Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

LUFTVÆRNSPLAN FOR NAKSKOV KØBSTAD

Socialtjenesten

CENTRALTRYKKERIET NAKSKOV

Socialtjenesten Omraadets (Nakskov Kommunes) Indbyggerantal udgør ca. 15000 Personer. Som Tjenestegrenschef er udpeget Socialinspektør Albert Nielsen, Nakskov, som Stedfortræder for Tjenestegrenschefen er udpeget Byraadssekretær Erik Petersen, Nakskov. I. SocialtjenestensKommandocentral, kaldetSocialkommandoen, er indrettet i detsociale Kontor i Nakskov i Tilegade, Telefon Nakskov 24. Til Socialkommandoen er knyttet følgende Personer: a) Fuldmægtig Frk. Gerda Christensen, Det sociale Kontor. b) Assistent Charles Jørgensen, Det sociale Kontor. c) Kontorist Frk. Signe Hvidsteen, Det sociale Kontor. II. Opsamlingssteder og Luftværnskvarterer: Ved Udrømning efter Luftangreb skal de udrømmede hen­ vende sig til det Opsamlingssted, hvortil de henhører, jfr. nedenfor, for at blive registrerede, medmindre de er i Stand til selv at sørge for deres Ophold. I sidstnævnte Tilfælde skal de dog snarest inden 24 Timer til paagældende Opsamlings­ sted eller til Folkeregistret afgive Oplysning om deres nye Bopæl. Der indrettes i Købstaden 3 Opsamlingssteder og Luftværns­ kvarterer, der hver kan modtage 400 Personer. Paa hvert Sted indrettes 150 Sovepladser. De enkelte Distrikter er: 1. Distrikt, omfattende Bydelen mod Vest, begrænset mod Øst af Farverens Stræde vestre Side over Torvet, Klostergade

3

Endvidere oprettes der et Hjælpekorps, som af Tjenestegrens­ chefen kan dirigeres til de Stationer, som maatte have Hjælp behov, nemlig: 30 Kontormedhjælpere, 60 Samaritter, 30 mandlige og 30 kvindelige, 20 Ordonnanser, som stationeres paa Hovedskolen ved Elektricitetsvej, subsidi­ ært paa Luftværnsforeningens Kontor i Fruegade. Dette Hjælpekorps rekvireres fra Dansk Luftværnsforenings Frivilligcentral gennem Nakskov Luftværnsforeningskontor i Fruegade, Telefon Nakskov 195. Kolonnen staar, indtil den fordeles, under Ledelse af Luftværnsforeningens Kontorbesty­ rer Axel Elbøll. Naar de paagældende er udgaaet til Opsamlingsstedet, hen­ hører de under Kontorets Leder og modtager Ordrer af denne. Saafremt det maatte være nødvendigt, kan Opsamlingsste­ dets Leder til Ro og Ordens Opretholdelse tilkalde Politiassi­ stance fra Politistationen eller Socialkommandoen. Opsamlingsstedets første Opgave er, at modtage de udrøm­ mede — Udrømningen sker efter Politiets Ordre efter Bestem­ melse fra Socialkommandoen — og give dem Assistance, som de paa Grund af de indtrufne Krigsbegivenheder har øjeblik­ kelig Brug for samt at foretage en Registrering. Der er paa Opsamlingsstederne fornødent Indbo, saaledes, at Personer, der søger Hjælp, kan finde Siddepladser under Opholdet paa Stationen. De udrømmede registreres ved Opskrivning paa Lister. Paa Listerne indføres Personer, der kan klare sig selv, særskilt, og Personer, der skal indkvarteres ved Socialtjenestens Foran­ staltning, ligeledes særskilt; almindeligvis opføres kun een Person (Hovedperson, Forsørger) for hver udrømmet Familie med Angivelse af Personalia og Adresse samt Antallet af Per­ soner i Husstanden. Listerne gennemskrlves i 3 Eksemplarer, hvoraf det ene for­ bliver paa Opsamlingsstedet, det andet afgives til de respektive Luftværnskvarterer, og det tredie til de respektive Folkeregistre.

