kunne kobles til an- dre typer data i registeret.

Hovedfunnene i studien  VG 84 prosent av pasientene operert ved Martini-klinik- ken får såkalt nervesparen- de kirurgi på begge sider av prostata, mens dette gjelder kun 25 prosent av pasiente- ne operert ved OUS. 89 prosent av pasientene operert ved Martini-klinik- ken er kreftfrie rundt der prostata satt etter operasjo- nen, mens dette gjelder 77 prosent ved OUS. 14 prosent av pasientene fra Martini-klinikken har behov for videre behand- ling, mens dette gjelder 24 prosent av pasientene ved OUS. Det var ikke store for- skjeller på pasientene ved de to sykehusene når det gjel- der deres rapporterte funn på å holde på urinen. Her kan du lese resten av VG-saken

13

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Økt bruk av aktiv overvåking av prostatakreftpasienter Bruken av aktiv overvåking av pasienter som har lavrisikokreft fortsetter å øke. Stadig færre menn med lavrisiko- prostatakreft får behandling med stråleterapi eller operasjon. Denne utviklingen er helt i tråd med retningslinjene og målet om å redusere overbehandling slik det tydelig fremgår årsrapporten fra Kvalitetsregister for prostatakreft 2017.  Jan Egil Aase  Shutterstock

T allene fra Prosta- takreftregisteret for 2017 viser at 9 pro- sent av pasienter med lavrisiko-prostatakreft ble behandlet kurativt med opera- sjon eller strålebehandling. Her har målet vært at andelen skal komme under 20 prosent. For behandling av høyrisiko- pasienter med mål å kurere så fikk en andel på 72 prosent radi- kal behandling gjennom opera- sjon eller stråling. Vi kan fortsatt se en tendens til regionale forskjeller i behand- lingsvalg for kurativ behandling, med høyere andel pasienter til

radikal strålebehandling i vest, og høyere andel kirurgi i sør og midt/nord. Både antall og andelen menn som får strålebehandling har gradvis gått ned i alle risiko- grupper og alle aldre. Det gjen- nomføres i praksis ikke lenger strålebehandling for lavrisi- ko-prostatakreft i Norge. Samtidig tyder 2017- tallene fra registeret på at sykehusene også er blitt noe flinkere til å definere riktig preoperativ risi- kogruppe, sagt med andre ord Gleason-skår før operasjon sam- menlignet med skår vurdert etter operasjon.

14

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Bruken av postoperativ strå- lebehandling har vært stabil de siste årene. En tredjedel av alle menn operert for lokalavansert kreft og to tredjedeler av menn operert med ufri margin for høy- risikokreft i 2014 måtte gjen- nomføre postoperativ strålebe- handling innen tre år. En av kvalitetsindikatorene ved prostatakreft er andelen pasi- enter som har fri reseksjonsrand (margin). En fri rand betyr at all kreften med stor sannsynlighet er fjernet. Jo mer avansert syk- dommen er, dess vanskeligere er det å få fjernet alt svulstvev. Målet er at maksimalt 20 pro- sent av pasientene har ufri rand etter operasjon. Flere av syke-

husene i fjor hadde hatt en po- sitiv utvikling for pasienter med lokalisert kreft, mens fem syke- hus hadde dårligere resultater i fjor enn året før. Gjennomsnittet på landsbasis lå på 17 prosent med ufri rand, men andelen va- rierte mye mellom sykehusene – fra 6 prosent til 30 prosent. Prostatakreftregisteret har si- den oppstarten i 2004 og frem til utgangen av 2017, opplysnin- ger om 64119 prostatakreftpa- sienter. Registeret inneholder detaljert informasjon om alle pa- sienter som får prostatakreft; det vil si at registeret får opplysnin- ger om utredning, behandling og oppfølging av pasientene.

15

 PROFO-NYTT 4 / 2018

PROFO: Økt spesial- isering er veien å gå

lingssteder i Norge er for man- ge, sa PROFOs nestleder Daniel Ask i sitt innlegg under semina- ret der Årsrapporten fra de me- disinske registrene ble presentert. Med henvisning til høstens medieomtale av rapporten om de gode resultatene fra behand- lingen ved Martini- klinikken i Hamburg kom PROFOS nestle- der med følgende innspill: - Tyskerne gjør en del nyttige ting for å oppnå økt kvalitet som vi kan dra nytte av her hjemme. Faglig utvikling kommer gjen- nom opplæring. De har etablert egne forbedringsopplegg der erfarne og dyktige kirurger set- tes til å overføre erfaringene og kompetansen sin til de yngre ki- rurgene og de uheldige som ikke har oppnådd helt de ønskede re- sultatene. - Dernest vil jeg peke på til- gjengeligheten og bruken av pa- tologer ved kirurgi i Hamburg. Det vil være lettere for kirurgen å få skåret frie render og dermed få gjort best mulig innsats for å unngå tilbakefall, dersom kirur- gen har hjelp av en patolog.

 Jan Egil Aase  Tomy Hoang

Daniel Ask, PROFO: Vi ønsker et kontinuerlig fo- kus på kvalitetsforbedringer innen prostatakreft- behandlingen.

