Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

deres Udflytning fra Luftværnskvartererne rekvireres af Luft­ værnschefen, jfr. herved § 3, Stk. 1. De Lokaler, i hvilke Indkvartering finder Sted, skal være egnede til Formaalet, og det bør tilstræbes, at Personer, der hidtil har boet i samme Lejlighed, indkvarteres paa samme Sted, at der ikke som Følge af Indkvarteringen huses mere end 2 Voksne eller 1 Voksen og 2 Børn pr. Værelse, og at Huse, hvor der er Adgang til Haver og lignende, fortrinsvis forbe­ holdes til Indkvartering af Familier med Børn, ligesom der i det hele i videst mulig Omfang bør tages passende individuelle Hensyn saavel til Kvarterværterne som til de indkvarterede. De rekvirerede Kvarterer skal af Kvarterværterne være for­ synet med Sovesteder til samtlige indkvarterede, passende Møb­ ler, Belysningsmidler samt nødvendige Mørklægningsforanstalt­ ninger og om fornødent Kakkelovn eller Varmeapparat eller Adgang til Varme. Det paahviler Kvarterværten at levere det fornødne Belysningsmateriel og Brændsel til Opvarmning i det Omfang, i hvilket det under de foreliggende Omstændig­ heder er nødvendigt, hvorimod de indkvarterede selv skal sørge for Renholdelse af deres Kvarter. Kvarterværten skal give indkvarterede fornøden Adgang til sit Køkken til Tilberedning af Mad, herunder Morgenmad og Tørkost samt fornøden Adgang til Vask og W . C. (Kloset). Kvarterværten overvaager Opretholdelsen af Husordenen paa Indkvarteringsstedet og træffer med fornøden Hensyntagen til de indkvarterede nærmere Bestemmelse angaaende de indkvar­ teredes fornævnte Benyttelse af hans Lokaliteter". Indkvarteringen af de udrømmede gennemføres fra Luft­ værnskvartererne. Saafremt de udrømmede selv er i Stand til at skaffe sig andet Opholdssted, afgaar de snarest til nævnte Modtagelsessted; der ydes eventuelt paagældende Medhjælp til Afrejsen, eventuelt tillige økonomisk Hjælp til Køb af Bil­ letter m. v. For Personer eller Familiers Vedkommende, der ikke inden 3 Dage har skaffet sig Opholdssted, udfærdiges der Indkvarteringsordre, og der tilsendes samtidig Indkvarterings­ værten Meddelelse om Indkvarteringen indeholdende fornødne

meldte Aftaler efter en Katastrofe kan søge Ophold hos Ven­ ner og Bekendte. Saaledes indgaaede og som endeligt godkendte Aftaler'fri­ tager for anden Indkvartering, jfr. dog nedenfor. Private Aftaler om frivillig Indkvartering fritager kun for tvungen Indkvartering, saafremt den eller de Personer, for hvem Indkvarteringsstedet ifølge Aftale er forbeholdt, har aktuelt Brug herfor derved, at de er blevet udrømmede. Hvis dette ikke er Tilfældet, og tvungen Indkvartering finder Sted, maa Aftalen dog respekteres i Tilfælde, hvor den bliver aktuel der­ ved, at den berettigede bliver udrømmet senere, og i saa Fald maa den tvangsmæssig indkvarterede flyttes til et andet Ind­ kvarteringssted. Personer, der paa egen Haand straks har søgt Ophold hos Kvarterværter efter forudgaaende Aftale, skal straks til Op­ samlingsstedets Kontor fremsende Oplysning herom. Den Del af de udrømmede, der ikke inden for den Tid, da Opholdet i Luftværnskvartererne er tilladt (3 og til Und­ tagelsestilfældet 6 Dage), jfr. § 5 i Bekendtgørelse af 3. August 1943) er i Stand til selv at sørge for deres Ophold, event, i Overensstemmelse med tidligere truffet Aftale med Venner og Bekendte, skal ved Socialtjenestens Foranstaltning skaffes Op­ hold i dertil udpegede Lokaliteter, hvor de kan indkvarteres indtil videre. Straks efter denne Plans Godkendelse skal Indkvarterings­ mulighederne hos private undersøges ved Tjenestegrenschefens Foranstaltning. Der foretages i hver Opsamlingskreds en Re­ kognoscering af Socialkontorets Undersøgere, eventuelt bistaaet af Hjælpere, som godkendes af Chefen, af de forhaandenværende Indkvarteringsmuligheder, og der oprettes for hver Kreds et Kartotek; samtlige Kartoteker opbevares paa Socialkontorets brandfrie Rum saaledes, at Kartotekerne herfra kan udleveres, naar Indkvarteringen skal finde Sted, altsaa efter 3Dages Forløb. Ved Bedømmelsen af Indkvarteringsmulighederne gaas frem efter Bekendtgørelsens §11, som er saalydende: „De fornødne Kvarterer til Bolig for de udrømmede efter 12

13

Made with FlippingBook - Online magazine maker