Telefonnøgle Næstved 1933

MHBMI WMHTMM nedkerforretningon, T#l*to* 21 . Hånd* H tolSMPv

F

mmm

NÆSTVED OG OMEGNS TELEFONNØGLE 1933. 12. AARGAN3

T«l#tøit 2t.

tort Laver af Møbler i alle Stilarter. Saavel Møbel - som Bygningsarbejde adføres. Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer. f i]

*

Indhold: 1 . Stcdbctegneløe. II. KealregUter.

III. Navtcrtgiiirr for Nastvcd IV. Navnrref|Uter for Oplandet. V. Fagregister. VI. Numerregløter for Naastvcd.

Udgivet og forlagt af: Sydsjællands Annoncebureau , Næstved. — Telefon 7hl.

Hovedlort'tnlnp;

t ti),

-

(ttj At |eron*neyvaei

Telefon *2A. Spodatitøt i Pletttnsmng og Dampremtiing at Hfrsrgardtrrol».? og Hrrrehnttt. Brotor* 6 . - T«M»n 1247 , ^ • * Rimelig* rriatr. Sort fanrea hver Dag. Pliith Hwlartn. ^Irohwrfu ar«T^t

Stedbetegnelse. (Benyttes, naar man kender Navnet paa det Sted, hvor en Abonnent bor, men ikke ved, under hvilken Central man skat vege ham,

Arlmetorp l andsby . Sandved Askov.................. .. hverdrup Atterup........... Glumsø Aversi. ............ . . l y bjerg Havelse Sogn.Glumsø Hasnxs Landsby . . . Nyland 1

Aaderup............ Aasø.................. Abbednjes . . . . Abbednxshoved Ågerup............... Arløse...............

Nrstved Glumsø eller Twelse N*stved eller Nyland Nyland

Hyllinge S«udved

eller Skelby

Krummerup . . ... Fuglebjerg Kvislemark ...... Sandved Kyllebæk Huse .... Kostræde Ladby .......................Næstved eller Rislev Lille Næstved........... Næstved Lille Tvede.............. Næstelsø Lund..........................Kyse Lundby....................Lundby eller Hammer Lundbytorp.............. Lundby Marbjerg H*.............. Vesterborg Marvede Sogn........... Menstrup Mogenstrup.............. Lou Myiup.......................Lou eller Vesterborg Naaby Landsby . . . Kislev Nebletorp................. Lundby Ny Holsted.............. Næstved Nr. Tvede................. Toxværd Næsby.......................Glumso eller Tyvelse Næsbyholm.............. Glumso Olstrup.......................Olstrup ell. Fensmark ell. Toxværd Orup..........................Tybjerg Pederstrup ..................Lou Ravnsbjerg Toxværd Raunstrup................. Toxværd Regn up....................Glumso eller Skelby Rejnstrup................. Gunderslev Rettestrup................. Nyland ell. Vesterborg Ring, Hammer .... Kostr. ell. Vesterborg ell. Hammer Risby..........................Hammer Kogeskov................. Fuglebjerg Ronnebæk ..................Næstelsø ell. Næstved Sallerup ........ Noddekær Salto . ........... .. Kyse Salto Skovfogedbolig Næstved Salto Hovedgaard . Hyllinge Sandstiæde.............. Næstved Sandby.......................Glumso Sipperup....................Næstved eller Nyland Skafteiup ...... Sandved Skaverup.................... Noddekær Skraverup................. Næstved eller Karrebæksminde Sneseretoip.............. Fverdiup................ Sneslev.......................Fuglebj. til. Gundersl Spat i esholm Everdrup Spjellerup................. Menstrup Spragelse................. Herlufmagle Stenbæksholm .... Næstved Stenskoven Hs. . . . . Lou Stenstrup....................Næstved eller Nylar.d Stubberup................. Kyse Svendstrup.............. Nyland Sværdborg................. I.undby Svino......................... Svine land Sorup.......................T oxværd Taastrup.................... Hyllinge Thorup.......................Hammer Tornemark.................Menstrup ell. Sandved Torne..........................Herlufmagle Trælose.......................Herlufm ell. Skelby Tybjerglille.............. Tybjerg Tyvelse.......................Glumso eller Tyvvise Ulstrup.......................Skjklby Vallensved................. Kyse Vejlo......................... Nyland Vester Fgcde............Toxværd Vester Fgesborg . . Lou eller Vesterborg Vesterhave.............. Karebæksminde Vinderuf..................... Glumsø Vinstrup ........ Fuglebjerg

F'uglebjcrg Glumsø eller Skelby Næstved ell. Bregne. bjerg I.ou

A B C

Vrangstrup.................Tyvelse Vredsløse................... Næstved eller Rislev eller Fensmark Ydernæs....................Næstved Øager Huse.............. Lundby ØHerup.................... Kyse Øvcrup.......................Næstved ell.Fensm.

Bendslev . Bavelse Biltrup . .

N B. i omstaaende er naturligvis kun medtaget de Centraler, der findes i næiv. Bog - saaledes ar der muligvis i samme Sogn kan findes Abonnenter, der hører un. der en anden Central end de i ovennævnte anførte.

Blangslev................. Bonucrup ....... Narstekø Borun....................... Nyland Brandelev................. Næstclse Brorup.......................Menstrup Bopeso .................... Lou, Næstelsø, Ever. drup Dysted....................... Toxv. ellerEverdrup Engclstofte. ...............Glumso eller Tyvelse Engelstrup......... Everdrup En«............................ Karr'oæksminde Esprlund Muse .... Lundby Bækkeskov ............Everdrup Hybs«....................... Svinøland

D E F G H I

Næstved og Omegns Telefonnøgle.

Ij mUrtcKnrde on.lccr lig for Fttmtidrn oplagr! paa fnlg.ndi- Maadr. for Ekriraop. tageiser ifølge nedenstaierde Kegler og Priser: ! det alfabetiske Register:

Eaarup.............. Lou Fensmark.......... Næstv ell. F'ladsaa............... N»stels« F’lenstofte........ 1 uglebjerg Flintemose ....... Everdrup Fodby............. Næstv ell. Fuglenjerglund Huse l uglebjerg Fuirrndal......... Sandved Forslev... Hyllinge ell.

FensmarV

J

Hregnebj.

I N umer fortegnelsen (kun l Linie for hvert Tclefon.Nr):

K L

Fuglebj. Gaunø Baroni . . . Næstved eller Nyland Gelsted.... Herlufmagle Grimstrup..................Næstved Guderup.......... Næsiv. ell Bregnebj. (»underslevl. Landsby Gunderslev Ciodstrup.................... Toxværd llaarslev.................... Sandvtd Haldagerlille. Fuglebj. ell. Haldager llaldagcrmaglc .... Fuglebj. ell. naldager iammerhuse .... Hammer avnskov.............. . Hyllinge Herlufsholm Sogn , . Næstv. ell. Fensmark H rlutlille. Herlufmagle Iljetmsolille.............. Tybjerg 11 julebark.Herlufmgl ell Fensm llt'liose Landsby . . . Skelby eller Rislev ilolmegaard« Glasv. . Næstved ell. Fensm.

Nr. ............ Navn: » ................... . * I Fagregistret: Under Kubriken

M

N O P Q

Firmaets Na« n Adresse og Telefon.Norner

R S T

Holn»e«Olstrup .... O’strup Holme.Sipperup . . . lensmark Holsted................... Næstved Hol**eins Minde . . Fuglebjerg lundsirup................. Hammer fyllested....... Sandved lusmand«markHuse Glumso lækkerup.................Tybjerg loibjerg ................. Gunderstev

l 'mierskrift.

U V Y Z Æ 0

Regler og Priser for Optagelse. (Priserne beregnet pr. Aar).

lujbro 11 use.......... Kostra de arsskov...................Vesterbo“g enstn p Huse.... Hyllinge (agstrun................. .. Skjelby Calby........................Toxværd eller Olstrup (albyris...................Næstved (alkerup................... Fensmark Karebæk...................Karebæksminde Kareb.rksminde I.dpi. Karebæksminde eller Mcnstrup Karebækstorp........... Karebæksminde eller Menstrup Kastrun......................Gunderstev Kirkeskov Huse . . . Gunderslev Kjeberup...................Kisles Kjong........................Kos*ræde ell. Lundby

Wavncrcgfotcr t 1. Hver Telefon optages k»in l Sted med Numer, Navn, kortfattet Stillingshetrgnelse og Adresse. 2. Ekstra Optagelser betales med Kr. 3.00 pr. Sted (højst 2 Linier). 3. Specielle Pladset ekstra Betaling. Fa|it|l»t«r i 1. Ekstra Optagelser koster Kr. 3,00 pr. Rubrik, haves flere Numr* i Kr. 2,50 pr Rubrik, højst 2 Linier. 2. Annoncelinicr Kr. 1,00 pr. Petit.t.inie. Nun*rr«gi«tør i 1. Hvert Telefonnummer optages kun I Sted og maa kun fylde I (een) Linie. 2. Ekstra Linier kan Ikk« optages. Redaktionen p&atager sig intet Ansvar for mulige Fejl eller Mangler I Lokalhaandbogen TeløfV.tmøgUfi ør Sydsjælland* Annnnc*bur*aa* EJøndom.

