AEG Exclusiv / Zanussi Gold 2020-2021 NL

AEG EXCLUSIV 2020-2021

ZANUSSI GOLD 2020-2021

$%!&

'  

( 

) 

* 

+

 !

,'

 " 

,(

 

,-

  

,*

# 

  

,+

# 

 

20

Accessoires

5 JAAR GARANTIE OP EEN AEG TOESTEL UIT DE ‘EXCLUSIV’ RANGE* De AEG toestellen staan voor technologische innovaties, optimaal gebruiksgemak en schitterende resultaten. Op de toestellen uit de ‘Exclusiv’ range biedt AEG nog een extra voordeel: 5 jaar servicegarantie .

De 5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende servicegarantie. In de eerste 2 jaar hoeven er in geval van reparatie geen kosten te worden betaald. In de aanvullende periode dient bij een eventuele reparatie alleen een forfaitaire administratieve kost te worden betaald. Om recht te hebben op de 5 jaar garantie dient u het toestel binnen de 3 maanden na aankoop te registreren op www.aeg.be/ nl-be/mypages/register-a-product/

Na deze registratie ontvangt u een e-mail die, samen met uw aankoopbewijs, geldt als bewijs voor het 5 jaar servicecontract. Dat bewijs voor het servicecontract dient bij een eventueel servicebezoek aan de technicus te worden voorgelegd.

AEG behoudt zich het recht voor de actie- voorwaarden tussentijds aan te passen.

AEG Electrolux belgium nv Raketstraat 40 1130 Brussel 02 / 716.26.00

*Deze actie geldt bij aanschaf van één van de geselecteerde modellen in de periode 01/04/2020 t.e.m. 31/12/2020. De garantie geldt alleen op in België gekochte toestellen die ook in België zijn afgeleverd en geplaatst. Deze actie geldt alleen voor de modellen en is niet van toepassing op eventueel bijgekochte producten of accessoires. 10/2020 03/ 1. Consulteer de gedetailleerde actievoorwaarden en toestellijst op aeg.be/exclusiv-garantie.

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s. 10

  

     !"# $  !%&# !"#&$ 

 -."&(/ 0 ,")1,  2% 3"

!" " -:( 1 &""&*& &% &)&*& ("1, 

4 "56" "7"( 8 &(& " # )" " 9& 

'" "(&) * +,"" "   $#& 

 !  "#$%

 ' &# $"#% ( )*+#"%

 

  

,( +&

&+ ) +( " %

  -  !"# $  !%&# !"#&$  6"(&) * +,"" "  -."&(/ 0 

,")1,  2% 3"

1 &""&*& &% &)&*& ("1, 4 "5=% "7"( 8 &(& " # )" " 9& !" " -:(   $#& 

 !  "#$%

 ' &# $"#% ( )*+#"%

; 

< 

,( +&

&+ ) +( " %

  - - !"# $  !%&# !"#&$  6"(&) * +,"" "  -."&(/ 0 

,")1,  2% 3"

1 &""&*& &% &)&*& ("1, 4 "5=% "7"( 8 &(& " # )" " 9& !" " -:(   $#& 

 !  "#$%

 ' &# $"#% ( )*+#"%

; 

; 

,( +&

&+ ) +( " %

=

  

  -  !"#&$  6"(&) * +,"" "/%"&& (%%"-  -."&(/ 0 

,")1,  2% 3"

!" " -:( 1 &""&*& &% &)&*& ("1, 4 "5=% "7"( !">"  8 &(& " 

  $#& 

 !  "#$%

  

' &# $"#% ( )*+#"%

< 

; 

,( +&

&+ ) +( " %

=

 ..$# 

..$# /   0  #* . 1*+ 2324

@1"!"$&*&  ;A# 1&%3 "$&*& 

4 "5=% "7"( @.&*& C'A1," ," ) -("  +,"" " +( &,"3(&" @"D&"," 

8 &(& " ""(" 1.  A%"& ""/5& 5"1 " 

#&A"*$  . " ) )!"#&B  6"(&) *  

5 !  .$ "#$%

 ; 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %;

