ඉරිදා ඇපල් දේදුන්න 2017-10-22

Thdj ug uf.a cSúf;ag jvd jákjd wdf,dalæ

—kE b;sx'''' Thdg mx;s ke;s ojila fydhd.kak kEfka''''' yeuodu mx;sfka'''˜ —ta jqKdg wo mx;s kE wïud'''' wo uu f.or''''˜ wïud wdf,dal <Õg weú;a ta jf.au ;j;a fldg nxl=jla /f.k ta u; jdä jqKd' —wfka mqf;a'''' tfykï jevla lrkak r;a;rfka''''˜ —fudllao wfm wïud''''˜ —;d;a;dj doctor flfklag fmkajkak ´k mqf;a'''' oeka oeka ;d;a;g ?g wikSm fjkjd jeähs'''˜ —flda wïud'''' ;d;a;d''''''@˜ ojd w¿ ù hk ;rï .eUqre yqiaula msg l< wïud osyd n,df.k wdf,dal weyeõjd' —Th .sfha''' kslka bkafk kEfka fldÉpr lsõj;a'''' ksjdvqjla .kak lsõjg .kafk;a kEfka''''˜ —ux yjig channel centre tflka number tlla .kakï wïud''' wms yjig ;d;a;d tlal f.k huq''''˜ wdf,dal n,d isáhoS wïud we| isá Ö;a;fhka l`ÿ¿ msi.;a;d' ta foi n,d isá wdf,dal nxl=fjka ke.sg wïu <Õg f.dia ysg.;a;d' —wïud''' wehs fï w~kafk@˜ wïud wdf,dal osyd n,df.k lsis;a l;d fkdlr yS,a¨jd' —ug nhhs r;a;rfka ;d;a;d .ek'''' ug nhhs''''˜ wdf,dal wïudf.a w; wrf.k nod.;a;d' ta w; —ud;a wdidjg tfyu ys;kjd fkfjhs mqf;a'''' ta;a ;d;a;f. mmqfj wudrej oeka ojia .dKla yeÿKd'''''˜ wïudf.a weiaj,ska lvd jegqKq l`ÿ¿ leg f.dkakla wdf,dalf.a Wrysig jeà .,df.k .shd' lshd.kakg neß ;rï uyd ÿlla mmqfj ysrfjkjd jf.a wdf,dalg oekqKd' ljodj;a ke;s ;rï uyd nhla wdf,dalg oefkkak jqKd' —kd~d bkak wïfï'''' wms yjig ;d;a;j fmkakuq''''˜ —mq;d .syska mdvï lrkak mqf;a''' uu lkak ,Eia;s lrkakï'''˜ l`ÿ¿ foda;skau msi.;a wïud wdf,dalf.a ysi w; .Ejd' l=iaisfhka kslaó ldurh osydg hk .uka wdf,dal oelafl biaf;damamqfõ mqgqjlg nrfj,d nr l,amkdjl ksu.ak ù bkak ckaóf.a ksy~ nj' —kx.S''' wehs fï ;kshu''''@˜ wdf,dalf.a y`äka ;s.eiaiqKq ckañ wdf,dal osyd n,d kej; t

2017 XY‰»l£‰tM 22 Sùà

áflka ál wyi l¿ jqKd' ;snqKq t

~¹~ˆYyjx - ùnŠñ rÜyj ridmi@timesnetwork.lk

álla krlhs''''' fjkod jf.a kE oeka''''˜ wdf,dal pdmd osyd

tlal mdr osf.a hkjd'''