Kiong Flaskholm . . . Lundby Klinteby...................Menstrup Kobberbakken.... Næstved

Realrejgiste” for Præstø Amt og Næstved Kommurte. (Ved venlig Imødekommenhed fra Amt og Kommune bringer vi et Keabkegitter for Prwst« Amt og Næstved Kommune, indeholdende Amtets og Kommunens I elefon-Numre m. v.) Præstø Amt. Amtmand over Præstø Amtt G. Toft. Telefon 276 og 1127 .privat 1161. Amtskontoret paa Amtagaarden: 64 Præstø Amts Tvangsarbejdsai.aUU* Kontor. Inspektøren bedst 10—12 Form. og 2—8 Eftn.. Præstø Amts Vejinspektorat: Vejinspektø % cand. polyt. Jensen-Løvstrand, Nær­ ved. Telefon 199. Vejassistenter: Cand. po'vt. Fischer Ras­

Kupitelstakstna*' net for Præstø Amt: Sog­ nefoged J. Chr. taraen, Fakse, Telef. Fskse 60. Gaardejer C. Ludvigneu, Ugledige, Telef. Enghave 3. Husmand Søren Hansen, Stolpehuse, Telef. Stol­ pehuse 21. Gaardejer Jens Pedersen, Hjeverskov, Telef. Hjeverskov 1. Greve A. Moltke, Lystrup, Telef. Fakse 98. Overepidemikommissionen for Præstø Anr.t: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Telefon 276 Fpidemikommissionen for Næstved: For­ mand: Politimester W. Schmit, Telf. 77. Sundhedskommissionen for Næstved: For­ mand: Politimester W. Schmit, Telf. 77. Brandkommissionen for Næstved: Formand: Politimester W. Schmit, Telefon 77. Brandinspektør: Arkitekt L. Beldring, Ostenfeldtsvej 4, Telef. 506. Den xtaaende Voldgiftsdomstol for Præstø Amt i Tvistigheder sngaaende Handel med Husdyr: Formand: Dommer P. K. Diderichsen, Telef. 762. Voldgiftsretten i Tvistigheder angaaonde Handel med Husdyr for Næstved Køb­ stad: Sagf. Mygind, Ramsherred (For­ mand), Telef. 804, Vognmand A. Friis, Aagade. Telef. 82, Vognmand P. Hou- tnaae, Brandtsgade, Telf. 163, Kebm. Carl Severinsen, St. Mortensgade, Te­ lefon 237, Bestyrer Oluf Petersen, For­ sørgelsesanstalten, Telef. 462, (»dr. Chr. Nielsen, Grimstrup, Propr. Anders Christensen, Telef. 861. Medlemmer af Søretten for l*ræstø Amt er for Næstved By: Maskinmestrene E. tarentzen og O. Olsen samt Skibsfører Lars Nielsen. Formund for Naturfredningsnævnet for Præstø Amtskreds: Dommer P. K. Di­ derichsen, Næstved, Telef. 762. Næstved Kommune. Haetametaltert Den kommunale Badeanstalt: Søgnedage: Form. 10—1, Efterm. 3—6. Damer: Mandag, Onsdag og Fredag. Herrer: Tirsdag Torsdag og Lørdag. Aftenbadning: Damer: Torsdag 7—9. Herrer: Fredag 7—9, Lordag 6—9. Borgmester! A. M. Kristensen, Telef. 187, privat 534. Borgmesterkontoret! Jernbanegade 1, Kon­ tortid 12—2, r,elef. 187. Hyraadet, valgt 12. Marts 1929, bestaar af: Borgmester A. M Kristensen, Telef. 534. Købmand Christif.n F. Lorenzen, Telef. 90. Murermester P. Hansen, Telef. 61. Forretningsfører H. R. Andersen, Telef. 684. Skrædermester Chr. Elbo, Telef. 282. Faktor H. L. Christiansen, Telef. 363. Kontorbestyrer II. Carl Hansen, Telef. 662 Fru Astrid Kristensen, Telef. 169. Fabrikant Carl Vilb. Hansen, Tvdef. 660. Lærer Herman Nielsen, Telef. 669.

Murermester M. Johansen, Telef. 626. Hustru Kr ren Emilie Uillehøj, Telef. 1207. Sagfører Johan Herman Clausen, Telef. 718. Ringer Carl Chr. Gust. Mortensen, Telf. 233 Forretningsfører Vilh. tarsen, Telef. 147 og 280. Ryraadet holder ordinært Møde 2. og 4. Mandag i hver Maaned, Kl. 7H Kftm. Folkeregistret: Kontor: Vinfmsgnde 12. » t i Telf. 1122. Kontortid 19—1H. Regi- øterfører: Skattesekrr’ær Joh*. West- phai. Ligningskommissionen: Bestyrer Oluf Pe­ dersen, Forserge!ee*ahstalt*n, Telf. 462 (Formand), Forretningsfører H. Birke­ dal. Vordlngborgvej 16 (Næstformand), Købmand Axel S. tarsen, Hrotorvet 19, Købmand Jens Jørgensen, Grønnegndc 27, Murermester Niels i*. L. tarsen, Nygade 6, Kommunebud Martin Han­ sen, Vordlngborgvej 6, Arbejdsmand Axel Chr. Rasmussen, (SI. Smedie, Amtsrbsdssekretær Fr. Høyrup, Far­ vergade 7, fhv. Gaardejer Oluf Kri­ stian E. A/idersen, Ndr. Farimagr-vej 4, Barbermester Axel Fr. Scheibel. Ring- stedgade II. Skattekontoret (ikke for Indbetaling): Vint.usgade 12, Telef. 1122. Kontor­ tid: 19-1K,. Skattesekretær: Joh*. Westphal. Kommunale Udvalg: Kasse- og Regnskabsudvalg: Borgmesteren, P. Hansen (Telf. 61), Lorenzen (Telef. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, H. Andersen (Telef. 631), P. Hansen, Lorenaen, Elbo (Telef. 232). Skoleudvalg: A. M. Kristensen, H. Nielsen (Telef. 669), L. ('Kristiansen (Telef. 363), Vilhelm tarsen (TeUf. 147, 230), Fru Ktistensen (Telef. 169). Fattigudvalg: C. V. Hansen (Telef. 660), Tru Billehøj (Telef. 1207), Elbo. Aldersrente: H. Nielsen, Fru Billehaj, Fru Kristensen. Understøttelse tit Barn af Enker: H. Niel sen, Fru Hillehoj, Fru Kristensen. (•asværksudvalg: A. M. Kristensen, L Chri­ stiansen. Johansen (Telef. 626). Vand- og Elektricitetsværk samt linde- anstalten P. Hansen, II. Nielsen, Vilh. Larsen. Offentlige Bygninger og Boligxager: H. An­ dersen, Carl Hansen (Teler 562), Jo­ hansen. Centralbiblioteket: A. M. Kristensen, li Nielsen, Fru Kristensen. Brolægning, Kloak- og Renovationsvæsen. Mortensen (Telef. 233), C. V. Hansen, Elbo. Mark- og Vejvæ.ien samt Lystanlæg: Carl Hansen, Mortensen, Johansen. Valgudvalg: A. M. Kristensen, P. Hansen, tarenren. Indberetning om Detailpriser: Mortensen, Fru Rlllehøj, Vilh. Larsen Foi mand for Arbejdsanvisningskontoret: H. Nielaen.

