Somnus nr. 3 2021

Rør ikke fritt sykehusvalg

K jære medlemmer! Intensjonen min denne gangen var å skrive noe positivt i denne spalten. Jeg har nettopp pakket ut etter en veldig vellykket tur til Harstad og Tromsø hvor vi arrangerte åpne informasjonsmøter med god opp- slutning og mediedekning. Vi traff mange positi- ve mennesker som på hver sin måte takler hver- dagen med en søvnlidelse. Men, vel hjemme, møter jeg meldinger om at det foreligger tanker og planer om å avslutte ordningen med fritt sykehusvalg. Arbeiderpartiet vil stanse de mener er et todelt helsevesen. Partiet vil kutte ordning- en med fritt behandlingsvalg og innføre moms på helseforsikringer. Da må jeg likevel ta frem den strenge tonen. D et er en meget dårlig vei å gå å skrote fritt valg-muligheten – uten at ventetiden i spesi- alisthelsetjenesten blir redusert til et minimum – over hele landet. Jeg sakser fra paragraf 2-4 Retten til fritt behandingsvalg, fra Helse- direktoratet: «Retten til fritt behandlingsvalg gjelder i forbindelse med planlagt undersøkelse og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasienten kan bruke retten på de forskjellige trin- nene i helsehjelpen. Vurderingen av pasientens helsetilstand kan skje ved en virksomhet, og behandlingen ved en annen, for eksempel opera- sjon i ett sykehus og rehabilitering i et annet. Pasienten kan også velge å bytte behandlingssted mens pasienten er i behandling. Pasienten kan også velge mellom ulike behandlingssteder i et helseforetak. Hvis et helseforetak består av flere geografisk atskilte behandlingssteder/sykehus, kan pasienten velge behandlingssted innenfor

helseforetaket.» Formålet med rettigheten er å sikre medbestemmelse for pasienten og bidra til lik tilgang på helsetjenester. Rettigheten skal dessuten bidra til å utjevne ventetiden og optima- lisere ressursutnyttelsen i den samlede helse- og omsorgssektoren, også den private delen. Når det gjelder ventetiden for søvnutredning, enten det gjelder søvnapne eller hypersomnier, så er vente- tidene svært så forskjellige – også innenfor det enkelte helseforetaket. I fjor var ventetiden ved UNN Harstad hele 52 uker for utredning av søv- napné står det på HelseNorges nettsider. Det er samme ventetid ved sykehuset i Kirkenes, mens UNN Tromsø hadde en ventetid på 14 uker. Det private Aleris i Tromsø skiltet i fjor med 14 dagers ventetid. V år oversikt over ventetider her i bladet viser store forskjeller. Det styrker ordningen med fritt sykehusvalg/behandlingsvalg. Vi er kjent med at pasienter i Harstad har vært nødt til å velge utredningstilbud i Bergen. En utfordring har også vært at mange pasienter ikke kjenner denne rettigheten til fritt sykehusvalg, og at det også gjelder private institusjoner med avtale.Historien viser at uansett hvor mye penger man pumper inn i det offentlige helsevesenet, så får man ikke like, korte ventetider over hele lan- det. Løsningen er samarbeid/samhandling mellom det offentlige og det private og valg- mulighet. O ppfordringen til den nye regjeringen: RØR IKKE ORDNINGEN MED FRITT SYKEHUSVALG!

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

47

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online