Medlemskontakt 2-2023

LEDER

INNHOLD

40 års jubileum, Frigjørings- og veterandag

6 Pensjonsvalgene du bør ta før du blir 60 10 Snoking i helseopplysninger eller private forhold 14 Ikke politisk vilje til å beskytte landets befolkning 20 FSF Landsmøtet 2023 22 Nytt fra forbundskontoret 26 Hvem fyller år! 28 Medlemsfordeler 31 Forsvarets seniorforbund – Avdelinger

15. februar 2023 er det 40 år siden Forsvarets pensjonistforening ble opprettet sentralt. Forbundet byttet navn til Forsvarets seniorforbund (FSF) 8 juni 2011. På landsmøtet i mai vil vi markere jubileet. Vi har også lagd et jubileumsskrift som vil bli fordelt til alle avdelinger, og det vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Flere av våre avdelinger ble etablert før vi opprettet det sentrale leddet. FSF er fortsatt en av de største seni- ororganisasjonene i staten. Foreningene våre har svært forskjellige grunnlag for sin aktivitet. Det er store varia­ sjoner i medlemstall, beliggenhet, adgang til egnede fasiliteter og mulighet til aktivt samarbeid innen de enkelte distrikter. Felles for alle er behovet for støtte fra Forsvaret til å gjøre det lett og rimelig å møtes og kommunisere med hverandre. I alle de 40 år FSF har eksistert, har Forsvaret som etat sett verdien av å støtte sine pensjonister, og bidratt til pensjonis- ters trivsel og følelse av fortsatt samhørighet med sin etat. Denne holdningen og de konkrete bidrag er vi i FSF særdeles takknemlige for. I alle disse årene har hver eneste Forsvarssjef sett verdien av det arbeid FSF gjør for Forsvarets seniorer, og samarbeidet mellom leder FSF og Forsvarssjefen har vært viktig og meget godt.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle som har gjort en helhjertet innsats i løpet av de 40 år forbundet har eksistert, og ønske lykke til videre med den funksjon og det arbeid som står foran oss. 8 mai, frigjørings og veterandag gir oss i år med krig i Europa en viktig påminnelse av hvor viktig vår frihet er. Og ikke minst at den kan ikke tas for gitt. Alle vi pensjo- nister fra Forsvaret har gitt viktig bidrag til vår frihet. Takk for din tjeneste! Nå er det er det å håpe at våre politikere ser alvoret og bidrar til at Forsvaret igjen kan bygges opp. Vi trenger et sterkere For- svar. Det er viktige utvalg som skal legge frem anbefalinger om Forsvarets fremtid. Først kommer anbefalingen fra Forsvars- kommisjonen ledet av Knut Storberget, så kommer Forsvarsjefens råd. Det blir meget interessant å følge hva disse legger frem av anbefalinger for Regjering og Storting. Vi er nå på vei inn i årets trygdeopp- gjør. Vi har allerede fått tallgrunnlaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Det er dette tallgrunnlaget som danner bak- grunn for våre krav. I år er utfordringen å få kompensert den store spristigningen vi har hatt etter forrige Trygdeoppgjør. Vi skal stå på og kreve at vi får en positiv kjøpekraftsutvikling Jeg ønsker dere alle en fin feiring av 8. mai og en god sommer.

s. 10

JAN ERIK THORESEN Leder

s. 14

s. 20

Adresser og telefonnummer: Leder Jan Erik Thoresen tlf: 23 09 33 56/488 97 060 e-mail: jet@fk.fsforb.no

Medlemskontakt utgis av Forsvarets seniorforbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo

Virksomhetskontroller Halvor Døhlen mobil 408 87 284 e-mail: halvor@fk.fsforb.no Informasjons- og kommunikasjonsleder Knut Nordbø, mobil 904 78 597 e-mail: knut@fk.fsforb.no

Redaksjonen avsluttet 17.04.2023 Stoffrist nr 3/23 er 25.08.2023

Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Nestleder Per Anders Volden tlf: 23 09 39 19/483 58 035 e-mail: pavo@fk.fsforb.no Sekretariatsleder Iren Isfeldt tlf: 23 09 32 33/926 03 257 e-mail: iren@fk.fsforb.no

2041 0652 Trykkeri

Ansvarlig redaktør: Jan Erik Thoresen

Design: En Idé AS, Britt Steinseth

Grafisk produksjon: www.aksell.no

Opplag: 4200

NO - 4660

2 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 3

Made with FlippingBook - PDF hosting