- Det gjøres mye god behand- ling av prostatakreft i Norge. De nye tallene fra registeret bekrefter dette og det er svært bra. Samtidig må vi alle være fortløpende opptatt av mulig- hetene for forbedringer. PROFO mener det aller viktig- ste fremover er å få en utvikling i retning av økt spesialisering. De viktigste forbedringene vil vi oppnå gjennom høyt spesialiser- te og mest mulig faglig robuste miljøer. Vi mener 12 behand-

16

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nye nøkkeltall fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble presentert i november. Et medi- sinsk kvalitetsregister samler in- formasjon om utredning, behand- ling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrup- per. Hovedformålet med de me- disinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasien- ten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskva- litet. Resultater fra registrene skal

brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning. Det er i dag 53 nasjonale me- disinske kvalitetsregistre i Norge. Et av disse er Nasjonalt kvalitets- register for prostatakreft. At et register er nasjonalt innebærer at det samler inn data fra alle syke- husene i Norge.

Her kan du lese mer om Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft:

• Attends for Men er produkter for liten til moderat urinlekkasje

1 av 4 menn opplever urinlekkasje - du er derfor ikke alene

• Anatomisk form - spesielt utviklet for menn

• Myk og tørr for god hudomsorg

• Diskret og komfortabel

Besøk www.attends.no eller ring 810 33 090 for mer informasjon eller gratis vareprøver.

Følg oss på Facebook Attends Helse og Omsorg

1 7

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Blå sløyfe = Prostatakreft PROFO er godt fornøyd med det ”trøkket” rundt prostatakreft som ble skapt under årets Blå sløyfe-aksjon. I skrivende stund, noen dager før årets aksjon er avsluttet, har vi registrert massiv omtale rundt om i landet i tv, radio, aviser og sosialer medier. Flere viktige problemstillinger og utfordringer knyttet til prostatakreft og be- handling har fått fokus i aksjonsmåneden. Det rapporteres samtidig om stor aktivitet i regi av PROFOs lokallag.

 Jan Egil Aase  Tomy Hoang

18

PROFO-NYTT 4 / 2018 

N ettopp tilbake etter møte Blå sløyfe- møte i Drammen i regi av laget i Nedre Buskerud, rapporterer styrele- der Hans-Fredrik Donjem om stor oppslutning. - I går kveld kom 60 personer, både kvinner og menn på møtet. Det er både lokallaget og jeg svært fornøyd med, sier Hans-Fredrik. - I 2017 visste 57 prosent av befolkningen at Blå sløyfe og prostatakreft var synonymt og hørte sammen Nå, et godt styk- ke ut i november, har vi god grunn til å tro at denne andelen har økt, sier PROFOs nestleder Daniel Ask. Den kreftsykdommen som rammer flest - Det er viktig at en så alvorlig og omfattende sykdom er alment kjent fordi den berører så enormt mange, bortimot et par hundre tusen i Norge. Det er den hyp- pigste av alle kreftformer uansett kjønn, og den flest dør av, frem- holder Daniel og legger til:

Omtalen i pressen og blant fagfolk viser behovet for å kom- me til bunns i denne kreftfor- mens dilemmaer, alt for mange dør (ca.1000 i Norge hvert år) og alt for mange får unødvendig be- handling med bivirkninger som resultat. Håper aksjon kan bidra til mer forskning Forskning på prostatakreft er merkelig nok et nedprioritert område. En av årsakene kan være at den molekylære klassi- fiseringen,som er klinisk imple- mentert i mange andre kreffor- mer, er ganske komplisert med prostatakreft. Men heldigvis fin- nes det dyktige, engasjerte for- skere som bidrar - Derfor er det å håpe at ak- sjonen i årets november måned innbringer rikelige midler til forskning, som er det andre store målet for aksjonen, sier Daniel. PROFO-nytt omtaler i neste nummer konkrete tall og resulta- ter fra årets aksjon.

19

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Hovedbudskapet under årets aksjon Bedre presisjon med Blå sløyfe

 Jan Egil Aase  Kreftforeningen

«Utfordringen i dag er at vi både over- og underdiagnos- tiserer prostatakreft. Vi sliter med å treffe blink.» Det er mye rundt prostatakreft som fremdeles er uavklart. Det handler mye om at vi ikke har vært flinke nok til å forske på prostatakreft. Når vi ser på ut- deling av midler så har jo ikke prostatakreftforskning fått til- delt så mye de siste årene. I Nor- ge har vi vært relativt svake på forskning, med unntak av noen

ytterst få miljøer. Vi har mange svært dyktige forskere, men vi har ikke vært flinke nok til å ko- ordinere oss og samarbeide. Blå sløyfe-aksjonen 2018 sik- tet mot å nå frem med nøktern informasjon som kan gi sårt tiltrengt kunnskap om prosta- takreft, og minnet samtidig om alvoret som Blå sløyfe-aksjonen forvalter. Det har vært et munnhell lenge at prostatakreft er en syk- dom menn dør med, og ikke en

20

PROFO-NYTT 4 / 2018 

"Blå sløyfe gir sårt tiltrengt kunnskap om prostatakreft"

sykdom de dør av. Det språket må vi slutte med. Vi må klare å nyansere bildet, og det kan Blå sløyfe bidra med. Hvert år dør ca tusen menn av prostatakreft i Norge, og at det tyder på at en del som burde fått behandling, ikke får det. Samtidig vet vi at mange menn blir overbehandlet og påført unødvendige bivirk- ninger i tilfeller hvor sykdom- men ikke ville utviklet seg. Det skjer fordi legen ikke med stor nok presisjon kan fastslå hvem som skal, og hvem som ikke skal ha behandling. Blå sløyfe er kjempeviktig!

