Skattebogen for Næstved Købstad 1928-1929

S KATT E- OG A D R E S S E B O G

1928—29

I

■)

Aktieselskabet »Næstved Tidendens Bogtrykkeri, Næstved«

Anmærkninger,

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 9,4 og for Menighedsudgifter 1,15. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt bi­ drage til Menighedsudgifter, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifterne, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelsesbetin­ gelserne. Hvor intet Beløb er anført, skyldes det enten Bortrejse eller Døds­ fald, eller at vedkommende af anden Aarsag er udgaaet af Ligningen. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. T ilflyttere efter Mandtalslistens Udfærdigelse er opført særskilt bagest i Bogen sammen med enkelte paa Hovedlisten forglemte. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader har derfor m aattet deles. Dette vil fremgaa af den alfabetiske Gadefortegnelse, som findes omstaaende. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de an­ førte Beløb, Navne og Adresser.

Indholdsfortegnelse.

NÆSTVED BY:

Side Lille Gallemarksvej ................ 30 Godthaabsallé .......... 30 Gottliebsvej ......................... 30 Gramsvej .......... 30 Grønnegaarden .............................. 31 Grønvej ................... 31 Hans Hornemannsvej ................... 31 Havnen .......... 31 Helgesvej ........................................ 31 Hermansensvej .............................. 31 Houmannsvej ................................. 32 Ivar Hvidtfeldtsvej ...... 32 Jagtvej ................................... 32 Jyllandsvej ..... 32 Kastanievej ........................ 33 Kildemarksvej .......................... 33 Kornbakken ..... 34 Kåhlersvej................................... 34 Lindevej........................................... 35 Niels Juelsvej ................................. 35 Ndr. Farimagsvej .......................... 35 Ny Jernbanevej .............................. 36 Nyvej .............................................. 36 Odinsvej ....................... 36 Oskarsvej ................................. 37 Ostenfeldtsvej ............................. 37 P. Bodilsvej .................................... 37 P. Syvsvej ......... ............................. 37 Præstøvej ................... 37 Reistrupsvej .................................... 39 Roarsvej..................................... 39 Rolighedsvej ..................................... 39 Sagasvej ................................ 40 Skyttemarksvej .............................. 40 Sterkelsvej ............................. 41 Tagensvej ..................................... 41 Thorsvej .............................. 41 Vordingborgvej ........................ . 41 Ydunsvej ......................................... 42 Aaderup: Vordingborgvejs Forl...................... 42 Meistersvej ....................... Nygaardsvej ....................... 43 Danasvej ..................................... 44 Aaderup By ............................. 44 GI. Smedie ...................................... 44 Ved Skibsværftet .................. 44 Kobberbakken ............................. 44 Uglehusene ....................... 45 Grimstrup: Børnehjem ...................................... 45 Grimstrupvej ................................... 45 Sandholmsvej ................................... 45 Ryttervej ......................................... 45 Grimstrup Mark ................... 45 Aalestoksgaarden ............................ 46 Magle Mølle............................... 46 43

Side Akseltorvet .................................... 7 Amtmandsgade ............................. 7 Amtsgaarden ................................. 8 Bakkevej ..................... ................. 8 Bredstræde ..................................... 8 . Lille Bredstræde........... ................. 8 Brogade ........................................... 8 Dehnsvej .......... ............................. 8 Emilievej ....................................... 9 Farimagsvej ........................... :...... . 9 Farvergade .................................... 10 Grønnegade .................................... 10 Havnen ........................................... 11 Hjultorvet ....................................... 11 Jernbanegade ................................ 11 Johannebjerg ............................ 13 Kindhestegade ............................ 13 Kirkestræde .................................... 14 Kompagnistræde ............................. 14 Købmagergade ................................. 15 Marievej........................................... 15 Møllegade ........................................ 16 Møntergade .................................... 16 Nygade .................................... . 16 Ny Østergade ................................. 17 Præstøvej ....................................... 17 Ramsherredgade ........................... . 18 Riddergade .................... ............... 18 Ringstedgade ................................. 19 Ringstedgades Forl......................... 20 Set. Mortensgade .......................... 21 Set. Peders Kirkeplads................... 21 Skomagerrækken .......................v. 22 Slagkildevej ................................. 22 Sortebrødregade ............................. 22 Teatergade .................................... 22 Torvest'ræde .................................... 22 Vinhusgade .................................... 23 Østergade ....................................... 23 NÆSTVED MARK: Aagade ........................................... 25 Adelsvej ........................................... 25 Albanivej ........................................ 25 Brandtsgade .................................... 25 Bækkevej ....................................... 26 Ejlersvej ........................................ 26 Enghavevej ..................................... 26 Enighedsvej .................................... 27 Farimagsvej .................................... 27 Fasanvej ........................................ 28 Fixvej .............................................. 28 Forsørgelsesanstalten ................... 28 Fredensvej .................................... 28 Freiasvej ........................................ 29 Fyensvej ...................................... . 29 Friggasvej ........................................ 29 Gallemarksvej .............. ................. 29

Næstved By

A k se lto r v e t. 9 Aage Emil Larsen, Direktør Ada Schou, Husassistent Karla V. Winther, Husassistent Ragnhild C. Johannesen, Elev Ella Marie Nielsen, Husassistent Johanne M. Jensen, Husassistent 13 Astrid H. Paaske, Husassistent 31 10 Georg Christensen, Boghandler 1018 Helene K. Ulriksen, Husassistent 13 11 J. Chr. Springer, Købmand 379 Aage Madsen, Handelselev 8 Sigrid J. Hansen, Husassistent 5 V. F. Serritslev, Evangelist 5 Carl Jensen, Snedker 2 12 Carl Christens, Apotheker 5967 Hakon Christens, Exam. pharm. 274 Palle Causse, Apothekerdiscipel 5 Karen M. Hansen, Husassistent 58 E. M. K. Jensen, Husassistent 47 Anna I. Petersen, Husassistent 8 J. M. Jørgensen, Tjenestekarl 63 M. K. Jørgensen, Modehandl.inde 5 Gunnar Hansen, Kommis 142 Am tm an d sgad e. 2 M. Chr. L. Christensen, Kbmd, 822 Knud V. Berth, Guldsmed. 638 J. J. Jensen, Fabrikinspektør 759 Ester E. Skjelmose, Husass. 10 Ejner Vettendorf, Togbetjent 79 Axel P. V. Poulsen, Kommis 73 V. J. E. Damstoft, Gravør 97 Knud A. Stephensen, Bager 21 T. C. J. Sørensen, Enkefrue 2 Karen K. V. Sørensen, Husass. 14 V. D. T. Sørensen, Handelsgartn. 52 V. R. V. Sørensen, Handelsgartn. 5 Gustav E. A. Sørensen, Musikst. 8 3 Hansine C. Hansen, Rullerske 21 Jens Frederiksen, fhv. Arbmd. 2 4 Helge Hovland, Boghandlermhj. 142 H.E. C. Hansen, Dameskræd.inde 26 Anna D. Høyer, Husmoder 137 E. A. K. S. Nielsen, Husassistent 15 5 Dora Nikoline Olsen, Husmoder 5 Karl M. Mikkelsen, Arbmd. ,5 Rasmus H. Hånsen, Handelsmd. 73 Marie Sofie Hansen, Syerske 5 759 5

A k se lto r v e t. 1 Svend Sevaldsen, Telegrafmester 480 Jørgen Scheel.Bech, Købmand 1603 Gerda Scheel.Bech, Sygeplejerske 36 Valborg H. Nielsen, Husassistent 15 Ingeborg S. Andersen, Husass. 10 Theodor Andersen, Kommis 221 2 Alma Bolm, Restauratrice 464 Lilli Karen Ruth Bolm, Frk. 26 Gudrun Hansen, Husassistent 8 Edvard J. Bjørn, Cigarhandler 70 Niels J. F. Nielsen, Mælkehdl. 81 Niels K. Hansen, Papirarbejder 49 Sophus A. Nielsen, Staldforpgt. 152 Akseltorvet 4 og Torvestræde 2. Christian J essien, Købmand 94 Lars Nicolajsen, Skotøjshandler 96 Elna I. Bistrup, Direktrice 15 Nora Clausen, Fotografmedhj. 26 H. J. F. Nandrup, Konsul ogKbmd. 5110 4 Bodil Nandrup, Frk. 10 Thyra G. D. Brogaard, Husass. 42 Marie H. Nielsen, Husassistent 42 Kaj O. M. Jørgensen, Kørekarl 47 5 Jens C. Nielsen, Tøffelmager 116 Louise Ihlemann, Detailhandlsk. 12 5.7 Niels E. Møller, Købmand 105 Hilma F. S. Sponholtz, Frk. 0 L. P. Jensen, Købmand 696 G. S. B. Jensen, Ekspedient 31 K. W. Thureholm, Redaktør 21 Niels Pedersen, Købmand 184 Svend Pedersen, Boghandler 116 Aage Pedersen, Bud 10 N. P. Nielsen, Murer 5 Elise E. Nielsen, Frk. 5 Karen S. Johansen, Dameskræd. 10 C. F. Larsen, fhv. Vognmand 33 Karl C. Larsen, Bager 0 6 C. A. Satterup, Husejerske 200 A. Rud Haagensen, Købmand 395 Marie C. Hyveled,* Husass. 10 G. G. Hagen, pens. Politibetjent 47 Henriette P. Hagen, Broderihdlsk. 105 6 Dagmar E. Hagen, Broderihdlsk. 105 Andrea P. Rasmussen, Husmoder 5 Marie Hansen, Aldersrentenyder 2 Poula M. E. Hansen, Linnedsysk. 5 Vilhelm P. Larsen, Arbmd. 5 S. Mikkelsen, Repræsentant 305