Kontortid 9—4, Telefon 276 og 1127. Amtsfuldmægtig A. P. Andersen, Telef. privat 942. Amtsraadssekretær og Amtsfuldmægtig F. H. Høyrup. Tlf. privat 1141. Skolefondskasserer Chr. Christiansen: Kontor paa Bopælen i LI. Næstved. Kontortid 10—4. Telf. 98. Amtsraadsmedlemmer i Pr. Amtsraadskr.: Greve A. Moltke, Lystrup. Tlf. Faxe .»8. Gdr. H. Cltr. Pedersen, Storehedinge. Telefon Storehedinge 103. Gaardejer Otto tarsen, Orup. Telefon Orup 33. Parcellist L. Nielsen, Hrandelev. Telef. Næxtelsø 63. Gdr. Hans Jensen, Nr. Smidstrup, Telf. Tappernøje 41. Gaardejer Jens Pedersen, Vrangstrup. Telefon Tyvelse 2 a. (»aardejer Chr. Nielsen, Tor tenæs. Telf. Dame 311 u. Fhv. I,ærer Christensen, Hammer. Telef. Hammer 9. Stationsmester M. Jensen, Nyrand. Telef. Nymark 8. I (»aardejer Jens Pedersen, Hjeverskov. Telef. Hjeverskov 1 . tandstingsmnnd A. P. Hansen, tande- mark. Telefon Strge 242. Fisker Axel Henrikse t, (»I. Tappernaje. Telefon Tappernojé 83. Husmand Søren H insen, Stolpehuse. Telefon Stolpehuse 21. Skolernadsmedlemmer i Præstø Amts Skole- raadskreds: Samtlige forannævnte Amtsrandsmed- lenimer og Borgmester A. M. Kri­ stensen, Næstved. Telefon 634, Borgmester Jensen-Stevns, Store­ hedinge. Telf. 18, Folketingsmand, Borgmester H. P. Hansen, Stege. Telf. 136. Præsta Amts Sygehus: 1012 Overlægen, Konsultation 12*4—1 4 Eftm. paa Hverdage. 36 — Privat. 64 Inspektøren, bedst 10—12 Form. o« 2—3 Kftm. 64 Tvangsarbejdsanstaltens Kontor. HH2 Afd. A. og Operationsafd. 1095 — A. og Oversygeplejerske, Søster Valborg Kybye. 46 — C. og Reservelægerne. 1014 — D. Afd. A.t C. og I), besvarer Forespørg* ler vedr. Patienter. (Besøgstid 11 -12 og 2—4).

mussen, Næstved. Telf. 407. Peder-æn, tandemark, Telef. Stege 179. H. Han­ sen, Køge. Telef. Køge 68. Præstø Amts Vandinspektorat: tandin -pek- tør H. Barfoed, Farimagsvej 63. Telef. 149. Amtsrevisorer: Revisor af Sognekommuner­ nes Regnskaber: Sojpefoged A. Ras­ mussen, Svindingc. Telf. Klarskov 46. Revisor for Amtskommunen Regnska­ ber: Toldforv. damborg, Stege. Telf. Stege 122. Amtsiægc og Kredslæge: N. Schoubye, Set. Peders Kirkeplads. Telf. 19. Kredslæger: V, Kringelbach, Vording­ borg, Telef. Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedinge. Telef. Storehedinge 262. Amtsforvalter for Næstved Amtsstue: Blanco Boeck, Farimagsvej. Telef. 386. Amtsstuen (Stempelpapirudsalg): Fari- magsvej. Kontortid 9—8. Telef. 386. Skattersadet for Næstved Skattekreds: Formand: Arkitekt L. Beldring, Osten - feldtsvej 4. Telef. 606. Krhvervsskatteudvalget for Præstø Amt: Formand: Amtmand (». Toft, Næstved. Telf. 276. Skyldraadet for Præstø Amtsraadskreds* Skyldkreds. Formand: (»aardejer H. Chr. Pedersen, Storehedinge. Telef. Storehedinge 103. Næstved Vurderingskreds: Formand: Fa hrikant C. V. Hansen, FixveJ 12, Næst­ ved. Telef. 660. Overformynderiets Laanebestyrelse: For­ mand: Kammerherre H. Collet, Lundby- ganrd, Telef. Lundoy 56. Medlemmer: Købmand Fr. Brandt, Østergade, Næst­ ved. Telf 71, Folkt tm. ng Sognefoged Ole Fr. Olsen, Blangslev. Telef. Lou 21. Taksation af Ejendomme (i Næstved Politi­ kreds under Præstø Amt), hvori ønskes taan af Overformynderiet. m. v.: For Næstved Købstad: Mjrermester P. Hansen. Østergade 8. Telef. 61. For tandkredsen: (»aardejer, Sogneraads formand 'Hi. tarsen, Glumsø. Telefon (»lumsu 127. Gaardejer Rasmus Peter­ sen, Rønnebæk Sipperup, Telefon Næst­ ved 212. Gdr. Jens Pedersen, Vrang strup, Telefon Tyvelse 2 a. Gaardejer Ole Andersen, Rønnebæa, Telefon Næ- stelsø 47. Gdr. Hans Hansen, Tybjerg, Telef. Tybjerg 9.

ii

1013 Køkkønet. 1002 Vaskeriet.

5

V riv . y . 7 > -. * >;. \f li'*i SjtS*' r*.'« -r ....... å . , l . .

Brandkornmissionen; Politimesteren, Brand­ inspektøren, C. V. Hansen, Oarl Han­ sen, Vilh. L p råen . Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, L. Christiansen, Johansen, Lorenzen samt udenfor Kaadet Blikken­ slager Kcitz. ligningskommissionen: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- ok Bygnings­ inspektøren, P. Hansen, Johansen samt udenfor Randet Snedkermester Anton Nielsen og Tømrermester Clir. Aaris. Ind* varteringskon.missionen: Borgmeste­ ren, H. Andersen, Klbo. Skolekommissionen: L. Christiansen, Mor­ tensen, Fru Kristensen »amt udenfor Randet Arbejdsmand Frantz Petersen og Sognepræsterne. Ostenfeldts Stiftelse: Politimesteren, Sog­ nepræsten, P. Hansen, A. M. Kristen- aen, Vilh. Larsen. Raadhuskomitéen: Politimesteren, A. M. Kristensen Tilsyn nied Plejebørnt Fru Astrid Kristen­ sen, Fru Billehøj. Frk. Caroline Rchlff, Fru Thieser, Frk. Ane Marie Olsen, Fru Olesen, Fru Direktør (irønholt og Fru Trafikassistent Hakke. Politimesteren, Amtslægen, H .Andersen, Vilh. tarsen og Læge I ngerslev, Sygekasseudvalget: Carl Hansen. Det kombinerede Udvalg for Præstø Amts Købstæder til Forhandling med Læ­ gerne: C. V. Hansen. Tilsyn med Hiografteatret: L. Christiansen, H. Nielsen, Klbo. Tilsynsforende med Varetægtsaieestanters Behandling m. v.s C. V. Hansen, Klbo. Bestyrelsen for Wittusena, Horehsenit/*' og Hogh Culdbergs lægaterr I,. Christian­ sen. Værgeraadet: lærer Borre (Suppleant læ­ rer \. Johansen), Værkfører Elvang (Suppleant Typograf Jensen-Petersen), |Pottemager C. V. Hansen (Suppleant W Stnnl V (»Len, Aa.lr-nipl, Lierer Thu r en (Supjile.int Pastor Jncnseti), For -ørgelsesinsiæktor H. Petersen (Sup­ pleant Papirarbejder Otto Verup), Fru Smlth Petersen (Suppleant Frk. Caro­ line Kohlff), Sagfører Clausen (Sup­ pleant Amtsfuldmægtig A. P. Ander­ sen). II jæl|M kassen ’ Formamt: Papirarbejder J. P. Hren* dorph, Danavej 7, Telef. 10.17. Kasserer: Ringer Mortensen, Ny Øster- gade 7. Telef. tSS. Sundhedskommissionen:

Hr amt væne net i

Næstved Brandstation. Telef. |05. Dommerkontoret aaben daglig 9- 6. Telef 762. Dommer Diderichsen: Telef. privat G44. Dommerfuldmægtig Jørgensen: Telef. privat 667. Dommerfuldmægtig Knudsen: Telef. privat 93(1. Doinmerafdelingakontnret i Fuglebjerg aabent hver Fredag 1—4 Telef. Fugle- bjerg 8. Bitingatedet I Førslev: Reisdag 2, og 4. Onsdag i hver Maaned. Telef. Hyllinge 70. Kirkerne: Sot. Mortens Kirke: Sognepræst Pastor Ring, Telef, 710. Kordegn og Kantor: H. Å. Nielsen, Telef. 247 (Begravt Ises- kontoret ramme Sted). Kirkeværge: Papirarbejder P. Hrendnrph, Telef. 1037, Menighedsr&adets Formand: Overlærer Jobs. Søegaard, Telef. 163. Residerende Kapelian ved begge Kir­ ker: Kr. Kalkar, Telef. 612. »Set. Peders Kirke: Sognepræst: Past r Joen i n, Telef 808. Kantor: N. Leth Ankersen, Teief. 1086 Kirkeværge: Forsørge ! Ses ir s pabtør H. Petersen, Telef. P>16. Menignedsraadets For mand: Ueikiktionssekretær J. C. Hy- 1 ander, Telef. 924. Politikontoret Telef. 807. Politimesteren 807, privat 962. Politistationen Telef. 77. Iændpolitiet: Hendtsen ,H. M., Politiassi­ stent, Telef. (tlumsø 16. Christensen, Peter S., Politibetjent, Telef. Karebæks- mlnde 45. Pamen, Eggers. Pnlitlassl stent, Telef. Næstved 687. Johansen, Politiassistent i Oster Flakkebjerg Herred* Telef. Fuglebjerg 16*. Krlminalass. Koue, Telef, 486. Overbetjent F. W Hunnicke, Telef. 103. Kriminalbetjent V. R. Frandsen, Telef. 173. Museet (Helligaandshttset), Ringstede,ade. Aaben daglig fra 2- 4. Entre; \ >ksne 26 Øre, Børn ZO øre. Foreninger , abat. Museets Formand: Papirhandler E. L. Demuth, Telef. 12". Kasserer: Konsul Wilh. Hnrith, Telef. 834. Inspektør: Fhv. Lærer Borre, Telef. 88. Kustode: Jens Madsen, Telef. 891. Politiet: Stntspolitiet 84 J,

