OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

14

ZAJEDNIČKI PROJEKT OIV-A I HKZP-A

Na lokaciji Ilin Vrh započinje izgradnja višenamjenskog infrastrukturnog objekta

Autor: Tamara Marcijuš

K ako bi ostvarili strateški i poslovni projekt koji će znatno podići kvalitetu i sigurnost usluga te omogućiti veće poslovne kapacitete i u konačni- ci poboljšati sigurnost i kvalitetu života na području Dubrovačko-neretvanske županije i cijele regije, OIV i Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) kroz objedinjene projektne zahtjeve pokreću zajednički projekt izgradnje višenamjenskog infrastrukturnog objekta na lokaciji Ilin Vrh. Razvojem Zračne luke Dubrovnik i znatnim pove- ćanjem prometnih kapaciteta, HKZP je identifici- rao potrebu nadogradnje postojeće infrastrukture za nadzor zračne plovidbe. S obzirom na reljefnu kompleksnost dubrovačkog područja i potreba u smislu pokrivanja cjelokupnog terminalnog područja Dubrovnik, HKZP je ocijenio predmetnu lokaciju kao strateški izuzetno povoljnu za smještaj sekundarnog radarskog sustava. OIV na istoj lokaciji već ima in- frastrukturu i kao infrastrukturni operator dijeli re- surse s ostalim mobilnim operaterima, no uzimajući u obzir nove potrebe, nakon višegodišnje eksploatacije nužna je rekonstrukcija točnije nadogradnja iste. Budući da se lokacija planirane gradnje nalazi na obuhvatu srednjovjekovnog groblja s crkvom Sv. Ilije, od strane Ministarstva kulture, Uprave za za- štitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Du- brovniku zatraženi su prethodni arheološki radovi kojima su pronađena dva groba i segment ukopanog suhozida. Zbog navedenog, potrebno je bilo napravi- ti i arheološke iskope na području cijelog obuhvata zahvata, što je i izvedeno kako bi se moglo pristupiti izvođenju radova. Također, građevinska dozvola je ishođena te je ista postala pravomoćna, a radovi bi trebali započeti u lipnju 2020. godine. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja ra- darske postaje i elektroničke komunikacijske infra- strukture u vlasništvu Župe Gospe Karmelske iz Pločica. Sastavni dio projekta bit će i izgradnja nove trafostanice kako bi se osiguralo odgovarajuće na- pajanje te projekt uklanjanja građevina kojim će se nakon preseljenja postojećih antenskih sustava na novi antenski stup, ostvariti preduvjet za uklanja-

nje postojećeg, neodgovarajućeg stupa u vlasništvu OIV-a i ormarića odnosno objekata ostalih korisnika smještenih oko istog. Gradnja se sastoji od antenskog stupa visine 25 metara s platformom i antenskom kupolom promje- ra 9,8 metara na vrhu i pogonskih objekta odnosno kontejnera za smještaj sustava nadzora zračnog pro- meta i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Novi višenamjenski antenski stup koristit će se za smještaj odašiljačkih sustava i opreme za UKV/FM radio, digitalnu televiziju (DVB-T2), telekomunikacij- sku opremu, antenske sustave za javne komunikacij- ske mreže (GSM i UMTS), uređaja i antena mikrovalnih veza te radara i navigacijskih sustava HKZP-a. Kon- tejneri će se koristiti za smještaj uređaja i opreme, a agregati za osiguranje dodatnog napajanja.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog