Somnus nr. 3 2021

iser notiser notiser notiser notiser n

enn andre og beskrives ofte som hyperaktive. Men selv om søvnproble- mer er vanlig ved Angelman og andre genetiske syndromer, vet man lite om sammenhengen mellom søvn og andre atferdssymptomer hos personer med alvorlig utviklingshemming. 42 perso- ner med Angelman syndrom (2-57 år) ble inkludert i studien. Søvnvansker og hyperaktivitet ble målt ved hjelp av spørreskjemaer som ble fylt ut av foreldre/ foresatte. Resultatene viste at søvnvansker og hyperaktivitet hadde en klar sammenheng. Hovedfunnet i studien var at både søvnvansker og tidligere alder for debut av epilepsianfall predikerte hyperaktivitet. Vi vet ikke hvorfor per- soner med Angelman syndrom sover mindre, om de trenger mindre søvn eller om de faktisk er hyperaktive fordi de ikke får til å sove selv om de egentlig trenger søvn siden det er lenge siden de sov sist. «Hyperaktive og overtrøtte små barn» er det mange foreldre som kan kjenne igjen. (Kilde: NevSom)

sinering i kommunal regi. Kommunenes utgifter til influensavak- sinering vil sees i sammenheng med utgifter til vaksinering mot covid-19, dermed vil vaksinering i regi av kom- munene være gratis for personer i risikogruppene. Personer som bor sammen med immunsupprimerte per- soner eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine og kan få vaksinen gratis. Ingen frarådes influensavaksine Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at det er ingen grupper i samfunnet som frarådes å vaksinere seg mot influen- sa. Men personer som ikke tilhører målgruppene må selv betale for vaksi- ne og vaksinering. Det er anledning til å ta influensavaksine på apotek eller på private vaksinasjonskontor eller eventuelt på fastlegekontor dersom fastlegekontoret har tilgang på vaks- inedoser til ordinært salg. Det er kun lege og apotekfarmasøyt som har rekvireringsrett for influens- avaksine. Apotekfarmasøyter kan rekvirere og sette influensavaksine uten at pasient må innom lege. Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av influensavaksinasjonsprogrammet, og må betales i sin helhet av pasienten selv, som betyr vaksine til full pris pluss kostnader til vaksinering.

Insomni og ryggsmerter Forskere fra NTNU konkluderer med at risikoen for kroniske ryggsmerter er størst blant personer med lang inn- sovningstid eller hos personer med mere enn et symptom på insomni. Forskerne har i denne studien under- søkt sammenhengen mellom subtyper av insomni og risiko for kroniske rygg- smerter. 16 401 personer uten kronis- ke ryggsmerter ved studiestart ble fulgt i 11 år og delt inn i 3 grupper: ingen insomnisymptomer, litt insom- nisymptomer og insomni. Diagnosen ble stilt i henhold til Europeiske ret- ningslinjer for diagnostisering av insomni, med både dag- og nattsymp- tomer. Nattsymptomer på insomni ble definert som lang innsovningstid, flere oppvåkninger, tidlig morgenoppvåk- ning eller en kombinasjon av disse. Kronisk ryggsmerter ble definert som smerter i enten nakke, rygg eller kors- rygg, eller en kombinasjon av disse.

Kvinner trenger mer søvn enn menn

Kvinner trenger mer søvn enn menn. Totalt får likevel 1 av 7 for lite søvn. Jim Horne, professor ved søvnfors- kningsinstituttet ved Loughborough University, og en av Storbritannias mest kjente søvnforskere, forteller at kvinner trenger omlag 20 minutter mer med søvn enn det menn gjør. Ifølge Folkehelseinstituttet har én av syv voksne i Norge kroniske søvnvan- sker. Hos de over 60 har opp mot én av fire søvnvansker. Problemer med søvnen forekommer også oftere hos kvinner, og spesielt da hos eldre kvinner. Samtidig som hormoner og stress kan være faktorer, mener Horne det er sannsynlig at kvinners hjerne trenger mer hvile enn menns. Søvnvansker ved Angelman syndrom Søvnvansker er relativt vanlig hos per- soner med utviklingshemming, og Angelman syndrom beskrives som en tilstand hvor søvnvansker er spesielt uttalte. Personer med Angelman trenger tilsynelatende mindre søvn

Gratis influensavaksine til målgruppene Influensavaksinen for sesongen

2021/2022 blir gratis, både for risiko- gruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper. Nytt i år er at influensavaksinasjon også vil være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til ansatte. Dette gjelder helsepersonell eller andre ansatte i helse- og omsorgstje- nesten som har nær kontakt med pasienter ved pleie eller behandling, samt personer som er i nær kontakt med levende griser. Arbeidsgivere må imidlertid selv stå for utgifter til vak- sinering. Vaksinering i regi av fastleger for sesongen 2021/2022 vil foregå som forrige sesong, fastlegene kompense- res med kroner 200 fra HELFO per vaksinering. Det er satt et tak på egenandelen på kroner 50 for den som vaksineres. For personer med fri- kort vil vaksinering være gratis. Det vil også gis kompensasjon til vak-

3. dose vaksine for personer med nedsatt immunforsvar

Sammen med de fagmedisinske miljø- ene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer perso- ner som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker. – Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet i en pressemel- ding.

38

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online