..$# / 56  0 70 #* ) 1 + 2324 0 6. + 1*& $ .$ * #* 

@1"!"$&*&  ;A# 1&%3 "$&*& 

6"(&) * 4 "5=% "7"( C'A1," ," ) -("  +,"" " +( &,"3(&" @"D&"," 

8 &(& " ""(" 1.  A%"& ""/5& 5"1 " 

#&A"*$  . " ) )!"#&B  3,* 

 

5 !  .$ "#$%

 ; 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %

..$# /   0  #* .  2324

1&%3 "$&*& 

@.&*& C'A1," ," ) -("  +,"" " +( &,"3(&" @"D&"," 8 &(& " 

""(" 1.  A%"& ""/5& 5"1 " A" )" " 9&/ =(( ( A51( #":5,":%("E:( #* 4#)" 

#&A"*$  . " ) ) !"#&B  6"(&) * 4 "5=% "7"(  

5 !  .$ "#$%

 ; 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %

<;

 ..$# 

..$# / 6  0 70 #* ) 1  2324 0 6. + 1*& $ .$ * #* 

1&%3 "$&*& 

4 "5=% "7"( C'A1," ," ) -("  +,"" " +( &,"3(&" @"D&"," 

8 &(& " ""(" 1.  A%"& ""/5& 5"1 " A" )" " 9&/ =(( ( '3 A51(#":5,": %("E:(#* 4 

#&A"*$  . " ) )!"#&B  6"(&) * 

 

5 !  .$ "#$%

 ; 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %

<;..$# /- 6 - 0 7 #&A"*$  . " ) )

+( &,"3(&" @"D&","

A%"& ""/5& 5"1 " A" )" " 9&/ =(( ( '3 A51(#":5,": E:(#* 4#)"!"#&B  6"(&) * 

8 &(& " ""( " 1.  

5 !  .$ "#$%

 ; 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )

' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %

<;

 8.& 9):

8.&# ;8<=>  F%(5"% /;C F%('" 3-/ <<C '5"& )" %%""  C'A (  %@./& 1 )" %%", ( 

3%& @$/) )1" 71((%" % &( , (5"%  C'A"%","  3 7%," &5, ,"&,(& 

A%"& ""/"&G 5"1 "#, "&, , (& &%"/ ":&, ",5,": (%" H )) " /H"&1 " ,:& 1?" % &+ ) +" %

@ *.+(" %  $ &# "#%

 ;< ;

 $#& 

7 . .+ #.&$ & "%!):-27> 

'5"& )" %%""  >%3"

 5 &&/#FF#>> =. ":(1: &" ("1"5 % / A%"& ""/5&G 5"1 " 

H" /C'A H )) " /H"&1 " ,:&@"& 7%,"& ,"- F@"&/ % & ( 

%"/ ":&, ",5,": (%" 

1?" % 

@ *.+(" %  $ &# "#% @ ) !  "#$A2+% 

 $#& <

7 . .+ ) $ & "%

<

<

!):2B-7 

'5"& )" %%""  C3A (&) * @"& 7%,"& ,"- F@"&/ % & (  =(),"& (  H&% 5&& )" %%" " 

H&% 5&& " 1: )(%"  5 &&/#FF#>> =. ":(1: &" ("1"5 % /<; @#) /,".:("1 " - "&( (),"-" A%"& ""/5&G 5"1 " 

H" /=,. (C'A H )) " /H"&1 " ,:&," H &.:& "  %"/. 1?" % 

@ *.+(" %  $ &# "#% @ ) !  "#$A2+%

 ;

 $#& 

 <<

<<

7 . .+ ) $ & "%

 8.& 9):

!):237 -

'5"& )" %%""  >%3"

H&% 5&& )" %%" "

@#) /,".:("1 " - "&((),"-" A%"& ""/"&G 5"1 " H )) " /H"&1 " ,:&H &.:& "  %"/. 

