Telefonnøgle Næstved 1926

_

Ernst Voss’5 Fabrik, Fre®ericia*1 - ___ g .%J. 'l i, 1 ui' (Danmarks størst« og »Udstå Fabrik for amailtørodo Ovn«). Kaminer. - Kakkelovne. - Komfurer. (Sort« og ema»llerod#). Byens største Stabegods-Lager. Billigste Priser. m Isenkram. Billig**« Pris«? Barnevogne. P I H L OLSEN I

NÆSTVED OG OMEGNS TELEFON NØGLE ------------------1926.-------------------

f7

,

Udgivet og forlagt af Sydgjallanda AnnoncaOuroou, Rlngstadgada 77. Naaatvod. Talafon 701

Peter Iversen akom 7 ZZ 7*«d“,,lrt.' Ny Østerg. 13. Næstved Ejendomskontor v. Frede Lund, Telf. 782 — Ville . Birkely-, Sendstrade 6 — Telf. 782 har altid mange Købere og Sslgero af Herregaarda, Proprietaargaard«, Forpagtninger, Gaarde, Villaer, Byejendomme, Forretninger, Hoteller, Mageakiftehandeier overalt i Danmark. Kyndig og samvittighedsfuld Assistance ydes. 12 Aars Erfaring. Telefon 782. Kul, Koks, Briketter og Brænde keher De bedst og billiget I Byens Brændselsforsyning Telefon 1010. ved P. Lareen. Telefon 1019, 2- 4 7 12 Persenara lukkede og aabne Biler Bllligwte Akkordpriser. tøø tu . 874. P. Jensrn • Farimagsvej 21. tu 174. Telefon 782. Frede Lund.

(FORM. L P. 01 SPN) RINGSTEDGADF. 19

Telefon 1<

Telefon 14.

-------------------------------------------------------

■r-

Lij P. OLSEN3 EFTERFØIGER NÆSTVED (C.ltAVN). Trælast- og Bygningsartikler. Ima Drænror

■Suantttss.m>*wwten wni.

til billigste Dagspriser. Hovedoplag at leopal Tagpap

elelom* 22.> » 1025 JMftt 1021.

Telefoner 225 * 1025 Privat 1021.

RASMUS N I ELS E N.

Moderne Herreklæder rn n-—- i.ar"vrr-r rva— —. billiget i LONDON - MAGASINET Hjultorvet, Næstved. Telf. 648. VI har den Hat, som kinder Dem.

Special-Forretning i * Herre- og Drenge-Ekvipering. Habitter leveres efter Maal.

Ja

vWS

ODD-FELL.OW-BYGMIN6EN - JERNBANEGADE. TtLtrON T4. ------ ------------------------------------ £~ -------------- .* ------- ----------- * Ttut-ON ti | WSAlP

^ vV /.... 1 — CarlwancL

Køb Papirer, Protokoller etc. hos

Telefon 189. Næstved.

I j .

■anrarste

Mia

CARL WINCENTZ. —

NÆSTVED OG OMEGNS TELEFONNØGLE ---------------- 1926. - 6ft*rtr*h forbudt.

Lukkede Automobiler udlejes Dag og Nat

_ INDHOl.lt

PaHauifflj W.

Telefon M4.

T« lefen 1^4.

1. Stedbetegnelse. II. Navneregltter for Næstved. III. Navneregister '.or Oplandet. IV. Sagregister. V. Numerregfoter for Næstved-

Autohjælp! Br Doms Bii tuvarant, mi ring Hl 883« NbaHug af Cylinlrc. On4t ArtHf|4n! Salg al Olle og Ot.mmi. Himelige Prlaar! Tel«. 9* i. I^øbelhandiep J. C. Ra*mu»«en Rlngitedgadefi tori 13. Næøtved. \ åk l I M 5*ut og brugte Spisestuer. - Sovovmrølaor ag Otgiiø«tuer. 11# I (71 il I & IT Borde, flto'e. Buifeter, Chalsoionguor, Divaner, Song« og If MC/UlUl i Madrattor, Klitdstktbo, Kommoder. ......— -------------- Ttffr oa. Magnus Nielsen NaaaaNli VnrkøM, IHngtladtadei PoH.

(Hogen udsende* ener udleveres grans «" ’V.,# rv.»m optagne Oplandscentraler med én Bop til hvert Te.elonmimer Ønskes et eller Her« EHsem plotet derudover, »ni* disse betales med I Kr pr. Stylt.) t’dgivet og forlagt af: .................... . '"V»' .11

Sydsjællands Annoncebureau, RLigstedgnde 27, Nasstvtd. Teltton 711.

Hans Reding Tolf. 500. Bygede. Tolf. 500. Knnlor lor »tli m Silo »I II- et IssUjanlaman . Villaer, Forretninger I alle Brancher - Møllerier, Bagerier, Hoteller, Kroer m. v. Keticr« og Sælgere bur I egen Interesse henvende Dem til mig Kun reelle Hendeler alsluttes

Brugte Møbler og Herretøj købes. Leverandør til Vire- og Landhrugdoberlet. Alt til smaa Priser.

Telefon 554.

Telefon 554.

Au to-Droske kompagniet -anMomaanxat«. P. Hanear, flagelstvcj II.

hvilken Central, man skal søge ham) Stedbetegnelse.

det Sted. en Abonnent bor. men Ikke véd. under

(Benyttes, nå!U nisn kender Navnet pna de

Lou

Blangslev......... Bonderup Borup Brandelev ........ Bronip....................... Bøgesø ..... ..... Dysted ........................ Engelstofle................. Lom ».•••••••.*••

Auderup..................... Næsived Aase .......................... Glumsø el). Tyvelse Abbednæs................ Næstved ell. Nyland Abhednæshoved.... Nyland Otterup .............. .. Olumsø Bhvelse..................... Glumsø BeH.øs..................... Nyland Bends.-v................... Fuglebjerg ell. Tlng- Jellinge Bistrup........................ Næstv. ell.Bregneb).

Næstelso Nylan'.

Ring til 724 Atttd Hlitaldt« Vege« wvJ Indlagt Vane«.

Næjteisø Menstrup Næstelsø ell. Ever- drup Toxv. ell. Everdrup Glumsø ell. Tyvelse Karrebæksminde

i*S= Lukket Luksusautomob l - ileje Dag og Nat V. J.Mørkeberg (R Rasmussen* F.ftfl.) Farimagsvpj 27, Næstved. Telefon 765.___ , Telefon 765 ^ tioon 700.

Koopmanns Margarine er bedst! •» r«

* i!

1. Kl.s Automobiler -------------- udlejes! 5—6—7 Personers lukkede Vogne.

7

VarmeindiCfc I Vognene.

m- »i,;g-rrrr =-

r-L _ P I [ j IH » g »V « J I U. PdUISSn---------- e -------- J ^ |

Telefon 889.J

mm

—jm *i ^ ■-

m ** ^

®

■■

——

Nr. Tvede.................. Toxværd Næsby......................... Glumsø dl. Tyvelse Pedentnip.................. Lou Ravnsbjerg..................Toxværd Raunstrup..................... Toxværd Regerup....................... Glumsø Rejnstrup.................... Gunderslev Rettestrup.................. .. Nyland ell. Vesler­ borg Ring, Hammer...........Kosir.ell. Vesterborg Sippenip..................... Næstved ell Nyland Skravertip.................. Næatved ell Karre­ bæksminde Sneslev ........................ FuglebJ.elt.Gundersl Spjellernp ............... .. Menstrup Spragelse..................... Herlufmagle Stenbæksholm ..... Næstved Stenskoven Hs........... Lou Stenstrup.......... .. Næstved ell. Nyland Stubberup.................. Kyse Svenstrup,.,................Nyland Sørup............................ Toxværd Torneimrk ........ Mensirup ell. Sandv. Torpe......................... Herlufmagle Træiøse....................... Herlufm. ell. Skjelby l’istrup....................... Skjelby Vallensved.......... .. Kyse Vejlø............................ Nyland Vester-F.gesborg ... Lou ell. Ve*terborg Vesterhave .................. Karebæksmlnde Vinderup..................... Glumsø Vrangstrup............. .... Tyvelse Vredsløse..................... Næstved ell. Rislev ell. Fensmirk Ydernæs....................... Næstved øllerup....................... Kyee Øverup....................... Næatved ell. Fensm. Rogeskov.................... Fuglebjerg„ Rønnebæk.................. Næstelsø Salt«............................ Kyse Sandstræde................ Næstved

Fatrup......................... Lou Frnsmark. Næntv. ell. Fensmark Fladste...................... NæfteHø Flenstoftc.................... Puglebjerg Fodby ........... Næ«tv ell. Bregnehj. Fenlev.... Hyllinge ell. Fuglebj Gaunø Baroni. NæUved ell. Nyland Gelsted......... Herlufmagle Ha'dagerlillc ............ Fugleb|. etUHaldager Hr Idagermagle..... Fugleb| ell Haldager Havnskov.................... Hyllinge Herluflllle....... Herlufmagle Hiulcbæk................. . Herlufmgcll.Fensm. Hnlrtiegaard* Glasvk. Næstvv ell. Fensm. Kagstrup.................... Skielby Kalby....... Toxværd ell. Olstrup Kalhyris...................... Næstved Kalkerup.................... Fcnsmark Karrebæk... Kairebæksmlnde Karrebækstorp. Karrebæksminde ell. Menstrup Kartrup...................... Gunderslev K)a

J

Cl

\

•ew.