7

5 Carl E. Nielsen. Chauffør 47 6 Hans Mikkelsen, Repræsentant 965 Georg V. Jørgensen, Handlende 1002 Mette M. Hansen, Aldersrtnyder 2 Atnimatidsgade. Karen M. D. Jensen, Papirarbdsk. 33 7 Lars Christensen. Murermester 363 C. S. Christensen, Murermester 316 Robert M. Linde, Sadelmager 28 Hans Jensen, fhv. Husejer 2 8 Jens L. Christensen, Bestyrer 411 Christiane H. Hansen, Enke 5 Karen M. Hansen, fhv. Ekspeditr. 17 Henriette C. Hansen, Bestyrerind. 189 9 Christian Pedersen, Skomager 23 Ruth E. S. Pedersen, Husasistent 5 Magda V. R. Pedersen. Spolerske 5 Christen Pedersen, Arbmd. 21 P. Chr, Jensen, Arbmd. 58 Caroline L. Petersen, Arbejderske 5 Carl Chr. Petersen, Arbmd. 2 Maren K. Jensen, Arbejderske 5 Am tsgaa rd en . Gustav Toft, Amtmand 1825 Ellen J. Rasmussen, Husassistent 21 Eva I. M. Rasmussen, Husassistent 13 B ak k e vej« 1 Valdemar Frandsen, Faktor 363 Fr. Ove Steffensen, Journalist 411 4 Fr. Chr. Christoffersen, Arbmd. 17 4 Hans R. Hansen, Papirarbejder 10o Karen M. K. Hansen, Ugift 63 5 Bertha Marie Olsen, Ugift 5 Helge A. B. Hansen, Papirarb. 10 7 JohanneS. Jensen, Aldersrenten. 2 H. P. Abrahamsen, Papirarb. 28 Emilius Carlsen, Pladsarbejder 65 Maren K. Jørgensen, Aldersrnten. 2 Daniel Jensen, Baadfører 73 9 Jens P. Nøhr, Malersvend 75 Hans E. Hansen, Papirarbejder 168 L iile B red stræ d e. 5*7 H. Jørgensen, Aldersrentenyder 5 Anna Christine Hansen, Enke 10 r 9 Hans J. Emanuelsen, Arbmd. 5 11 Ingeborg Wollander, Husmoder 5 Fr. C. Wollander, Typograf 5 13 Kr. Emil Hansen, Havnearbejder 49 B red stræ d e. 1 Jens Chr. Dahl, Arbmd.

Brogade. 1 Thorv. M. Christensen, Bødker 137 Christian Petersen, Papirarbejder 94 Oluf V. Petersen, Urmager 5 Ingeborg M. Thomsen, Ekspd.trice 31 Ludvig H. Hansen, Tøffelmager 26 Anna Sofie Hansen, Enke 5 Leopold Thomsen, Sadelmager 100 Karl K. J. Jørgensen, fhv. Maler 21 2 H. P. M. Nielsen, Gaardskarl 5 Jens Harald Nielsen, Arbmd. 8 Helga S. Nielsen, Husassistent 5 Alb. V. Madsen, Forretningsfører 363 Hans A. B. Birksted, Sagfører 928 Marie K. Andersen, Husassistent 105 3*5 Harald V. Petersen, Købmand 216 Helge D. Jensen, Maler 121 Chr. Emil Maarth, Repræsentant 110 Peter Petersen, Gæstgiver 152 Arthur Cortz, Bagermester 332 Margr. H. K. Hansen, Ekspeditr. 31 Jens P. Christensen, Kørekarl 13 4 Hans Peter Christensen, Købmd. 152 Povl Vern. Christensen, Kommis 5 Thorvald Nicolajsen, Gaardskarl 52 Peter Kr. Madsen, Trikotagehdl. 8 7 Chr. F. Lorenzen, Købmand 574 Kath. Marie Larsen, Husassistent 13 8*10 Sofus C. Christiansen, Kleinsm. 263 Harry C. Christiansen, Kommis 179 Alfred Jacobsen, Chauffør 73 Axel Mørkeberg, Bagermester 84 N. Sørensen Teilmann, Skræderm. 8 9 Kr. Elias Jørgensen, Købmand 168 Aksel Jensen, Blikkenslager 102 Carl Aug. Jørgensen, Kommis 116 Lars Pedersen, Chauffør 116 Axel S. Larsen, Købmand 3456 Bothilde Lametch, Husassistent 15 D e h n s v e j. 3 Karen M. Jacobsen, Aldersrenten. 2 Axel Kristian Jacobsen, Tjener 116 4 Christian Nielsen, Lærer 448 Chr. B. C. Nielsen, Boghdmdhj. Oluf Johs. Teilmann, Lærer 337 5 Iver Martin Hansen, Cigarmager 2 Ellen Kath. Hansen, Medhjælper 8 Svend Aage Hansen, Kontorist 73 H. V. C. Petersen, Maskinarb. 100 J. E. V. Nielsen, Malermester 75 Jens C. C. Nielsen, Chauffør 33 Carl C. F. Jensen, Chauffør 84 7 Nikolaj Hansen, Arbejdsmand 10 Jens Chr. Hansen, Bundskærer 33 Alfred L. Andersen, Murer 42 Kaj Jørgen Nielsen, Mekaniker 216 Peter Frederik Hansen, Arbmd. 97 Søren Hansen, Aldersrentenyder 2 8 H. P. Christophersen, Maskinf. 137 Anna M. E. Jensen, Kontorass. 158 Peder Johannes Pedersen, Portør 79

B rogad e. 1 Niels Chr. Jørgensen, Tømrer Valdemar E* Hansen, Barber Frederik Jensen, Arbejder Heinrich Vilh. Busse, Bager Nicoline Jensen, Arbejderske Stine J. Larsen, Arbejderske

363

5

8

258 21

5

8

Emilfevej. 1 Lars Mathias Hansen, Gaardskarl 73 Ejner A. Hansen, Maskinarb. 26 Emmy E. Hansen, Ekspeditrice 81 Louise F. Kristensen, Enke 63 Dorthea Kristensen, Medhjælper 10 Astrid Kristensen, Husassistent 5 Isak Chr. Elvang, Papirarbejder 63 Sven E. J. Elvang, Kommuneass. 97 2 Harald Hansen, Vognmand 73 ~ Sofus Hansen, Papirarbejder 36 Anders Petersen, Handelsmand 15 Harry Vagn Petersen, Kommis 8 4 Hans F. Larsen, Maskinhandler 5 Karoline M. Larsen, Husbest.inde 5 F a rim ag sv ej. 1 Wilh. J. Smith, Kbmd., Vicek. 12997 Bertha M. E. Hansen. Husjomfru 31 Rigmor K. Hansen, Stuepige 31 3 August Hansen, Arbmd. 184 Carl Børge Hansen, Kontorist 8 5 Lars P. Nielsen, Maskinfabrikant 395 7 Hans Chr. Aaris, Tømrermester 1709 Anna A. S. Larsen, Husbest. 36 Oluf V. Larsen, Tømrermester 390 Stella C. S. Larsen, Bankassistent 247 Johannes E. Larsen, Glarmester 149 Helga A. F. Larsen, Husassistent 13 »Kvægtorvet.« 8 Kristen Bakman, Konsulent 411 Jens E. Nielsen, Lagerforvalter 65 Kristen J. Kristensen, Konsulent 590 Ellen M..Kristensen, Husassistent 5 R. Fr. Jensen, Restauratør 2304 Ejnar Vølxen, Inspektør 844 Tora M. Sørensen, Husassistent 21 Julius Jensen, Arbmd. 174 9 Poul Wilh. Wieder, Elektriker 290 Carla Wieder, Syerske 5 Karl Aage Nielsen, Vognmand 432 Karl Johannes Hansen, Chauffør 73 Hans E. H. Andersen, Chauffør 52 Hans Oluf Larsen, Chauffør 73 Magrethe O. Larsen, Husassistent 5 Dines Poulsen, Vognmand 606 10 P. J. Løvstrand, Amtsvejinsp. 1223 Elisabeth A. Giersing, Husass. 5 11 Anna C. F. Christensen, Rentier 5 Gertrud K. Kristensen, Telefonist. 97 Hans Jørgen Andersen, Chauffør 174 V. P. C. S. Andersen, Skomager 89 R. P. Rasmussen, Slagtermester 237 12 Erik Alfred Nielsen, Lærer 216 Knud H. Østergaard, Konstruktør 247 H. P. Mathiesen, Forretningsbst. 247 13 Georg V. Madsen, Ølhandler 965 Poul Ludvig Madsen, Elektriker 10 Ejvind N. Th. Jensen, Ølkusk 126 Alma C. Larsen, Husassistent 17 Jens Henrik Busch, Bogholder 263 Hans Henrik Busch, Handelsbtj. 97 Karen B. H. Kann, Detailhandl. 5 Anna V. Kann, Pensionist 47