og Elektricitetsvejs vestre Side og videre mod Nord følgende det offentlige Vandløb i Byfogedsøen. 2. Distrikt, omfattende Færgelandet og Byens sydøstre Kvarter, begrænset af Farverensstræde, over Torvet og derefter gennem Tilegade, Nygade, Østergade, Østre Boulevard med Grænse i Gadens Midte til Tuxensvej og derefter Kvarteret Syd herfor omkring Tuxensvej og Rødbyvej kvarteret. 3. Distrikt, omfattende den øvrige nordlige og østlige Bydel. Opsamlings- og Luftværnskvarterernes Kontorer oprettes i de nævnte Distrikter saaledes: 1. Distrikt: I Skolen paa Taarsvej, Telefon Nakskov 692, subsidiært Madeskovgaard, Taarsvej. Følgende Personer gør fast Tjeneste her i Udrykningstilfælde: Leder: Kontorbestyrer Carl Hansen, Taarsvej 99. Stedfortræder: Medlem af D. K. B., Fru Ragnhild Maag, Rødbyvej 78. 2 Telefonvagter fra Luftværnsforeningen. 4 Samaritter, 2 mandlige og 2 kvindelige. 4 Ordonnanser. 2. Distrikt: I Skolen paa Rødbyvej, Telefon Nakskov 608, subsidiært i Sukkerfabrikkens Bygning. Leder: Kontorassistent Vald. Christensen, Hardenbergvej 7. Stedfortræder: Medlem af D. K. B., Fru Maja Jepsen, Lien- lund, Telefon 767. 2 Telefonvagter. 4 Samaritter, 2 mandlige og 2 kvindelige. 4 Ordonnanser. 3. Distrikt: I Skolen paa Løj toftevej, Telefon Nakskov 580. ' Leder: Socialassistent V. Feerup, Bøgevej 6. Stedfortræder: Medlem af D. K. B., Fru Rosa Knudsen, Løj- toftevej 118. 2 Telefonvagter. 4 Samaritter, 2 mandlige og 2 kvindelige. 4 Ordonnanser.

5

Listerne afsluttes efter Behov eller for hver afsluttet Klokke­ time. Der udskrives paa Opsamlingsstedet Legitimationskort for hver enkelt udrømmet Person, altsaa ikke blot for Hovedper­ sonen, til Brug ved Indkvartering, Bespisning, Tildeling af Beklædning o. 1. Paa Opsamlingsstedet ydes der de udrømmede fornøden Vejledning i foreliggende Spørgsmaal. Der skal forefindes: 1) Beholdning af Rationeringskort, som rekvireres fra Kom­ munen, til Erstatning af bortkomne Kort. Kortene udleve­ res uden Talon til en Uges Forbrug. 2) Legitimationskort. 3) Anvisningsblanketter til Udskrivning af Understøttelse af udrømmede, jfr. § 10 i Bekendtgørelse af 3. August 1943, der er saalydende: „For Ophold i Luftværnskvartererne og for eventuel Modtagelse af den i § 6, Stk. 2, omhandlede nødtørftige Beklædning og For­ plejning ydes der intet Vederlag, ligesom Bespisning ved det offentliges Foranstaltning i de første 3 D øgn efter vedkommen­ des Registrering paa Opsamlingsstedet (Luftværnskvarteret) er vederlagsfrit for de udrømmede; disse skal endvidere inden for det nævnte Tidsrum efter Begæring paa Opsamlingsstederne og Luftværnskvartererne kunne faa udbetalt et Beløb af 10 Kr. for hver Person over 15 Aar og 2 Kr. for hvert Barn under 15 Aar til Dækning af Udgifter til Smaafornødenheder m. v. Al anden offentlig Hjælp til de udrømmede ydes efter de al­ mindelige i Sociallovgivningen indeholdte Regler." Paa Legitimationskortet anføres enhver Hjælp, der er ydet i Kontanter, Beklædningshjælp, Bespisningshjælp osv. Paa Kortet anføres endvidere, hvor paagældende kan søge offentlig Bespisning. 4) Kontorinventar, andet Inventar, sanitære Anordninger, Drikkevand, Vaskeanordninger m. v. Det vil ikke kunne paaregnes, at der kan ydes Bespis­ ning paa Opsamlingsstedet, men der vil til Stedet kunne rekvireres Mælk, Afholdsøl samt Vand. Der foreligger ingen almindelig Pligt for Personer, der er udrømmede, til at melde sig til Opsamlingsstedet; en­