Telefoncentralen aaben: Fra 6 Morgen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og 5 Morgen SO O.) NAVNEREGISTER.

1046 Skolevæsen (Vice**koleinap. Pedersen.) 620 Stada- og Havneingeniør 241 Vandværk

Næatved Kommune:

(Borgmeaterkontor 187 (Kommunekontor (ForKørgelaeskontor *,92 Alderdomshjem

n

LLR Ralervarer

Raaalbtl

A rbcjdeanvlaningskor tor Brandstation Brand* og Bygningsinspektøren

562 805 5(8

tlbertsea. Tapet- og Farve- handel. Torve*tr*de 10.

•g Taaeier. Telefon Knf

823 Centralbibliotek 241 Elektricitetsværk Folkeregistret

1122 462

668 Angaard H-, Murerm., FarimagaveJ «« 130 Aaknnde, Biomater-, Frugt- og Frø- forretning. Østergade 7. 337 Aalborg Margmrinefabrilta Oplag. Jernbanegade 2. 336 Aari* Chr., Tpmrerm., Kartmagsvej 7. 900 Aarøe. J. P. U, exam. Lærer I Plastik og Dans, Køreskole, Villa Gurre, Ptgler Bodtlered. 482 Ahbednæs Brugsforening. 216 Adelgaard U F.. Gæstg-. VInhuagaue. 547 Afhoklah. Pensionat (IC. Nielsen.)

Forsørg« laesanstalt

183 Gasvørk 113 Havnevæsen

Havneformand Kloakpumpestatirn Ligningskommission. (Politistationen

432 1011 4H2

77 (PolitJkontoret. (Politimesteren 841 Statspolitlet 67d Skolevæsen (Skoleinspektør Bæksted) 153 — (Overlærer Sgeganrd).

Lille Næstved.......... Næstved Lill« Tvede............... N.eatslaø Lille* eng Ha............. Næstved Lun i........................... Kyse M*/bjerg Ils.............. Vesterborg Marvede Sogn.......... Menstrr.p

Mogenaiiup ............... Lou ell. Næstved Myrup......................... Lou ell. Vesterborg Ny Holsted............ ... Næstved

Foret kri r gesalskoh« t Neitloøal (Orundlagt 1906) tegøer ølle Arter Perslkrløger telefon 368. 3ø*»«*r Petereøø. Næstved. Telefon 383

»da-

> j

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakkeri IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIiilllllllllllllil'lllllllillllllilllllllllllillllliillinilllliillllillllilllllllllll MARCUS MARCUSSEN TELEFON 930. RINØSTEDØADE S. TELEFON 9SO. URMAGER - GULDSMED - OPTIK. FEST- OG BRUDEGAVERI S P R C IAL ITBTt JIIODBRNB BRILbBOPTIX. IlilillllilllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIilllllllllllllllllilllillllHlIlllllilllllllllllllHIIIIHlHi'lllllillli

Spis Koopmanns Krydderfedt!

I

S. A. Nielsen & Co., rtS^Sf: udlejes med eller uden Chauffør.

880 Arbejdsmændenes Fagforeningskontor 9—I2‘k, Arntsmandigad« 9. 876 Arentoft O. P., pens. Oversergent, Aa- gade 14. 376 ArnhoRt E., Fotograf, Ranisherred- gade 8. 948 Amdal F., Kolonial- og Kedevarefor- retnlng, VordtngborgveJ 13. 1115 Asnæs Fabrikernes Udsalg v. Carl Hø isen. 728 Asmussen IL, Kbm. Bolig: Østerg. 11. 598 — H. < Kontantforretningen). 674 Auto-Droskeforretningen (P. Jensen), Farimagsvej 21. 724 Auto-Droskekompagnist (P. Hansen), Slagelsevej 21. 1005 Autogaragen O*. Petersen), Præstø­ vej 1. 833 Automobilkompagniet (D. Poulsen), Farimagsvej 9. 96 Axefhus Hotel A/8. (A. E. I arsen). Axeltorv. 119 — — Gæstgiveri. 686------ Smørforretning, Torvestr. 16.

378 Andersen Knud Hee, Sognepræst, Ll.- Næstved. 1050 — Signe, Frk., Systue. 746 — Thv. (Tjærefabriken „Luxol"), Jernbanegade 7. Fabrik: Kihlers- vej ved Rampen, 616 — 1. P., Tømrermester, Grimstrup. 136 — A., Vaskeri („Btyria"), Købmager- gaile 11. 306 — Vilb., Vognmand 166 — A., Værtsh., Raadhusk&ffon. 467 — Lind S., Trikotagen., Torvestrade. 1018 Andreasen N. P,, pens. Iaerrr, Ring­ stedgades For’. 18. 930 — A. C., Møllebygger, Kildemarbs- ve] 22. 1082 — Chr., Trikotageh., Jernbeneg. 16 662 Andreassen, Emilie, Enkefru, Slagei- sevej. 495 — H. C., Forpagter, Villa Dal-Ly, LI. Næstved. 622 Andreasen Christian, Isenkram- og Køkkenudstyrf., Ringstedgade. 473 — M., Modemagasin, Ringstedgude. 220 — Stefana, Frk., Tandlæge, 9—-4, Vil­ la „Baiiely", Farimagsvej. 884 Anqv Marie, Fru, Hjultorvet 6. 1086 Ankersen N. Leth, Kantor og Kordegn ved Set. Perlers Kirke, Østerg. 13. 634 Arbejdernes Fællesbageri.

260 Andersen Evald, Farvehandel. 1136 — J. C., Frugt- og Grøntfortetning, Østergade 4, 691 — Fred, Gaardejer, Stenstrup. 628 — Johan, Gdr., Sofiesgave, u-Næstv. 688 — Lars, Gdr., Skraverup. 917u — N. P., Gdr., Vredsløse. 321 — Rasm., Gdr. Vredsløse. 916 — Thorv., Gdr., Manglebjerggaard, Stenstnip. 787 — I. M., Handelsg., Villa „Bøgely", Ny Holsted. 934 — Asel, Købm., Kindbestegade 26. 368 — Jens, Købmand, Hjultorvet. 631-------Ryraadsmedlcm. 804 — Chr., Malerm., Købmagerga

1020 Agerskov H., Fru«, Vinhusgade. 440 Agerskovs Eftf. (F. Knudsen) Linier- handel og Træskofabrik, Vinhus- gade 10. 7 Ahrentar-n O. Repræsen*, (K. T. A. S.) Uhmmg*r og Guldsmed, Ringstedg. 679 —- Thora. 820 Akas'a (H. Hansen), HcrlufV«>rge. 202 Albertsen Hannibal, Tapet- og Farve­ handel, Torvestræde 10. 902 Albrechtsen C., Handelsgartner, Kah- lersvej 43. 1099 — Karen, Trikotage-forretning, Ring- stadgade (v. Rutebilstationen). 202 Albrecktsen’a Kftf. (Tb. Sindberg), Detailh., Ringstedgades For). 692 Alderdomshjemmet, Farimagsvel 888 Alderdomshjemmet, Ll.-Næs«ved. 1024 Andersen Joh*., Adjunkt, Herlufsholm 942 — A. P., Amtafuldm., Jernbaneg. 9, 706 — G. E., Arkitekt, Forst. v. Næstved tekn. Skole, Ringstedgade 4. 298) Offer, Automobil- og Motorv. 869) Ringstedgade 17. 875 — J. P., Avlsbruger, Kildemarksv. 64 971 —- A., Ragermenter, Grønvej 2. 394 — C., Brøndborer, Ringstedg. Forl. 295 — Kr., Hovmannsbus. 1078 — Oluf, Ejendomsmægler, Pensionat, Nr. Farimagsvej.

J

•WUi

K L

M

N

O

P

670 — Jørgen, Sadelmager, Aaderup. 413 — H. & Søn, Savskæreri, Vonlinbv. 726 — L. P., Skomager, Grønnegad« 12. 336 — Tb., Smedemester, Grimstrup. 165 — A. C. Sognefoged, Villa „Snlhjtm", RlngstedveJ. Ch r. Henr i ksejis E ftlisKødudsa la Ringstedgade, Næstved, anbefales. Telf. 141. Største og ældste Forretning, fører kun 1. Kis. Vareri Prøv vort Paalæa! B I w Benyt vort Udsalg I Torvestræde I Telf. 1041. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner <

Telf. 11*8.