Farimagsvej. 13 Poul Hartvig Meyer, Maskinsætter 263 13bHans Peter Olsen, Redaktør 1677 14 Hans P. Chr. Jensen, Vognmand 31 20 Thorv. L. Larsen, Vognmand 184 Chr. Righolt, Forvalter 875 Martin Hermansen, Murerm. 68 Sylvia S. Hermansen, Syelev 22 P. Chr. Bianco^Boeck, Amtsfv. 1128 Karen M. Bianco^Boeck, Sylærer 21 24 Emma Valentin Jacobsen, Frk. 17 Herta M. C. Jensen, Husmoder 31 Marie C. Hansen, Enke 12 Cecilie M. Hansen, Bogholderske 116 Albina F. Waaben, Enkefrue 36 Anna B. M StenderdPetersen, Frk. 21 C. M. E. Hentze, Sagførerenke 5 Peter M. Henriksen, Portner 63 Martha R. Henriksen, Kassererske 5 26 L. A. H. Riisberg, Sygehusforv. 200 28 Karoline K. Olsen, Husmoder 738 30 Chr. Vald. Madsen, Fabrikarb. 100 32 Frede H. Lund, Ejendomshandler 527 »Alderdomshjemmet« Lars H. Petersen, Rentier 21 Kirsten Møller, Aldersrentenyder 2 Maren Johansen, do. 2 Bodil S. Nielsen, do. 2 Karen M. Mortensen,, do. 2 Jensine S. Alfast, do. 2 Ane Marie Petersen, do. 2 Sidse Larsdatter, do. . 2 Juliane Petersen, do. 2 Hans Madsen, do. 2 Niels Jensen, do. 2 Ole Hansen, do. 2 Ane M. Rasmussen, do. 2 Ane E. Petersen, do. 2 Lars Thomsen, do. 2 Ane Nielsen, do. 2 Hans Chr. Larsen, do. 2 Kristine Nielsen, do. 2 Anders K. Petersen, do. 2 Johanne S. Jensen, do. 2 Hansine K. Andersen, do. 2 Johannes Nielsen, do. 2 Kristine Ditlevsen, do. 2 Ane K. Houg, do. 2 H. Mary Jacobsen, do. 2 Hans P. Jensen, do. 2 Niels J. Christensen, do. 2 Flora J. Jensen, do. 2 Maren K. Larsen, do. 5 Albrecht J. Prætorius, do, 5 Karoline A. D. Dohse, do. 2 Anne M. Petersen, do. 2 Ane E. Hansen, do. 2 Ane N. Peteisen, do. 2 Anne M. Larsen, do. 2 Chr. Jensen, do. 2 Charlotte Lindahl, do. 2 Ane M. Johansen, do. 2 Henrik K. Linning, do. 2 Anna C. M. Jensen, do. 2 Rasmus Petersen, do. 2

9

Farimagsvej.

Grønnegade.

»Alderdomshjemmet«

1 C. C. Christoffersen, Gæstgiver 73 Jens Karl Hansen, Billedskærer 81 Johanne R. Hansen, Aldersrntn. 2 Anna M. Hansen, Billedskærer 5 Karl F. Jørgensen, Urmager 247 Karen C. Sørensen, Arbejderske 5 2 Otto K. Verup, Papirarbejder 58 Sven Hugo Verup, Typograf 21 Chr. Dyndgaard, Forretningfører 543 3 Agnes M. Jacobsen, Husejer 163 M. Jenny Jensen, Telefonistinde 63 Hans P. Andersen, Papirarbejder 49 Hans Petersen, Papirarbejder 68 Johanne M. Petersen, Husbest. 15 4 N. Chr. Larsen, Distriktmontør 168 5 Karen Hansen, Enkefrue 21 Svend R. C. Hansen, Medhjælp. 5 Kaj O. Chr. Larsen, Arbmd. 52 Carlo N. Nielsen, Kommis 149 6 Carl Thorv. Hansen, Drejerm. 26 Oskar P. L. Hansen, Mekaniker Evald H. L. Hansen, Kommis 17 Hans I. Nielsen, Bagersvend 7 Hans J. Hansen, Vognmandskusk 73 Elisabeth M. S. Hansen, Husass. Henrik C. A. Lorentzen, Murersv. 15 8 Trine Henriksen, Syerske 5 S. V. Henriksen, Cigarhandler 179 Kaj Otto Henriksen, Chauffør 21 Frederik F. Simonsen, Arbmd. 10 Carl J. Petersen, Chauffør 5 Otto K. V. Christensen, Arbmd. 10 Aksel Jensen, Arbmd. 10 Martin Evald Rasmussen, Arbmd. 10 9 K. H. Mathea Nilsen, Husejerske 5 Joh. Hans Grandahl, Maler 73 Th. S. Frederiksen, Bager 5 Laur. P. Frederiksen, Landarb. 10 Hjalmar Edv. Larsson, Skræder 5 Henr. Ejnar Jacobsen, Arbmd. 5 Niels Chr. Jensen, Arbmd. 5 Jens Peter Rasmussen, Arbmd. 5 Aksel P. Rasmussen, Gartnermhj. 63 Hans A. Aage Nielsen, Gartner 52 Kirsten Olsen, Aldersrentenyder 2 Statskasernen. 10 Severin J. Asmussen, Oberst 1152 Fritz Berg Alten, Premierløjtn. 166 Marie M. Sørensen, Tyende 15 Hans Hansen, Overofficiant 197 Tage Erik Hansen, Elektriker 121 Hans M. Aug. Fog, Ritmester 476 Karen Christensen, Husassistent 5 O. Chr. Brøndum, Premierløjtn. 87 Niels Garde, Premierløjtnant 123 Harald A. Kaalund, Officiant 39 Adolf M. Jørgensen, Officiant 73 Svend Aage Kobberup, Officiant 55 11 Lars P. Jacobsen, Restauratør 184 Hans Rasm. Hansen, Medhjælper 5 Chr. Hansen Fejerskov, Handm. 52 P. Chr. E. Johansen, Arbmd. 5 12 Jacob Petersen, Cigarhandler 31 Hans Chr. Nielsen, Møllebygger 110

Anna M. Hansen, Husassistent Elly M. Hansen, Frederikke Jensen, 17 DagmarV. Jensen, Sygeplejerske 52 Elna K. Olsen, Husassistent 13 Karen K. J. Petersen, do. 17 Anna K. Larsen, do. 26 Ane M. Hansen, Bestyrerinde 179 56 Hans Jensen, fhv. Papirarbejder 10 Mette S. Christiansen, Hushold. 5 Fr. August Johansen, Arbmd. 5 Maren S. Christiansen, Aldersrntn. 2 58 Jens Thirslund, Keramiker. 432 60 Carl Nikolaj Madsen, Keramiker 5 Rasmus Frederiksen, Arbmd. 10 Fr. Kr. Frederiksen, Chauffør 21 Anders Petersen, Uldhandler 31 62 Jens Peter Trap, Trafikkontrolør 411 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 110 Emilie Thomsen, Husassistent 5 64 Ejnar M. Iversen, Disponent 379 Ernst L. G. Pedersen, Politibetj. 232 66 Hans P. Aagaard, Murermester 1033 J. P. Larsen, Lokomotivfører 232 68 H. H. C. Kahler, Keramiker 675 H. Jørgen Kahler, Pottemagersv. 105 Niels J. Kahler, Pottemagersvend 237 Grete Kahler, Pottemager 5 70 Oluf M. Hansen, Trafikassistent 232 Niels Jensen Hjortsø, Portør 79 A. J. N. Larsen, Læsseformand 464 72 A. K. Thorv. Sørensen, Portør 70 Svend G. Pedersen, Papirarbejde Kristen Hansen, Banearbejder 100 74 Carl Chr. Christensen, Bager J. J. Emmeltorp, fh. Politiass. 107 F arvergad e. 1 R. E. Nicolajsen, Skrædermester 5 Peter E. Nicolajsen, Mekaniker 168 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 1002 Grete Kaalund, Danselærerinde 21 Erik Kaalund, Elektriker 5 Marie S. Bendtsen, Rullerske 5 Aage K. T. Nielsen, Snedkersv. 179 Lars P. Nielsen, Papirarbejder 305 Hans C. Larsen, Papirarbejder 5 Chr. V. Christensen, Murersvend 63 MetteK. Jensen, Aldersrentenyder 2 AneM. Hansen, Aldersrentenyder 2 Julius Larsen, Chauffør 100 Niels Wimmer, Ringer 70 Henry G. Wimmer, Tømrersv. 8 Anna B. G. Wimmer, Husass. 5 Kathrine Sørensen, Syerske 5 Peter H. T. Larsen, Arbmd. 5 P. Chr. Schultz, Gasværksarb. 168 7 Lone Christensen, Fotograf 17 H. Thorv. Abrahamsen, Papirarb. 137 Pouline Jensen, Vaskerkone 5 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 200 9 Jørgen Kristensen, Agent 216 do. do. 17 17

137.