Næstved . uiomobiUVognmænd

li dlejer 4—5—7*Per« soners

i i H

■i

I

Si*

Ti/y/muff

I

1191 Andersen hvald, Jernbanehotellet. 586 Andersen li. /., Kobmagerg.8. 466 Christiansen Finer, Kindhesteg 2. 881 Hansen Carl, Sandsttxdt 2. 860 Hansen //. Chr., LillebilA'en* tralen, Lille Næstvtd. JOH 7 Larsen Thv., Farimagsvej 20. 1260 Lauritzen Carl, Vordingborgv. 5. 1358 Al adsen Kalbyrisvej 25. 765 Morktbetg V. Ferimagsv. 27. 119 Nielsen Anthrm, Hotel „Axelhus" 1305 Nielsen Chr., Skyttmnarkw. 55. 1 1 70 Nielsen Oscart Kompagniet. 5 a. 282 Rasmussen A. C, Rrogade 1. 1003 Rasmussen /., +l)ån(m*. 724 Sørensen %A., SIage!sevej 17.

•. <

ki-*.

N. P. Pedersen , Telefon 1103 . EntrapranaHfarretatng*

Emilie vaj 2«

Emllfcvaj 2,

Affealak IWdboring og Vandværkaanlæg.

RroUgnl.t« Vaj og Kloak.

Spis Koopmanns Krydderfedt!

1 w

Næstved Udstyrsmagasin llovm«nnskuc Rara«lt*m:()|{«dø anbefaler tig med alt t Møbler naave! I enkelte Stykker som samlrdi Møblementer. Stort Leger t SpU«MtM*r

0„OOOOOOOOOoo 300°0000000o oOOOOOOOOOoooOOOOO°OOOOooOO°0<,00o^Ooo»«00t ,C°H« 9#« oo 8 o « oo *p© ' ... ......... ....... *... “ ~ “ I

,

R. Sørensens

;

_

Kranse« og Blomsterforretning,

$

- Vv ‘ v

|

' i.* • ■ ' V ,»

Øetergade 7.

Telefon 150.

Telefon 150.

Kranse og Blomster leveres overalt. Indehaver: Knud B. SertnMn.

J

\ ®°oooooooooo° °Oooooooooo° °oooooooooO®Ooooooooooo« «ooooooo«coy °oaoo«oo#o«w 0®o*ooo©oo«° < NÆSTVED

u.

Telefoncentralen aaben: Fra 6 Morten til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og 6 Morgen 80Ore). NAVNEREGISTER

(Uden Antvar)

(Eftertryk forbudt)

H»rr«?«rtl**r Søwtet tlMr Sogr^flmnhUr

Politistationen og -kontor..................Nr. 77 Skoleinspektøren ................................ * 676 Stads- og Havneingeniør ................... • 620 Vand -og Elektricitetsværk ............... * 241 Havnevalsenets Bugserbaad.............. - 118 Havneformanden ....... * 44*2

Hurtigt paakrwvede Nr.: Falcks Redningskorps......................... Næstved Brandstation.......................... Zone-Redningskorpset ...................... Næstved Kommune Horgmesterkontor .................. | ^ Kommunekontor ..... ...| Forsørgelseskontor ........................ Alderdomshjem ................................ Arbejdannvianingakontor ................. Borgmesteren, privat........................ Brandinspektør ................................ Hrandatntion .................................... Centralbibliotek .............. ................. do. Bibliotekar ............. Folkeregister .................................... Forsørgelsesanstalt ........................ Forsørgelsesinspektøren, privat ..... Gasværk ............................................ Kbmkpumpest .ilion .......................... Ugnlngskommiaalonens Formand .. Overlærer ved Grundskolen .............

1206 805 I o I«

r. 1*7 1209

Hannibal Alb»rta«n 1 jpet. øø F»>vft>ai*^*l Tøtøtttrtriåø 10 ** Tøløføn 201 Tapeler og Malervarer en øro i tfi Jetslf

ffl _. / æpper i LinoWtirt * Bouci« * Ptydn. f)ivan«-r 0 | DW..rtUijipit •amt Vffgijuppcr og Shwur« /1/f med Garanti All I moderne, nHlbilde »•",) til biiH«fl(« Prfcar Solide bosiddende Kunder kan Indrømmet Afbetaling. ♦ Ært* Ilyst /. Pedersen. T’tl«foo 219,

692 562 684

476 Aaderup Cementv.- og Knrvævsfb. A S 553 Aagaard, H., Murerm., Fatimagsv. 66, 180 Aahande, K Snreneens Efterflg , Knud R. Snreneen, Blomster., Frugt og Fruforretning, Overgade 7. 004 Aalholt, K. B.f Købm., Skyttemarks­ vej 60.

ALLE SORTERINGER

Til Slobnlng og Vejarbejde anbefale* anerkend!« prima Snelen saml Cementelen og Gru«. Karrebæksminde Stenleje, Frede Cirnnnemoae. Telefon Karrebæksminde 16. Foralkrlngaaeltkaba! National (Grundlagt 1005) tegner all« Arter Forsikringer Telefon 588. Sommer Petersen, Næstved. Telefon 588

t ► fr

■yt ■ . .'V'y

Keopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker! Al Vognmandskørsel besørges med \ ok $»Tons Lastbiler Luxuahlltr til 12 Personer. Kresturbll til 2 og 5 Kreaturer. Ligtransport med lukket Motorrustvogn. Bedste Betongrue og Stngsls leveres billigst 1 Hyen og Banevogn fra egen Grusgrav. Vilh. Andersen , Vognmand Prastavaj S Telefon 300 FræstuveJ 5

Prøv Koopmanns cksirafir.e Paalæg!

636 Axelhus Sinørforretn., Torveetræde 16.

1138 Andersen K. M., Reservelæge, Ring- stedgade 8. 670 — Jørgen, Sadelmager, Aaderup. 1298 — Oluf, Salgsleder og Vejer, Ndr. Farimagsvej 4. 413 — H. & Søn, SavRkfcreri, Vordingbv. 726 — L. P., Skomager, Ringstedv. 68. 711 — P., Smede- og Maskinforretning, Ringstedvej. 336 — Th., Smedemester, Grirr.strup, 155 — A. C., Sognefoged, Villa „Solhjem", Ringstedvej. 378 — Knud Hee, Sognepræst, L. Næstved. •>|i; | P- F. Andaraen, Sydsjællands RIB I Rsffehrændert, Riddergade 8. 1188-------P. E., KaffehdL, privat. 745)— Thv., Fabrikant. (Luxol Fabrikker, 1218) K åh lersvej). 706 — E., Frue, Trikotagemagasinet, Ringstedgade. 467 — Lind S., Trikotagohandlrr, Torve- strode. HIB — I. P., Tømrermester, Grimstrup. 136 — A., Vaskeri („Styria"), Kobmager- gade 11. 1101 Evald Andersen, Vognmand, |ern» btaskoteUst. Bvfl H. J. Andersen, Vognmand, Køb» waanv æeiaaMiaæaMBMMaB- magergadr 8. 3(K) — Vilh., Vognmand, Præstøvej 6. 166 — A., Værtnhush., Raadhuskaféen. 1018 Andreasen N. P., pens. lærer, Ring- stedgades Forla*ngelse 18. 662 Andreassen, Emilie, Knkefru, Slagelse- veJ. 405 — Johanne, Enke, Villa „Dal-Ly", L. Næstved. 622 Andreesen Christian, Isenkræmmer, Ringstedgade 10 A 12. 220 Andresen Stefnna, Frk., Tandlæge, Villa „Banelv", Farimagsvej. 1086 Ankersen N. Leth, Kantor og Kor­ degn ved Set. Peders Kirke, Jern­ banegade 26. (12—1 samt Fredag 8—7). 634 Arbejdernea Fællesbageri, 662 Arbejdsanvisningskontoret, Bestyret Carl Hansen. 88