Livet etter prostatakreft

Prostatakreft rammer på mange forskjellige måter. Ofte kan det være hjelp og støtte i å lese om andres erfaringer med sykdom- men. Her er seks historier om prostatakreft som ble fortalt under Blå sløyfe ak- sjonen:

kreftforeningen. no/blasloyfe/ personlige-historier

21

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Alta-russen med temadag om prostatakreft – I dag har vi blå temadag, som setter fokus på forskning på prostatakreft. Vi har solgt blå muffins, brownies, Blå sløyfe, også har vi delt ut brosjyrer med informasjon om prostatakreft. I dag har vi samlet inn 2500 kroner, forteller Andrine Svea, som går tredje året på Alta videregående skole.

  Ole Hartvik Jenssen

H un har ansvaret for å fra gang til gang. - Vi prøver å henge litt med resten av samfunnet, og tar for oss ting som er aktuelt. Vi vil vise at russen bryr seg om andre ting enn bare fest og fyll, og øn- sker å gå foran som et godt ek- sempel. Det er derfor vi har disse temadagene, også kan vi feire litt gjennom hele året, sier Svea. finne ut av hvilket tema russen skal ha fokus på,

Oppegående ungdom Tidligere i år har russen i Alta hatt fokus på blant annet Rosa sløyfe og trafikksikkerhet. - Vi får mye skryt fra lærerne og andre elever. Da vi hadde fo- kus på trafikksikkerhet forrige uke, så var det mange som sy- nes det var bra at vi satt fokus på nettopp det, fordi det er såpass viktig nå som det begynner å bli mørkt ute, forteller Thea Heltne

22

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Andrine Svea (til venstre) og Alta-russen med kraftinnsats for Blå sløyfe.

Kjelstad, som er russepresident på Alta videregående skole. I tillegg til å sette fokus på vik- tige saker, forteller Kjelstad at dette bidrar til godt samhold mellom russen. - Det er veldig artig og sosialt, og det er fint å bidra med å sette fokus på viktige saker. Blå sløy- fe-aksjonen var veldig glad for at vi hadde lyst til å gjøre det. Det er mange som tenker at russen

er litt pøbler, men vi gjør jo mye bra og vi er jo oppegående ung- dom, sier Kjelstad. Vil jo også selvfølgelig takke dokker i Finnmark PROFO for leveransen av de Blå sløyfene, som var på veldig kort varsel fra vår side! Var utrolig artig å kun- ne samle inn penger til dere, og det var veldig positivt for både oss og også for de andre som er russ på skolen vår.

23

 PROFO-NYTT 4 / 2018

TEMAKVELD OM PROSTATAKREFT VED FLEKKFJORD SYKEHUS

  Narve Somdal

I anledning Blå sløyfe-aksjo- nen inviterte overlege Ch. Wei- gel ved Sørlandet sykehus, avd. Flekkefjord til en temakveld for menn med ledsagere til en te- makveld i kulturhuset Spira. Styret i Vest-Agder Profo var spesielt invitert. Vi for vår del har lenge hatt et ønske om å profilere oss bedre vest i fylket. Størstedelen av medlemsmassen bor i Kristiansands-distriktet. Dette arrangementet ga oss en gylden anledning til å vise oss frem lenger vest. Og interessen var meget stor. Over 90 personer hadde møtt frem. Overlege Weigel orienterte om anatomi og bildediagnostikk, klinisk diagnostikk, behand-

ling og prognose, og dr. Dyre- borg-Tversland om prostatasjekk. Spørsmålene fra de fremmøtte var mange. Vi fikk et inntrykk av at her var det mange som gjerne ville vite noe mer uten å måtte oppsøke sin fastlege først. Kanskje noen av dem ville gjøre det da de fikk høre de svarene de fikk. Kommuneoverlege Marianne Omland deltok også. Og i tillegg orienterte Trude Vibeke Nygaard Omland om arbeidet til Kreft- foreningen. Selvsagt fikk Profo Vest-Agder slippe til ved vår le- der Narve Somdal som fortalte om det viktige arbeidet vi gjør. I tillegg var det et godt salg av Blå sløyfer og isskraper.

24

Sammen kan vi forbedre livet til mennesker som rammes av kreft

I Janssen setter vi oss høye mål – å bidra til at kreftsykdom bekjempes og kureres. Det er ikke lett. Derfor samarbeider vi med fremragende forskningsinstitusjoner, små og større bedrifter og pasientforeninger over hele verden. Sammen jobber vi mot ett felles mål – å forbedre livet til mennesker som rammes av kreft.

Vår viktigste oppgave er å utvikle nye banebrytende kreftlegemidler og gjøre de tilgjengelig for alle som trenger dem.