hver, der selv vil kunne sørge for sig og sine, er frit stillet med Hensyn til at foretage Anmeldelse til Kontoret, men det vil være at henstille til Publikum, at der enten mundt­ ligt eller skriftligt snarest foretages en Anmeldelse om, hvor paagældende med Familie har taget Ophold. Efter 24 Timers Forløb paahviler det enhver udrømmet til Folke­ registret at foretage Anmeldelse om nuværende Bolig. Til hvert Opsamlingssted vil være at anskaffe 1 Skrive­ maskine, altsaa ialt 3, Papir, Gennemslagspapir, nogle For­ bindssager af samme Art, som er anvendt ved offentlige Tilflugtsrum, f. Eks. 3 Kasser hvert Sted og yderligere Rekvisitionsblanketter til Brug ved mulige Rekvisitioner hos Handlende. De nævnte Genstande skal til Stadighed være til Stede paa Opsamlingsstedet. Der henvises til de som Bilag vedlagte Skitser og ske­ matiske Planer over de enkelte Opsamlingssteder og Luft­ værnskvarterer samt til Afmærkninger paa det Planen ved­ lagte Kort over Omraadet. Til Udlevering fra de kombinerede Opsamlingssteder og Luftværnskvarterer anskaffes der en Beholdning af Kedel­ tøj, Underbeklædning og Børnetøj. løvrigt er der truffet Aftale med D. K. B. Nakskov Af­ deling om Indsamling af Tøj umiddelbart efter større Katastrofer samt med Firmaerne: 1) Købmand Chr. Steffensen, 2) Købmand Jacob Larsen, 3) Købmand L. Larsen, Engelsk Beklædningsmagasin, 4) Købmand M. Ovesen, 5) Købmand Chr. Hansen og 6) Købmand Kastor Jørgensen, om Levering af Herre- og Damebeklædning efter en Kata­ strofe. Bemærkninger om linftværnskvartererne Som foran anført er Luftværnskvartererne kombineret med Opsamlingsstederne. 7

6

O V E R SIG T SK O R T OVER D E N CEN TRH LE DEL H F NAKSKOV KØBSTAD 1=8000.

HCRRCDSKIRKE SOC/,

HHLSTtD SOQN

Moalestbk I■'8000■ i.... i i i i i i r~T i i

ii

* O ~ioo too

Wj> r Joo Toi "4o soo~ 90 /oom,

TflTTBl nn*rs 7937,

AUGUST ,940. og Apr,/ ,9<>J

F f 8R 1935.

CHD CHRISTCNSCN.

ciale Kontor, hvorfra de fornødne Foranstaltninger da træffes. Fornøden Afgørelse træffes af Tjenestegrenschefen efter Sam- raad med Luftværnschefen. Med Hensyn til Børn, der er blevet adskilt fra paarørende, bemærkes, at disse vil være at overføre til Kommunens Asyler for Børn. Angaaende Sovesteder bemærkes, at der i hvert Distrikt indrettes 150 Sovesteder, ialt for Omraadet saaledes 450 Sove­ steder, som indrettes som enkelt Liggeplads paa Gulvet, be- staaende af en Madras og et eller flere Tæpper. Vandforsyningen Saafremt den almindelige Vandforsyning maatte svigte, er der Adgang til Drikkevand paa følgende Steder: 1. Distrikt, Taarsvej kvarteret: Der er i umiddelbar Nærhed af Opsamlingsstedet 3 Brønde, forsynet med Haandpumper. 2. Distrikt, Rødbyvej kvarteret: Der findes Brøndmed Haand- pumpe hos Gartner Meiborg, ca. 200 m fra Opsamlingsstedet, der iøvrigt er beliggende lige op til Nakskov Indrefjord, hvor der er Ferskvand. 3. Distrikt, Løjtoftevejkvarteret: Der anskaffes en Vandtank paa mindst 40 Liter, event, paa 100 Liter. Iøvrigt forefindes der paa Nakskov Sygehus, ca. 300 m fra Opsamlingsstedet, privat Vandværk. Fordeling af Drikkevand vil foregaa ved Af­ hentning afVandet til de udrømmede i almindelige Vandspande, som vil være at anskaffe. Der tænkes anskaffet 15 Vandspande til hvert Opsamlingssted. Den almindelige Indkvartering Der skal registreres Indkvarteringsmuligheder i eller udenfor Luftbeskyttelsesomraadet (Nakskov Købstad) for 15 °/o af Be­ folkningen, d. v. s. for 22 50 Personer. Der vil ved Møder og Avisindlæg blive agiteret for en frivillig Ordning af Indkvar- teringsspørgsmaalet, saaledes at saa store Dele af Befolkningen som mulig efter forudindgaaede og paa Socialkontoret an­ 11

