Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

ciale Kontor, hvorfra de fornødne Foranstaltninger da træffes. Fornøden Afgørelse træffes af Tjenestegrenschefen efter Sam- raad med Luftværnschefen. Med Hensyn til Børn, der er blevet adskilt fra paarørende, bemærkes, at disse vil være at overføre til Kommunens Asyler for Børn. Angaaende Sovesteder bemærkes, at der i hvert Distrikt indrettes 150 Sovesteder, ialt for Omraadet saaledes 450 Sove­ steder, som indrettes som enkelt Liggeplads paa Gulvet, be- staaende af en Madras og et eller flere Tæpper. Vandforsyningen Saafremt den almindelige Vandforsyning maatte svigte, er der Adgang til Drikkevand paa følgende Steder: 1. Distrikt, Taarsvej kvarteret: Der er i umiddelbar Nærhed af Opsamlingsstedet 3 Brønde, forsynet med Haandpumper. 2. Distrikt, Rødbyvej kvarteret: Der findes Brøndmed Haand- pumpe hos Gartner Meiborg, ca. 200 m fra Opsamlingsstedet, der iøvrigt er beliggende lige op til Nakskov Indrefjord, hvor der er Ferskvand. 3. Distrikt, Løjtoftevejkvarteret: Der anskaffes en Vandtank paa mindst 40 Liter, event, paa 100 Liter. Iøvrigt forefindes der paa Nakskov Sygehus, ca. 300 m fra Opsamlingsstedet, privat Vandværk. Fordeling af Drikkevand vil foregaa ved Af­ hentning afVandet til de udrømmede i almindelige Vandspande, som vil være at anskaffe. Der tænkes anskaffet 15 Vandspande til hvert Opsamlingssted. Den almindelige Indkvartering Der skal registreres Indkvarteringsmuligheder i eller udenfor Luftbeskyttelsesomraadet (Nakskov Købstad) for 15 °/o af Be­ folkningen, d. v. s. for 22 50 Personer. Der vil ved Møder og Avisindlæg blive agiteret for en frivillig Ordning af Indkvar- teringsspørgsmaalet, saaledes at saa store Dele af Befolkningen som mulig efter forudindgaaede og paa Socialkontoret an­ 11

Luftværnskvarterernes Opgave er umiddelbart efter, at det Angreb, som har givet Anledning til Udrømningen, er afsluttet, at modtage og afgive Husrum til de udrømmede, som ikke selv har kunnet drage Omsorg for Indkvarteringen af privat Vej. Opholdet skal dog være af midlertidig Art, idet anden Ind­ kvartering saa vidt mulig altid skal finde Sted senest 3 Døgn efter de udrømmedes Ankomst til Luftværnskvarteret. Da hvert Opsamlingsdistrikt har et Personantal paa ca. 5000, vil der være at indrette Luftværnskvarterer til 300 Personer i hvert Distrikt. Saafremt et af Byens Distrikter ikke er ramt af Evakuering, kan dettes Kvarterer tildeles andet Distrikt, helt eller delvis. Saafremt de anførte Luftværnskvarterer ikke vil være tilstræk­ kelige, kan der yderligere disponeres over følgende Kvarterer: 1) Forsamlingslokalerne i Luna, hvor der alle Steder vil kunne ydes Forplejning fra Køkken. Endelig kan der for Tiden i 4 i Havnen oplagte Skibe og i Rutebaaden „Mjølner" etableres Luftværnskvarterer, som af Tjenestegrenschefen kan tildeles det Distrikt, som maatte have størst Brug derfor. I de 4 store, oplagte Skibe, hvor der er Kabiner og Køjeplads med Udstyr, er der Plads til ialt 200 Personer. Saafremt den opstaaede Skade kun er af ringere Om­ fang, som af Chefen let kan overses, kan event, ovennævnte Indkvarteringsmulighed alene anvendes, ligesom man event, ogsaa kan benytte en Indkvartering paa Byens Hoteller. løvrigt bemærkes det, at man ikke har inddraget Byens Hoteller i Indkvarteringsplanen, idet disse Indkvarteringsmuligheder er tiltænkt den Del af Befolkningen, der har Midler til at for­ sørge sig selv, og saaledes kan unddrages den offentlige Forsorg. Saafremt de opstaaede Skader kun er af ringe Omfang, eller det alene drejer sig om Udrømning af Hensyn til falden For­ sager, kan Opsamlingsstedets Funktioner overtages af det so­ 10 2) Nakskov Hovedskole med Gymnastiksale, 3) I. O. G. T.s Bygning paa 0 . Boulevard, 4) Sportshallen, Bregnevej, 5) Den borgerlige Forening i Svingelen,

Made with FlippingBook - Online magazine maker