Janssen-Cilag AS Postboks 144, NO-1325, Lysaker, Norway, Tel +47 24 12 65 00, Fax +47 24 12 65 10, www.janssen-cilag.no

Janssen-Cilag AS

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Blå sløyfe Finnmark

Folkemøte i Kirkenes under Blå sløyfe-aksjonen

 Daniel Ask  Tomy Hoang

De fleste folkemøter, det være seg de i september eller "Blå-sløyfe-møtene" i novem- ber, blir ofte lagt til steder med god lokal forankring. Møte i Kirkenes kom i til- legg til de fem folkemøtene som Kreftforeningen og PROFO samarbeidet om. Utfordrin- gen med Kirkenes var at der var det ingen lokal forankring. Av PROFO Finnmarks 38 medlemmer var kun ett med- lem bosatt i Kirkenes-regionen. Undertegnede har ivret for at vi som pasientforening også må prøve å stimulere utkantene i landet vårt. Når vi da fikk spørs- mål om vi kunne bidra med det- te ekstra folkemøte i Kirkenes, var det naturlig å si ja. "Du flyr i feil himmelretning" var det noen som sa til meg da

jeg tok fatt på den lange flyturen nordover. Men feil var det ikke. Dette ble en kjempefin opplevel- se og et flott møte. Før møte på kvelden rakk vi en omvisning på Nye Kirkenes sjukehus (NKS). De prominen- te gjestene har allerede vært der og "klipt snora", men sjukehuset ble først tatt i bruk 26 novem- ber. Klinikksjef Jørgensen viste oss rundt et fantastisk nytt sju- kehus, moderne løsninger, nytt medisinsk teknisk utstyr, mange praktiske detaljer på de 30 000 kvadratmeter. Men typisk for nye sjukehus er mangel på kon- torplasser. Administrasjonen trenger stadig mer plass. MR- maskinen kunne også gjerne hatt noe større kapasitet enn sine 1,5 Tesla. Men prisen var ingen- ting å si på kr. 1. 550.000.000.-.

26

PROFO-NYTT 4 / 2018 

for interessante spørsmål og dis- kusjoner. Leder Ole Jensen inn- ledet med en velkomsthilsen og fortalte om arbeidet i Finnmark. Undertegnede fortalte om PROFO sentralt og det hoved- styret arbeider med for tiden. Kveldens hovedtaler onkolog Sigve Andersen foredro om "Be- handling av prostatakreft". På en lettforståelig måte fortalte han om hva prostatakreft egentlig er. Han fortalte om cellenes "pro- duksjonsfeil" som førte til gen- feil, mutasjoner og kreft. De ulike behandlingsalterna- tivene ble omtalt, bl.a.om hvor- dan "Aktiv overvåking" settes ut i livet. Og som vanlig ble det tid til diskusjonen rundt PSA. Han fortalte også om forsk- ningsprosjektet han holder på med, "Hvordan påvirker fysisk aktivitet kreft?". Etter å ha for- talt om palliativ behandling av- sluttet han med Per Fugelli ut- talelser: "Kreften har gitt meg frihet". Oppholdet ble avsluttet med en fin flytur hjem over Finnland og Sverige.

Klinikksjef Rita Jørgensen fikk bildegave av Ole H. Jenssen og PROFO.

Det er langt under halvparten av kostnadene for det nye Molde sjukehus (SNR). Primus motor og leder av PROFO Finnmark, Ole Jensen sammen med sin trofaste hjelper Asbjørn Pedersen, hadde jobbet godt i forkant av kveldsmøte, - begge medlemmer som snakker med hjertet. Både gjennom me- dia, presse og stand var møtet blitt gjort kjent. Men med kun ett medlem i området var det likevel spennende hvor mange som ville komme. Salen ble fyllt, ca. 30 deltakere kom og vi fikk 5 nye medlemmer. Kanskje er det bra nok til å lage et interimstyre i Øst-Finnmark? Møteprogrammet var romslig

2 7

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Aktiviteter i PROFO Finnmark

PROFO Finnmark startet tidlig med planlegging av et folkemøte i Kirkenes samt andre aktiviteter i forbindelse med Blå sløyfe-aksjonen 2018. For første gang i PROFO Finnmarks historie skulle vi gjennomføre et folkemøte i Øst-Finnmark.

  Ole Hartvik Jenssen

I forbindelse med de ulike aktiviteter i november had- de leder en ide om å spør- re en lokal og anerkjent kunstner om å lage et bilde, som hadde Blå sløyfe og blått som tema. Kunstneren tente på ide- en, og i løpet av sommeren 2018 startet prosjektet hos kunstneren Eva Schmutterer i The Galleries on Magerøya «East of the Sun». Originalbildet til en verdi av fire tusen kroner ble gitt som gave av kunstneren til PROFO Finnmark. Tanken videre var å bruke

trykk av originalbildet som gaver under ulike arrangementer, og til aktører som støttet oss i forbin- delse med Blå sløyfe-måneden. PROFO Finnmark er en liten forening, og det ble lagt ned mye arbeid. De som bidro gjorde en kjempeinnsats. Leder Ole Jenssen og styre- medlem Asbjørn Pedersen tok på seg oppgaven med å reise rundt i Finnmark for å stå på stand, sel- ge pins, snakke med folk og gi informasjon. Den andre og tredje novem- ber ble det 90 mil med bilkjøring

28

PROFO-NYTT 4 / 2018 

mellom Honningsvåg Hammer- fest Alta Honningsvåg. Den syvende november startet turen til Kirkenes via Finland. På denne turen ble det kjørt over 160 mil. I forkant av møtene hadde vi profilert oss i lokale aviser, tatt kontakt med lokale medlem- mer, sendt oppslag, snakket med kreftsykepleiere, kreftkoordina- torer og kontaktet NRK Finn- mark. Dessverre svarte ikke NRK Finnmark på vår henvendelser, noe som var veldig skuffende. I Hammerfest var det et lite glipp fra senterledelsen, som hadde gitt den avtalte beste standplassen til noen andre ak- tører. Vi fikk stå utenfor Vinmo- nopolet, og trodde at dette skulle være en ok plass. Denne dagen var det mest kvinner som besøk- te polet, men det gikk bra allike- vel. De lokale medlemmene som stiller opp er gull vært. De kjen- ner folket og får folk til å stoppe opp for å slå av en prat. På denne måten får de informasjon og de

aller fleste kjøper pin. I Hammerfest stilte vårt tro- faste styremedlem Olav Svan- holm opp, og i Alta stilte Arnold Hammari, Lars Abrahamsen, Einar Aflekt opp. For hver gang vi står på stand, opplever og erfarer vi at kunn- skapen og interessen for det ar- beidet vi gjør er stigende, og det er lettere å komme i kontakt med folk enn tidligere. Det var knyttet stor spenning til Kirkenes-turen både angåen- de kjøreforhold og deltakelse. Vi må kunne si oss fornøyd med deltakelsen både på stand og under folkemøtet. Vi økte medlemsmassen i Kirkenes med 500 prosent. Vårt eneste medlem i Kirkenes Knut Celius tok kon- takt og fikk flere til å stille opp på møtet. Kreftlege og forsker Sigve An- dersen fra UNN i Tromsø lever- te som alltid et kjempefint fore- drag og tilbakemeldingene var overveldende. Han gir seg alltid god tid etter møtet slik at folk får muligheten til å stille spørs- mål og snakke med ham.

29

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Vi setter veldig stor pris på at Daniel Ask fra hovedforeningen tok seg tid til å komme. Han bidro til at det ble et godt gjen- nomført opplegg. Bildegaven fra PROFO Finn- mark til det nye sykehuset i Kir- kenes ble overrakt til klinikksjef Rita Jørgensen under avslutnin- gen av omvisningen på det nye sykehuset. Også her sviktet me- dia da Sør-Varanger Avis ikke stilte opp. På tilbaketuren fra Kirkenes fikk vi en hyggelig henvendelse fra avgangsklassene ved Alta vi- deregående skole som skulle ha temadag. De hadde valgt prosta- takreft som tema. De arrangerte temadagen, ser- verte muffins, solgte pins og fikk inn over 2500 kr. På folkemøtet i Tromsø 13. november deltok leder i Profo Finnmark. Under åpningen av møtet ved Brage Larsen Sollund fra Kreftforeningen Nord-Norge ble Blå sløyfe bildet overlevert til Marianne Uteng fra Vardesente- ret Tromsø.

Blå sløyfe stand hos Helikopterservice

 Egil Egge  Kristoffer Eltervåg

Fornøyd team på Sola.

CHC Helikopter Service på Sola hadde gjort en enestående jobb med på pynte med ballonger, blå servietter, samt at de hadde lagt ut foldere på bordene i kantina. Blå sløyfe-informasjon på skjer- mer var også med. De hadde lagt hele sjela i dette arrangementet og serverte i tillegg - etter marsi- pan og sjokoladekake dekorert med Blå sløyfe-logo. Under den 2-timer lange lunsjen solgte vi 108 Blå sløyfe-pins.

30

PROFO-NYTT 4 / 2018 

I årets åpne forskningstildeling fra Kreftforeningenfikk 30 nye og lo- vende prosjekter tildelt tilsammen 160millioner kroner. Forskning på prostatakreft er blant de utvalg- te somfår støtte i år: • 8 millioner kroner ble gitt til prosjektet ”Proteinhemming for økt behandlingseffekt” - Identi- fisering av prostatakreftpasienter som vil ha utbytte av kombina- sjonsbehandling. Dette prosjek- tet ledes av Alfonso Urbanucci ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet bygger på ny kunn- skap i hvordan man kan påvirke uttrykket av gener gjennom å hemme spesifikke proteiner som er vist å påvirke utviklingen av prostatakreft. Målet med pro- sjektet er å identifisere pasienter som vil ha utbytte av å kombi- nere eksisterende, godkjente be- handlingsregimer med hemmere av disse proteinene. Kreftforeningen delte ut 160 millioner til forskning  Jan Egil Aase  Arne Thoresen

Kreftforeningen samlet de 30 forskerne som fikk midler fra årets åpne tildeling av forskningsmidler.

• 7,6 millioner kroner ble gitt til prosjektet ”Radiologisk trans- formasjon i prostatakreft”: Mas- kinell tolkning av MR-bilder for utredning av prostatakreft. Formålet med dette prosjektet er å utvikle dataverktøy basert på maskinlæring av MR-bilder for raskere og mer nøyaktig di- agnostikk som vil føre til bedre behandling og livskvalitet for pasientene. Prosjektet ledes av Tone Frost Bathen, Norges tek- nisk-naturvitenskapelige univer- sitet.

Her kan du lese om forskningsprosjekten:

31

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Til forskere som oppdaget immunterapi mot kreft Årets Nobelpris i medisin Nobelkomiteen har tildelt årets Nobelpris i medisin til James P. Allison og Tasuku Honjo, for deres arbeid med kreftbehandling gjennom immunterapi. Nobelkomiteen mener at arbeidet deres har gitt verden en helt ny måte å behandle kreft på. D e to forskernes arbeid har revo- lusjonert kreftbe- handlingen, skri- ver Nobelprize. org på sin Twitter-profil. Allison fra USA og Honjo fra Det er en type behandling, hvor man går inn og blokkerer såkalte 'kontrollpunkter' i immunfor- svaret, som ellers ville hemme immunforsvarets eget motsvar til kreftcellene. Kreftceller er i bunn og grunn muterte celler. Immunforsvaret vårt har blant annet som oppga- ve å finne og drepe slike celler. Men kreftcellene har utviklet  Jan Egil Aase  Nobel Instituttet

Japan har lagt grunnlaget for immunterapibehandling mot kreft, hvor kroppens eget im- munforsvar brukes for å ta livet av kreftceller. Metoden gjør det mulig å behandle kreft som tid- ligere ble sett på som uhelbre- delig. De to forskerne har gjort banebrytende oppdagelser innen en gren av immunterapien som kalles «check point inhibitors».

forsvarsmekanismer som gjør det mulig for dem å gjemme seg fra immunforsvaret. En av teknik- kene kreftcellene bruker, går ut på å bruke immunforsvarets egne bremsemekanismer til å svekke det.