;uqfi wo;a class tl cut

l

n,df.k yskdjqKd' ta yskdj kï yßu újD; yskdjla' pdmd .ek ;sfhk wdof¾g wdmq yskdjla' —wkak'''' ta yskdj kï fYdala'''' tal tfyu kE''''''' wysxilhs'''''˜ —we;a;g''''' rgla jákafk keoao''''@˜ wdf,dal osyd n,df.k ysáh pdmd ál fj,djla hk ;=reu weysmsh .eyeõfj kE' —rgla fkfjhs wdf,dal'''' ug uf.a Ôúf;ag jvd jákjd''''˜ pdmd lsõfj yeÕSïnrj' ta y~ we;=f< ;snqfK ord.kak neß ;rï wdorhla lsh,d wdf,dalg oekqKd' —uu okakjd pdmd''''˜ tfyu lsõj wdf,dal .fya l|g ;j álla nr oS,d weia fol jy.;a;d' WoHdkh mqrdu ;ekska ;ek ysáh fmïj;=kaf.a fm%au i,a,dm w;f¾ oji ksi,j .,df.k .shd' f.fjk yeu ;;a;amrhu Tjqfkdjqkaf.a ys;aj,g i;=g" ÿl iu iuj ,efnoaoS ysre ;j ;j;a wjrg .sfha Tjqka yeu" fokdgu mdfya úm%fhda.fha ÿl yoj;aj,g tl;= lrk .uka' ta ÿl wdf,dalg;a" pdmdg;a" fofk;ag;a kslsKsg;a fkdwvqj oekqKd' ta ish¨ foa tl;= lrf.k br w÷f¾u .s,S .shd' br w÷f¾ .sf,oaoS .dg .dg wyi uqÿkg wefokakg fjr ork i|j;sh áflka ál tìlï lroaoS ckañ fydr ne<,shl fuka wdf,dalf.a ldurhg tìlï l

ixhufhka" ;ekam;aj' ta ksidu wdf,dal ksreka;r jqKd' ckañ osyd fl

;d;a;hs mõfka''''˜ wdf,dal" ckañ osyd n,df.k Wkakd' ckañf. weiaj, ;snqKq osiakh wvqfj,d ksùhñka ;snqKd' —keye kx.S''' wo kï class ;snqfK keye' ta ksid cut lrkak fohla ;snqfK;a keye'˜ ta lshkafk Thd Th wlalj meet fjkak lsh,d class cut lr,u keye''''@˜ —ux tfyu lsõfj keyefka kx.S'''' ta;a ux iuyrodg kï ta jefâ lr,d ;sfhkjd ta;a'''' wfka ukaod wmamd'''''˜ wdf,dal osyd ckañ n,d ysáfh l,lsÍfuka' wdf,dal ojiska ojig f.or .ek ;sfhk j.lSfuka wE;a fjkjd lsh,d ckañg oekqKd' —wïu;a lSjd yf,da'''˜ —fudlla o'''''@˜ wdf,dal weyeõfj ysf;a ke.=Kq l,n,h;a tlaluhs' —f,dl= mq;d oeka fjkod jf.a fkfjhs' yß fjkia'''' f.or .ek fydhkafk;a keye''''' lsh,d'''˜ —we;a;gu wïud tfyu lsõj o kx.S'''''@˜ —Tõ whshd'''' fmdâvla ys;kjfld'''' wïud .ek;a fydhd n,kjd'''' f,dl= mq;dfka Thd fï f.or'''''˜ ckañ l;d lroaoS wdf,dal jpkhlaj;a fkdfodvd wyf.k ysáhd' ta yeu foalgu fokak W;a;rhla wdf,dal <Õ ;snqfK keye' —fï áflau ?g ?g ;d;a;d fyd|fgdau lyskjd''' fl|sß .dkjd''''' fjkod fmdâv we;akï Thd ÿjf.k tkjd' weú;a wms yefudagu l,sfhka ;d;a;f. mmqfj f;,a .dkjd'''' ta;a myq.sh ojiaj, Thdg kslugj;a ta ioafo weyqfK keye'''''˜ ckañ nrg yqiaula msglr,d ys; ieye,a¨ lr.kak W;aidy l

wdf,dal weia fol jyf.k wkaOldrh ;=< ueú ueù fmfkk ta yeu fofklaju u;la lr.;a;d' oEia ;o lr.;a;d' ta;a tlalu wdf,dalg;a fydfrka ryfiau Wmka l`ÿ

ke.sg,d ldurfhka t

ý~‹ tla {p ´[ ƒ¥y¥v

ztp ~Üxf...

R£nyx »|£ƒ£p£ + ùnŠv£z‰ / ƒ~¨Yy [¥ìv S}£y Uýp‰n

Made with FlippingBook - Online magazine maker