Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

Socialtjenesten Omraadets (Nakskov Kommunes) Indbyggerantal udgør ca. 15000 Personer. Som Tjenestegrenschef er udpeget Socialinspektør Albert Nielsen, Nakskov, som Stedfortræder for Tjenestegrenschefen er udpeget Byraadssekretær Erik Petersen, Nakskov. I. SocialtjenestensKommandocentral, kaldetSocialkommandoen, er indrettet i detsociale Kontor i Nakskov i Tilegade, Telefon Nakskov 24. Til Socialkommandoen er knyttet følgende Personer: a) Fuldmægtig Frk. Gerda Christensen, Det sociale Kontor. b) Assistent Charles Jørgensen, Det sociale Kontor. c) Kontorist Frk. Signe Hvidsteen, Det sociale Kontor. II. Opsamlingssteder og Luftværnskvarterer: Ved Udrømning efter Luftangreb skal de udrømmede hen­ vende sig til det Opsamlingssted, hvortil de henhører, jfr. nedenfor, for at blive registrerede, medmindre de er i Stand til selv at sørge for deres Ophold. I sidstnævnte Tilfælde skal de dog snarest inden 24 Timer til paagældende Opsamlings­ sted eller til Folkeregistret afgive Oplysning om deres nye Bopæl. Der indrettes i Købstaden 3 Opsamlingssteder og Luftværns­ kvarterer, der hver kan modtage 400 Personer. Paa hvert Sted indrettes 150 Sovepladser. De enkelte Distrikter er: 1. Distrikt, omfattende Bydelen mod Vest, begrænset mod Øst af Farverens Stræde vestre Side over Torvet, Klostergade

3

Made with FlippingBook - Online magazine maker