somnus nr 1_2020

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Akkurat nå ønsker Søvnforeningen segminst 10 heltidsansatte. Femav demskulle være landets fremste eksperter på søvn- diagnoser. De andre femskulle være journalister i alle former og fasonger. Så skulle de fem journalistene intervjue de fem ekspertene fortløpende omhvordan alle pasientermed søvn- sykdommer skal forholde seg for å unngå å bli smittet eller smitte andre. Vi skulle lagt ut informasjon i alle kanaler – g jerne på NRKog TV2 omvi fikk sjansen.Vi skulle ringtmedlemmene våre og intervjuet demomhvordan de har det og bragt historiene deres til trøst og oppmuntring for alle andre – eller ikke. Vi skulle snakketmed leverandører avmedisinermot hyper- somnier og fått vite hvordan det påvirkes av denne influensa- en.Vi skulle snakketmed leverandørene av CPAPogmasker og fått gode rådmot smittefare og vedlikehold. Vi skulle ansatt noen flere til å svare på åpne telefonlinjer for å veilede og gi gode råd til alle somer bekymret. Men i styret er vi åtte til sammen. Noen av oss sitter i hjemme- karantene fordi vi er i risikogruppene. Demedisinske eksper- tene drukner i helseproblemer og har knapt nok tid til å svare på noe somhelst.Men overlege Hrubos-Strømtar seg tid til å lage noen enkle råd for søvnapnépasienter og på NevSomsnur de seg rundt og lager informasjon omsmittefare for pasienter med hypersomnier. Alle foreningens arrangementer er utsatt til september. Sånn er det bare. I budsjettet foreslår styret å sette av 150.000 kroner til å bemanne kontoret på timebasismed litt drift, litt veiled- ning og rådgivning og litt åpen telefon.Akkurat nå er det stort sett Somnus-redaksjonen sommå jobbe som informasjons- avdeling. Noen har etterlyst Somnus i papir. De vil ikke lese den digitale utgaven. SOMNUS nr 3 i år vil bli trykket i papir og sendt til alle. Det vil koste Søvnforeningen ca 100.000 kroner for den ene utgaven. Spørsmålet blir om informasjonen somstår i SOMNUS er viktigere, enn at du kan bla i den fysisk. Er det krise, kan du spørre omnoen vil printe den ut for deg. Skulle vi fortsatt å trykke og sende ut i papir,måtte vi kutte ned påmøtene rundt i landet ogmestringshelgen vår. SOMNUS i papir ville tatt nesten halve budsjettet. Vi vil såmye akkurat nå

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

Kan

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas Nestled r: Knut Bronder

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Sekretær: Ma it Aschehoug Styremedl : Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe Varamedle mer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ra nh ld Storbakken Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeis ksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste umm r av Somnus kommer ut c . 13. juni. Siste frist for manus og annonser er 1. juni. Medlemskap: Medlemskap i Søvnfo eningen 2019 Hovedmedle 350 kroner. Familiemedl 350 kroner for ett medlem og 55 kron r for hvert familiemedlem. Støttemedl m privat: 500 kroner eller mer. Støttem dlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg i n på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Derfor oppfordrer vi alle – bådemedlemmer og ikkemedlem- mer – til å lese ebladet og holde seg oppdatert på informasjon

på Facebookgruppene og nettsidene våre.Vi står på for å bringe oppdatert informasjon hele tiden. Det å ansette femeksperter og fem journaliser på kontoret er bare en våt drøm. I mellom- tidenmå vi bruke de begrensedemidlene vi har på bestemåte og drive gratis dugnad så lenge vi orker.

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 1 – 2020

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online