Claudl Hansene Kftflg. fcrnbiitttadt .1 —- Ttlafon 60 TAPETER 775 B. T. Centralen (Jobs. Moltxen), Jern­ banegade 6. 810 Bagernes Anvianingskontor, 1—3 (V. A. Petersen), Vordingborgvej 24. 1334 Bahne Maja. Frk , Jernbanegade 27. BIS Hakke V., Bogholder, Vordingbv. 30. 968 — G. R. I., Trafikassistent, Kilda- marksvej 38. 1 *83 Hakman M., Konsulent. 1)68 „Haltioa", Hingst* dgade 16. 341 Hang Herman, Cigarhdl., Axeltorv. 242 — Frederik, Drejer og Musiker, Jern­ banegade 6. 140 Barfoed H., Lnndinsp., Farimagsv. 63. 428 Bavnholt Vilh., SkotøjshdL, Hjultorv. 320 B**ch P. H., Gæstgiver. 120 — H. Chr., Ingeniør, Hækkevej 12. 506 Heldring L., Arrtekt, Brand- og Hyg ningsinspektør, Skatteraadsformd , Ostenfeliltsvej 4. 227 Hellevue Hotel, Jernbanegade 16. 480 Bendixen N., Hankdir., Jernbaneg. 0. R78 Hendtxen B. V., Inspektor (Forsik­ ringsselskabet „Dannebrog"), Rumaherredgade 31. 1162 Ren ten H. Bjørn (Sydsjællands Meje­ ri nask in forretn.), Ostergade 14. 110 Herg Ellen, Fru, lærerinde, Osterg. 120 Oluf lterg, Næstved Mstsrlslbsr>d>) »Dam««, R>ng«trdgadc I. 1236 Herg M . Frk., Torvestnnle 7. 73 Bergen E., Kornbakken. 667 Hering V tus, Rogh., L. Næstved. 146 Bertelsen P, V , Ost en gtw ft en detail, Fbimsbcrrrdgade 4. 100 Berth Vald., Guldsmeil A Gravør, Hjultorvet. 211 — Fru, Hoiig. 1000 — Knud, Guldsmed, Sandatræde 11. 625 Hidstrup V., Malermeste.', Ydunsvej 1, 886 Bier ng»Sørensen H., TendL, Axelt. 1. 760 — H., Tandiage, Bolig, L. Næstved. 1207 Billehøj K. E., Fru, St. Peders Kirke­ plads 14. 1362 Binderun A., Skrmleri, „V*»gMmands- gaanlen", I<. Næstved. 1201 Birkedal l’h., Typograf, Vdbgv. 16. 48) 83)Rirksted Hans Olsen A/S, Brognde. 50) 3)2 — — Direktør Alfred Hesse. Bolig: Ringstedgades Forlængelse 36. 008 -------Forvalter Oir Righolt.

995 Anna, (?hr.t Tømrerm., Farimagsv. 7. 943 Aari* I .arsen, John. .(»larm., Ringstg. 27 !HH» Aarøe J. I*. L, exnm. Iberer i Plastik og Dana, Køreskole, Villa „Gurre", Peder HodilsvtJ. 482 Abbednæs Brjgaforening. 647 Afholdahj., Pensionat (K. Nielsen). 1020 Agerskov H., Frue, Vinhusgade. IM» Agerskovs Eftd. (F. Knudsen) I a

876 Andersen J. P., Avlsbruger, Kilde­ marksvej 64. 971 — A., Bagermester, Grenvej 2. Ut4 — 8., Bagermester, Grfinnegade 21. 161 — Kimer Alpha, Bog- & Papirhandel, Hjultorvet 8. 1180 — Laur., Brolægger, Teatergade 2. 304 — C., Hrøndborer, Sandstræde 6. MNlirtMo« $ tlUMMUM Mit ao 1240 — F., Frue. Sæbemagaalnet, Axeltor- vet 6. Kjær, Fru, Middagspension, Rid- dergade I, St. Fred., (Rir., Stenstrup. Niels, Gdr., Vreda!øse. Rasmus, Gdr., Vredsløse. Thorv., Gdr., Manglebjerggaard, Stenstrup. 736 — H., Haru elsgartner, Skyttemv. 74. 227 — Knud, Hotel Hellevue . 106 Soren Anderegn, lakonditor og Af* holderesitaursHon, Kamsherred 27. ll(K) — E., Frue, Ismejeri, Ringstedvej 48. 034 — Axel, Købmand, Kindhesteg. 26. 3OH Jens Andersens Fftflg., Manufek« lær å T'rlkntifat HJoHorvst. 688 — K., Købmand, Skraverup. HIK) — L. P., Købm , Virkelyst, Ringstedv 804 — Chr., Malerm., Køhmagergade 1. 26)— Peter, Manufakturforretntng (1. V. 16) lærkens KftfL), Ringstedgade 6. 1082 — Carl, Murerm., Ringstedv. 46. 023 — Niels, Murerm., Præstøvej 2 b. 1324 — J. C., Møller, Lille Na*stved Melle og Hønsefoderfabrik. 1107 - 601 - »17#- 321 - 016 -

001 — Peter, Prnpr., A aderup. 1130 - C., Hepr., Hingst ed ve .i 42. 1181 — Gurnar, Repr., Vordlngborgvej 9. 302 — J. !.\, Repr., Slagelsevej 36. 800 — Viktor, Repræsentant, Ridderg. 6. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

Automobilforsikringer.

K«h Koopminns Pelser o? Fedevarer!

Koopmanns Polser er statskontrollerede!

Keb godt!

Køb billigt!

768 Brix-Petersen, Brdr., Automobil- og Maskinværksted, ved Hampen. 381 Brodersen, Detailbdl., Kahlersvej 13. 294 Brotorvets Frugt- og Grøntforretning (0. V. Jensen), Brotorv 3—6. 434 Brudsø S., Sadelmager og Tapetserer, Statskasemen, Grønnegadr. .334 Bruun Vald., Herreekvipering, Jern­ banegade 2. 1191 — Sig., Telefonarb., Kildevænget 7. 491 Brøns Nielsen, Kobberbakkens Brød­ fabrik. 144 Bundsen, Sophus, Konditor. 210 Buurgaard Jensen O., Urmager, Kirke­ stræde. 738 ------- Bolig: Karrobækvej. 752 Busk I.. Cyklehandler, Østergade. 1019 Byens Brændselsforsyning A/S., Fari- magsvrj 49. Iftl) Byena Bollt«, Byg««« og Ejen’ 608) domakontor, Ringsted« Forl. Ih! «76 Bæksted J., Skoleinspektør, St. Peders Kirkeplads. 11« Børner A. (Hindmgs Kftfl.), Bog- og Panirhandler, Axeltorv. 494 — Musikha lien, Axeltorv. 580 Børrild H., lærerinde, Villa „Drags­ høj", Præstovej. 349 Bøyesen S., Lærerinde, Gallemarksv. 21 Torvtilrmdt 10 — Tritfon 201 Tapetar og Malervarer tn grot — rn «Irléll 1289 Calum R., Repræsentant, Kildema»ks- vej 16. 33.3 ('arisens Kftfl., C. Jacobsen, Cykle handler, Kingstedgade 11. 1233 — A. P., Købmand, Ringstedve*. 369 — A. J., Pronr., Lille Solvej 1. <43 Caratenaen F.dlth Fru, Damtfrlaar« aalon, Østergade 6. 1106 Kai Caratenaen, Malerm , Dueo« Lakererlet lExptrte, Amtm.indsg.ulc 5. Hannibal AlKertaen Ttgrt* og F*rvthtndtl