Luftværnskvarterernes Opgave er umiddelbart efter, at det Angreb, som har givet Anledning til Udrømningen, er afsluttet, at modtage og afgive Husrum til de udrømmede, som ikke selv har kunnet drage Omsorg for Indkvarteringen af privat Vej. Opholdet skal dog være af midlertidig Art, idet anden Ind­ kvartering saa vidt mulig altid skal finde Sted senest 3 Døgn efter de udrømmedes Ankomst til Luftværnskvarteret. Da hvert Opsamlingsdistrikt har et Personantal paa ca. 5000, vil der være at indrette Luftværnskvarterer til 300 Personer i hvert Distrikt. Saafremt et af Byens Distrikter ikke er ramt af Evakuering, kan dettes Kvarterer tildeles andet Distrikt, helt eller delvis. Saafremt de anførte Luftværnskvarterer ikke vil være tilstræk­ kelige, kan der yderligere disponeres over følgende Kvarterer: 1) Forsamlingslokalerne i Luna, hvor der alle Steder vil kunne ydes Forplejning fra Køkken. Endelig kan der for Tiden i 4 i Havnen oplagte Skibe og i Rutebaaden „Mjølner" etableres Luftværnskvarterer, som af Tjenestegrenschefen kan tildeles det Distrikt, som maatte have størst Brug derfor. I de 4 store, oplagte Skibe, hvor der er Kabiner og Køjeplads med Udstyr, er der Plads til ialt 200 Personer. Saafremt den opstaaede Skade kun er af ringere Om­ fang, som af Chefen let kan overses, kan event, ovennævnte Indkvarteringsmulighed alene anvendes, ligesom man event, ogsaa kan benytte en Indkvartering paa Byens Hoteller. løvrigt bemærkes det, at man ikke har inddraget Byens Hoteller i Indkvarteringsplanen, idet disse Indkvarteringsmuligheder er tiltænkt den Del af Befolkningen, der har Midler til at for­ sørge sig selv, og saaledes kan unddrages den offentlige Forsorg. Saafremt de opstaaede Skader kun er af ringe Omfang, eller det alene drejer sig om Udrømning af Hensyn til falden For­ sager, kan Opsamlingsstedets Funktioner overtages af det so­ 10 2) Nakskov Hovedskole med Gymnastiksale, 3) I. O. G. T.s Bygning paa 0 . Boulevard, 4) Sportshallen, Bregnevej, 5) Den borgerlige Forening i Svingelen,