10

Grønnegade« 1? Hilleborg Hesse, Enke 5 ~ Maren K. Petersen, Aldersrenten. 2 Fr. Chr. Hansen, Skomagerm. 10 13 Jørgen Jørgensen, Vært 68 14 Olga Camilla Helm, Børnehavel. 81 Henny Gadeberg, Lærerinde 258 15 Henrik Henriksen, Marskandiser 65 16 Jens Chr. Jensen, Formand 100 Olga M. Hermansen, Frk. 134 Gerda M. Voltzmann, Husass. 8 Valb. C. J. Nielsen, Ekspd.trice 8 Jens Søgaard, Forvalter 364 S. H. Kristiansen, Maskinkonstr. 216 17 J. C. P. Christiansen, Detailhdl. 137 Agnes M. Christiansen, Husass. 17 Anna Christensen, Enke 247 Joseph Hinchli, fhv. Vognmand 31 Kathrine Christiansen, Syerske 10 William Pedersen, Slagter 559 Karen Sofie Hansen, Pensionist 26 Johanne K. E. Olsen, Garderbfv. 5 Iris Olsen, Husassistent 5 Hanne S. Nielsen, Aldersrenten. 2 Maren S. Pedersen, Sygeplejerske 5 18 Hans F. V. Hansen, Bud 17 Karl A. V. Hansen, Bud 10 Thyra O. H. K. Hansen, Husm. 5 J. É. Pedersen, Telegraf haandv. 81 Kirsten Hansen, Kogekone 15 20?22 M. Fr. Demant, Pakhusfmd. 348 Martha A. Demant, Husassistent 5 Hans K. E. Demant, Tjenestek. Christen Jacobsen, Cyklehandlerl065 Anna Marie Hansen, Husmoder 5 Alfred Johansen, Blikkenslager 184 Ove Johansen, Blikkenslager 13 Anna C. Christoffersen, Aldersrtn. 2 C. Chr. Christoffersen, Malerm. 337 Peter Christoffersen, Snedkerm. 73 21 Jørgen Holger Nielsen, Kusk 15 23 V. H. Marie Jensen, Husejerske 21 Maren L. C. Jensen, Husassist. 5 Carl Poul Voltzmann, Kusk 94 Hans C. P. Christensen, Murer 105 Anna M. Petersen, Husbestyrerin. 5 Karen S. Hansen, Aldersrenten. 2 25 Hans Peter Petersen, Arbmd. 26 Johanne Petersen, Bogholderske 73 27 )ens Jørgensen, Købmand 464 Anna E. M. Jørgensen, Pianistin. 47 L. V. E. Olsen, Chauffør 21 Erna J, P. Knudsen, Husassist. 8 29 Anders Bjørntoft, Detailhandler 5 Edith A. Bjørntoft, Husassistent 5 Theodor Lang, Urmager 42 31 Otto Johs. Løve, Arbmd. 6 Niels Cosmus Sørensen, Arbmd. 2 Karen M. J. Jensen, Arbejderske 5 Yelva A. E. Jensen, Husassistent 5 Niels P. Andersen, Arbmd. 2 Ella M. Andersen. Ekspeditrice 97 Kristian Larsen, Tøjrenser 97 33 Karen K. Andersen, Havekone 2 Karen M. Andersen, Husassist. 8 Niels Christian Larsen, Arbmd. 5

Havnen.

1 Peter Nielsen, Havneformand 216 Karen B. Nielsen, Kontorassist. 68 Knud Erik B. Nielsen, Maler 5 5 Olaf Th. Bergqvist, Maskinmester 395 Stefan P. Hansen, Apothekerkarl 33 Karen M. Hansen, fhv, Syjomfru 2 H ju lto rv et. Otto Nøglebæk, Købmand 3 Herman Kauth, Papirhandler Th. M. Søeborg, Konditor Else Marie Laursen, Ekspeditrice Ebba C. Nilsson, Husassistent Orla E. Ryberg Jensen, Bager 5 Viggo Olsen, fhv. Bagermester 105 Hilda Ellemann, Husbestyrerinde 10 Anna Kalum, Bestyrerinde 236 6 Aage Hansen, Blomsterhandler 247 Anna Jensen, Damefrisørinde 73 Zenia L. Hansen, Ekspeditrice Helga S. Hansen, Damefrisørinde 81 Svend Holst, Direktør 1097 Astrid J. E. Petersen, Husass. 21 Hans Sofus Andersen, Smedesv. 5 Inger M. C. Nielsen, Pensionatsvt. 5 Halvor V. Hansen, Repræsentant 237 Chr. E. V. Jensen, Sadelmager 5 Alfred Herman Nielsen, Kusk 105 Ove Ulrick Jørgensen, Kommis 7 Jacob Jacobsen, Entreprenør 1677 V. M. Bavnholt, Skotøjshdl. 5 Edith Johanne Bavnholt, Frk. 21 H. F. S. Neerup, cand. pharm. 348 8 Emil Ove H. Larsen, Incassator 47 Carl E. Wieder, Forretningsfører 58 Dorthea Nielsen, Aldersrenten. 2 Karen H. K. Nielsen, Syerske 5 Jens Fr. .Schade, Bankdirektør 1350 Elisabeth D. Schade, Frk 31 Karen Schade, Lærerinde 17 10 Oluf Rodian, Købmand 84 AnnaF. Christiansen, Kogejomfru 5 12 Sophie F. Schack, Kl. Kollektrice 258. Hertha J. Nielsen, Husassistent 15 Kaj Enggaard, Ekspedient Hans K. Therkelsen, Ekspedient 134 Emmy R. Johansen, Dameskr. 47 M. Mathiesen, Overretssagfører 801 M. J. Mathiesen, Maskinarbejder 5 Thora Michaelsen, Husassistent 21 Henry S. Nielsen, Kommis 31 168 Kristine M. Thomsen, Trikotghdl. 295 M. Chr. Christensen, Overdyrl. 1658 Julie K. B. H. Sommer, Husass. 52 Anna A. V. Kruse, Enkefrue 332 2 Chr. L. Christiansen, Barberm. 247 Inge Christiansen, Husassistent 10 Hans Arndt Nielsen, Urmager 759 Poul Norby Nielsen, Optiker 81 Eli Norby Nielsen Frk. 21 3928 363 263 13 Jernbanegade« 1 Andreas Reiff, Cigarhandler

11

Jernbanegade. 2 Dagmar Jensen, Dameskræderinde 5 Valdemar Bruun, Købmand 1624 Klara Gudrun Blum, Husassist. Olga Lasson, Massøse 58 Jernbanegade 2 og Ny Østergade 1. Poul Gørgens, Ass. D. S. B. 237 Hans Gørgens, Bogholder 237 J. M. Jørgensen, Købmand. 1160 Søren P. Lauritsen, Tilskærer 279 Thora Sørensen, Husjomfru 52 Gerda Moes, Biblioteksass. 158 Jens Vendorf, Husejer 1018 3 Rasmus Grønholt, Direktør 875 Rigmor Jensen, Husassistent 21 Axel OlinsHansen, Købmand 81 Hans Chr. Gørgens, Mægler 896 Louis Steiner, Dyrlæge 2437 Jacob Hansens Enke 5 Rasmus Nielsen, Købmand 89 Carl Wang, Bogbinder 247 Niels Peter Jensen, Skomager 5 Martin H. Vulpius, Fotograf 5 AxelM.Michaelsen, fhv. Papirarb. 216 Hans Peter Jacobsen, Arbmd. 5 Hans A. Jacobsen, Maskinarb. 21 K. Edith Jacobsen. Husassistent 10 Svend Aage Jacobsen, Maskinarb. 5 4 Maren S. Jensen, Husejerske 801 Agnes Willumsen, Hjemmebager 5 Kaj Aage Braae, Læge 2141 Jacob M. Mygind, Sagfører 717 Anna M. Andersen, Husass. 13 Elly Johanne Hansen, Husass. 10 H. Jensen, Herreekviperingshdl. 116 3 Oluf Nielsen, Tandlæge 1176 Chr. Vald. Kruse, Kapelmester 5 Niels Wolmer Jensen, Tjener 237 Anna Sofie M. Kjær, Husmoder 8 Louis Hansen, Værkfører 364 I. E. Christiansen, Damefrisørinde 15 Martha M. Pedersen, Husassist. Thork. C. Havemann, Repræsent. 1244 C. Petersen Dybdahl, Bilhandler 1176 Dagny Dybdahl, Husassistent 8 Otto Vagner Larsen, Købmand 5 Peter J. P. Porse, Malermester 237 Wilh. Ludvig Dåne, Glarmester 152 August S. Larsen, Mekaniker 47 Oluf Gunner Jensen, Tjener 200 Sture Christiansen, Overtjener 121 ®J. Chr. Jensen, Overretssagfører 3205 Jens R. Jensen, Boghandlermdhj. 8 Ludvig Vindberg, Skomager 348 Stella Vindberg, Telefonistinde 68 Søren Sørensen, Fotograf 121 Kr. A. Andersen, Konstruktør 232 Clara K. A. Schrøder, Ekspeditr. Jørgen Hansen, Konstruktør 116 Emil Henrik Jacobsen, Maler 10 Edvin Q. Andersen, Kommis 216 Astrid E, M. Larsen, Frk. 5 Ahlmann Stuhr, Restauratør 295 Hårnet Alice Stuhr, Frk. 8 Else Gudrun Stuhr, Frk. 5 Ragna Nielsen, Husassistent 8