Telt a*f)

JULIUS BAHNSEN Hjultorvet ff »strid - Ringstedgade ------------------------- — Største Udvalg i---------------------------- Senflø-Udityr * Tapper Konfektion • Kjoler - Handsker • Strømper - - Kesøtninjeartikler - Kjolestoffer og Ronuldtvarer. • •

Telt.

Automobilforsikringer, nedsatte Præmier «g 30 j,Bonus. s

V -C’fi

S ► ;■* >

« * i 1-4* 9 » tu TT.f . "■ ”

s køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

Prøv Koopmanns ekstrafine Paalæg.

Fest- og Brude-Gaver til billigste Priser.

Ttf. 389.

- Herreekvipering. Herrelingeri. Herreskrarderi. -

Ttf. 389.

Vald. Berth, Hjultorvet, Næstved.

cTVæstved

&arvQg>f/wdG

Telt 109.

Telt. 109.

.372 Rrandta Eftf. (H. Beigstrøm Jensen», Møllebygger! og Mølleateoafabrik, Nsndstræde. 38.1 - C. og W., Mølleatenafabrik og Ma­ skinværksted, Præstøvej 48. 967 Brnach E., Overmekaniker (K. T. A. S.), Vordlngborgvej 6, 498 Brasen Karen, Oldfrue, Herlufsholm. 895 Brandaaaurance Kompagni, Det kgL cctr., Østergade 18. 448 Brautach, L. Oir., Malcrm., Vor- dingborgvej. 1136 Rrogsardene Købn,amlahandel (V. Nrerup), Lille-Næslvedgade 11. 249 Brugsforeningen Næstved Mark 394 Bruun Valtl., Herreekviperingshandler, Jernbanegade. 144 Bundaen Sophus, Konditor ug Rager, Jernbanegade. 732 Busk I., Cyklehandler, Østergade. 1019 Byens Brændselsforsyning, Rampen ved Kåhlersvej. 676 Bæksted J , Skoleinspektør. 116 Børner A., Bog- og Papirbaodler. 494 —- — Musikhallen, Axeltorv, 580 Dørrild H.r lærerinde, Villa „Dragn- høj", Præsløvej. ri-Ki 610 Børi aféen (Gæstgiver H. F. Peter­ sen), Ringstedgade.

905 Blaa Kors bvendehjem Forstander Jør- gernen). 827 Bhuieentralen, Ramaherre

332 Bentxen O. V., Mekaniker, Ndr. Fart magsvej 18. 699 Berg Albert I. C. å Co., stautsaut. Klektro Inata't., Jernbanegade 5. 79 Bergen, Frk., Kombakken. 667 Bering Vltua, Bogh., Ll.-Næslved. 146 Bertelsen P. V., Oateforretning en gro«, Ndr. FarimaprveJ 18. 109 Bertb, Vald., Guldsmed og Gravér, Hjultcrvet. 211---------Bolig 1009 — Knud, Guldsmed, Amtmandag. 2. 885 Biering-8ørensen H., Tamil., Axelt. 1. 43) 39)Birkated Olsen, Kønm., Brogale 00) 151--------Bolig „Rosenhø/*. 812 — Prokurist Alfr. P.eaae. Boltr Blog- stedgadea F «i ængelse 30 86$ — H. A. Sagfører, cami. Jur. brug. 2. 1129 Biagaard, Chr., Automobilbar.dler, Ringstedgd. Fl. 3t. 709 — Bolig, Torveatnede U 619 Hidatrup Brugsforening. 309 Bjetre Siliam, aut. Inat, Kindheste gad« 26, 193 BJømtoft A. M Skræderfo* retning. Grønnegi«?e 20. 70 Blaa Butik, Den, Østergade KIOSKEN sineiMees*«« e#r»æn*«Hsa aa*H#a Alle Dag- og Ugeblade. O« k*benhava«ae 0*eUs»ss*fa*f »rings* øf»er Osttliltnl Stort Udvalg I Cigarer og Tobikker Telefon 734.

EDSTE

■aavtkal

tlkrrluM. Taftet og Farv« h-fidel. Torvestræde Id. dingl Dasser. Telefon 202 S19 Bufferne* Anvlsningskontor l—8 (V. A. Petersen), Vordlngborgvej 24. 268 Bahnsen Julius, Manufaktur- og Sen* geud«tyr, Ringatedgnde 2. »113 Bakke V., Fogholiler, Vorlln«bv. 30. 868 — G. K. !., Trafikassistent/Fredens- vej 14. 1M8 Bnkman M . Konsulent. IWW Balilea (Overser gent Jepsen), Jern­ banegade 11, 44 Banir’a Kftf. (N. P Christensen) Bog­ trykker, Kiddet gade. 242 — 8. A.t Drejerm og Paraplyforretn. 149 Rarfoed K., tandinsp., Farimagsv. 03. 429 Bavnholt Vilh., Rkotejshdl., Hjultorv. 529 Bech P. H., Gæstgiver. 506 Reldrng L, Arkitekt Brand* og Byg ningsinspektør, skalteruadsform., OetenfeldaveJ 4. 227 Hellevue, Hotel (P. Pedersen), Jem- hanega« le 13. 879 Bemttaen B. V., Inspekter (Forsi k- rtngaaelakahet „Dannebrog") Jern­ banegade 7. H. P!LARSEN MALERMESTER Sands*f4C.J« - Næstved. --------- V.ielon 734 --------- hurtigtørrende

v V': ■

s":i;£%-'v

r.s-ai

Husk

Næstved ældsto og btlllgttø LIGKISTEMAGASIN

Øffonnegadø 37 (ligeved Ringstedgsde). P. Chrisiofferson, Snedkermester. Telt SI 4.

T#if. nu

Alt Malerarbejde udføres.

Cb= m .------ ø Sommer Petersen, Næstved, Telefon 1388, tegner

Motorcykleforsikringer, nedsalte Præm. 0| 30\ Bonus. i

i

Til Koopmanns PPølscr anvendes kun I. Kl.s Kød!

Koopmanns Pølser er statskontrollerede!

„NiMBUS" MOTORCYKLER.

F. C Hansens Haandskomageri,

IC

Telefon 69S.

Jernbanegade 23 .

Telefon 69S.

AUTOMOBILER.

AU nyl Arbejde saavel som Reparationer udfores pren/ og af bedste Materiale, Specialitet: Jagt- og Ridestøvler.

ENEFORHANOLIRO:

AXEL DITLEVSEN. TELEFON PBIV. 283.

TELIsFQN — : obb . —

■ M. III

49 Clausen Johs., Trlko’s^ .handler (M Mad­ sens Eltf), HjuKoive*. 567 ------- Ringstedgadcs Forlængelse 4 1112 Clementsen Viggo, Repræsentant, blag- kltdevej 8 48“* ColletP., Enjrckmhrlnde, Rønnebæksholm 1104 Conditorlct ved Skoven, Asger Jensen 59 Cortx Arthur, Bageri, Konditori A Cak 10 Crome A Goldsehmldt, Manufakturforret- nlng, Axeltorv 7 (Omstilling til Pri­ vatbolig) 956 Christensen Vilh., Chauffør

148 Danholt Hans, Krigsassessor. Brardtsg. 19 896 Danla, Hotel (Allr. Svegård) 98 Danmark. Agentur f Brandforsikring 555 Dansk« Cigar* og Tobakafabriker. De Akts., Ringstedg Fl. Omstill, til Forretningsfører ri. Rymark 270 Dansk Engelsk Bennn og Petroleums Co, Akts. Tankatdl (A*el S. Larsen) 552 Dansk Kød- og Benmclsfahtik Akts. fDIr. O. H. Smith), LI Næstved 1073 -------Dir. Smith, Kontor og Bolig: Sol­ vej. LI. Næstved 835 Dansk Lynafleder-Etablissement (P Ove­ sen), Kirkestræde I 898 Dansk TræhæiHabrtk (Hansen A Chri­ stiansen), Hcrmansensvrj 587 Davidsen Jens, Maskin- og mek Værk­ sted. Ringstcdgade 19

363 Christiansen L.( Paktor, Byraadsmedlcm, Vordlngborgvej 24 852 -- S., Oaardejer. Holsted 547 — S. I., Glarmester, Vinhitsgade 2 618 — S., Klcinsmcd. aut. Gas- og Vand­ mester, Brogade 1 864 — Charles, Købmsnd. Aagade 7 939 — C. A. M., læge, Ringstcdgade 3 1022 — Jul, Marskandiser, Ramsherredg. 18 444 _ H., Murerm. (l.arsen A Christians*. Nv østergade 11 770 — H\ Slagter, Handelsmand, Aaderup Villakvarter 522 — Brd , Snedkerm., Set. Mortensgavle 5 991 — R„ Træhandler, Vinhusgade 6 987 — j. A., Skomagerm, vordlngoorgve) I 814 - P., Snedkermester, Grønnegade 37 1101 Uasen H A , Riitcblfstatlonen 911 Clausen A Nøglebæk, Oross., Axeltorv 11 925 — Christine, Pensionat, SlagklldevcJ 6 713 — Johan H., Sagfører, Ramsherredg. 7 178 *- Marte, Prk., Sygeplejerske (bedst 12 —2), Vinhusgade 7 Hans M. Reding, Øø4« rirade 19. Telt 599. Telf. 599 Rams* 177 — O, Vognmapd, Aaderup 107 Christoffersen Carl, Plskehdl herredgade 1094 ------- privat 742 — lårs, Oaardejer, l.adby 328 -- A , Gæstgiver, Østergade

5% Chnstensen P., Brændsels- og Købmands­ forretning, Brogade 4 750 — Th., Bøukermestcr, Progade 1 385 — Peder M., DctaUh., KAhlersvcj 35? — A Co., Fotograf, Torvestræde 679 - CHr. P, Oaa.dejer, Aadertip 585 - P. P., Odr., Llndeb»e-ggaard. Aadcrup 389 - Chr., Herreekviperingshandler, rorve- strrde. Omstilling til privat liOO — E., Ismejeri, Ny Holiteci 578 - Chr. P, Kelner, Ringstedg.ide 1 823 - K. i., Konsulent 218 - R., Kobbersmed, aut. Vand* 0/ Gas­ mester, Vinhusgade 14 Il 10 — Hans, Missionær 551 — Jens, Murerm., Brandtsgadc 26 433 — K., Murerm , Niels Juelsvej 2 405 — M. C., Overdyrlæge 351 — A, Pro pf., Sognefoged, Nygaard 503 Chr., Sognefoged, LI -Næstved 607 C S., Støbemester, Ringstedgadcs Forlængelse 19 3?3 — Peter P , Tømrermester, Ringstedgadcs Forlængelse 98 Christiansen Chr., Amlsskolefondskasse- rrr, l.l Næstved 251 H O., Blikkenslager, au,. Gas og dh 524 Vandmrster, Kin nestegade 4 ^ Fdv., Bogholder, Ringstedg rnrl. 24

i

ANSK

llaøalkal

Alkrrlsfi. Tapet- og Farve­ handel. Torvestræde 10.

Mop-Olie

og Mopper. • Telefon 202.

404 Delin A P., Vognmand 286 Demnth E L., Boghardet 749 --------Papirnfd. en gros

11 Daase H. H, Ringstcdgade 421 Dall l C, Agenturforretning, Ringsted* gades Forlængelse 12 946 Damborg Agnes, Frue, Jordemoder, Ramsnerredgade 6 946 ~’s Frøhandel 839 Damgaard Ejler (Næstved Kafferisteri) 906 — — Boligt Kindhestegade 18 778 Dan, Trævarefabriken (C. Jensen), Bolig: Kindhestegade 18 314 Dåne Wllh, Olarm., Jernbanegade 5 — Bolig: villa .Tborsbøj’, Præstøvel 644 Dldertchsen P. K., Dommer, Jet. Peders Kirkeplads 12 811 Dinesen C.. Heste* og Kreaturhandler, Farimagsvet 61 204 — P. Nørgaard, Rcstauraiør (Garvergmr- den), Ringstcdgade 18 NÆSTVED E. L. DEMUTH Roghnndel og Musikhandel. Peplrhandel en gros A en detail. Største Lager af. Pianoer, Orgler, tiiammophoner. Plader og Musikalier. Stort moderne Bogtrykkeri, Bogbinderi & Protokolfabrik. Alle Elegi Tryksager leveres hurtigt og billigt. TE l EPON 286 749 -881. --------- * TE! EFON 286- 749- 881. W. Syge- og Ulykkesforsikringer, Omstilling til Trykker’ og Bogbinderi 881 — — Musiklager 573

'"‘"ClCARCR oo To oa Høen > y m e & * w’ ///.

«K

Køb og Salg af: By* ok Landejendomme, Forretninger, Villaer, Kroer, Hoteller m. v,

Hf®9 j UT v rh^mM(uL^>

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

3 7 jå ■ tå

Til Koopmanns Medisterpølse anvendes ikke Mel! NÆSTVED FISKEFORSYNING TFLF 671. — HJULTORVET 8. — TELF. 671. STORT LAGER AF LEVENDE FISK I SALT OO FERSKVANDSBASSINER. ----------ALTID 1. KL. VARER! —- ALTID BILLIGSTE PRISER! VARERNE BRINOES OVERALT I BYtNI

Koopmanns Margarine er oeasti

i ««.

Største og smukkeste Udvalg i:

Guld. Sølv, Plet og Nikkel. Guldsmed E. Grønholth, Tlf. 678. Ramsherredgade 9. Tlf. 678.

E F G H I J

743 Frelsens. Hær. Østergade 82 Friis A . Vognmand, Aagade

69*1 Ferdinand Johs., Lektor, Herlufsholm 671 Fkkcforayningen (N. P. Jensen), Hjul­ torvet 6 70 Plcnsboiæ-Lagerei ved Charles Christian­ sen, Østergade 313 Flora, Blomr.ter- og Frugthandel (L. P. Jensen), Axeltorvct 617 Podby Andelsmejeri (Be ./rer Alfr. Han­ sen) 411 — Jernbanestationen 48 Fodbygnard (Propr. H. F. Plile) 263 Fog H M. A . Prmlt., Statskasernen 298(Ford Depot (Offer Andersen). Ringsled- 859| gade 17 1091 Forsikringsselskabet .London af 1809* (Filial for Sydsjælland A Møen), Ramsherred 3 (Diskontobankens Ejen­ dom) 131 Fortuna, Mineralvandsfabrik 1122 Folkeregister Kontor 614 Fosslng A . Ismejeri, 1.1. Næstved 926 Frandsen V., Faktor, BekkeveJ 730 - L. Peter, Gairdcjer, OramsveJ 512 — Jul , Landstingsmand, LI. Næstved 620 — R., Stads- og Havneln.’enlør (11 — 1), Jernbanegade II 173 184 ....................... w (P Jensens Fftfl.L Jernbanegade 642 Frederiksen Jens, Hestehandler og Odr., .Egely*, Stenbæksholm 3 — V E„ Statspolltibetjcnt, PræstøveJ 4 14 Frankel Georg. Urmager A Guldsmed,

341 Egeberg Vild., Bage' og Konditor, Tor vestræde 418 Elbo Chr, Skræderm , Rlngstedgade 13 232 --------Bolig: Aagade 10 792 Elbrønd A. J., Lærer, Ramsherredgade 6 161 Elmer Alpha, Bog-, Papir- og Muslkhan- . uel, Hjultorvet 399 Emmerlch H, Rent'er, Villa Prima Vera. Ringstcdvej 13 334 Engelsk Beklædnings Magasin, Hrrre- ekvipe/lngslorretning (Vald. Bruun), Jernbanegade „ 13 Eriksen, E. C, Musiker 273 — I., Vognmand, Rrandtsgadc 1131 Essendrup Kr. Jul, lærer billigst her Telefon 202 840 Fabrikstilsynets Næstved Kreds (Fabriks­ inspektør S I. Simonsen), Jernbane­ gade 23 746 Palch Edv. A Søn Smcdem., Kindheste- gade 7 583 Fautkllde I, Detailhandel, Fredensvej 1 717 Ferdinand L. P„ Købmand, Kiritestr 1 Hannibal llberlnee. Tapet- og Farve­ handel. Torvestræde 10. I -^ERNIS faar De

I'JO Diskonto*, Laane o« Sparebanken (nr Næstved og Omegn (daglig 10— I og 3—6) 1097 — Kvæglorvskontoret hver Tirsdag fra Kl 10 1055 Ditlevsrn A , Antomobtlhdl, Farimagi vej 5 282------Privat: Farimagsve) (14 445 — Chr M , Aulomobilcentral Kontor og Bolig: Kindhrstrgade 102 A Haugaafd, F.iektr InstalL.Vinhusg 7 1109 — O , Lærerinde 702 Dommeren i Næstved m v. Raidhuset 1117 Dom II. Rentor, Ringstedvej 1120 Dyhdahl. A P. Carlsen A, Rlngstedg.il, Autornobulorhandlerc 707 — privat, Jernbanegade 362 Døring Th. Po< retningsfører, Rejstrups- vej 3

1128 Fyens /Egexport. Rampen v Kahiersvej 1012 Fælleslorenirgen lor Danmarks Brugs­ foreninger (Konfektion og Skotøjs- lager), Hotel .Vinhuset* 775 Fællesforeningens Margirlnelajer (Alb. Hansen), VordlngbørgveJ 28 115 Føniks Akts . Bryggeri (8 - 6), Vordfng- borgve) II --------Dir. Vllh. Holm. Bolig: Vording borgvej 18 246 — Teatret, Dir V. Ewald Petersen

K L

VI N

O tP R

G ARDIN STÆNDER Rullegardiner. • • Telefon 202.

Hannibal

Alberinea. Tapet-ogFarve- ' handel. Torvesiræde 10.