H&% 5&& " 1: )(%"  5 &&/#FF#>> =. ":(1: &" ("1"5 % /<; 

@"& 7%,"& ,"- F@"&/ % & (  =(),"& ( 1?" % 

@ *.+(" %  $ &# "#% @ ) !  "#$A2+%

 ;

 $#& < <

7 . .+ ) $ & "% ( 

 ( 2236= 

IIC ) 

)" " 9& )" %"

)'" K* L +( -% # &)" " &)", %& ? ?<54,"' J3 +,"" " '" #)/<(=  

"A"*  %A"&*& 8 &(& "<% I" A"*) > # ,"7% 

 &&) ((1:,%

;( (&) * 2% 3" 4 " . " &% J3 

1?" % 

@ *.+(" % &+ ) +" %

 

, ) &&

 $#&  &.+)

' &# $)*+#"#%

;

<<

 ( 2236 B

IIC ) 

)" " 9& )" %"

)'" K* L +( -% # &)" " &)", %& ? ?<54,"' J3 +,"" " '" #)/<(=  

"A"*  %A"&*& 8 &(& "<% I" A"*) > # ,"7% 

 &&) ((1:,%

;( (&) * 2% 3" 4 " . " &% J3 

1?" % 

@ *.+(" % &+ ) +" %

 

, ) &&

 $#&  &.+)

' &# $)*+#"#%

;

<<@ *.+(C)

C) 2<<3= 4 0  6. 0  #* .  2324

# !" %7% %, M ""(& 7%& #7B- &%( (%" A&) * "&)&, #%(" 5) 

% & .&)" " 9& #%&H()" " 9& K ( % 1 " 

# & &1 ") # " &7% % &,," 1:(%") #). " , (, +&7"$!%&5,(%" 

. ""&","%( "

# : ,&&"@ *.+(" % <,". " &7%& 6M ""(") " )" %%"&&" 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,": K%#

;

/D!.)

 $11E #& C) 2<3= 24 0 701.  0  #* ) 1 + 2324

# !" %7% %, M ""(& 7%& # 7*$7% #7B- &%( (%" '(&) * #% (" 5) 6M ""(") 

% & .&)" " 9& #%&H()" " 9& K ( % 1 " 

# & &1 ") # " &7% % &,," 1:(%") #). " , (, +&7"$!%&5,(%" 

. ""&","%( "

# : ,&&"" )" %%"&&" 

@ *.+(" % 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,": K%#

;

/D!.)

 $11E #& C) 6-<3= 44 0 1. 

%7% %,

" )" %%"&&" !*"%$!%&;* % &,," 1:(%") #). " , (, +&7"$>)5,(%" 

,,% /" '5"&5("1,  >&)& ("&>DCH 1 ") % & )" %%","& '5"& )" %%"" #7B- &%( (%" 

@ *.+(" % 'C3A%(&) * 6M ""(") % & .&)" " 9& 1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,":

;

/D!.)

 $11E #& 

K%

@ *.+(C)

C) 6-2<23=  0  #* .  2324

%7% %,

% & .&)" " 9& 6% 7%," 7 ,")" " 9&

#). " , (, +&7"$>)5,(%" ,,% /" '5"&5("1,  >&)& ("&>DCH 1 ") 

C3A>%(&) * #7B- &%( (%" ,". " &7%& 6M ""(") " )" %%"&&" !*"%$!%&;* % &,," 1:(%") @ *.+(" % 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,":

; 

/D!.)

 $11E #& 

K%

C) 5BB<23= -- 0   # # = 5 %7% %, !%&# #7B- &%( (%"  ,". " &7%& " )" %%"&&"  *&"  5 *&, "5 ) 

% &,," 1:(%") #). " , (, +&7"$!%&5,(%" ,,% /" '5"&5("1, 

H"-51 " 1( &5))>&)& ("&>DCH 1 ") F"5 )1 " "," 55:5"  % & )" %%","& '5"& )" %%"" @ *.+(" % 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,":

; 

/D!.)

 $11E #& 

K%

C) 6

%7% %,

+("%51 "," 1( &5)) % & )" %%","& '5"& )" %%"" H -1(%" '5"& ," "( &7%  

> )" %%"&1 ", ; J3; J3 H"  "/<; 4 = 5 1 15 , (,(%" K "%"," !*"%$!%&<* +&7"$>)5,(%" ,,% /" '5"&5("1, @ *.+(" % 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

-. "

; 

/D!.)