Jernbanegade. 6 P. S. Holmgaard, Forretningsf. 158 Rasmus M. Laursen, Husejer 168 Orla B. Laursen, Mekaniker Tove Laursen, Fik. 8 Hansine Nielsen, Aldersrenten. 2 Tage H. H. Movitz, Kommis 73 Lars Peter Nielsen, Chauffør 179 7 P. Sommer Petersen, Overinsp. 1081 Karen Elisabeth Hansen, Frue 0 Karen G. K. Petersen, Husass. 15 Niels Th. Andersen, Fabrikant 364 Julie Jørgensen, Papirhandler 42 8 Carl Th. Christiansen, Restauratør 448 Eleonora Andersen, Kogejomfru 73 Gudrun J. K. Nielsen, Elev 15 Henny C. Christiansen. Husass. 15 Frede Edv. Nielsen, Kørekarl 21 Helene E. Petersen, Husassistent 21 9 Anders P. Andersen, Amtsfuldm. 1350 Nicolaj P. Bendixen, Bankdirektør 844 Jul. Bahnsen, Købmand 5 10 Hans Hansen, Skolebetjent 137 Harriet Hansen, Boghandlermhj. 105 Tage N. Hansen, Boghandlmhj. 5 11 Carl H. Christensen, Bankdirekt, 1840 Jenny Andersen, Husassistent 15 R. Peter Frandsen, Stadsingeniør 1081 12 A. Christensen, Skolebetjent 200 Asta Christensen, Telefonistinde 68 Johannes Søegaard, Overlærer 738 13 Peter Mauritzen, Tandtekniker 638 Herbert Puppe, Violinist 52 Christine Bang, Musiklærerinde 81 J. C. Hylander, Redaktionssekrt. 379 Alma Mikkelsen, Enkefrue 65 Ella Mikkelsen, Telegrafassistent 205 Stine Nielsen, Aldersrentenyder 2 14 Christian Carlsen, Skomager 2 Carl Georg V. Jensen, Maler 5 Maren K. Nielsen, Aldersrntn. 2 Heinrich Lunau, Vaskeriejer 33 Ane Marie Olsen, Diakonisse 81 Bertha Amanda Olsen, Ugift 5 Hansine Petersen, Syerske 2 H. C. Hemmingsen, Restauratbest. 58 Anna Birk, Enke 5 Christiane S. Hansen, Kogerske 17 Flora Wielsbeck, Aldersrenten. 2 Hulda Heukendorff, Rentenyder 5 Bodil Petersen, Syerske 5 Magdalene Jensen, Enke 5 D. M. C. C. Andersen, Invalidmt. 5 Marie V. Christensen, Enke 5 Mary Elisabeth Lang, Frk. 0 Marie Cecilie Madsen, Syerske 5 Clara I. Christensen, Arbejderske 5 15 Astrid Larsen, Købmand 5 Sivert Jensen, Barbermester 87 Agathe E. Pedersen, Restauratrice 622 Valborg J. Hansen, Husassistent 21 Karl R. L. Christensen, Hotelkarl 5 Albert Marinus Nielsen, Kok 21 16 Andrea M. Ange, Trikotagehdlr, 432 Inger Marie Ange, Kontorist 10 Carl Søllegaard, Købmand 395

12

J ernb an egad e. 16 Ane Margr. Søllegaard, Enkefrue 168 Cecilie Søllegaard, Frøken 63 Anna Søllegaard, Frøken 63 Hans C. T. Herting, Politifuldm. 796 17 Jens Philip Hage, Overlæge 4253 Sigrid J. Petersen, Husassistent 15 19 Søren Johan Sparle, Ingeniør 638 Carl Anders Hansen, Maskinist 47 Aage Løgtrup Jensen, Handmhj. 134 Enoch Hansen, Forvalter Johannes A. Larsen, Skomager 42 Kaj H. M. Frellsen, stud. pharm. Karlo Fr. Pind, stud. pharm 5 Alfred Nielsen, Forretningsbest. 258 ]. Chr. Jensen, Kontorist 13 Karl Oluf Hansen, Handelsmedhj. L. Johansen, Ejendomsmægler 237 Hans Henrik Hansen, Tobakshdl. 5 Juliane M. Striiwing, Enke 2 Anna Striiwing, Papirhandler 216 Poul Ekelund, Barber 42 Marie H. Thaarup, Husmoder 179 Sine H. Thaarup, Husassistent 15 Mariane Thomsen, Husassistent 17 Magda J. Christensen, Husass. 5 21 Peter Sofus Bundsen, Konditor 448 Bertha S. E. Andersen, Husass. Urban Villy Jørgensen, Kørekarl 5 Vilhelm Frandsen, Kriminalbetj. 168 Hans K. M. Hardager, Tandlæge 2348 Ellen Hardager, Frk. 15 Rosa N. Larsen, Husassistent 10 Vilh. Reckendorff, Direktør 875 23 S. J. Sørensen, Repræsentant 1266 J. Chr. P. Madsen, Lokomotivfb. 332 Else H. Madsen, Elev 5 Leo Madsen, Vaffelbager 5 ' Ole Hansen, Tobakshandler 58 Hans Nielsen, Læge 4165 Johannes Worm, Læge 42 Anna H. Holm, Husbestyrerinde 205 25 Ida C. Buhi, Musiklærerinde 21 Cathrine B. Hansen, Enke 102 Andrea J. Andersen, Husass. 21 Louise V. Schrøder, Enke 184 Anna Svendsen ,Børnehavel.inde 203 Vilhelmine Johanne Pihi, Frk. 52 Helene I. E. Pihi, Guldsmed 458 Rasmus P. Hansen, Bybud 110 Aksel Eigil Hansen, Chauffør 31 Henry O. F. Boesen, Kleinsmed 6 27 Søren E. Petersen, Papirarb. 316 Karl Thorv. Petersen, Arbmd. 5 Anders P. Petersen, Arbmd. 5 Metha S. Larsen, Pensionatsvt.inde 5 L. E. Andersen, Amtsstuefuldm. 696 Dagmar K. Andersen, Enke 5 Karen Andersen, Telefonistinde 73 Niels C. Andersen, Bogbinder 5 Ellen M. Lauritsen, exam. pharm, 247 Anne M. Lauritsen, exam. pharm. 305 lngb. J. M. Pedersen, Broaerihdl. 31 MarieMogensen ,Dameskræd.inde 5 Else A. Mogensen, Kontordame 58 Ane M. Larsen, Aldersrentenyder 2

Jernbanegade. 27 Ejner Larsen, Papirarbejder Fr. Hemmingsen, Kelner 179 Vald. H. Hansen, Radiotekniker 10 29 Chr. J. Skovlind, Hotelejer 464 Karen Emilie Hansen, Stuepige 10 Jens Peder Jensen, Vognmand 316 Ane M. J ensen, Aldersrentenyder 2 Hans P. Nielsen, Chauffør 47 Joh an n eb jerg . 4U0J. J.Nicolajsen, Aldersrentenyder 2 Anna K. Hansen, Aldersrenten. 2 Birthe M. Pedersen, Aldersrenten. 2 Maren Kristine Egholm, Enke 28 Henrik Thorv. Egholm, Urmager 5 JohanneM. S. Larsen, Arbejderske 26 237 K in d h esieg ad e. B3Jens Andersen, Købmand Marie K. Hansen, Husassistent Søren Jensen, Detailhandler Kirsten Hansen, Aldersrenten. Ida Petersen, Ekspeditrice Hans Petersen, Tøffelmager Anna I. Petersen, Detailist 5 Erna M. Petersen, Husbestyrerin. 10 Karen F. V. Jensen, Syerske 5 Henry E. Jensen, Typograf 237 Jens Oluf Jensen, Karetmager 5 M. Christine ^Larsen, Rullerske 5 H. M. Rasmussen, Blikkenslager 8 Petra J. Rasmussen, Husassistent 5 2 Georg Larsen, Arbmd. 21 C. Marie Petersen, Aldersrenten. 2 Sidse Christensen, Aldersrenten. 2 Hans Christiansen, Marskandiser 94 Ejnar G. Christiansen, Mekaniker 5 4 H. Christiansen, Blikkenslagerm. 137 Edel M. Larsen, Husassistent 10 Karl H. Kristensen, Chauffør 84 Rasmine K. Rasmussen, Syerske 17 5 Niels Jacobsen, Købmand 5 Aase Lunding, Ekspeditrice 52 Niels C. Pedersen, Repræsentant 411 Hans Carlo Petersen, Slagter 6 Ao Poul Andersen, Maskinarb 47 6 Lars Peter Petersen, Arbmd. 5 Christian Christensen, Skomager 5 Ragnhild Olsen, Husbestyrerinde 10 Efly M. Hansen, Husassistent 13 Anna C. E. Hansen, Husassistent 15 Valdemar Andersen, Arbmd. 5 Else Andersen, Husassistent 5 Hans Christian Hansen, Arbmd. 10 Carl J. E. Hermansen, Arbmd. 5 Carla M. Hermansen, Husass. 5 Ejner O. V. Hansen, Sadelmager 5 Jens Bodal, Filehugger 5 Hans Peter Hansen, Landmand 5 7 Mary E. K. Hansen, Medhjælper 5 O. Olsen Falch, Smedemester 232 Gerda M. Andersen, Husassistent 8 Edv. Chr. F. Falch, Smedemester 316 13 738 21 495 2 *15 81

Kirkestræde« 1 Lorentz P. Ferdinand, Købmand 759 Astrid Weigel, Husassistent 10 Ejler Rasmussen, Skomagersvend 89 Chr. Hoffmann, Købmand 949 Esther Jørgensen, Husassistent 21 Aug. Chr. Børner, Boghandler 12 Anna K. Larsen, Husassistent Morten N. Jensen, Blomsterhdl. 105 Elna Hansen, Telefonistinde 105 3 Andrea Louise Hulbeck, Enkefrue 107 Ellen Hulbeck, Telegrafassistent 237 Esther Hulbeck, Kontormedhj. 58 Louise Andersen, Dameskr.inde 31 Axel Ditlevsen, AutomobilhdL 0 Hans P. Hansen, Trafikass. 290 6 C. Ypkendanz, Snedkermester 675 Tage Ypkendanz, Prokurist 305 Ingeborg Jacobsen, Husassistent 15 Carl Chr. Olsen, Organist 316 J. P. Elvang, Slagtermester 464 K ompagnistræde« 4 Axel F. Nielsen, Forvalter 100 Jens K. Jensen, Arbmd. 15 Anders Chr. Andersen, Slagter 247 Vilhelmine Jensen, Aldersrenten. 2 Jens P. M. Jensen, Gartner 5 Peter Aage Nielsen, Arbmd. 5 5 Lars K. Larsen, Kommunebud 232 Alma Mary Larsen, Frk. 5 Hans Chr. Hansen, Skomager 5 6 Lauritz K. Larsen, Maskinmester 432 Rasmine Larsen, Enke 5 Ane Johansen, Husmoder 5 Vald. Aug. Petersen, Guldsmed 152 Emil Aksel Petersen, Maler 5 Peter Mikkelsen, Portner 168 Ella Sofie K. Mikkelsen, Frk. 0 M. Chr. Larsen, fhv. Møller 36 6a Oline Voltzmann, Detailhdl.ske 6 Hans Carl Andersen, Papirarb. 5 Hans Peter Larsen, Arbmd. ,58 Ella D. M. Larsen, Husassistent . 0 Agnes V. A. Larsen, Husassistent 8 Karen Marie Larsen, Køkkenchef 26 Magrethe Nielsen, Husmoder 0 Hans Peter Johansen, Bødker 63 Ane K. Sandau, Husmoder 5 Poul Villy Sandau, Arbmd. 5 Verner Rasmus Sandau, Arbmd. 8 Kaj Henry Sandau, Typograf 5 Hans Chr. Nielsen, Blikkenslager 79 Rasmus Hemmingsen, Incassator 73 7 H. E. Winther, Børstenbinder .15 H. A. Jensen, Aldersrentenyder 2 Poul Chr. Hansen, Arbmd. 100 Maren Larsen, Aldersrentenyder 2 Marie Petersen, do. 2 Christian Fr. Nielsen, Arbmd. 8 Anna Hi Hansen, Husmoder 6 Louis Georg Hansen, Typograf 237 Alexander Hansen, Typograf 8 Rasmine Andersen, Fabrikarb.ske 12 Johanne K. Andersen, Husass. 0

