Nakskov - Luftværnsplan for Nakskov Købstad 1943

Listerne afsluttes efter Behov eller for hver afsluttet Klokke­ time. Der udskrives paa Opsamlingsstedet Legitimationskort for hver enkelt udrømmet Person, altsaa ikke blot for Hovedper­ sonen, til Brug ved Indkvartering, Bespisning, Tildeling af Beklædning o. 1. Paa Opsamlingsstedet ydes der de udrømmede fornøden Vejledning i foreliggende Spørgsmaal. Der skal forefindes: 1) Beholdning af Rationeringskort, som rekvireres fra Kom­ munen, til Erstatning af bortkomne Kort. Kortene udleve­ res uden Talon til en Uges Forbrug. 2) Legitimationskort. 3) Anvisningsblanketter til Udskrivning af Understøttelse af udrømmede, jfr. § 10 i Bekendtgørelse af 3. August 1943, der er saalydende: „For Ophold i Luftværnskvartererne og for eventuel Modtagelse af den i § 6, Stk. 2, omhandlede nødtørftige Beklædning og For­ plejning ydes der intet Vederlag, ligesom Bespisning ved det offentliges Foranstaltning i de første 3 D øgn efter vedkommen­ des Registrering paa Opsamlingsstedet (Luftværnskvarteret) er vederlagsfrit for de udrømmede; disse skal endvidere inden for det nævnte Tidsrum efter Begæring paa Opsamlingsstederne og Luftværnskvartererne kunne faa udbetalt et Beløb af 10 Kr. for hver Person over 15 Aar og 2 Kr. for hvert Barn under 15 Aar til Dækning af Udgifter til Smaafornødenheder m. v. Al anden offentlig Hjælp til de udrømmede ydes efter de al­ mindelige i Sociallovgivningen indeholdte Regler." Paa Legitimationskortet anføres enhver Hjælp, der er ydet i Kontanter, Beklædningshjælp, Bespisningshjælp osv. Paa Kortet anføres endvidere, hvor paagældende kan søge offentlig Bespisning. 4) Kontorinventar, andet Inventar, sanitære Anordninger, Drikkevand, Vaskeanordninger m. v. Det vil ikke kunne paaregnes, at der kan ydes Bespis­ ning paa Opsamlingsstedet, men der vil til Stedet kunne rekvireres Mælk, Afholdsøl samt Vand. Der foreligger ingen almindelig Pligt for Personer, der er udrømmede, til at melde sig til Opsamlingsstedet; en­

hver, der selv vil kunne sørge for sig og sine, er frit stillet med Hensyn til at foretage Anmeldelse til Kontoret, men det vil være at henstille til Publikum, at der enten mundt­ ligt eller skriftligt snarest foretages en Anmeldelse om, hvor paagældende med Familie har taget Ophold. Efter 24 Timers Forløb paahviler det enhver udrømmet til Folke­ registret at foretage Anmeldelse om nuværende Bolig. Til hvert Opsamlingssted vil være at anskaffe 1 Skrive­ maskine, altsaa ialt 3, Papir, Gennemslagspapir, nogle For­ bindssager af samme Art, som er anvendt ved offentlige Tilflugtsrum, f. Eks. 3 Kasser hvert Sted og yderligere Rekvisitionsblanketter til Brug ved mulige Rekvisitioner hos Handlende. De nævnte Genstande skal til Stadighed være til Stede paa Opsamlingsstedet. Der henvises til de som Bilag vedlagte Skitser og ske­ matiske Planer over de enkelte Opsamlingssteder og Luft­ værnskvarterer samt til Afmærkninger paa det Planen ved­ lagte Kort over Omraadet. Til Udlevering fra de kombinerede Opsamlingssteder og Luftværnskvarterer anskaffes der en Beholdning af Kedel­ tøj, Underbeklædning og Børnetøj. løvrigt er der truffet Aftale med D. K. B. Nakskov Af­ deling om Indsamling af Tøj umiddelbart efter større Katastrofer samt med Firmaerne: 1) Købmand Chr. Steffensen, 2) Købmand Jacob Larsen, 3) Købmand L. Larsen, Engelsk Beklædningsmagasin, 4) Købmand M. Ovesen, 5) Købmand Chr. Hansen og 6) Købmand Kastor Jørgensen, om Levering af Herre- og Damebeklædning efter en Kata­ strofe. Bemærkninger om linftværnskvartererne Som foran anført er Luftværnskvartererne kombineret med Opsamlingsstederne. 7

6

Made with FlippingBook - Online magazine maker