deres Udflytning fra Luftværnskvartererne rekvireres af Luft­ værnschefen, jfr. herved § 3, Stk. 1. De Lokaler, i hvilke Indkvartering finder Sted, skal være egnede til Formaalet, og det bør tilstræbes, at Personer, der hidtil har boet i samme Lejlighed, indkvarteres paa samme Sted, at der ikke som Følge af Indkvarteringen huses mere end 2 Voksne eller 1 Voksen og 2 Børn pr. Værelse, og at Huse, hvor der er Adgang til Haver og lignende, fortrinsvis forbe­ holdes til Indkvartering af Familier med Børn, ligesom der i det hele i videst mulig Omfang bør tages passende individuelle Hensyn saavel til Kvarterværterne som til de indkvarterede. De rekvirerede Kvarterer skal af Kvarterværterne være for­ synet med Sovesteder til samtlige indkvarterede, passende Møb­ ler, Belysningsmidler samt nødvendige Mørklægningsforanstalt­ ninger og om fornødent Kakkelovn eller Varmeapparat eller Adgang til Varme. Det paahviler Kvarterværten at levere det fornødne Belysningsmateriel og Brændsel til Opvarmning i det Omfang, i hvilket det under de foreliggende Omstændig­ heder er nødvendigt, hvorimod de indkvarterede selv skal sørge for Renholdelse af deres Kvarter. Kvarterværten skal give indkvarterede fornøden Adgang til sit Køkken til Tilberedning af Mad, herunder Morgenmad og Tørkost samt fornøden Adgang til Vask og W . C. (Kloset). Kvarterværten overvaager Opretholdelsen af Husordenen paa Indkvarteringsstedet og træffer med fornøden Hensyntagen til de indkvarterede nærmere Bestemmelse angaaende de indkvar­ teredes fornævnte Benyttelse af hans Lokaliteter". Indkvarteringen af de udrømmede gennemføres fra Luft­ værnskvartererne. Saafremt de udrømmede selv er i Stand til at skaffe sig andet Opholdssted, afgaar de snarest til nævnte Modtagelsessted; der ydes eventuelt paagældende Medhjælp til Afrejsen, eventuelt tillige økonomisk Hjælp til Køb af Bil­ letter m. v. For Personer eller Familiers Vedkommende, der ikke inden 3 Dage har skaffet sig Opholdssted, udfærdiges der Indkvarteringsordre, og der tilsendes samtidig Indkvarterings­ værten Meddelelse om Indkvarteringen indeholdende fornødne

meldte Aftaler efter en Katastrofe kan søge Ophold hos Ven­ ner og Bekendte. Saaledes indgaaede og som endeligt godkendte Aftaler'fri­ tager for anden Indkvartering, jfr. dog nedenfor. Private Aftaler om frivillig Indkvartering fritager kun for tvungen Indkvartering, saafremt den eller de Personer, for hvem Indkvarteringsstedet ifølge Aftale er forbeholdt, har aktuelt Brug herfor derved, at de er blevet udrømmede. Hvis dette ikke er Tilfældet, og tvungen Indkvartering finder Sted, maa Aftalen dog respekteres i Tilfælde, hvor den bliver aktuel der­ ved, at den berettigede bliver udrømmet senere, og i saa Fald maa den tvangsmæssig indkvarterede flyttes til et andet Ind­ kvarteringssted. Personer, der paa egen Haand straks har søgt Ophold hos Kvarterværter efter forudgaaende Aftale, skal straks til Op­ samlingsstedets Kontor fremsende Oplysning herom. Den Del af de udrømmede, der ikke inden for den Tid, da Opholdet i Luftværnskvartererne er tilladt (3 og til Und­ tagelsestilfældet 6 Dage), jfr. § 5 i Bekendtgørelse af 3. August 1943) er i Stand til selv at sørge for deres Ophold, event, i Overensstemmelse med tidligere truffet Aftale med Venner og Bekendte, skal ved Socialtjenestens Foranstaltning skaffes Op­ hold i dertil udpegede Lokaliteter, hvor de kan indkvarteres indtil videre. Straks efter denne Plans Godkendelse skal Indkvarterings­ mulighederne hos private undersøges ved Tjenestegrenschefens Foranstaltning. Der foretages i hver Opsamlingskreds en Re­ kognoscering af Socialkontorets Undersøgere, eventuelt bistaaet af Hjælpere, som godkendes af Chefen, af de forhaandenværende Indkvarteringsmuligheder, og der oprettes for hver Kreds et Kartotek; samtlige Kartoteker opbevares paa Socialkontorets brandfrie Rum saaledes, at Kartotekerne herfra kan udleveres, naar Indkvarteringen skal finde Sted, altsaa efter 3Dages Forløb. Ved Bedømmelsen af Indkvarteringsmulighederne gaas frem efter Bekendtgørelsens §11, som er saalydende: „De fornødne Kvarterer til Bolig for de udrømmede efter 12

