Somnus nr. 2_2015

Hvor mye får jeg? Det er vel dette som er noe av det mest interessante når du står på NAV kontoret og bekymrer deg for fremti- den. Dette behandles i en egen artik- kel. Noen korte bemerkninger nå: Sykepenger utgjør 100% av inntek- ten din så lenge den er under seks ganger grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år, med virkning fra 1. mai. I skrivende stund utgjør 1G kr 88 370,- per år, noe som tilsvarer kr 7 364,- per måned. Arbeidsavklaringspenger utgjør kr 66 % av siste års pensjonsgivende inntekt, inntil 6G, eller et gjennom- snitt av de tre siste kalenderårenes pensjonsgivende inntekt dersom det gir et bedre resultat for deg. Ytelsen er satt lavere enn sykepenger. Det å delta på behandling og tiltak kan gi ekstra utgifter, og da kan du søke om tilleggsstønader som skal kompensere for dette. Det gis arbeidsavklaringspenger for 5 dager per uke. For å finne dagsatsen tar man årsgrunnlaget, det vil si brut- tolønnen din i fjor grovt sagt, og deler på 260. 60 % av dette er din dagsats. Tjente du 350.000 kr i fjor, så er regnestykket 350.000 : 260 x 0,60 = 807 kroner i dagsats. Ca 16.100 kr i måneden. Men hva om jeg klarer å jobbe litt ved siden av?

Hvor mye kan du tjene ved siden av arbeidsavklaringspenger. AAP er ment å være en livsoppholdsytelse som NAV så fint kaller det. AAP skal dekke de basale behovene: hus, varme, klær, mat. Det er ingen begrensning i hvor mye man kan tjene ved siden av arbeids- avklaringspenger. MEN - reduksjo- nen i arbeidsevnen må som hovedre- gel være på minst 50% - OG du trek- kes i AAP-utbetalingen time for time det du jobber. Trekkes time for time Dersom du har fått innvilget arbeids- avklaringspenger, så trekkes du time for time. Tiden du arbeider melder du inn selv på meldekort hver 14 dag. NAV legger til grunn arbeidstid på 37,5 timer per uke, altså 7,5 timers arbeidsdag. Hvis du da har en dagsats på kr 750,- og har lønnet arbeid i 1 time per dag, så får du fratrekk på kr 100,- per utført arbeidstime. (100 kr/t = 750 kr i dagsats) Trekket er uavhengig av hvilken timelønn du får for den jobben du gjør. Tjener du 500 kr/t, så er trekket i AAP likevel kr 100,- per time i

ikke helt like vilkår. Hovedregelen for arbeidsavkla- ringspenger er når arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 %. Det er et strengt krav. Er det en skade eller sykdom som regnes som yrkesskade, så er det tilstrekkelig at reduksjonen i arbeidsevnen er på 30%. Har du alle- rede fått innvilget arbeidsavklarings- penger, så kan du jobbe inntil 60 % og kun motta 40 % arbeidsavkla- ringspenger. Du må være under aktiv behandling, være på arbeidsrettet tiltak eller under oppfølging fra NAV. NAV mener at du vil klare å komme i jobb selv etter å ha vært under behandling og etter tiltak. Du kan motta arbeidsavklaringspeng- er i enkelte særlige tilfeller, for eksempel om du har mottatt AAP i fire år, og venter på vedtak om uførepensjon, eller om du har kom- met deg tilbake i arbeid, men har ikke vært i arbeid lenge nok til å opparbeide deg nye sykepengerettig- heter, altså 26 uker uten ytelser. Hva er rundskriv? Rundskriv er NAVs egne tolkninger av et regelverk. Tolkningen gjøres gjerne av en juridisk avdeling og på overordnet nivå. Ansatte i NAV er bundet til å håndheve reglene i samsvar med rundskrivene, selv om man synes det er “urettferdig” eller feil.

dette eksempelet. Andre ytelser

Folketrygdloven inneholder regler om blant samordning der du mottar ytelser fra arbeidsgiveren din, eller andre ytelser fra NAV.

Bråkmaker? Jeg?

LONGYEARBYEN: Bråkete har jeg ofte vært. Særlig i tenårene, den gangen ungdomsopprøret slett ikke rettet seg mot forel- dre som jeg for det meste var veldig godt fornøyd med, men mot ivrig propaganderende lærere. Det skal innrømmes at ung- domsskolen brakte med seg jevnlige opphold på kontoret til rektor. På videregående var protestene blitt sofistikerte nok

til at noen lærere tok demmed mer humor enn jeg hadde for- tjent, mens andre nøyde seg med å kaste meg ut av timen. Det ble bedre med årene. Etter at protest-mot-lærer-perioden og drikke-øl-og-synge-falskt- perioden var fravokst, besto mitt bidrag til verdens bråk mest av å snorke. Det var verst for stakkarene som delte post- kasse med meg. Og etter

28

SOMNUS NR 2 - 2015

Made with FlippingBook Online newsletter maker