E KSTRA

llaaølkal

496 Gade N. R Ofgamst. Herlufsholm 650 Garn .elvs igegaard (Odr C. Nlcolalsen) 12 Qarnlaom ommø»*dant**n I Næstved 204 Ciørverga.t 4e Jcestauiation, Rlrgstedg 18 47 Oaunø Godskuntoi 9—12 og 2 -5 Omstilling til Gautø Hovedbygning NB — Avlsgaard [ s« under NB — Godslorvalterbl. I Nyland Central

tlkfrii^i. Tapet- og Farve­ handel. Torves? rade 10

billige

Tapeter, lelefon 202

I6M Edelateln, Olsen A Co. Akts (Repræsen­ tant : Jørgen Kristensen), Østergade 11

LILLE -BIL-CENTRALEN Tlf. 80 O Brødrene Hannen. Tlf. 860 .

S. 9. Christiansen, (](armester,

udfører alt tif tfage! henførende,

MaveI paa Land som i By.

I. Kl.a lukkede og aahae Biler parate Oag og Na« til korte og lange fare.

w HJinfmgade 2. J Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 10 - - - telefon 547. aesrasrxr: i ».i i.M «m~

eje Sygehun« o Sygekasseforsikringer, frit Lægevalg sL».«ri.«ph»i‘J!

*•, • JVa

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker! Møbler i alle Stilarter ----- fans bedst og billigst hos Snedkermester Johs. Hansen, Telefon 21. Grønnegade 5. Telefon 21.

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Telefon »2«. Telefon 829. Bilruder og Vindspejle Indocttei. Johan Hansen, Glarmester, Telefon 829, Axeltirvet. m Telefon 829.

Alt Bygningsarbejde udføres. Ligkister i enhver Størrelse.

768 Hansen J. Karl, Billedskærer, Grønne- gade 1 425 — H. N., Branddirektør. LI. Næstved 501 — Aage, Bundtmager, Torvestræde 456 — R. P., Bybud, Hrandtagsde 4 666 — Jacob, Cigarfabrlkant, Jernbanegade 3 64*3 — HH, Cigarluindler, Jernbanegade 19 446 — Anna (Salzwedellt F.ftll). Damefrisør- inde, Rumsherredgade 20 1017 - H P, Detailhdt., Kthlrrsvej 49 278 — L., Detailhandler, Østergade 963 — Jakob Etendomshdl. hT Juelsvej 22 422 -*• Riamts, EJendomshdl., Ny Østerg 5 865 — Marie, Enkefru. Villa .Agerholm*. Fensmarksvej 60 — s Claudl Eftfl., Farve- A Tapethandel, Jernbanegade 3 869 — Claudl, Eukefru, Jernbanegade 7 127 — f\, Frue, Rrotorv 7 834 — Marie, Fru, Hjultorvet 265 — Marie H. J. aut., Fæstekontor (kun 9—4). Købinagcrgade 12 205 — Hans Peter, (i lbst., Grlmstrup 619 — Anders, Gdr., Sogneraadsfmd , øverup 629 — Dsn Ejnar, Gdr., tælles Eje 472y— Frands, Gdr., Vrldsløse 493 — Fred , Gdr., Skovgasrdcn 915 — H., Gdr., Orcjsgaard 322 — H. I., Odr., LI. Næstved 993y— H. I., Gdr., øverup 1089 — Hans Raam., Odr., LI. Næstved

847 Hansen J A, Odr.. LI Næstved 604 — Morten, Gdr.. LI Næstved 814b— P., Odr., Stenstrup 806 — Ra«m . Gdr. Vrtdsloar 993v—‘s Vald , Enke. Odr, Øverup 829 — Joh., Glarmester, Airltorvet 535 — Knud. Kaffehdl (Næstved Katte- og Thehinde!) 83 — L, Karetmager, Præstøve) 531 —AH. Kolonial- og Dehkatesseforretn , Jernbanegade 4 324 — Georg, Købmand 90 _ Niels A Co , Købmand Omstill, til Chr. Lorentrens Rolig 938 — Tb. Købmand. Aaderup Villakvarter 1124 — Axel. Maskinforhandlrr, Roarsvrj 3 517 — iår., Mejeribestyrer 950 — tV., Mekaniker. Lllle-Næstved 1005 — Sidenios. Motor- og Maskinværksted, Præstøvej I 61 — P. å Co., Murerm., Bytaadsmedlem, Østergade 3 591 — Hans. Muakdir, Partmngsvej di 1115 Carl, Rep; f. .Mathis*, Amtrrandsg 4 637 — K. K. Eggf'S, Politiassistent, Villa .Brinken*, Ringatedvej

!

Gerner Else, Frk,, Brodrriforretning, Jernbanegade 1 Glistrup Poul, Tandlage, .Vinhuset*, Set. Peder« Kirk* pinds 4 - Bolig: Set. Peder« Kirkeplads 6 Godthaah, Mejeri (Erti F. Jacobsen), Kamsherredgade 20 Gottlieb K , Fotograf, hamsherredgade 31 .iran/ow E., Gartner, Ornnvej 24 Gravrsen Joh*., Kbtnd., Ringsledgade Grlmstrup Brugsforening Grimdforbcdrlngsknntor, Prar«««, 'nits Orønherg E, Pensionat. Fartmagsv«;, Orønholl R.. Direktor (Kabler* Keramik- fabrik), Jernbanegade Qrønholth E, Guldsmed (Kamsherredga- de« Guldsmedeforretning) Otindesen A , Kepriescntant, Riddergade ft Gundersen Chr., Snedkermester, Kind hestegade 6 lOyldendal.'ke Boghandel (9—5), Kob- I ma^ergade 10, Indg. fra Montergade *gh Herlel privat M Gorgens ans, Mægler, Østergade ti Gøtxclu. P., Lektor, Herlufsholm _

urtlgtor^nde

Hkiaib»l

tlbfrbri. Tapet- og Faive- har.'Jct. Torvestræde 10.

Cufvfrrnla. • Telefon 202.

1018 615

I •>; -i

CTM'Jf

i I

51 Haagensen A Rud., Isenkr (C Satterups t.ftf ), Akseltorvet 243 Håndværker-, Handels- og Landbrugs­ banken Akts . Jernbanegade 9 763 Hat se M., Modeforretning, Ramsherrcd- gade 20 453 Hage J Ph., Overlæge (brdst 10 111,). Jernbanegade 17 359 Hager Søst. D. og H , Brodertfurretnlng (H. Sandal Jeppesen« Eftf.), Axeltorv I 721 Hammer A. E., Tr"raadv*vsf:brlk, Sand- stræde NB Handberg A Maller (sc Meller A Handberg) 897 Hansen Ctrl, Agent, Niels Juelsvc) 4 B 715 — Aage, Antomobilejer 860 — Brdr, Automobdrjer, LI. Næstved <143 — H , Autotransport- og Flytteforretning. Kildemaiksvej 6 689 — Elkr, Avlsbruger og Vognmand, Enlghedsvei 3 343 - J. Fr. Stellleld, Bankdl’ *tør 222 — A, Bi tlagsmed, Ny Østergade 395 — Johs., Beslagsmed. Kindhestegade 10

*78 1084 816 1075 1076 1077 174 488

627 — Jørgen, Postassistent Brandlsgade 23 560 - Carl V., Pottemager. 3vraadnicdlem, Fnsvej 12 137 — Anders A Co., Produkthandler .'Ll

JOHAN HANSEN - GLARMESTER AXELTORVET - - TELEPON 829. ,- ------ ----- Keparilioter iiforat kirligl og billigt. - • Ipcciililet: Inkimiii il HMf. Stort Udvalg I laderinger og Billeder.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

L.i_'

—— Prøv Koopmanns ekstrafine Paalæg.

Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

i?

Lukket Luksusautomobil udlejes Daq oq Nat. wwmii w*iwU im ....................... .... ... ,mm témmm J V. J. Mørkeberg (R Rasmussens Kltll) Farimagsvej 47, Næstved. Telefon 765. Telefon 765. O

Aage Hansen, 1 • Telefon 501. Lingeri. -......——v-...-- Torveetraede. Hatte. Se Vinduerne!

Telefon 501.

R

Pelsværk.