Kindhestegade«

7 Dagmar E. Falch, Korrespondent 237 8 Jørgen P. Chr. Jensen, Rebslager 152 Dorthea Sophie Petersen, Enke 200 Ane M. Rasmussen, Arbejderske 8 9 P. E. Andersen, Forretningsfører 1065 L. Willadsen, fhv. Stationsforst. 216 10 Jens P. A. Nielsen, Arbmd. 33 Hans P. Johansen, Beslagsmed 152 Svend A. Johansen, Smedesvend 149 Birthe Petersen, Aldersrentenyder 2 Jens Andreas Jacobsen, Drejer 5 11 Niels Peter Larsen, Bødker '263 Ketty Helene Larsen, Frk. 5 Villy Verner Larsen, Danser 21 Helmuth Verner Larsen, Kommis 21 Bodilline Hansen, Aldersrenten. 2 Louise S. Jakobsen, Enke 5 Jens Juul Jakobsen, Chauffør 8 12 Hans Fr. W. Petersen, Makaniker 981 J. Chr. Ditlevsen, AutomobilhdL 527 Sv. Aksel Ditlevsen, Kontorist 21 Anna N. Jensen, Husassistent 21 13 Margrethe Jensen, Restauratrice 216 Oskar Vilh. Bentzen, Mekaniker 47 14 Chr. Fr. Ibsen. Kommisionær 5 Aage M. Christoffersen, Skomager 81 Valdemar Jensen, Købmand 511 Ane K. Jensen, Pensionist 5 Anne K. Nielsen, Husassistent 15 Marie S. Jørgensen, Enkefrue 5 Anna Nielsen, Enkefrue 33 K. Pihi Nielsen, Repræsentant 68 Carl Anton Petersen,* Cigarhdl. 1002 Hans Nielsen, Tømrersvend 58 16 Ellen S. Larsen, Blomsterhdl.ske 0 Louis Hartig Larsen, Chauffør 0 H. Andersen Ploug, Handelsmd. 49 18 0. Magaard Olsen, Driftsbestyrer 1223 Esther H. M. Anderson, Husass. 17 Laur. P. Petersen, Cigarhandler 559 Jørgen D. Jørgensen, Værkfører 216 - ' “ ' ” ‘ ' 527 121 70 149 Ejler Damgaard, Købmand Jens Chr. Larsen, Chauffør Bendt Jensen, Lagerformand Betty O. Ebbesen, Ekspeditrice 20 Kr. J. Christiansen, Cigarhandler Kr. K. Kristiansen, Maskinarb. Anna V. Christiansen, Husass. Ole O. V. Hansen, Papirarb. Tove K. Jensen, Papirarb.ske AnnaE. R. Hansen, Aibejderske Einar Rasmussen, Arbmd. 24 Chr. Schøller, Kl. Kollektør Niels A. M. Nielsen, Elektriker Ester Solborg Nielsen, Husass. Karl Nielsen, aut. Installatør Th. Jakoba Mogensen, Frk. Anna U. Knuth, Comtesse 26 Signe Lundstein, Enkefrue Joh. C. Lundstein, Købmand Sophie H. Lundstein, Malerinde 205 Nelly V. Lundstein, Malerinde 216 Axef B. Andersen, Købmand 205 Søren P. Mortensen, Konsulent 184 5 5 5 107 6 5 10 94 84 5 221 73 1144 63 52

14

Kompagnistræde*

Købmagergade. 8 Else M. D. Steen, Kontorist Anna Nielsen, Arbejderske 9 Smith Petersen, Læge Alma M. Rasmussen, Husass. Vilhelmine Schou, Enkefrue 5 10H2 H. J. Hansen, fhv. Cigarhdlr. 8 Emilie S. M. Petersen, Enke 63 Olga H. Marie Møller, Husmoder 5 Henry C Petersen, Repræsentant 94 Niels O. B. Møllen Repræsentant 237 Emilie F. Andersen, Lærerinde 411 Jens Mikkelsen. Vognpasser 97 Frederik Møller, Pensionist 73 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 348 Emmy E. Andersen, Medhjælper 89 13 Hans Peter Madsen, Husejer 316 Ane Christiansen, Aldersrenten. 2 Jens P. L. Andersen, Entreprenør 622 Poul E. R. Andersen, Medhjælper 10 fens Peter Jensen, Slagtermester 137 Dagmar Andersen, Husbest. 31 Laura M. Gellert, Ekspeditrice 149 14 Chr. Struckmann, Amtslæge 1677 15 Jens J. Jensen, Bager 79 Carl Vilh. Vincentz, Vognmand 216 16 Maren Jensine Larsen, Enke 6 Jens Jacob Larsen, Kellner 5 17 Signe Munch Petersen, Massøse 179 N. Chr. Christiansen, Installatør 611 18 C. Jensen, Mineralvandsfabrkt. 279 C. Oppendick, Gasværksarbejder 168 Chr. Olsen, Aldersrentenyder 5 Ella R. Olsen, Modist 73 A. Chr. Olsen, Slagtersvend 5 20 N. O. Pedersen, Detailhandler 73 C. Chr. Sivertsen, Medhjælper 184 Peter L. Schmidt, Hotelkarl 73 Kristian Kalkar, Præst 780 P. Simon Jensen, Hotelejer 717 Ingeborg J. Raft, Husassistent 36 Anna S. Jørgensen, Husassistent 15 Olga J. Jørgensen, Husassistent 21 Andrea Jørgensen, Husassistent 21 M arievej • 1 Børge Kristensen, Tømrersvend 68 Agnes Schlichting, Bogholder 247 Niels Peder Olsen, Handelsmand. 12 Egil C. Nielsen, Vulkanisør 68 Rasmine Christiansen, Arb.ske 26 Ane Kristine Jensen, Frk. 21 3 Alfred Christiansen, Maskinarb. 97 Hans P. Chr. Larsen, Maskinfører 110 Nanny Nancy Larsen, Frk. Hans B. Nielsen, Papirarbejder 42 Dagmar S. Nielsen, Frk. 5 Hans Jørgen Olsen, Pensionist 28 Jørgen H. Hansen, Papirarbejder 52 Anna K. Damsholt, Bestyrerinde 137 5 Karl E. Andersen, Maler 94 Maren Kristensen, Aldersrenten. 2 Hans Chr. Petersen, Typograf 200 Einar G. Jørgensen, Chauffør 28 105 5 1709 15

7 Anton A. Møller, Telegrafarb. 7b Peter Chr. Larsen, Smed Ane M. K. Andersen, Syerske Adam H. S. Andersen, Aldrtn. Ane J. K. Jacobsen, Husmoder Lars C. A. Jacobsen, Arbmd. Bertha C. Jacobsen, Husassistent Carl Oluf Jacobsen, Arbmd. Poul Johan Jacobsen, Arbmd. Harald R. Jensen, Maskinmester Johannes Kr. Hansen, Arbmd. Kirsten Hansen, Papirarb.ske Ove Iwanouw, Arbmd 8 Karen Knudsen, Aldersrenten. Mette Christiansen, Syerske Marie Hemmingsen, Vaskeriejer 9 Oscar Emil Nielsen, Vognmand Maren K. Olsen, Arbejderske Hans Larsen, pens. Overpostbud KM2 H. Petersen, Forsørgelsesinsp. Gudrun S. Petersen, Elev Rasmus V. Johansen, Maskinm. H. H. Hansen, Kommuneboghld. Agnes A. H. Hansen, Journalist H. Vilh. Nielsen, Maskinmester Arnold V. Hansen, Tøjrenser E. Lorentzen, Elektricitetsvksbest. Købmagergadøc 2 Niels Chr. Knudsen, Sognepræst Astrid M. Knudsen, Bibliotekselev Gerda E. K. Korfiksen, Husass. 3 Sophie Zoffmann, fhv. Husbest. Fritze G. Zoffmann, Kollektrice Elise Zoffmann, Kollektrice 4 Emma Th. Zahle, Enkefrue Konrad Hansen, Sagfører Martha S. Hansen, Husassistent 5 Christoffer M. Andersen, Ølkusk Anna H. Andersen, Kontorist Gerda M. Andersen, Husassistent Emma Petersen, Ekspeditrice Vilh. Kr. Hass, Kommis Jørgen Millert Udbye, Kommis H. Vilh. Heilmann, Handelsmdhj. Niels Marius Nørby. Kommis Lars Peter Nielsen, Repræsentant Hedvig Nielsen, Defektrice Emsy Nielsen, Kassererske 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforhandler Johannes Hansen, Bogholder Erika V. V. Boesen, Kontorist Lars Pedersen, fhv. Brolægger 7 Anna E. Madsen, Sygeplejerske Emma M. Clausen, Sygeplejerske Robert E. Hansen, Ekspedient 8 L. Chr. Nielsen, Skomagermester Karen Jensen, Dameskræderinde Jens Axel Nielsen, Chauffør Anton Fritz Nielsen, Kommis Fr. Otto Jensen, Malermester Carl J. Hansen, Papirarbejder Vilhelmine Steen, Arbejderske