 $11E #& 

K%@ *.+(C)

C) 6

%7% %,

'5"&5("1,  H"-51 " 1( &5)) % & )" %%","& '5"& )" %%""  H -1(%" 

'5"& ," "( &7%

,". " &7%& !*"%$!%&<* +&7"$>)5,(%" ,,% /" 

> )" %%"&1 ", ; J3; J3 H"  "/<; 4 = 5 1 15 , (,(%" H ",5,": @ *.+(" % 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,":

; 

/D!.)

 $11E #& 

K%

5.! .) 8=-33= 42 0 1. 

%7% %, " ,

6% 7%," 7 ,")" " 9&

'5"&5("1,  N%5& " " 77% ' &*  % & )" %%","& '5"& )" %%"" 

% &,," 1:(%") #). " , (, +&7"$!%&5,(%" ,,% /;" 

H"  " 7,/ 4@ *.+(" % 'C3A%(&) * 6M ""(") % & .&)" " 9& 1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,": 3 1 " 7

;

/D!.)

 $11E #& 

5.! .) 5=BB333= 

%7% %, " ,

'5"&5("1,  H"-51 " 1( &5)) N%5& " " 77% ' &*  % & )" %%","& 

'5"& )" %%"" 

> )" %%"&1 ", ; J3<; J3 H"  "/ 4 H ",5,": % &%& 5 

H"  " 7,/ 4,". " &7%& % &,," 1:(%") +&7"$!%&5,(%" @ *.+(" % 

1?" % 

 8&+

 &+ $"%

, ",5,": 3 1 " 7

;

/D!.)

 $11E #& @ *.+(8..#!& 

@ + #..#!& @8BB4> 4

+(%55)  5) 5 (" +" ,1( K1OK(/1( , ( ( )5 ), (55)  CP,"/<; 0;< 40 0 < 

CP "/<; 0;< 40 0< P,"/<; 0; 40 < P "/ 40 DP,"/<; 0;< 40 0 < DP "/<; 0;< 40 0< D ,"/<; 0;< 40 0 < DP "/<; 0;< 40 0< 

=&"7% ! %-7% ="% 7% & % &) "5 D&. " ( 8..#!&

1?" %  &+ ( "%

(%@ *.+(" % /. &).$ $ "%

 

;

.& $"%

<< < 0 H

@ + #..#!& @8B> 4B

+(%55)  5) 5 (" +" ,1( K1OK(/1( , ( ( )5 ), (55)  CP,"/<; 0;< 40 < 

CP "/<; 0;< 40 < P,"/<; 0;< 40 < P "/<; 0;< 40 < DP,"/<; 0;< 40 < DP "/<; 0;< 40 <

=&"7% ! %-7% !."#(7% ="% 7% & % &) "5 

8..#!&

1?" %  &+ ( "%

(%@ *.+(" % /. &).$ $ "%

 

 0;7 & << < 0 H

.& $"%

@ + #..#!& @8B-4> 4<

+(%55)  5) 5 (" A"5>%1( K1OK(/1( , ( ( )5 ), (55)  CP,"/<; 0;< 40 << 

CP "/<; 0;< 40 << P,"/<; 0;< 40 < DP,"/ 0< 40 DP "/ 0< 40 

! %-7% @1"( -/ 1"( ,"&(&  !."#(7% % &) "5 A  (%( ," ("- =&"7% 

8..#!&

1?" %  &+ ( "%

(%@ *.+(" % /. &).$ $ "%

 

;

.& $"%

<< < 0 H@ *.+(8..#!& 

@ + #..#!& @8<> 43

+(%55)  5) 5 (" A"5>%1( K1OK(/1( , ( ( )5 ), (55)  CP,"/<; 0;< 40 < 

CP "/<; 0;< 40 < P,"/ 0< 40 DP "/<; 0; 40 <

="% 7% & % &) "5 A  (%( ," ("- D&. " (  ("1, =&"7% ! %-7% 8..#!&

1?" %  &+ ( "%

(%@ *.+(" % /. &).$ $ "%

 

<

.& $"%

<< < 0 H

@ + #..#!& @;4<  0  .&F

+(%55)  #&=$ ,"55&&" 5)  7 &%( " ( A"5>%1( K1OK(/1( , ( ( )5 ), (55) 