672 Carstenaen Aage,Slagterm., I*ræstøv. 7 330 — M., Slagterm., VordingborgveJ. 1248 Castenskjold G., „Grevensvænge**. 1177 Cederstrøm Aage, Musikdirektør, Gramsvej 2. 825 Centralbiblioteket, Vinhusgade. 2 Christens C., Apoteker, Axeltorv. 63 Christensen S. V., Apoteker, Torvestr. 60.1 — G., Arkitekt, Tømrermester, Køb- magergade 10. 1010 —C., Bagermester, Præstøvej 6 B. 207 — Carls Knke, Jernbanegade. 99 — H. P., BJikkensl., (Jas- og Vandm. 1357 — Harald, Blomster- A Frugtforret­ ningen „Erantis", Jernbanegade 11, 4 Georg ChriattnMB, Boghdl , A»«l« torv. Omstilling til Bolig. 10% — H., Bogholder („Haand i Haand"* Agentur), „Arnen", P. Modilsvej. ♦4 N, P. Chrlatenaeo, Bogtr.( (Hang* Fftflg.) Kuldcrgrfdc 7. 595 — P., Brændsels- og Købmandsfor­ retning, Brogade 4. 750 — Th., Bødkerm., Brogade 1. 8.11 — H. Hald, cand. pharm., Jørg. Jen- sensvej 7. 95« — Vilh., (’hauffør, Gartnervej 7. 385 — Peder M., Oetailh., Kahlersvej. 679 — ('hr. P., Gdr., Anderup. 585 — P. F., Gaardejer, Aaderup. 3H0 Chr. Ckrlatenøew, Herreekvlperlag*« handler. Torvestr. (Omt til privat) 984 — ('hr. Lundager, Købmand. Bolig: Amtmandsgade 2. 1253 — Chr., Købmand, Jørg. Jensensv. 49. 151 — Carl, Inspektør, R^gstedg. Fl. 2«. 279 — Fritx, Kirkegai.d-gartner, Grøn­ vej 24. 218 — R., Kobbersmed, aut. Vand- og Gasmester, Vinhusgade 14. 446 Fr. Chrtatenaer, Malermester. Jern« benegada 4 (VaikitfJ). Privat: Niels luclsvrj I«.

Køb i

% Briiish Magazine Ringsledgade 2 aNæstved. — Telf. 390. Forretningen for fuldstændig Herre-og Grenge-Ekvipenng NTd ri. A. Plrkrtr

920 „Brage" Sangforeningen. Form.: Ur­ mager M. Marcusren. 93-------Kaaaerer Km. I.arsen. l54)Brandassurartceforeningen af 1848, 524) Kingstedg. Forl. 50« Ilrand- og Bygningsinspektøren. 805 Brandstationen. 283 Mrnndt Vietor, Handelsgartner. ««) 7D— Kr., Købmand, Østergade. 393) 87------- Bolig: Østergade 23. 372 — Th.s Kftfl., P .Chr Jensen A Søn, Møllebyggeri og Møllestensfahrik, Sandstra-de 22. .883 — A Nielsens Møllestensfabrik og Maskinværksted, l'rirstøvej 4.1. 9«7 Braseh K., Overmekaniker (K. T. A. •S.), Vordingborgvej «. 498 Brasen Karen, Oldfrue, Herlufsholm. 1207 Brask Ove (Sydsjællnnd* Motor-Com- pagni, Sandstræde 18). 448 Brnutseh L. (Tir., Malermester, Vor- dlngborgvej 9. (Værksted: Ny Øster­ gade 13). 10.17 Brendorp .1. P,, Papirarb., Danavej 7. 1158xBrinkgaard Sofie, Gdr., Øverup. 599 „Britannia“s Kftfl., Lykfeldts Import. 390 British Magazine, Herre- og Drenge- ekvipering, Kingstedgade 2A. 1314 Brix-Pedersen Chr., Hedaktør, Jern­ banegade 23.

Siinmagerrækken, v. Politistat. Kontot tid: 9—12'x or 2—f»Mr. 12% — — I#and*retsMagf. Itirkstod privat. 8.1« B schoff P., I)vHægc, Farlmaggvej 53. 7tr» Ctif. B l»n«jrd, Automohl !h*ndl«r . Torvest ræde 11. 519 hi^trup Brugsforening 1149 Bjørn E., Clgarforrrtn. „Centrum", Al*(torvet. 193 Bjc-ntoft A. M., Skræderforretnlng, Gr»nnegadc 29. 906 Miae Kore’ Svendehjem (Foretander Jens Himmelsgaard). 1211 Hladeentralen, Kamsherred 27. 19« Boel (*hr., Ingeniør (M. I. F.), Vor* dingborgvej 7. 1251 Holm Lilli, Frk., Damefrisørsalnnen, „Miriam", Østergade 29. 20« — M., „Skandinavien**, Axeltornet. 1.110 Itoii-llnn. Chokolade- og Konfekturo- forretn., Axeltorvet ft. ft27 Bondestandens Sparekaeee, Den sjadl. (10—-12, 4—ft 1. 2.1« Morella N. I,., Farimagsvej 43. 187 Horgmeeterkontor. 88 Morre H 0., Inspektør, (JrønveJ 12 A. 1092 Mrnae A., Enkefrue. 9«« — Aage, Lage, 11—1, Jernhaneg. 4. I"A II. F. BrMM Bogluadtl (Brødrene ^rlki) RtrttiMcdKaJc (\ 1270 — privat Farimagsvej 3«.

551 — Jens, Murerm., Brandtsgade 2«. 4.83 — K., Murermester, Kddebakken 19. 405 _ M. C., Overdyrlæge, Sandstræde. Engelske Husholdningskul knuste eng. Cnkes - Nmldecokes tort Bøgebrænde - Optændingsbrænde - Briketter tilbringes til laveste Dagspris.

-■d

Fest- og Brude-Gaver -----------------------til billigst« Priser ------------------------- Vald. Berth Tslf. 109 Hjultorvet • Nae*tved Tolf. 109 Grundlagt 1816

I

0

P. Christensen

frit

Telf. 595.

Brognde 4.

K

Ansvarsforsikringer

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

lt

ii

— Telefon 133.

Til Koopmanns Palser anvendes kun I. Kl.s Kad! 851 Christensen A., I’ropr., Sognefoged, Nygaard. 1162 — C. A., Repræsentant, Gallmnarks- vej 19. 256 — H. C., Skotøjsforretning. 328 Christoffersen A., Gæstgiver, Østerg. 696 — Carl., Centralhotellet, Grønnegade. i 119 — O., Ismejeri og clektr. Rulleforret« ning, Ringstedg. Fort. 24. 70 — J. A., Skomagermester, Kørelærer, Vordingborgvej 1 A. 814 — p„ Snedkermester, Grønnegade 87. 1101 Clasen H. A., Rutebilstationen, i 337 — J., Frue, Karrebækvej. 723 Clausen Carla., Frk., Damefrisørsalon „Irena", Jernbanegade 11.

Telefon 133.

Køn GASVÆRKETS PRODUKTER derved støtter De Dem selv . bas er døt hedste, uartigste, billigste og renligste Brændsel!i Brug G«* till Vaskekedler. Strygejern . S»deovne . Kaminer. Stegt»ovne. Kogeapparater . Kedler, Ovne ag Apparater kan kobe« pas Afbetaling gennem Dere* sædvanlige leverandør. — Beløbet erlægge* I 12 maanedligt Rater paa Casværke** Kontor.

601 — Chr., Sognefoged, L. Næstved. 607 — C. 8., Støbementer, Ringstedgados Forlængelse 19. 328 — Peter F., Tømrermester, Ringsted- gades Forlængelse 6. 98 Christiansen Chr., Amtsskolefondskns- serer, Næstved. 835 — Chr., Harber og Frisør, Jernbane­ gade 2. 466 — Finar, Bilejer, Kindhestegade 2. 251 — H. O., Blikkenslager, aut. Vand- og Gasmester, Kindhestegade 4. 363 — 1,., Faktor, Byraadmnedlem, Vor- dingborgvej 24. gf,2 — S., (Janniejer, Holsted. 649 — N. C., Installatør. Omat til privat. 618 1266 Christiansen S. C. i Co., Kleinfimed, aut. Gas« og Vandmester, Brogade 6. 618 Christiansen, S. C., Klejnsm., Brog. 6 1266 — Aage, Klejnsmed, Brogade 6. '.*99 — C. A. M., læge. (Konsul. Il—1), Jernbanegade 21. 1022 —• Jul., Partivanforretn., Set. Mor* tenngade 7. 1991 — Frik, Ke pr., Oplag for A/8 Skelskør Frugtplantage, Kindhestegade 11. 1193 — (hr., Pensionat, Østergade 18. 624 —> Fdv., Prokurist, Hingstedg. Fofl. 14 522 — Bdr, Snedkerm., Set. Mortensg. 5. 991 K., Træhandler og Legetøjsforret­ ning, Vinhusgade 6. 766 — P., Vognmand og Fnlreprenør, Stenstrup. 107 Christoffersen A., Flskehdl., Kurnshg. 1994 — — privat: Klldernarksvej 50.