63 152 5 2 5 13 5

52 63 5 5 58 52 2

5 5 47 2 47 480 17 279 822 97 232 2 574

738 5

21 10

105 105 295 448 801 5 8 47 150 13 149 152 89 v68 152 258 89 5 134 152 363 10 5 33 5 89

5 5

15

Møllegade. 17 Bodil K. Nielsen, Fabriksarb.ske 12 Laura K. Sofie Jensen, do. 28 Fritz Nygaard Jensen, Lagereksp. 68 18 Ane M. Wentzel, Aldersrenten. 2 Vagn Fr. Wentzel, Tjener 5 Kaj Wentzel, Slagter 5 Ellen S. Johansen, Aldersrenten. 2 Rasm. P. Larsen, Papirarbejder 63 Hans Jørgensen, Aldersrenten. 2 Alfred S. Hansen, Papirarbejder 68 Karen Larsdatter, Aldersrenten. 2 Anna S. Johansen, Papirarb.ske 36 Edla Marie Larsen, do. 10 Anna M. F. Larsen, Kontorist 58 Elfrida Gøtze, Papirarbejderske 5 Thyra Tommerup, do. 15 Dorthea M. Petersen, do. 6 Emilie Elisabeth Jensen, do. 10 Hansine K. Pauls, do. 5 M øn tergad e. 2 Christian Vilh. Carlsen, Arbmd. 5 Vald. Laur. Rasmussen, Arbmd. 5 Holger H. Christensen, Tapetserer 68 Max Fr. Christensen, Maler 5 Lars V. V. Hansen, Arbmd. 5 Anna Nielsine Christensen, Ugift 5 Carl Fr. Christensen, Træarbejder 10 Ane Marie Steffensen, Enke 5 N ygad e. 3 Chr. S. J. M. Jensen, Entreprenør 738 Gunnar A. Troest, Kommis 96 Max V. Mortensen, Maskinarb. 174 Johan L. Christiansen, Typograf 200 Karoline M. Jørgensen, Pensionist 8 4 Hanne Larsen, Ekspeditrice 79 Valdemar Jørgensen, Kleinsmed 168 5 Hans Larsen, Murermester 332 Johanne M Larsen, Husbest.inde 31 Niels P. L. Larsen, Murermester 348 Inger K. Larsen, Kontorist 5 Ane Jeppesen (Syerske) Aldersr. 2 Kamilla Christensen, Aldersrentn. 2 Hans P. Henriksen, Murerarbmd. 137 Emanuel Henriksen, Arbmd. 5 Aksel Poulsen, Maskinarbejder 5 6 P. C. Jørgensen, Kleinsmedem. 543 Magda Elisabeth Traberg, Frue 58 7 H. Alb. J. Larsen, Tømrermester 65 Gustav A. Klenke, Konditor 68 Ellen V. Petersen, Husmoder 5 Kaj Vilh. Hansen, Brødkusk Kristine Marie Olsen, Husmoder 8 Karl Chr Carlsen, Maskinmester Karen Sofie Jensen, Aldersrenten. 2 8 Chr. Hemmingsen, do. 2 9 Ellen S. Christensen do 2 Ernst G. Christensen, Kommunel. 337 10 Anders N. Jensen, Slagteriarb. 5 Jørgen Peter Jørgensen, Arbmd. 5 Hans P. V. Petersen, Elektriker 5

Mariev ej.

263 94

5 Jens G. D. Møller, Værkfører S. Dahlberg Hansen, Cigarhdlr.

Møllegade. 3 Johannes Jørgensen, Arbmd. Svend Aage Jørgensen, Arb.karl 4 Karl Kristian Nielsen, Arbmd. Karen Sofie Nielsen, Husass. 5 Anton M. Hansen, Bagersvend Peter Laur, Jensen, Arbejder Carl Laur. F. Jensen, Arbejder Svend Aage Jensen, Bykarl Fred. Villy Jensen, Arbejder Poul Marius Poulsen, Arbmd. Anton August Petersen, Arbmd. Peter Petersen, Arbmd. 6 Hans P. Bærentsen, Støberiarb. Kaia Bodil K. Nielsen, Husass. 7 Jens P. Alfr. Hansen, Arbmd. Hans Rasmus Pedersen, Arbmd. Jens Chr. Christensen, Arbmd. Hans Peder Hansen, Arbmd. Margr. Sofie Rasmussen, Husass. Frederik Julius Jakobsen, Arbmd. Betty J. Oline Olsen, Strygerske Jens Peter Jensen, Arbmd. Karl Emil Jensen, Medhjælper Laurits R. Elias Hansen, Arbmd. Thora M. F. Hansen, Syerske Knud Vald. Hansen, Maskinarb. 8 Jens Larsen, Kusk Ejnar Larsen, Barbersvend Lars Peter J. Nielsen, Tømrer Fred. Thorv. Hansen, Fabrik^rb. 9414345 R. Chr. Elvang, Værkfører Chr. Petersen, Overmaskinfører Peter Petersen, Fyrbøder Niels J. T. Christoffersen, Arbm. Holger K. Christoffersen, Arbm. Hans Frederik Nielsen, Arbm. Olga Kristine Nielsen, Viklerske Niels Petersen, Formand Magda M. Petersen, Ekspeditrice Lilly Petersen, Frøken Aksel H. Petersen, Papirarbejder Jens Chr. Olsen, Arbmd. 10 Carl Einar Johansen, Murer Hans H. H. Larsen, Maskinarb. Harald Nilsson, Karetmager Niels P. Hansen, Maskinarbejder Karen Marie F. Hansen, Elev 12 Peter Larsen, Detailhandler Alfred Petersen, Papirarbejder H. Chr. Christensen, Papirarb. Jak. Albr. Larsen, Aldersrenten. Sv. Aage Larsen, Bogbindermhj. 14 Engelhardt Knudsen, Mekaniker Sv. Aage Jedig Hansen, Arbmd. Valbprg S. Hansen, Husassistent Laurits V. Hansen, Arbmd. Karen M. Petersen, Husbest.inde Kaj Larsen, Kommis Ove Larsen, Kommis

63 5 10 5 5 5 36

5 5

52 68 247

5 5 5

31 26 10 10 15

5 5 5 5 8 94 168 79 42 521 674 247 52 5 68 31 137 15 52 179 79 94 63 58 168 5

348 174

52 33 75 2 10 6 10

5 5

16

N ygad e. 10 Ane M. Redøhl, Aldersrenten. Jørgen* Christensen, Tøffelmager Rasm. P. Jensen, Pølsemager Bodil K. Jensen, Aldersrenten. Anders Petersen, Papirarbejder Ricard Carlsen, Maskinarbejder Hans Peter V. Petersen, Former Peter M. Jensen, Repræsentant 11*13 Martin Palle, Kusk Anna M. F. Madsen, Papirarb.ske Christen Johansen, Arbmd. Marie J. Johannesen, Aldersrten. Petra M. Rasmussen, Rørfletterske 12 Christian H. Nielsen, Bøssemager Hans C. Christensen, Dekoratør Elmann B. Sørensen, Kommis Karl J. Hansen, Aldersrenten. Ane M. Pedersen, Arbejderske Viggo Aksel Jensen, Arbmd. Peter Emil Jensen, Arbmd. 15 Christen Hansen, Papirarbejder Helmer C. Hansen, Farverlærl. Viktor Petersen, Skræder Har. M. Damkjær, Arbmd. Søren C. M. Larsen, Chauffør 17 Carl B. Jensen, Skrædermester Asta J. K. Jensen, Husassistent 19 Niels Chr. Olsen, Marskandiser Peder Nielsen, Arbmd. Klara E. Hansen, Arbejderske Martin Nielsen, Handelsrejsende Hans Andersen Ax, Arbejder Kaj Guldberg, Maler Ny Ø sterg ad e. 3 Th. E. Jensen, Mekaniker Gustav A. Andersen, Bageriarb. Hans M. Reding, Ejendomshdlr. Hans P. V. Christensen, Arbmd. Søren Andersen, Bager Else J. Drcwes, Damefrisørinde Karl Th. Jensen, Typograf Søren Hansen, Aldersrentenyder Peter O. C. Hansen, Barbersv. Carl O. Ditlevsen, Installatør Frank E. Ditlevsen, Elektriker Karl Mortensen, Sygekassebud Niels Otto Larsson, Former 5 Hans S. Hansen, Tømrermester Else Ingeborg Hansen, Husass. Gudrun Hansen, Bogholderske Ebba A. M. Hansen, do. Anna Rasmussen, Aldersrenten. Niels P. Rasmussen, do. Maren S. K. Jensen, Husmoder Viktor Jensen, Kommis Carl Chr. Mortensen, Ringer Margrethe Mortensen, Husass. Anders C. Nielsen, Købmand 7 Jens P. Flansen, Vognmand Jens Jørgensen, Vognmand Jørgen Villy Andersen, Kusk Aksel Pedersen, Arbmd. Anders Jensen, Arbmd.