CP,"/<; 0; 40 < CP "/ 0< 40 DP,"/ 0< 40 DP "/ 0< 40 

! %-7% % &) "5 @!."  / &5,"-. &< 7 & &% A  (%( ," ("- D&. " ( =&"7% 

8..#!&

1?" %  &+ ( "%

(%

 <

@ *.+(" % /. &).$ $ "%

 

<

.& $"%

<< < H0 H

@ + #..#!& @8<> 

+(%55)  5) 5 (" A"5>%1( K1OK(/1( , ( ( )5 ), (55)  CP,"/<; 0;< 40 < 

CP "/<; 0;< 40 < DP,"/ 0< 40 DP "/ 0< 40 

="% 7% & % &) "5 A  (%( ," ("- D&. " (  ("1, =&"7% ! %-7% 8..#!&

1?" %  &+ ( "%

(%@ *.+(" % /. &).$ $ "%

 

<

.& $"%

<< < 0 H@ *.+(8.&

8.&# 842> - << 1%.  F%(5"% /< <C A%")(%"  '5"& )" %%""  C'A ( 

% &( , (5"%  C'A"%"," 3 7%," &5, ,"&,(& A%"& ""/"&G 5"1 " 

#, "&, , (& &%"/. 

1?" % &+ ) +" %

@ *.+(" %  $ &# "#%

<

<< 

;

 ; < <

 $#& 

7 . .+ #.&$ & "%8.&# 8-  0 7  1%.  F%(5"% /<C #%75,"(%" 

 & )" %%"" 

A%"& ""/"&G 5"1 "

% &( , (5"%  C'A"%"," 

#, "&, , (& &%"/. 

1?" % &+ ) +" %

@ *.+(" %  $ &# "#%

;

 

;

 $#& 

7 . .+ #.&$ & "%<@ *.+( ( 

.&& $ $* ) ( <-3-6 42 0  #* . !&2324

#%7& ""," 71& 

#)" *E/,".:(" "(55 "&

8 1 "1&5 ( +( -% &&) ((1:,% ;( (&) * =," ,") -1 "((, . &&" 2% 3" 

IIC ) 

)" " 9& )" %"N%5#/(  &%7" ",",%( &  ?54,"' J3 +,"" " 

"A"*  %A"&*&8 &(& "<% = @" <5%" 1?" % 

@ *.+(" % &+ ) +" %<  

 $#&  &.+)

' &# $)*+#"#%<

.&& $ $* ) ( <<-6 

#%7& ""," 71& 

+,"" " '" #)/<(=  )" " 9& )" %" "A"*  %A"&*& 8 &(& "<% 

= @" <5%" +( -% &&) ((1:,% 2% 3" 4 " . " &% J3 >%3"," &", )" " 9& 7%& IIC ) 

N%5#/(  &%7" ",",%( & # &)" " &)", %&  ? ?<54,"' J3 1?" % 

@ *.+(" % &+ ) +" %<  

 $#&  &.+)

' &# $)*+#"#%

;

<;

.&& $ $* ) ( B<4-, 

#%7& ""," 71& 

"A"*  %A"&*&

4 " . " &% J3 >%3"," &", )" " 9& 7%& ) & "1 " 

N%5#/(  &%7" ",",%( & ? ?<54,"' J3 +,"" " )" " 9& )" %" 

8 &(& "<% = @" <5%" +( -% &&) ((1:,% 2% 3" 1?" % 

@ *.+(" % &+ ) +" %<  

 $#&  &.+)

' &# $)*+#"#%

;

<;@ *.+( ( 

@ $* ) ( B<->,= 

? ?<54,"' J3 +,"" " )" " 9& )" %" "A"*  %A"&*& 

8 &(& "<% I" A"*) > # ,"7% +( -% 

2% 3" 4 " . " &% J3 ) & "1 " 

 &&) ((1:,%

1?" % 

@ *.+(" % &+ ) +" %<   $#&  &.+)<

' &# $)*+#"#%

;

<;࣢/&&7,&7&39.* OP EEN ZANUSSI TOESTEL UIT DE ‘GOLD’ RANGE * De Zanussi toestellen zijn ingenieus, makkelijk in gebruik en onderhoud en van een ongeëvenaarde kwaliteit. Op de toestellen uit de ‘Gold’ range biedt Zanussi nog een extra voordeel: 5 jaar servicegarantie.