1043 — Fru. Pensionat, Kirkepladsen 3. 911 — A Nøglebæks Fftfl. (A. Madsen), Grosserer, Brogade 2. 713 Clausen Joh H , Sagfærer, Ramsherredgade. 178 — Marie., Frk., Sygeplejerske, Køb- magergade 7. 49 — .Johs., Tricotagehdl., Hjultorv. 567 -------Ringstedg. Fort. 4. 1112 Clementsen Viggo, Slagkildevej. Rejse- inspektør for S. Houlberg A/8. 487 Collet P., Knkekammerherreinde, Røn­ nebæksholm. 59 Cortz Arthur, Bageri A Restauration, Brogade 3—5. 10 Crome Gold«chmtd(« Udaalg, Axaltorvøt 7. Malervarer 11 Danse J. W., Købm., Ringstedgade. 946 Damborg Agnes, Frue, Jordemoder, Ringstedgade 16. 623 Damgaard-Rnsmussen Axel, læge, Østergade 11. (Konsult. 11—1). *3 * Damgaard Ejler, I or ve** ræde. 996 — - Bolig: Kindhestegade IH. Cls.udl Hanaens F.ftflg. frrnbtntitJt S — 1titfon 60

Køb Gasværkets Koks —

bedst og billigst.

HeetlllitTger modtages psa Gssv^rhefs Kontor Kl. A I I OO og og psa Telefon Nr..................................................."

—-

KOMFURER OVNE OQ APPARATER

BADEOVNE * STRYGEJERN VARMEOVNEN „FAVORIT*4

SAl.GFUFAA R ATI BETALING EFTER GAftV/ERKETA BETINGE! AER fl PiHI OlSt« RIHCSIFDGAOE li - NÆS1VED TELEFON 14. ST.lBK»Ol)S © El KKTKO« GAS* OO SANITETSARTIKLKR O BARNEVOGNE Vil De have Deres egei flus? Kar |C|( p,u Grimstrupvejf denne pmukt beliggende og tlærkt trafik« ed« i ^rdsehaare, gode solide lluse Ktrrdig« til omg S ,ilg. I)* kan ogs.ta kobr rn velbeligginde BygH*E*t»«d* l'otlang Oplysninger Telefon Bregnehjer^ 39 . Murerm Pr. .liuimrn, Grirnstrupve ;.

Installation

si moderne Ctnlrslvsrmesniæg, Vsndforsynlngssnlii|,

W. C. og Bsdeværslssr. Alle Reparationer udfore«. S. C. Christiansen & Co., Inntallatloneforretnlng, Brogade f., Næstved. Telefon 61R (Aage Christiansen 1266). Forlang Tilbud. Pineate Referencer. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

| 11

4,' ti • 1 t/F;K. .« V- U . #« v-4 •' ; t> - » • *,*.:.« .*•■

•• ^-.i/ ■ • V.v Æ

AaMflealMUéiLlfl*

4 V. \ . «£- '.

Til Koopmanns Medisterpølser anvendes ikke Mell 1312 Damgaard A. M., Politibetjent, Mei- stetøvej 13. 840 Dampkedeltilsynets Næstved Kreds (Fabriksinsp. J. J. Jensen). 41*7-------Kedrtlbesigtigelsrsmd., Maskin­ mester V. Lind, Vordingborgvejs Forl. 5. 7"8 »Dan". Trævarefabtiken (Næstved Trøhelel’nbrik), Kil domarksvej 6«. 770 „Dana", Mejeriet (N. Sørensen), Da- navej 2. 487 Distnktsjorden.oderen i Herlufsholm, Karrebækvej 11. 646 Ditlcvsen A., Frue, Pensionat, Kind- hertegude 12. 1109 — G., Lærerinde, Farimagsvej 56. 646 — Axel, Repr. for Automobiler, Kind­ hestegade 12. 762 Dommeren 1 Næstved m. v., Raadh.

$ Dansk FnikelorsikringsanstaR. (tøtrøierM of stotslootrøHerot).

■ I i

Forsikringl« bestand pr. V 1932 201 «/# M.ll Kr. Udbetalt og op* sparet Bonus U‘/i Miil. Kr

Samlet Formue pr. '/» 1932 75’ • Mill. Kr Aarlig Præmie* indtægt pr • i 1932 9,1 Mtll. Kr.

1117 Dons F., F’nkefru, Ringstedvej 84. 1171 Dragheim, Bankdir., L. Næstved. 1192 »Druen«, Frugt« og Grøntsager, RMdernede 14 (L. Mlortcnaen). 1192 »Druen" (L. Mortensen), Kidderg. 14. 1106 Duco*Laher»rlat »Esp t |« (Kai Carsten».en ), AmtmjmbnaJe 707 Dybdahl C. P., Automobilforhandler, Ramsherredgade 20. 763 Dyrenes Beskyttelse. Kredsform. for Næstved: Bogholder J. C. Jepaen, P. »odilsvij 23.

F> 14 l>ane Wilh., illarm., Jernbanegade 6. i 48 Panhnlt Hanit, Krigsassessor, llrandts- gade 19. Jn(«27> Danla, Vaskeriet (Fik. Anna Larsen) Kingstrdgarie I. 98 Dr nmark, Agentur f. Brandforsikring. 181 Dansk Arbejde. Form.: Konsul Grøn­ holt. 778 — — Kasserer: Fabrikant Jensen, , Dan". 384 — Arbejdsgtverforen. Næstved Afd. Form.: Konsul Wilh. Smith. 226) — — Kasserer: Tommcrh. C. Ravn. 27« — Engelsk Benzin . og Petroleums Ct., A/S, Tankafd. (Axel S. Iair- Mt\). 1169 — Folkeforaikrlng A/S v. Insp. William Rasmussen, Kildemarksvej 18 2. 169 — Kvindesamfund. Forind.: Fru Jør­ gen Kristensen F'arvergado 1160-------Kameerer: Fru Rs. Nielsen. 898 — Træhælefabrik (H. Hansrn), Her­ me nsensvej 10. 687 Davidsen Jens, Maskinværksted. 1160 De forenede Margannefabrikker, A'S, Brogade 2. 404 De’.m A. P., fhv .Vognmand. 120'J — J. C« Partikulier, Ringstedvej 25. 749 E. JL Oetnuth, Papir en gros *!>a»iTa", m. Omst. til samti. Afdi. 127------- personlig. 678-------Bolig: H. Hornemannsvej 6. ♦*40) Det Danske Petroleuma A S. ved 1246) tøven S. #W

:j f <

ft»ndom oh Itotrdkonlor Ar.kf.- IlttgajrdinaJr IS. Kohtnharo V.

n

K l.

■!

r

I bindets største ocældste FolkeforsikringSHelskah Anstalten Anstalten tegnrr alle Arter l.lva* og Bcrneforslkringer. opkravet Præmien hver Uge paa de Fonikredes Bop«! 1 smaa Kater fra 23 Ør* til 3 Kroner. Anstalten krarver Ingen Lægeundersøgelse ved Ont »gelsen. Anstalten 4 yder PramiefrltagcUe ved Invaliditet som Fol tre af Sygdom eller Ulykke Anstalten giver Henstand ried Prremiebetalingen under Militærtjerie« stena Aftjening, Anstalten giver de Forsikrede Andel iOverskudet i Form af Ronua, def til* skrives hvert Aar og udhet. sammen med Forsikringssummen.

Hannibal Albertoen Tapti • o# farvthanJtl 1 otvttlrmJt 10 - Ttitt on iOl Tapeter og Malsrvarer on fra« — on dtlall

Kbbosrn E. K.. Læge, Ringstedgade 1. ( 11 — 1 ). F.gelterg Gutson. Broderimagasin (W. Sehwensens FJftfl.), Ramsherredg. — Valci, Konditor og Bager, Torve

341 1136

S

B

1093 241 418 232 792 161 1115 960 530

19

F’lbrønd A. J., Lærer N. Juelsvej 2. Elm*»r Andersen Alpha, Hjultorvet. Elmquist, Dyrlæge, Ringstedgade 2 A. Eiting M. K., Konsulent, Aadrrup. Elvang Jewa Patar, Slagterwaeater, Kirkestræde. Kød og Flæsk I bedste Kvaliteter. Flmmerich H., Rimtier, Villa »Prima Vera", Rtngstedvrj 18. Engelsk Bek1ædn!ng^magasin Bruun), Jerriimnegnde 2. (Vabl. Brandtør.sikr. tør Varer og Indbo til binige, faste Præmier. 18

,;’v|| har Medarbejdere over hele l.andet og er i N.ratvtd <>g O.negn iepr;rsenteret ved Intprktor W. RasinwM»n, Kildftnarktvt}, IH, Næstved. Taldoe 110.

Anstalten

bi I SÉr

0

Nt«l« flanean, f'hr. Clauasti, All'anlvei 2, Aars/reef. Oicanu’e/ J2, Næstved. Vyensve) 5 Næstved H! C* IJMsrmota, Kai H«aa*nf 'l R. A. I unau,

Votdtngborgvej 5, A Ijr ttved.

r>»n»M/ 7. Nmtnd. j , V «|>.