32

PROFO-NYTT 4 / 2018 

James P. Allison.

Tasuku Honjo.

Nobelprisvinnernes arbeid går i stor grad ut på finne disse bremsene, slik at de kan skrus av og la immunforsvaret gjøre job- ben sin mot kreftcellene. Paral- lelt med hverandre oppdaget Ja- mes P. Allison og Tasuku Honjo to proteiner, som fungerer som en slik brems. Det de oppdaget var molekyler på T-cellene som har som opp- gave å bremse immunrespon- sen. Men denne oppbremsingen ønsker man ikke ved kreft. De oppdaget at man kan hindre at immunresponsen skrus av ved å bruke antistoffer mot molekyle- ne. En immunrespons skal natur-

lig skrus av slik at man ikke får autoimmunsykdom eller friske celler blir skadet. Kreftceller ut- nytter disse mekanismene. Immunterapi er et samlebe- grep som inneholder flere be- handlingsmetoder. Immunterapi kan brukes på alle kreftformer, men det er veldig forskjellig hvor god effekt behandlingen vil ha. Terapien har hatt spesielt god effekt på føflekkreft, nyrekreft, lymfekreft, leukemi og visse for- mer for lungekreft. Den første behandlingen med immunterapi ble godkjent i 2010. Immunterapi kan kombineres med annen behandling, og det gjør metoden veldig anvendbar.

33

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Tror på mulighetene for immunterapi i behandlingen av prostatakreft

Tradisjonelt har prostatakreft ikke vært så responsiv mot im- munterapi-behandlinger som andre kreftformer har vært. Det- te kan imidlertid endre seg og britiske forskere mener ifølge Prostatecancer UK at immunterapi er i ferd med å bli et av de mest spennende feltene innenfor forskning på prostatakreft. Forskere ved det velrenommerte Institute of Cancer Resear- ch i London er for tiden i gang med å utvikle tester som skal gjøre de i stand til å plukke ut menn med fremskreden prosta- takreft og som har kjennetegn ved svulstene som indikerer om de kan respondere som ønsket på immunterapi.

Kreftfor- sker Jacob Christian Fredsøe: Gjennom prøver tatt på 1200 menn har vi ført bevis på at vår teori holder.

Forskere i Danmark

Biomarkører i urinprøver kan avsløre prostatakreft  Jan Egil Aase  Aarhus Universitet Det er ikke bare i Norge det foregår jakt på å finne nye bi- omarkører som med sikkerhet kan avsløre prostatakreft og i tillegg setter oss i stand til å skille mellom aggressiv og snill prostatakreft. Forskere ved Aa- rhus Universitetshospital står

bak en ny test der en urinprøve kan avsløre om en mann har kreft i prostata eller ikke. For- skerne håper at testen kan være klar for bruk på sykehusene om fem år. En av de store gevinstene ved å få testet gjennom urinprøver

34

PROFO-NYTT 4 / 2018 

finne frem til om en pasient har prostatakreft eller ikke, håper forskerne på at testen kan skjelne mellom om en kreft er aggressiv eller ikke. Må ikke stoppe opp på forskningsstadiet I følge PROPA-nytt tyder de ferskeste resultatene på at ved å kombinere testing av mikroR- NA med en PSA-måling så kan vi med en forholdsvis stor grad av sikkerhet forutsi hvilke menn som har høy risiko for å få tilba- kefall etter en operasjon. Selv om forskningsresultatene er lovende og måling av mikroR- NA er en billig test så er det frykt for at det kan være hind- ringer i veien. - Det krever både vilje og pen- ger for å få etablert nye diagnos- tiske metoder. Jeg håper virke- lig at vårt prosjekt blir til noe. Vi har testet mange pasienter, og dette er den mest omfatten- de studien frem til nå omkring mikroRNA-biomarkører i urin innenfor prostatakreftforsknin- gen, sier Jacob Christian Fredsøe til PROPA-nytt.

vil være at vi unngår ubehageli- ge og unødvendige biopsier. En viktig grunn til å unngå biopsier i prostata er at de medfører risi- ko for blodforgiftning. Stikkene som gjøres- det kan bli mange små hull - kan fungere som inn- gangsport for bakterier. Tester celler for nivået av mikroRNA Forsker Jacob Christian Fredsøe sier til det danske PROPA-nytt at forskergruppen i Aarhus gjen- nom urinen har sett på nivået av mikroRNA som er små mo- lekyler som finnes i alle celler. Ut fra forholdet mellom tre ty- per mikroRNA kunne forskerne skille mellom kreftpasientene og kontrollpasientene forteller Fredsøe som forsker ved Mole- kylær Medicinsk Afdeling. Forskerne kjenner ikke til hvilken biologisk funksjon mikroRNA har, men hos kreft- pasienter er verdien markant forhøyet. Ifølge Fredsøe antar forskerne at mikroRNA siver fra cellene ut i urinen når det er kreft i området. Utover at denne nye testen kan