Na deze registratie ontvangt u een e-mail die, samen met uw aankoopbewijs, geldt als bewijs voor het 5 jaar servicecontract.

De 5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar aanvullende servicegarantie. In de eerste 2 jaar hoeven er in geval van reparatie geen kosten te worden betaald. In de aanvullende periode dient bij een eventuele reparatie alleen een forfaitaire administratieve kost te worden betaald. Om recht te hebben op de 5 jaar garantie dient u het toestel binnen HIɄQEERHIRREEEROSSTXI registreren op www.zanussi.be/nl-be/ my-zanussi/register-your-product

Dat bewijs voor het servicecontract dient bij een eventueel servicebezoek aan de technicus te worden voorgelegd.

Zanussi behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds aan te passen.

*Deze actie geldt bij aanschaf van één van de geselecteerde modellen in de periode 01/04/2020 t.e.m. 31/12/2020. De garantie geldt alleen op in België gekochte toestellen die ook in België zijn afgeleverd en geplaatst. Deze actie geldt alleen voor de modellen en is niet van toepassing op eventueel bijgekochte producten of accessoires. 10 020 03 1.

Zanussi Electrolux belgium nv Raketstraat 40 1130 Brussel 02 / 716.26.00

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s. 10

, +   

  ,>< B +,"" "/%"&& (%%"-  -."&(/ 0  4 "5=% "7"( 

8 &(& " !" " -:( 1 &""&*& 

&% &)&*& ("1, 

  $#& 

 !  "#$%

  ' &# $"#% ( )*+#"%

< 

; ;

,( +&

&+ ) +( " %

=  ,>-<   -."&(/ 0 4 "5=% "7"( 8 &(& " 

!" " -:( 1 &""&*& &% &)&*& 

("1, 

  $#& 

 !  "#$%

  ' &# $"#% ( )*+#"% 

,( +&

&+ ) +( " %

=

, +  ..$# 

..$# ,>-  4 "5=% "7"( =," ," ) -("  +,"" " 

A, ((" " ( , &&" +( &,"3(&" @"D&"," 8 &(& " 

""(" 1.  A%"& ""/5& 5"1 " A" )" " 9&/ =(( (IC '3 @:. &A A51(IC%(" )7"&&E:(#* 4 

 

5 !  .$ "#$%

 < 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %

<;..$# ,><3  B A, ((" " ( , &&" +( &,"3(&" @"D&"," 

8 &(& " ""( " 1. 

A%"& ""/5& 5"1 "A" )" " 9&/ =(( ( '3 @:. &A A51()7"&&E:( #)"#* 4 

 

5 !  .$ "#$%

 < 

?

..$ .&.$

 $#& 

4 " ) )

 

' &# $)*+#"#%

&+ ) + .$ " %

; ACCESSOIRES

Wasmachines

SOKKEL MET LADE VOOR WASMACHINES

AEG ULTRASONIC VLEKKENPEN

STAPELKIT MET UITTREKBAAR REK

Modelnummer

A4WMSTPN1

Modelnummer

Modelnummer

SKP11GW

E6WHPED4

PNC

902980211

902979810

PNC

PNC

902979794

9029802114

REX

9029798106

REX

REX

9029797942

€ 119,00

€ 69,00

€ 249,00

Beschikbaar vanaf november 2020

WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Inhoud

2 zakjes

Modelnummer

M3GCP200

PNC

902979931

REX

9029799310

€ 9,90

Vaatwassers

VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREERZOUT

VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

GLAZENREK

Modelnummer

Inhoud

A9SZGB01

1 kg

Inhoud

2 zakjes

PNC

Modelnummer

902979555

M3GCS200

Modelnummer

M3DCP200

REX

PNC

902979927

9029795557

PNC

902979920

€ 29,90

REX

9029799278

REX

9029799203

€ 1,90

€ 9,90

Ovens

TELESCOPI SCHE GELEIDER

Modelnummer

TR1LFV

TR1LFSTV

944189352

944189355

PNC

1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar, geschikt voor ovens 60 cm en compact ovens 45 cm (niet geschikt voor ovens met microgolffunctie)

1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (enkel voor SteamPro, SteamBoost en SteamCrisp ovens)