Reparationer udfareat

Reparationer udføret]

! J K L

498 Herlufsholm Skol«, Oldfrue Brasen 488 ------ ’s Bibliotek 101 — —’s Qodskontor 619 —’s Sogneraad 345 — Sygehus 1072 — Sygekasse, Formand P. Hansen, NI** vej, LI. Næstved 1071 — -- Kasserer N. P. Nielsen, Herlufsholm 142 Herlufsvænge Handelsgartneri (H Hansen) 542 Hcrminaen O. M . Murermester, Farimags­ vej 20 1077 Hcrtel, Boghandler, privat 76 Hertz H.. Hiv. Forpagter i57 L. Ih., fhv. Vejassistent. Aaderup 3 »2 Helse Alfr., Prokurist. Bolig: Ringsted- gades Forlængelse 767 Hesselberg P. M , Detailhdl., Orønneg. 17 fl 6 Hlndlngs Eftf. (A. Børner) Bog- og Pnpirhandcl 494 — — Mualkbailcn, AieBdrvet 828 fljorib Christensen ft Co. (Farveri og kemisk Tøjrcosningsurtalt), Rams- herred 25 23.3 Hjælpekassen, Mnllcgadc 10 57 Hoff Herm., Købmand (Jens Bjerres Eilif) Axeltorvet 139 - Frue. Ktave - og Orgelspillerlnde 280 Holm Vllli., Dir.. VordlngborgveJ 18 437 — Fru, Distriktsjordemoder 468 — H P., Sadelmager, Rlducrgade 6

417 flolmcchards Cmsværk. Onntiillng Ul 33 eg« Driftsbestyrer K. Scblutter 443 Holst Vald., Bibliotekør, Farimagsvej 783 — Svend, ReJ'ktnr, Jernbanegade 27 382 Holsted Andelsmejeri 057y— Brirgsforeniog 1035 Horn E, Ingeniør, Nyvej 1 630 Houmaie A-el, Malermester. Oodthaab* Allé 4 163 — P., Vognmand 176 Hovman.. Hansen, Sagfører (9—1 3-6) 239 HulbeCi O Chr. 'Næstved ny Kontant forretning) 103 Hunuicke P. W , Stats,'olitihctjrnt 929 HuJinandHoreninøernes P'oduktudsalg, JembaMfaur 891 Hustainrerfci.nlngen for Næstved og Om. gn, Nylandsve), 1.1. Nes’.ved *23lHuu5 Vald. Købm»n*l 1040| stofforretniiijg) 293 — — Bolig: Køomagergnde 5 924 Hylander f. C., Redaktionssekretær, Jernbinegade 13 931 Hvtd C. Hansen Baadferer (Mctorhaadm .Svend*), Oodthaabs Allé 22 169 Hajskolelijemmet (Astrid Golf). Hams herred gane 18 79 Høyer V.. Skotøjsforretning, Ringsted# 7 (Korn* og Poder

765 Hansen Søren, Vulkantscringsanstalt, Pari* magsvef 47 791 _ Thor, LI. Næstved 412 •. .

197 Hansen H., Redaktionssekretær, .Jucls- minde*, Sandstrædc 729 — H , Repræsentant, Ellcbækshøj 1060 — Repræsentant. Oramsvej 14 1107 — H. M., Sadelmager, Jernbanegade 10 438 — Vald , Sadelmager og Tapetaerer, LI Næstved (lade 1061 — P. Dan.. Skibsforer. Havnen 3 408 — Carl, Skomagermester, Vlnhusgsde 2 693 p. C., Skomagerm . Jernbanegade 23 H7I — Pr , Slagtermester, Slagktldcvcj 14 690 —* Oluf. Slagtermester, Villa .Hvidebo*, Rlngstedvel 6.6 - Carl, Snedker. Ryrnadsmedlcm, Lille Fredensvej 1 21 — Johan.tes. Snedkerm , Orønnegado 6 Omstilling til Rcllg 284 — Chr., Sognefoged og Odr, Fcwlby 709 o Marte, Sæbeudsalg. Jernbanegide 2 690 — Viggo, Tjener, Kasserer I Sydsjælland* Tjenerforening. Ndr Parlmagsvej 4 423 — H I., Tobakshandler. Hjultorvet 6 561 — M. S, Tømrermester. Ny Dstrrgade T 261 — Alb.. Uddeler, Vordlngborgvejens Brugsforening 660 — P.mll, Uddeler, LI. Næstved Brugsi. 998 — Harald. Vognmand. Kmlllcvc) 2 1064 — I aur, Vognmand. Niels JuelsveJ 4 257 — Jens Peter, Vngnmd., Ny Østergade 5 533 — P, Vognmand, Søndcrdræsset

V4 N jo R

Fest- og Brude-Gaver. Forlovelsesringe fra 17 Kr. Stort Udvalg I Skrer og Smykker I møderne Faconer. Alle Slags Ure have« pna l.ager I atort Udvalg. Specialitet: Briller og Pin-ce-nes til alle Øjne. Georg Prankel, Optiker, uhrn.»g«r (|>. Jensen* Eftfl.) A Hulds nøil. Drifttabsforsikringer fra Kr 50,00 pr. Dag. 15

1. Kl.s lukket Automobil udlejes til mindst« Prleer. Harald Hansen, Bmfllene/ i. • • T«l«f«n 998.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

1

-as Koopmanns Pølser er slatskontrollerede!

Til Koopmanns Pølser anvendes kun t. Kl.s Kød!

Lille Næstved Vognmandsforretning Anders Jensen Al Trinsport med I '/* og A! Luksuskørsel med 3 Tons Lastbi: r og Telefon 170 Landauer, Char-a-banc, Hestekøretøjer besørges. -------------------------------- Skovbiler (paa Luftringe). Kicatur« og Svlnctramport beiirjei. mmim-ummmmmmmmmKmmmmm

Verdens bedste Vogn til Prisen.

irRO:

/ Eneforhandling for Næst vod o^Ømøgn.

A. P. CARLSEN & DYBDAHL, Telefon 1120. Ringøtedgade, Næstved, Telefon 1)20.

I DEAL

J ENSON 4

824 Jensen Anna, Damelrisørinde, Østergade 3 f»93 — Dagmar, Dimcskræd.rinde, Jernbane* gade 2 521 — Jens A., Detailhandel, Sk'bsproviante* rlngshando), Brandtsgadc I 846 — L. P., Deøllhandler, Jyllandsvcj 11 285 — S , Detailhandler, hir.dhestegade I 957 — R., Enkefiue. ,Blrkegaard*, Aaderup 1123 — M , Enke. .Hvide Hus*, Ringstedvej 789 -- Sophie, Enkefru, Orhmtrup 6.3 — Martin, EnLeprchør, Abbednæs 671 — N. P., Fiskehandler, Hjultorvet 1008 — — Bolig: Ny Hols'ed 3t6 — Alfr., Formand iK T A. S) 843 — Ove, Føqragter. Jørgen Jensensvej 152 — Jens, Gaaroejer, Holsted 877 — Fred., tiaardejer, Aaderup 606 — Jens Chr., Gdr, .Ellebækgaardeu* 525 — Knud, Oaardejer, Skraverup 784 — P., Oaardejer, Aaderup By 697 — Th, Gartner, .Ablldhøi*, LI. Næstved 484 — Peter, Gæstgiver, Kindhestegade )3 1047 — Emil, Handelsgartner, Ktldemarksvej 940 *- M. N., Handelsgartner, Kirkestræde 9 — Johanne (Hjemmebager!). Ramsherredg. 682 — L., Inspektør (Livsforsikr. Akts. .Hal* nla*), Niels Juclsvel 22 68 •-** Niels Eftf (P. P Nielsen), Damp- Katfebrændcri, Kaffehandel en gros 4 en detail 566 — J. P, Karetmager, Rlngstcdgades Porl.

1080 Jensen P. Th., Købmand, Farimagsvcj 21 751 — J. P (Lotterikollcktion). Orønnegade I 176 — P, Lærer, Holsted Skol* )71 — Georg, Malermester, Granisvej 2 365 — Herm, Malermester, Farimagwej 382 — I. P, Mejeribestyrer 3’3 — Anr.a fModemagasin). Axeltorvel 568 — Chr.. Muret mester, K arreha *ve) 372 — Bergstrøm H., Møliehyggeri ng Møl* testenslabrik, Sandstrande 332 — Jørgen, pens. Overscrvent, Godthaabs Allé 25 172 -- Philip Parcellist, Kobherbakken 315 — O, Repræsentant, Mejeriernes Fælles Indkøb 69 —• Chr. O. R , Saglrrrr (9 -1 2 5) 16 — Søren, SengcItnnifUabrtkrii, f'anmags- vfi <59 — C., sut. Skorstenslelermester, Ellebæks* ve). Holsted Mark 310 — Sophus Elt., Ego Jørgensen Torvertr 575 Jøigrn, Slagtermester, Præsløvej 12 992 Dagmar Smørforretning, Ramihernd- gade 8 319 On, Snedkermester, Hjultorvet 807 J Trompeter og Pianostrminer (bedst 9 12), Kombakkkeii 870 Chr, Tømrermester, Gallemarksvej 7 288 Jens P., Tddcler 255 J. Lund, Jldvareforretningm .Thor*, Ramshcrredgade 25

I J K L

Hiaillil

liidbal Tape* og Parve* handel, Torvestrædi 10.

\lber|MfB. Tapet* og Parve* handel. Torvcstræde 10.