13

/

Sovepladser, som det vil være muligt at etablere med forhaan- denværende Midler i den enkelte Lejlighed, men saafremt det i det givne Tilfælde er nødvendigt at forøge Indkvarteringen ud over det Antal, der kan skaffes Sovepladser til i den paa­ gældende Lejlighed, kan Kvarterværten, jfr. Bekendtgørelsens §13 rette Henvendelse til Luftværnschefen om Fremskaffelse af fornødent Sengetøj m. v., og Luftværnschefen maa i saa Fald, eventuelt ved Rekvisition efter de almindelige Regler for Kvarterværtens Regning saa vidt mulig fremskaffe det nød­ vendige. Det paahviler Socialtjenesten at holde sig orienteret om, hvornaar der kan fremskaffes Lejligheder til de udrømmede, eller de paagældendes egne Lejligheder paany kan være repa­ rerede og herefter drage Omsorg for, at de udrømmede under­ rettes og tager de til Raadighed værende Lokaler i Brug. Saafremt der maatte indtræffe vidtgaaende Ødelæggelser i Byen, foreligger der til Raadighed yderligere følgende Ind­ kvarteringsmuligheder : 1) Reventlowmindet paa Pederstrup, der kan benyttes som Opsamlingssted for et betydeligt Antal Personer, op mod 1000. 2) Hoteller i Landdistriktet i Onsevig, Horslunde, Søllested og Forsamlingshuse i Oplandet. 3) Indkvartering hos Befolkningen i Landdistriktet, i hvilken Henseende det bemærkes, at det er Luftværnschefen be­ kendt, at D. K. B. i Landdistriktet har Planer udarbejdet angaaende en Indkvartering.

Oplysninger, derunder om Navn, Stilling, Personantal m. v. Indkvarteringen skal ske under den størst mulige Hensyntagen til baade den enkelte Kvarterværts og den enkelte indkvar­ teredes individuelle Forhold, samt til, at Familier saa vidt mulig altid indkvarteres samlede og under saadanne Omstændigheder, at der gives den Mulighed for at føre almindelig Husholdning, at Forsørgere ikke indkvarteres for langt fra Arbejdsstedet, at ældre Mennesker indkvarteres, hvor man kan føre Tilsyn med dem, o. s.- v. Saafremt Skaderne i de givne Tilfælde ikke er alt for om­ fattende, saaledes at Antallet af Personer, der skal indkvarteres er begrænset, bør alle disse og lignende Forhold nøje over­ vejes i det enkelte Tilfælde, og det bør undersøges, om man ikke i saadanne Tilfælde kan nøjes med at foretage Indkvar­ tering hos Personer, der ved Registreringen har vist sig vil­ lige til frivilligt at afgive Husrum for udrømmede. Passende Tid efter Indkvarteringens Gennemførelse foretager Socialtjenesten Undersøgelser paa Indkvarteringsstederne til Bilæggelse af Konflikter m. m. Uoverensstemmelser, som ikke kan løses ved Overenskomst, forelægges Politimesteren til Af­ gørelse. Ingen indkvarteret eller Indkvarteringsvært kan mod­ sætte sig, at der finder en Ombytning Sted af indkvarterede, alt dog sevfølgelig kun ved tvungen Indkvartering. Frivillig, overenskomstmæssig Indkvartering er fri for offentlig Ind­ blanding, saalænge den finder Sted. Saafremt et Indkvarteringshold maatte ophøre, f. Eks. fordi den indkvarterede skaffer sig anden Bolig, skal begge Parter straks anmelde dette for Socialtjenestens Kontor. Vederlaget for Indkvarteringen, jfr. Bekendtgørelsens § 12 udredes af Luftvæmschefen, der udbetaler de af Socialtjenesten attesterede Regninger. Socialtjenesten maa herefter stille Krav om Refusion fra de indkvarterede, saafremt de er i Stand til at betale de udlagte Beløb, og hvis det ikke er Tilfældet, maa Beløbet refunderes af det paagældende Socialudvalg. Som Regel bør der ved Registreringen og ved Indkvar­ teringens Gennemførelse tages Hensyn til Antallet af primitive

14

1 5

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15

Made with FlippingBook - Online magazine maker