N y Ø stergad e. 7 Peter Jørgen Søren Olsen, Kusk 13 Hans Peter Nielsen, Ølhandler 432 Karoline Hansen, Enkefrue 79 Niels Aage Nielsen, Tømrersv. 5 Kristian H. Pedersen, Arbmd. 42 Marie K. Lauritzen, Aldersrenten. 2 Lydia Lauritzen, Tandtekniker 110 9 Jens Peter Hansen, Husejer 5 Niels P. Just Jensen, Bryggeriarb. 121 Martha Mailind, Husmoder 5 Einar Em. Hansen, Bagersvend Lars Peter Knudsen, Arbmd. 15 Ane Marie Hansen, Aldersrenten. 2 11 Ingeborg Jacobsen, Husbst.inde 26 Ole Nielsen, Rentier 17 Holger M. Stridsland, Konditor 200 Maren Rasmussen, Aldersrenten. 2 Stine Marie Petersen, do. 2 Dorthea K. Andersen, do. 2 Anna B. Henschel, Lærerinde 696 13 Peter Søren Iversen, Skomager 105 Ove Marius Jensen^ Forbundter 5 Anders P. Petersen, Arbmd. 121 Maren Sofie Esbensen, Enke 5 Niels Pedersen, Aldersrenten* 2 Edith K. Hansen, do. 2 Thora Brynjolf, Jordemoder 58 Ingeborg M. Olsen, Husassistent 21 P ræ stø v ej • 1 Viggo Petersen, Skorstensfejerm. 2776 Svend Petersen, Skorstensfejer 237 Carl R. F. Petersen, Maskinm. 411 3 Lars Hansen, Karetmager 168 Marie K. Olga Fossing, Frøken 21 Henry E. Fossing, Karetmager 116 5 Lars Vilh. Andersen, Vognmand 559^ Helmer F. Andersen, Medhjælper 79 Valborg M. Andersen, Husass. 21 Ingeborg J. Andersen, Husass. 5 Håns Vald. Larsen, Arbmd. 168 Hans Aage Frederiksen, Chauffør 126 Martin Nielsen, Slagteriarbejder 232 Louise Christensen, Husbst.inde 42 7 BirtheCarstensenÆgeberg, Enke 5 Karen CarstensenÆgeberg, Invlrn. 5 Hans CarstensenÆgeberg, Slagter 237 11 Aage Ravn, Købmand 712 Jens Hansen, Købmand 622 Niels M. Winther Enné, Toldass. 263 Hans Peder Jensen, Pensionist 36 Christiane Berthelsen, Husbs.inde 5 13 Otto Thiesen, Lærer 1176 Laura K. Jensen, Husassistent 73 Juliane Louise Beldring, Enke 258 15 Ingeborg Høyer, Lærerinde 490 17 Herman V. Olesen, Tandtekniker 738 Agnes D. Hansen, Husassistent 13 M. Christensen, Forretnbst.inde 200 19 Erna Petersen, Telefonist 105 Carl Petersen, Kommis 5 21 Johan V. Johansen, Retsbud 232 Laur. Carlsen, Ingen., cand. polyt. 305

2 65 116 2 163 5 8 68 100 5 17 2 15 42 134 211 2

10 52

5 5 5

6 8 33 5 21

5 5 26 21 5 33 5 179 116 33 73 6 152 5 232 2 126 31 5 110 5 100 8 17 81

2 2 5

21 137 5 137 70 295 42

17

R am sh er re dgade • 16 Jensine K. Hansen, Husassistent 17 Dagny Smedegaard, Husassistent 13 Anton Nøhr, Købmand 332 Viggo Evald?Petersen, Direktør 395 Esther Petersen, Frøken 10 Børge Evald?Petersen, Kontorist 52 Bengta Arndal, Enke 10 Aleksander S. Svendsen, Bager 105 Peter Vall. Christensen, Arbmd. 5 Karen Vall. Christensen, Syerske 15 Carl M. V. Hansen, Keramiker 5 Carl Nielsen, Snedker 28 Louis Louens, Konditor 73 Marie Mortensen, Enke 5 Julie Jørgensen, Musiklærerincle 15 Else Frederikke Gesner, Broderif. 36 Bertha M. Cordes, Broderimhj. 17 17 Carl Peter Nielsen, Sadelmager 5 Ellen E. Nielsen, Telefonistind'e 68 18 Carl Chr. Vincentz, Chauffør 480 Niels Vincentz, Aldersrenten. 2 Astrid C. A Coff, Hotelejer 211 Rigmor E. Christensen, Stuepige 8 Jenny Brandstrup, Stuepige 15 Karen E. Jensen, Køkkenpige 10 Hilmer Fog Hansen, Kontorist 8 Kristian S. Asbæk, Redaktionss. 237 Ella Hoffmann, Kontorist 5 Niels Chr. Wincentz, Gæstgiver 184 M. Kristine Hansen, Husass. 15 Laurits K. Jensen, Toldbetjent 149 19 Mette Marie Struck, Enkefrue 94 Fr. L. Chr. Struck, Slagtermester 516 21 Hans Andr. Rasch, Sagfører 0 Ellen Rasch, Frøken 0 Ole Severinsen, Vognmand 216 Ingrid M. Severinsen, Husb.indc 411 Maren K. M. Hansen, Husass. 42 25 Jens Lund Jensen, Uldhandler 63 Jens P. Nielsen, Tøffelmager 110 A. M. F. E. Nielsen, Ekspeditr. 10 Wilhelm Klein, Farvermester 17 Hildegaard Klein, Frøken 5 Kristine M. Jensen, Aldersrn. 2 27 Viggo Hoffmann, Restauratør 395 29 S. 6. Mørup, Sagfører, Bankdir. 1371 Jens Joh. Pedersen, Møbelhdlr. 395 S. O. Burgaard Jensen, Urmager 495 Hans Peter Poulsen, Tømrerm. 4002 Anders K. Andersen, Repræsent. 49 Knud E. Andersen, Maskinist 247 Karen E. Andersen, Kontorist 105 31 W. Schwendsen, Broderihdl.ske 152 Hovmann Hansen, Sagfører 1350 Nielsine Larsen, Husassistent 17 Bendt V. Bendtsen, Inspektør 121 Johanne Bendtsen, Kontorass. 5 Knud Hansen, Købmand 200 Johan Melberg, Fotograf 5 R idd er gade. 1*3Henriette Dahl, Pianistinde 158 Ricard Eberh. Petersen, Malerm. 279

P ræ stø vej* 23 Poul J. Nielsen, Murermester 15 Elise E. M. Nielsen, Telefonist 73 Johs. V. Nielsen, Ekspedient 205 Vera M. A. Nielsen, Vikar 26 25 Kirstine Davidsen, Frøken 58 Henrik A. V. Nielsen, Slagter 137 R am sherr edgade* 1 Marie Jensen, Enkefrue Carl Aage Jensen, Snedker 295 Petter Andersson, Barbermester 26 Emely Andersson, Telefonistinde 89 2 Hermann O. Stuhr, Arrestforv. 65 Mary H. Mortensen, Husassistent 8 3 Agnethe C. Jensen, Portnerske 23 Jacob Munksgaard, Uldhandler 5 Morten Poulsen, fhv. Ostehdlr. 2 Ellen I. Poulsen, Kontormedhj, 158 4 Emil Petersen, Slagtermester 5 Dagmar Hulstrøm, Butiksjomfru 36 Carl Larsen, Skomager 680 5 Frida E. Berthelsen, Enkefrue 717 Ebba Berthelsen, Frøken 52 Edith K. Jensen, Husassistent 13 6 Laura K. J. Lange, Enkefrue 5 Elisabeth Madsen, Husbest.inde 21 Andreas Elbrønd, Lærer 606 Elisabeth Schaarup, Kommunek. 606 Agnes Damborg, Jordemoder 2()0 Agda B. J. Svendsen, Husass. 21 Gunnar Bengtson, Kommis 149 L. P. Petersen Lønager, Uldhdl. 1128 7 Johan Clausen, Sagfører 2481 Johan Evald Vogel, Læge 2909 Anna C. Andersen, Husass. 31 8 Marie F. Jensen, Enke 5 Carl Lorentz Jensen, Tømrer 216 Ellen Jensen, Syerske 5 Dagmar Jensen, Smørhandler 10 Magdalene Jensen, Syerske 5 Signe Steffensen, Keramikmaler 216 Emanuel Arnholtz, Fotograf 216 Rigmor Jæger, Fotografmedhj. 21 Agnes Pedersen, Husassistent 21 9 Anna M. E. Grønholth, Guldsm. 81 Niels Chr. Grønholth, Guldsm. 52 Tage Grønholth, Gravør 89 Emilie Hansen, Ekspeditrice 63 Helene J. K. Hansen, Husass. 15 10 Peter Emil Larsen, Snedkerm. 1081 Carl U. Larsen, Tømrer 5 13 J. A. Pedersen, Glarmester 116 Otto A. Pedersen, Handelsmhj. 5 Niels Juel Pedersen, Glarmester 511 15 Dorthe Jensen, Husmoder 5 Johanne J. Jensen, Konditor 52 Marie Jensen, Konditor * 52 Anna Marie Larsen, Husass. 26 Anna K. Wesselhoff, Elev 5 Marie V. Fog, Forstanderinde 321 Anna Nathalie Fog, Husmoder 5 16 Peter Gothard Larsen, Gartner 395 Inger M. Larsen, Kontorist 5

18

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50

Made with FlippingBook - Online magazine maker