NICLOLSON

Gulvlakfernis

LAKKER. - • Telefon 202.

kun her, • • Telefon 202

42 Jacobsen A., Billetkasserer, Orønnegade 3 337 — N., Chokolade 4 Sukkervarer en gro 1002 — — Privat: Ringstedgade 16 333 — C., (Carlscnj liftt!.), Cykleiiandlrr, Ringstedgade 11 15 — C., Parvart og lfld«pindcrl 593 — LirtsPcttr, Restauratør, Orønnegade 11 79o — H.C.,Tømrcrmester, Nlxv.,Ll. Næstved 954 Vllli., Tømrermester, Nlav., II.-Næstved 833 — C. P., Gdr„ .Fjordgsard*, Stenbæks holm 556 — Brd., Slagtermestre, Plxvcj 3 8 Jagtvennen (Red. K. W J. Thuieholm), Axcltorvet 5 112 Java, Kalfebrendcriet (Herluf Jacobsen). Kildemarksvej 20 724 Jensen år Hansen, Auo-moblludlejning 272 — Georg, Hager og Møller 402 — V. Ci'r. Banegaardsrestauratloncn n3l------ BoMg: .HorUilanla*, Klldemarkavej 97 — H. J, Beslagsmed, Rlngs’edgade 866 — H., Bladforh indler, Kornbakken 13 50i — Chr., Brolægger, Nygade 3

564 Ibsen Chr. L.. Kommissionær, Kindheste* gade 14 1026 Ihlemann Sofie, Frue, Smøihdl., Axeltnrv 5 12% Import. Blomsterhandel (Aage Hansen), Hjultorvet RI Industribygningen (C. Th. Christiansen) 200 Industri* og Sparebanken lor Næstvul og Omrgn (10—12 4 —6), Hjultorvet 261 Ingemann N . Gaardforp , .Gedehjeig gaard*, LI. Næstved 8IC Ingcrslrv Ove, l.cge (II — I). Hjultorvet 415 Iris (O. Larsen), Blomster* og Qrønt* forretning 969 Isholt C. P., Sækkerep, Ndr Parlmags- ve) 9 756 Iversen Peter Skomageris, og Bandagist, Ny Oslergade 13

V\ N

O t* R

i — tb — -ar a Reparationsværksted for Automobiler. Hartlg ag aøllil Betjening. —* j - - - ----- -------- t^ h r I i repn Mekanisk Etablissement. III* d I U v I 1 « Ringstedgade (ved .Næstved Tidende*). TøH. 11II. EZZMZZECZ anzoE (Prlv«t*T#lf. 977). zar 90 Telf. IIII. Twr-'W —a Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner i« —æ—aa —m

JØRGENSEN & PETERSEN (li. H. Keerups Uftf! i HJULTORVET 7. - MALERMESTRE. - TELEFOS 8!. Alt Malerarbejde udfores /

dr.

/. Kl.s Materialer!

/. Kl s Materialer!

Livsforsikringer. — u

Til Koopmanns Medisterpølse tovendes kun i. Kl.s Kød ^E3fOEE^ Lukkede Biler udlejes. J. P. JENSEN.

Koopmanns Margarine er bedst!

} J«:

(Herluf Jacobsen), Daglig friskbrændt Kaffe fra eget Brænderi. Værerne brlrgei overalt I Byen.

Kildemarksvej 20 •

Telef 112.

Telefon 112

Jorntanohotollot •-

Nrøsivod.

1006 Jørgensen Wolmer, Guldsmed, Akøeltorv 720 - t Pilval 317 — P, Klelnsmed, Nygade 1127 — H., Kolonialhandler, OrønvcJ 30 887 — I., Købmund, Grønnegade 2/ 93 - VHh, Købtraiid, Hjultorvet 975 - — Bolig: Pr.æstøvej 33 84 L., Linnedforretning, Amtmandsg 6 & Petersen, Malrim. (H. H Neernp s Eftf.), Nvgade 10 570 — Johs, Murermester, RnllghedsveJ 414 — Axel, Møbellull., RamshetroJgade 10 129 — H. P.. Savværk, Jørgen Jcnsensve) 1031 — Bolig: Ndr. FarimagsveJ 2 809 — Carl, Skomager, østergade 12 310 — Ego (Sofus Jens *ns Eftf), Skotøjs- handrl. Torvestræde 195 Karl, Uhrmager, lorvestræde 28 — Axel, Vinhandel 621 — Bolig: Ringstedgade 165 - - J. Vognmand, Ny østergade 114 — Carl, Ølhdl. '81

760 K. F. U K (Ikke 8 10 Aften), Amt mandsgad. 1 636 Klnogtafen (f)lr Rechendorff) 734 Kiosken, Ringstedgade« Fotl 236 Kirkegaard-Nielsens Eftf. 758 Kitbyt Helga Frue. Kommunelærerindo, Ringstedgade* Forlær pelse 12 21 Kjær A., Tandlæge (Konsult. 9 4) 507 Kjoge Andels-Svir rslagttiis Udin'g. Set. Mortensgade 480 Kiausen Jens, Torp, i\ildem rasvej 27 740 Jens, Syds). Margarinefabrik 1039 Klein K S, Ingeniør 936 Knudsen Knud Jobs., Dcmmcrfuldmægtig. 1 ille Næstved 4.16 K. C, Fotograf, Ak æltorv tUdctoto S ralering paa Bestil.ingj rns. Odr., Sognefoged, I.llle-Næsh'ed 650 Ole, Gdr, Øverup 611 Hans, Akt«. Jern- og Shallorretnf.ip, Ringstedgade 723 — Forv V Schou. Bolig: Præsløv. II 544 - Peter, Kolonial-, Kul- og Foderstof- torrølning, Ringstedgade 1044 en gros 441 Knud, Købmand. (Omstill, til Bolig, Vinhusgade) 808 — Chr., Sognepræst (II I), Købirvger- gade 2 166 Korn Kirstine. Frue, Fæstekomor, Øster* gade I 117 Tang, Isenkram- og Udstyrsforretning, Torvestrade 853 ------- Dolig Torvestræde 6 NB Kommunale Telefoner vie forrest under Nædved Kommune) 466 Konkurrenten (H. Kristiansen). Hern ekviperingsforretning. Kindhestegade 2 913 - Bolig: Villa .Kildtvang*. Lille- Næstved 598 Kontantforretningen (Mans Asmussen), Torvestræde 937) Koopmant J. D , Svineslagteri Akts. 802 — — Udsalg. Vinhusgade 9 174 KorsøT Margarlnefabrtks Agentur I 646 Krag H., Købmand. Farlmagsve| 3 (Oplag: Det danske Petroleums Akts) 919 — Oscar, Købmand, Jernbanegade 15

546 Jerntoit C. H., Overlærer (Herlufsholm), Villa .Skrænten* 27 essDn Chr„ Porcellæn- og Udstyrs­ forretning 258 loba.inscn Btdr., Kbrnd ., Torvet 903 O., Købmand. Godthaabs Altø 733 Johansen I A., Blikkenslager, aut. Gas- og Vandmester, Ringstedgade 883 - jul., Detaiihdl.. Ny Jernbanevej 13 229 M., Dyrlæge, østergade 638 H P., Formd, (K f A S ), San> stræde 933u Johan P., Omd., Øverun 737 — N O.. Kommunelærer, rlxvcj 17 626 M, Mureim, Østergade 19 1062 Retsbud, Præstøvej 2? 254 P., Slagtermester 923 — H,, Vognmand, Ny Østergade 20 63 Johnsen vT, Apoteker 391 Jørgensen Carl P., Bybud, Vognmands- og Flytteforretning. Jernbanegade 25

210 Jensen Buurgaard O., UhrmaRer, Kirkestr. 738 Bolig: Ramshcrred 31 184 P* Kit , Georg Frankcl, Uhnnagcr og Guldsmed. Jernbanegade 145 Vild., Vaaben og T>æhdl. (A. Lar­ sens EM.), Hjultorvet 170 Anders. Vognmand. Llllc-Næstvcd 625 Harald. Vognmand. Ny Østergade 3 t>74 II P, Vognmand, Farimagsvcj 21 54 H P., Vognm., NygaardsveJ, Aadorup 1010 I P, Vognmand. Jernbanehotcllet lf>4 Jørgen, Vognmand 407 Valu , Vognmand. Ro^rsveJ ft 021 K. Dalhofl, Ellebækhøj Avlsgaard 2*i0 Jeppesen P. K. A Sen, Pabr., Farimags- vej 69 ‘J1(H * P* 1051 V. C , Købmand, KlldcmarksveJ 20 753 Jepsen. J C, Oversergrnt Privatbolig: Po­ de' Hodtlsvej 23 (baltics) 52 Jefnb.snebotellet (Hotelejer C. Skovlind) 40 Jernbanestationen (Statens) Stabonskontor 594 Godsekspeditionen 411 I Fodby IH Jernstøberier, De lorenede Akts. Afdeling Næstved (I A. Hermanaens Sønner, Jernstøberi og Ma ikinfahrik) 226 - Hovedkontor: Kuld poa 226. rutnr IH et opt.iget!