€ 79,00

€ 79,00

STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

OVEN & MICROGOLFOVEN REINIGINGSSPRAY

Inhoud

Inhoud

250 ml

500 ml

Modelnummer

Modelnummer

M3OCD200

M3OCS200

PNC

PNC

902979949

902979933

REX

REX

9029799492

9029799336

€ 6,90

€ 9,90

STOOMSCHALENSET

PIZZASTEENSET

AIRFRY BAKPLAAT

Modelnummer

Modelnummer

Modelnummer

A9OZS10

A9OZPS1

A9OOAF00

PNC

PNC

PNC

902979474

902979797

902980163

REX

REX

REX

9029794741

9029797975

9029801637

€ 199,00

€ 79,00

€ 59,00

ACCESSOIRES

Kookplaten

PLANCHA GRILL

KOOKPOTTENSET

KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Modelnummer

A9HL33

Inhoud

300 ml

Modelnummer

A3SS

PNC

902979707

Modelnummer

M3HCC200

PNC

902979820

REX

9029797074

PNC

902979958

REX

9029798205

€ 229,00

€ 199,00

REX

9029799583

€ 9,90

Koelkasten

UITTREKBARE LEGGER MET UITNEEMBAAR PLATEAU

SPINVIEW®

KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Modelnummer

Modelnummer

A6RHSW31

A6RHES31

Inhoud

500 ml

PNC

PNC

902979890

902979891

Modelnummer

M3RCS200

REX

REX

9029798908

9029798916

PNC

902979938

€ 129,00

€ 99,00

REX

9029799385

€ 9,90

ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

www.aeg.be Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts https://shop.aeg.be spareparts.belgium@electrolux.be Herstellingen Tel 02 / 716.24.44 Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30 E-mail: repairs.belgium@electrolux.be Online booking via www.aeg.be Bezoek het Electrolux Experience Center The Electrolux House, Raketstraat 40, 1130 Brussel Meer info en openingsuren: aeg.be

Bied je toestel extra bescherming Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website: www.aeg.be

Recupel Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):

AEG Electrolux belgium nv Raketstraat 40 1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s. 10

Ovens

€1 €1 €1 €1 €1

Microgolfovens Keukenmachines

Kookplaten

Dampkappen met motor

Koel- en vriescombinatieapparaten

€10 €10 €10

Koelkasten Diepvriezers Vaatwassers

€1

Inbouwkoffiemachines

€0,05

Sous-vide lade

€0,5

AEG - SNEL AAN DE SLAG

SNEL AAN DE SLAG Bedankt om te kiezen voor de digitale cataloog. Een slimme én ecologische keuze. Om u snel op weg te helpen, vindt u hier een overzicht van de belangrijkste features*.

Zoeken Met de handige zoekfunctie vindt u meteen informatie over specifieke toestellen. Notitie toevoegen Heeft u een interessant toestel gezien, voeg dan eenvoudig een notitie toe. Een cookie bewaart uw notities in uw browser. Inhoudstafel Snel naar een bepaald hoofdstuk? Haal de inhoudstafel tevoorschijn en klik. Miniaturen weergeven Wilt u snel naar een specifieke pagina gaan, gebruik dan de miniatuurweergave.

Notities tonen/verbergen Zo ziet u in één oogopslag de toestellen die u interessant vond.

Delen Deel deze cataloog of een pagina eenvoudig via e-mail of sociale netwerken.

Downloaden Wilt u de cataloog ook offline kunnen bekijken? Download en bewaar hem op uw toestel. Inzoomen Erg praktisch op een tablet of smartphone, dankzij de traploze slider.

* Met een laptop of desktopcomputer heeft u direct toegang tot alle features. Bekijkt u de cataloog via een tablet of smartphone, dan ziet u standaard de mobiele weergave, met enkel de zoek-, blader-, inhouds- en downloadfunctie. Kies voor de desktopweergave in uw browser (Chrome geeft het beste resultaat) als u alle features wilt gebruiken.

aeg.be

zanussi.be

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de handelspartners van Electrolux. De volledige consumenteninformatie over de toestellen in deze brochure is beschikbaar van de betreffende consument websites: aeg.be en zanussi.be. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/10/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. Defabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

Made with FlippingBook Online newsletter