Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

Endvidere oprettes der et Hjælpekorps, som af Tjenestegrens­ chefen kan dirigeres til de Stationer, som maatte have Hjælp behov, nemlig: 30 Kontormedhjælpere, 60 Samaritter, 30 mandlige og 30 kvindelige, 20 Ordonnanser, som stationeres paa Hovedskolen ved Elektricitetsvej, subsidi­ ært paa Luftværnsforeningens Kontor i Fruegade. Dette Hjælpekorps rekvireres fra Dansk Luftværnsforenings Frivilligcentral gennem Nakskov Luftværnsforeningskontor i Fruegade, Telefon Nakskov 195. Kolonnen staar, indtil den fordeles, under Ledelse af Luftværnsforeningens Kontorbesty­ rer Axel Elbøll. Naar de paagældende er udgaaet til Opsamlingsstedet, hen­ hører de under Kontorets Leder og modtager Ordrer af denne. Saafremt det maatte være nødvendigt, kan Opsamlingsste­ dets Leder til Ro og Ordens Opretholdelse tilkalde Politiassi­ stance fra Politistationen eller Socialkommandoen. Opsamlingsstedets første Opgave er, at modtage de udrøm­ mede — Udrømningen sker efter Politiets Ordre efter Bestem­ melse fra Socialkommandoen — og give dem Assistance, som de paa Grund af de indtrufne Krigsbegivenheder har øjeblik­ kelig Brug for samt at foretage en Registrering. Der er paa Opsamlingsstederne fornødent Indbo, saaledes, at Personer, der søger Hjælp, kan finde Siddepladser under Opholdet paa Stationen. De udrømmede registreres ved Opskrivning paa Lister. Paa Listerne indføres Personer, der kan klare sig selv, særskilt, og Personer, der skal indkvarteres ved Socialtjenestens Foran­ staltning, ligeledes særskilt; almindeligvis opføres kun een Person (Hovedperson, Forsørger) for hver udrømmet Familie med Angivelse af Personalia og Adresse samt Antallet af Per­ soner i Husstanden. Listerne gennemskrlves i 3 Eksemplarer, hvoraf det ene for­ bliver paa Opsamlingsstedet, det andet afgives til de respektive Luftværnskvarterer, og det tredie til de respektive Folkeregistre.

og Elektricitetsvejs vestre Side og videre mod Nord følgende det offentlige Vandløb i Byfogedsøen. 2. Distrikt, omfattende Færgelandet og Byens sydøstre Kvarter, begrænset af Farverensstræde, over Torvet og derefter gennem Tilegade, Nygade, Østergade, Østre Boulevard med Grænse i Gadens Midte til Tuxensvej og derefter Kvarteret Syd herfor omkring Tuxensvej og Rødbyvej kvarteret. 3. Distrikt, omfattende den øvrige nordlige og østlige Bydel. Opsamlings- og Luftværnskvarterernes Kontorer oprettes i de nævnte Distrikter saaledes: 1. Distrikt: I Skolen paa Taarsvej, Telefon Nakskov 692, subsidiært Madeskovgaard, Taarsvej. Følgende Personer gør fast Tjeneste her i Udrykningstilfælde: Leder: Kontorbestyrer Carl Hansen, Taarsvej 99. Stedfortræder: Medlem af D. K. B., Fru Ragnhild Maag, Rødbyvej 78. 2 Telefonvagter fra Luftværnsforeningen. 4 Samaritter, 2 mandlige og 2 kvindelige. 4 Ordonnanser. 2. Distrikt: I Skolen paa Rødbyvej, Telefon Nakskov 608, subsidiært i Sukkerfabrikkens Bygning. Leder: Kontorassistent Vald. Christensen, Hardenbergvej 7. Stedfortræder: Medlem af D. K. B., Fru Maja Jepsen, Lien- lund, Telefon 767. 2 Telefonvagter. 4 Samaritter, 2 mandlige og 2 kvindelige. 4 Ordonnanser. 3. Distrikt: I Skolen paa Løj toftevej, Telefon Nakskov 580. ' Leder: Socialassistent V. Feerup, Bøgevej 6. Stedfortræder: Medlem af D. K. B., Fru Rosa Knudsen, Løj- toftevej 118. 2 Telefonvagter. 4 Samaritter, 2 mandlige og 2 kvindelige. 4 Ordonnanser.

5

Made with FlippingBook - Online magazine maker