■■■■......................... -

t4

I I . I

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Kocpmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

KUL 357.

na Stort og smukt Udvalg i Fest- og Brudegaver Alle Reparationer og Gravering udføres paa eget Værksted. -- =s=== Forlovelsesringe. Guldsmed E Grønholth, Telefon 678. Ramsherredgade 9. Telefon 6 78.

FISKEHUSET - NÆSTVED TELEFON 107 KAMSHERREDGADE PRIVAT 109t FISK - VILDT - ØSTERS - FJERKRÆ

1

1210 Flindt Knud, Gdr., Eiiebækgnard. 1243 Kleuriste La, HlomBterforretnlng, Ringstedgade 9, 940 --------Bolig. 313 Flora, Frugt* og Blomsterhandel (L. I*. Jensen), Axeltorvet. 181 Fog, Frk., Forstanderinde (K.T.A.S ), 1169 Folkeforsikring Dansk, A/S, v. liusp William Rasmussen, Kildemv. 18 1122 Folkeregistret. 298) Ford Depot (Offer Andersen), Ring- 859) stedgade 17. 932 Forenede danske Motorejere (H. Kpøhr), Jernbanegade 6. U60 — Margarinefabr. De, A/S, Brogade 2. 1091 Forsikringsselskabet »London* af 1809 (Filial for Sydsjælland og Møn), Ringstedgade. 960 Korsogsgaarden, Aaderup. 402 Forsørgelsesanstalten. 1209 Forsørgelse^kontoret 134 Fortuna, Mineralvandsfabrik. 014 Fossing. Aage, Antikvitetsforretning, Slagelsevej 17. 014 Fo««lr.g« EftfL (E«hlld HanaenJ. Kolonial og lamej«rl 191 Foto Amatøren, Set. I’eders Kirkepi, 940 Franc« La, Kirkestræde. 849 Frandsen Chr., (»dr., Stærmosegaard, !73 — V. S., Kriminalbetjent, Kornbak­ ken 9. 612 — Jul., Kontorbestyrer, l,. Næstved. 192 — Herluf, Organist vod V. Egesborg Kirke, ilakkevej 1. 920 — R,, Steds- og Havneingeniør (11— 1), Jernbanegade 11. 842 Frederiksen Jena, Gaard* og Mejeri­ ejer, „Kge)y“, Stenbæksholm. 046} Fredkolm 3ven S (Det Danske Pc« 1240) troleum« AS.) Hrlnu*g»vc| 3 1140 — Grosserer Fredholm privat! Hvide Villa, Sandstræde 22. 517 Fodby Andelsmejeri. 411 — Jernbanestation.

J lo7 »EruntlM, Blnmihr« ft Frugtforrtl* nir.n (y. Harald ChH«Un«»n) J«ra« bcnrgade 11. 13 Eriksen K.# "Musikdirektør, 1. Kl.« Koncert* og Halmunik udføres, Mu­ sikhuset, Ringstedgade 2. 11 HT Eyhmofw W , HirmmiHukunilntr, P. BodlUrtj 8, 1131 Kuendrop Kr. Jul., pens. Lærer, Ster* ko/*-,vej 11. 74K Kihelfeld & Mortensen, Cykler & Ra­ dio, Ramsherredgade 6. 1173 FthelfaldOda Frh »Jordemoder, Vlm hmg«d» 7 ('.laudi Hanven« Iftf)* IrinbtnratJr t — Ttlrfvn 60 Ltnoleum M m FabrlkatUsyneta Næstved Kreds (Fa briksinspektør J. J. Jensen), Juels­ minde, Sandst nede. I7f! Fadum P„ Lærer, Holsted Skole. 74f, Faleh Edv. & Sen, Smedem., Kird- hontegnde 7. 12»*i Falck« Redningskorps A S, K.mo hcrrcdøade 12. 717 Ferdinand I.. I*., Købm., Kirkestr. 1. — Joh*., læktor, Herlufsholm. Ml Finsk Virekonsulat (Dir. R. tlrønholt). 1M7 Fischer-Rasmussen U., Vejassistent, rand. polyt., Kildebakken J f. 671 FUkefomynlngen, Hjultorvet.

1106 GPie«ber« A- Ouclncrct Kmg stedgadr 27. 677 Glistrup Poul, Tandlæge, .Vinhuset*. 1048 -------Bolig: Set. Peders Kirkeplads 6. 242 .Godthaab", Mejeriforretning (Fru Bang), Ramsherredgade 20. 787 Gram H., Handelsgartner, .Bøgely-, Kingstedvej 106. 566 (»rand H. O., Bogholder, Gramsvej 5. 62 Gravesen Johs., Købmand, Ringstedg. 68 Grevensvænge Avlsgaard (Forvalter P Monsen (12—2 og efter 6». 665 Grimstrup Brugsforening. 1185 Grum Carl Johan, Organist & Kantor, Østergade 11. 823 GrundforhodrUigsgontcr, Pr. Amts. 126 Grundejerforeningen (Form.: Sagf. Houmann-Hansen). 1264 .Grænsen" Bageriet t Axel GWn), Kildemarksvej 40 «. 131 Grønholt R„ Konsul. Dir., Jernbane*. 678 Grønholth E., Guldsmed (Ramsherred­ gade 9). 1144 Grønnegades Bageri (S. Andersen). 576 » Grøntboden «, Rismutsin, VinKuagad« 7. 1129 Gummi-Centralen (Fr. Pedersen). Ringstedgade 23. 1084 Gundesen A., Repræsentant. Ridder­ gade 6. 816 Cbr. Guwderaen, 8a«dh»nw»»br, Kindhestegade 6. 1076) Gyldendalske Bogh. (9- -5), Køb: ia- 1076) gergsde 10. 1077 -------Bogh. Hertel privat: Hana Hol* nemannsvej 7. 690 (»yldenvang A a FH€, (Sigurd Knud« sent élagtér«&\lkl«i»ll»(omfaJaf, ii*pf»OT»j 14. * 174 (Jørgens Hans. Mægler, Jernbuneg. 3*. 473 — Hans, Mægle*, Havnen. 449 (Jøtxe Th., Repræsentant, Præstøvej 4. 488 Gøtræhe P„ læktor, Herlufsholm.

269 Frimodt Joh., AssuranceforretniiK (Alf Mortensen), Ringstedgade 8. 1273 Frugt Import, Næstved, Set. Mortenr- gade 6. 1127) Frngtkndderen, Artel Mortmut, Ny Østergade 3. 1178 Funch Petra, Broderimagasin, Ring- stedgade 9. 1128 Fyens Ægeksport, Farimagsvej 16. 1042 Fællesforeningen f. Danmarks Brugs­ foreninger, Ringstedgade 20. 115 Fanik« Akt*., Bryggeri (8-6). Vordingborgvej II. 280 -------Dir. Vilh. Holm, Bolig: Vor- dingborgvej 18, 240 Fønix Teatret, Dir. V. Ewald Petersen 490 Gade Nr. R., Organist »Herlufsholm. 1281 Gahrn Albert (K*uckov* Eftfl.), Østergade 14. 12 Garnisonskommandanten i Næstved. 204 „Garvergaarden" Hotel (Nørgaard Di­ nesen), Ringstedgade 18. 47 Gaunø Godskontor, 9- 12 og 2—6. Omstill, til Gaunø Hovedbygning. NB. Gaunø Avlsganrd og Godsfor- vnlterbolig samt Gaunø Have (se umier Nyland Central). NB Gaunø Have (se under Nyland Central). 133 Gasværket. 160 0«nta E., TMefonmester, Ramsherred­ gade 6. 1260 — privat. Ge«up Chr. (fang Ktnh* FftHg )♦ Torvcstrædc. Ml — — Købm. Chr. Gerup (Bolig). 12 ( iersing A. E., Oberstløjtnant. 117) .‘Mt) Hannibal AlbtHæn Ttptf- og Fartehandtt 1 orwtrwdt 10 — Teltfon 202 Tapeter og Malervarer tn grot — tn detail

ft!

K'åiLl

r

I

i

107 Fiskehuset, Ramsherredgade. 1094 — «— privat. 1268 Frelsens Hær, Sjællands D. H. K. 1073 Frey K. T., Agent, Ringstedg. Forl. 8. 176 Friis Brdr., Boghandel, Ringstedgade. 1270 -------Boghdl. f’rlvat: Farlmagsv. 36. 82 — A., Vognmand, Aagade. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 14

Cykletyveriforsikringer.

15

■OHM)

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63

Made with FlippingBook - Online magazine maker