35

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Konferanse bekreftet: Store geografiske forskjeller i kreftbehandlingen Under Arendalsuka tidlig i høst inviterte legemiddelselskapet Janssen til dialog om geografisk likeverdig kreftbehandling. Dette ble gjort i form av en rundebordsamtale. Til stede var politikere, kreftleger fra Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus. I tillegg var representanter fra Blodkreftforeningen, Lungekreftforeningen, Prostatakreftforeningen og Lymfekreftforeningen til stede. U nder møtet ble det dis- kutert om dagens be- handlingstilbud er likt over hele landet, hva årsakene til eventuelle forskjellene kan være, samt mulige tiltak for å motvirke forskjellene. til rundebordsamtalen fra leder i Bestillerforum for Nye Metoder. Legene som deltok var klare på at det er geografiske forskjel- ler både i forhold til type be- handling og når det gjelder bruk av nyere legemidler.  Jan Egil Aase  Shutterstock

Pasientforeningene ga på sin side klart utrykk for at dette selvfølgelig ikke er en verken øn- skelig eller akseptabel situasjon. Årsaker til geografiske forskjeller Fra klinikernes side ble det omtalt flere ulike variasjoner.

Forskjeller i kreftbehandlingen Det er verdt å merke seg at in- gen av deltagerne, uavhengig av ståsted, bestred at det er geo- grafiske ulikheter i kreftbehand- ling per i dag. Dette ble også bekreftet i et skriftlig innspill

36

PROFO-NYTT 4 / 2018 

De viktigste er ulikhet mellom sykehusene når det gjelder antall og omfang av kliniske studier, i bruk av

«Compassionate use program», i praktisering av unntaksordningen etter markedsføringstillatelse og før en beslutning i Nye Metoder, og ulikhet i bruk av godkjente, kostnads- effektive kreftlegemidler. Deltagerne var samstemte i at det er en sammen- heng mellom ulike variasjonene. Det ble også tatt opp at det ikke er gode nok rutiner for å kommunisere beslutnin- ger fattet i Nye Metoder ut til sykehusene. Det kan også være manglende forståelse av mulighetene innenfor dagens innkjøps- samarbeid, og i noen grad en manglende lojalitet til innkjøpsavtalene. Det ble også pekt på at beslutningen om behandling i for stor grad har vært overlatt til den enkelte lege. I mange tilfeller der det er snakk om avanserte behandlinger så har beslutningen om behandling blitt tatt av en, eller et mindre antall leger.

3 7

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Bekymring for infeksjon etter prostatabiopsi Tall fra Norsk pasientregister viser at 655 pasienter – 10 prosent av 6545 prøver som ble tatt i 2017, måtte gjennomgå behandling for alvorlig infeksjon etter biopsi. Tallene som er samlet inn av overlege og professor ved OUS, Truls E. Bjerklund Johansen, førte til medieoppmerksomhet etter en Aftenposten-kronikk med påfølgende stort oppslag knyttet til et dødsfall etter prostatabiopsi.

 Jan Egil Aase  Sykehuset Østfold

I Aftenposten-kronikken kriti- serte Bjerklund Johansen måten disse prøvene taes på i dag, og den manglende oversikten over komplikasjoner som pasientene kan få. Han fremholdt videre at det samlet var over 1000 sy- kehusinnleggelser på grunn av alvorlig infeksjon etter prostata- biopsi i 2017. Ligger fast i nye retningslinjer Bjerklund Johansen mener me- toden som vanligvis brukes ved

biopsiene gjennom å ta prøven via endetarmen har betydning. Ved OUS har han selv begynt å ta biopsiene gjennom mellom- kjøttet. Dette er imidlertid en teknisk vanskeligere prøvetaking å gjennomføre. Det kommer ikke til å bli lagt opp til metodeendring i stan- dardbehandlingen. - I de nye retningslinjene som utarbeides vil vi ikke gå inn for å ta disse prøvene via mellom- kjøttet, sa Andreas Stensvold til

38

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Råd til menn som skal ta prostatabiopsi Overlege Truls E. Bjerklund Johansen ønsket gjennom Aftenposten at norske menn som møter opp til biopsi skal stille noen spørsmål. Hans råd er å spørre urologen om: • Har jeg spesiell risiko for komplikasjoner? • Blir biopsiene tatt via ende- tarmen eller mellomkjøttet? • Hvis biopsiene tenkes tatt via endetarmen; vil det bli tatt bakterieprøve på for- hånd med tanke på resis- tente bakterier? • Dersom urologen ikke sva- rer tilfredsstillende på det- te, bør pasienten oppsøke annen lege eller polikli- nikk. For å unngå komplikasjoner er det avgjørende å gi effek- tivforebyggende antibiotika- behandling mot infeksjoner. Ved valg av antibiotika må man ta hensyn til hvor resis- tente bakteriene er.

Andreas Stensvold: Vi foreslår ingen endring av metode for biopsi i nye retningslinjer.

Aftenposten. Stensvold som til er onkolog og avdelingssjef ved Sykehuset Østfold, leder arbeidet med å lage nye retningslinjer for behandling av prostatakreft. Raskest og billigst i dag Stensvold fremholdt at metoden ved å ta prøvene gjennom ende- tarmen er enklest å få til og bru- kes ved 95 prosent av prøvene i dag. Prøven er raskest, billigst og man får mange pasienter gjen- nom systemet. - Dødsfall er svært uvanlig, sa Stensvold. Han la til at det er litt opp til den enkelte lege å bestemme hvilken metode man velger, og på sikt er håpet at det vil være mulig å få til en presis identifikasjon gjennom bildedi- agnostikk.

39

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Ny studie kan endre behand- ling av 500 norske menn  Jan Egil Aase

Menn med nylig diagnostisert metastatisk prostatakreft kan få økt overlevelse gjennom stråle- terapi viser en undersøkelse som ble lagt frem under den onkolo- giske kongressen ESMO 2018 i Munchen i oktober. Undersøkelsen omfattet over 2000 menn i Storbritannia og Sveits. - Stråleterapi bør bli en del av standardbehandlingen til denne spesifikke sykdomsgruppen et- ter disse resultatene. Det er en enkel behandling som er alment tilgjengelig og relativt billig, sier den hovedansvarlige for un- dersøkelsen onkolog Chris Par- ker til Dagens Medisin (DM). Parker er tilknyttet britiske The Royal Marsden NHS Foudation Trust, Sutton, UK.

De norske kreftlegene Jan Oldenburg og Daniel Heinrich (Ahus) sier til DM at studien kan komme til å endre behand- lingen av 500 norske menn. - Det er uomtvistelig vist at stråleterapi øker livslengden for pasienter., iallefall hvis sprednin- gen ikke er altfor omfattende. For pasienter med metasta- ser, men likevel relativt lav syk- domsutbredelse, viser studien en økt overlevelse på 30 prosent når pasientene ble behandlet med stråleterapi i tillegg til standard medikamentell behandling med cellegift og livslang androgen deprivasjonsterapi. ADT er hor- monbehandling for å forhindre at testosteron frigis og for å unn- gå at testosteronet påvirker pro- stataceller/kreftceller.

40

PROFO-NYTT 4 / 2018 

Problemer med seksualitet kan oppstå i alle aldre - det fine er at det finnes løsninger

Den anbefalte ereksjonspumpen BOS 2000-3  90% effektiv  Kan brukes sammen med andre medikamenter som Viagra  Automatisk, batteridrevet  Spontan ereksjon på under ett minutt  Enkel og trygg i bruk

 Kan rekvireres kostnadsfritt av lege Kontakt oss for mer informasjon!

41

 PROFO-NYTT 4 / 2018

Mener lojalitet til retnings- linjer kan forhindre forskning

 Jan Egil Aase  Shutterstock

for tydelige anbefalinger for el- ler imot en behandling. Dagens praksis om å lage retningslin- jer med anbefalinger for klinisk praksis på alle behandlingsom- råder kan derfor virke mot sin hensikt. Det blir til hinder for ny kunnskap og kan være farlig for pasientene, sier Bretthauer til nettstedet:

- Det er et økende krav om retningslinjer innen utredning og behandling i helsevesenet. Men retningslinjer kan misfor- stås, advarer Mette Kalager og Michael Bretthauer i en artik- kel i det medisinske tidsskrif- tet The Lancet. - Retningslinjer kan opple- ves som regler eller lover som ikke må fravikes, selv ikke for forskning og nytenkning. Imid- lertid er det innen mange områ- der i medisin lite datagrunnlag

www.med.uio.no/hel- sam/forskning/grupper/ klinisk-effektforskning/

4 2

PROFO-NYTT 4 / 2018 

I fjor ble det registrert 4983 nye tilfeller av prostatakreft i Nor- ge. Prostataskreft er den desidert største kreftformen blant menn og utgjør en andel på 28,4 pro- sent av samtlige nye mannlige krefttilfeller. De nye krefttallene viser samtidig at vi får flere som overlever prostatakreft. Antallet som lever og har eller har hatt prostatakreft var i fjor 49722. Antallet dødsfall som følge av prostatakreft var 957 går det frem av Kreftregisterets kreftsta- tistikk for 2017. Forekomsten i Norge på et stabilt høyt nivå Færre, ikke flere retningslinjer Bretthauer og Kalager tar til orde for færre, ikke flere ret- ningslinjer. Deres forslag er å av- stå fra å lage anbefalinger der be- visgrunnlaget er svakt, og heller akseptere at resultatet blir færre anbefalinger i retningslinjer. Prostatakreft

Andelen av prostatakreft har gått litt ned den siste femårspe- rioden, fra 29 til 28,4 prosent av alle krefttilfelle blant menn. Det ble registrert 135 færre prosta- takrefttilfeller i fjor enn i 2016. - Det tror vi skyldes at det har blitt gjort mindre PSA-testing, sa Giske Ursin, leder for Kreftre- gisteret under presentasjonen av tallene. - Det er gledelig vi nå kan se at bedre behandling gir at flere overlever prostatakreft. For andre år på rad kan vi også se at døde- ligheten holder seg under ett tu- sen døde, sier styreleder i Prosta- takreftforeningen Hans-Fredrik Donjem i sin kommentar til de nye krefttallene fra Kreftregiste- ret. - At de som lager retningslin- jer avstår fra å gi anbefalinger der bevisgrunnlaget er svakt, vil være viktig veiledning for helse- personell. Samtidig vil det sti- mulere til kritisk tenkning og ny forskning.

43

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54

Made with FlippingBook Learn more on our blog