549 Peler, Detaiihdl., Vordingborgvei 557 Tb , Dommerfuldmægtig. Vordlng- borgvej 122 — J , Fragtmand, Øste.gade 17 822 - AnJ., Gaardejer, Formand for Meje­ riet »Fodby*, Ladby 305 Anders, Gaardejer, „Duehindagaard4, Holsted 997u Jac., Ord , Roe1,anggaafd, Holsted 472u - Lam, Grd., Vrldsløsc Sltd Lager al Kolonne Kambager, Ptpimrer, fnnlnrarlikltr, Skole og Jkrioltriil Fineste Mærker I fluliillyldeytnnc. Amatør FotoøArtlkler, r-i n— ■«

K AR1.SONS KLISTER „ limer Porcellæn - * • • Telefon 202

Manalbaf

Alkertoe« Tapet- og Farve­ handel Tcrvcstræde 10 •

376 Kaalund H. H, Dampvaskcrl, Farver- gade 186 1090 Kabel! E, Villa Birkhøj 112 Kaffebrærderlet Java (Herluf Jacobsen), Kildemark svej 20 597 Kaffehuset (E. Petersen), Herlutsholm 46MKaftelageret (J. P. Jeppesen), Kindheste- 9101 gade 9 935 Kaffelageret (C. U. Jøigensen), Ny Øster- gade 3 612 Kalkar Kr., Præst, Ringstedgade 360 Kalum Ann* (Ringsted Andels-Slagteris Udsalg), Hjultorvet 406 Kann Job., Malermester 985 Katolsk Kirke, Præsløvej 29 274 Kauth i Bog- og Ptplrhandel 475 K. F. U. M.s Missionshotel, Jernbaneg. 19

T«tf. 180 .

Tctf. 180.

Set. IHortcnagadi, Nwitved.

Livrenteforsikringer. - 19

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner i«

' ”---------------------- "

* .ÆliV kJ < : .*• r V

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker! -

Al Kørsel med Lastbiler besarges. Lukket Flytteomnlhu* og Pafthaenjtøvogn til atørre og mlitare Flytninger. Brdr. Nielsen, Telt. 797. Parlm«|t:*vvfJ. Tell 797 648 London Magasinet (Otto Nøglebæk), Hjultorvet I 28 LoranRe A Co, Gcoige, Vinhdl, (Axel Jørgensen) 455 Lorentzen Soph , Detailhandler og Auto- mobllejfr. Ktldemarksvr| 9 668 I, Porp., Ladbygaard Teglværk 84 ta Ludvigsen I. F, Sognefoged. .Ilekvr- gaard*, Stenstrup 782 Lund Frede. Villaejer. Villa .Btrkely*, Sandstrædc 6 325 L, Vognmand. Ivar HvtdUeldtsvaj 2 884 Lundby C. Merrild, Trtkotage'ager, Set Mortensgade 5 32 Lundstein f., Forpagter, Bankdirektør. Ydernæs 30 - Signe. Fnkelru, Kindheste gade 26 745 Luxol Tjærefabriken (Thv Andersen) Kontor: Jernbanegade 7 Fabrik Kali- lersvej ved Ranpen 969 Lynafleder-Centralen (C P letnlt) 2 Løve-Apotek (C Christena) 199 Løvstrand J. P Jensen. Amttvrjinspcklør

I. V. Larsens EFtfl.

Konfektion.

RintftedKRde. Tcicfnn 26.

..

. . .

Manufaktur.

Trikotage.

Herre Ekvipering.

Velassorteret ofc fuldt konkurrencedyfctiK Forretning.

1007 Larsen A., Find. (Herlufsholm* Sogns MMM ).NM Hjælpekasse), Ny Holsted 973 L. C., Fmd. I. Næstved Llgn'ng* kommission, Kompagnistræde 5 209 Jens, Forretningsfører for Dansk Ar- »gst bejdsmands Forbund, Klldemarksv. 14 230 Vllh , Forretningsfører, Vflla .Ferrum', Farlmagsvej 18* Anna Kjærsgaard, Frk , Forstander­ inde (K T. A S) 238 L. P., Gdr., Herlufsholm Skovrider- gaard 499 L. P., Odr. Ltsbjerggaarden 244 H., Gartner, Kindhestegade 976 Jul., Gartner, Aadrrup 172x Ghr.. Gmd , Vrldslwse 917y - Niels, Ord.. Vrids ose 415 - Gothard, Handclsgartn. og Blomster­ handel (.Iris*). Rimi.herrtogadr 704 Herluf. Handelsgartner, .Chriitlne* dal*, KlhlersveJ 54 190 — H. Dalby, Hcrre^kviperlngsforretn. .Brlstol*, Rlngstedgade 12

169 Kristensen .furien, Agcnturforretnlm;, Gstergade 11 534 A. M., Borgmester, Redaktør Oodthaabs AIIA 823 K J., Konsulent, Parimagsvej • )<>4 Kristoftersen Pr., Gdbst, Lllle-Næstved 401 N , Odt., I adby 361 Kruckow P. N., Cykle* og Vaabcn- handler, Ostergadc 14 302 Krille Anna, Frue Um Kvægtnrvsrcstauratinnen (Alir. Larsen) 1121 Kurstein. Ejendomsmægler, KflhlersveJ 35 291 Kabler Herm A Akts (Keramik* og Pajanrelabrik) 531 I>ir. R Grønholt. Bolig: Jern­ banegade 3 6<»5 — Uér. Herman C Kabler privat 463 Koster Frida E, Frue, Ringstengade 13 35 H S , Overlæge. Rirgstedgade 13

460 Larsen Albert, Tømrermester, Nygade 7 815 — K. P., Tømrcrmnd, Lille. Næstved 145 A. Eftfl. (Vald. Jensen), Vaaben- og Træhandter, Hlultorvet 685 - Fr., Vognmand og Odr, Aadrrup 398 L. M. Vogn- og Beslagsmed, Lllle- Næstved 1088 Lårenen Oscar, Pabtikant, Kobberbakken 1004 Lassen M , Provstinde, Lllle-Næstved 429 Lau P., Modehandlerlnde 86 Lauritzen Lydla, Tandtekniker, Ny P»

T i

L

W N

Tv

O F R

m

Haøølhal

AKKI R

\lbertnea Tapet og Farve*

t' 'tdel &__ *4 hl alt Brug Torvestræde 10..................... Telefon 202 288 Ladby Brugsforening 191 Teglværk (Hans Larsen A Søn). H « I adhygaards teglværk (R Olsens Eftf) 940 La France (M, N. Jensen), Blomster- forretning. Kirkestræde 22 Lander P Cl., (Hårmester, Vinhusgade 430 Landmvndshotcllet (Ahlmann Stuhr), Jernbanegade 6 409 La Reine, Diomsteriorrctning (Holger Petersen), Jernbanegade 191 Larsen Christian, Automobilejer 509 C. J, fhv. Bager, KåhlersveJ 1019 P , Byens Brændselsforsyning, Rampen ved K.HiiersveJ 228 N P., Bødkermester, Kindhesteg. II 1034 E (Cigarhandel), Jernbanegade 15 502 P., Drtailhdl., Møllegade '•68 - N. C., Distriktsmontør (K. T, A. S), Fyensvej 3 431 Hans, Ejendomshdl., Sandstræde Frands, Malerm., Farlmagsvej 33 734 — IL P., Malermeutcr, Ringsted gades Forlængelse 26 |. V.'a FRI. (Peder Andersen), Manufaa- forretning, Ringstedgade & 1111 — Chr., Mekanisk Etablissement, Ring* stedgade, ved Næstved Tidende 977 ... _ privat 862 — Hans, Murermcater, Nygade 5 412 P., Murermester, Koruhakken 15 1050 Chr ( 2 I, etter 6'/s), N*xve|. Lllle-Næstved 419 Viggo, RegimentsbøsseM., Fredensv 24 1057 - N. Chr , Repræsentant, Fikkevel I l?1 Vald., Sadelmager, Tapetserer, Deko­ ratør, Øste'gade 10 179 Carl, Skomager. .Skotøjshuset*, Ramsherredgede 526 - H., alsk. Stabssergent, Fsrlmagsvej 33 (Hovedap/nt for .Skjold*) Sommer Petersen, Næstv .d, Telefon 388, tegner jo .. .'M'aZJj'. 465 - s Hotel, Ramsherredgade 270 - Axel S., Købmand, Brotorv 375 Chr, Lærer, Forstander (Handelssko len), Wyvej 2 L. P., Lærer, Villa .Nux*, Kablers/e) 754 306

TRLF.P. 26 *. TENS LINDS EFTFL., mer. v* J (INDEHAVER: JUL BAHNSEN) HJULTORVET — NÆSTVED. Størsto Udvalg I Konfektion og Kjoler. Lingeri. Handsker, Strømper. — Besætningsartikler, Kjolestoffer I Silke, Uld og Vaskestoffer — Altid eleganteste Dessins og bedste Kvaliteter. tflefon :68 Husk min 1. Kl. s Systue! telf . po * 2 øa

lovpligtige Forsikringer ««■ iuMbwt •* mm 21

fe

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41

Made with FlippingBook - Online magazine maker