Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

/

Sovepladser, som det vil være muligt at etablere med forhaan- denværende Midler i den enkelte Lejlighed, men saafremt det i det givne Tilfælde er nødvendigt at forøge Indkvarteringen ud over det Antal, der kan skaffes Sovepladser til i den paa­ gældende Lejlighed, kan Kvarterværten, jfr. Bekendtgørelsens §13 rette Henvendelse til Luftværnschefen om Fremskaffelse af fornødent Sengetøj m. v., og Luftværnschefen maa i saa Fald, eventuelt ved Rekvisition efter de almindelige Regler for Kvarterværtens Regning saa vidt mulig fremskaffe det nød­ vendige. Det paahviler Socialtjenesten at holde sig orienteret om, hvornaar der kan fremskaffes Lejligheder til de udrømmede, eller de paagældendes egne Lejligheder paany kan være repa­ rerede og herefter drage Omsorg for, at de udrømmede under­ rettes og tager de til Raadighed værende Lokaler i Brug. Saafremt der maatte indtræffe vidtgaaende Ødelæggelser i Byen, foreligger der til Raadighed yderligere følgende Ind­ kvarteringsmuligheder : 1) Reventlowmindet paa Pederstrup, der kan benyttes som Opsamlingssted for et betydeligt Antal Personer, op mod 1000. 2) Hoteller i Landdistriktet i Onsevig, Horslunde, Søllested og Forsamlingshuse i Oplandet. 3) Indkvartering hos Befolkningen i Landdistriktet, i hvilken Henseende det bemærkes, at det er Luftværnschefen be­ kendt, at D. K. B. i Landdistriktet har Planer udarbejdet angaaende en Indkvartering.

Oplysninger, derunder om Navn, Stilling, Personantal m. v. Indkvarteringen skal ske under den størst mulige Hensyntagen til baade den enkelte Kvarterværts og den enkelte indkvar­ teredes individuelle Forhold, samt til, at Familier saa vidt mulig altid indkvarteres samlede og under saadanne Omstændigheder, at der gives den Mulighed for at føre almindelig Husholdning, at Forsørgere ikke indkvarteres for langt fra Arbejdsstedet, at ældre Mennesker indkvarteres, hvor man kan føre Tilsyn med dem, o. s.- v. Saafremt Skaderne i de givne Tilfælde ikke er alt for om­ fattende, saaledes at Antallet af Personer, der skal indkvarteres er begrænset, bør alle disse og lignende Forhold nøje over­ vejes i det enkelte Tilfælde, og det bør undersøges, om man ikke i saadanne Tilfælde kan nøjes med at foretage Indkvar­ tering hos Personer, der ved Registreringen har vist sig vil­ lige til frivilligt at afgive Husrum for udrømmede. Passende Tid efter Indkvarteringens Gennemførelse foretager Socialtjenesten Undersøgelser paa Indkvarteringsstederne til Bilæggelse af Konflikter m. m. Uoverensstemmelser, som ikke kan løses ved Overenskomst, forelægges Politimesteren til Af­ gørelse. Ingen indkvarteret eller Indkvarteringsvært kan mod­ sætte sig, at der finder en Ombytning Sted af indkvarterede, alt dog sevfølgelig kun ved tvungen Indkvartering. Frivillig, overenskomstmæssig Indkvartering er fri for offentlig Ind­ blanding, saalænge den finder Sted. Saafremt et Indkvarteringshold maatte ophøre, f. Eks. fordi den indkvarterede skaffer sig anden Bolig, skal begge Parter straks anmelde dette for Socialtjenestens Kontor. Vederlaget for Indkvarteringen, jfr. Bekendtgørelsens § 12 udredes af Luftvæmschefen, der udbetaler de af Socialtjenesten attesterede Regninger. Socialtjenesten maa herefter stille Krav om Refusion fra de indkvarterede, saafremt de er i Stand til at betale de udlagte Beløb, og hvis det ikke er Tilfældet, maa Beløbet refunderes af det paagældende Socialudvalg. Som Regel bør der ved Registreringen og ved Indkvar­ teringens Gennemførelse tages Hensyn til Antallet af primitive

14

1 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker