Somnus nr. 2_2016

Du beholder førerkortet D et blir fremdeles lov til å kjøre bil omdu har narkolepsi eller søvnapné.Men dumå gå ofte til legen for å få attest, og narkoleptikere får ikke lov til å kjøre lastebil og buss.

– med legeattest

Førerkortreglene er svært forskjellige fra de første forslagene som ble presentert. (Foto: Shutterstock)

eller ikke. Det er ikke Helsedirektoratet enig i.

nytt før du kan få ny attest. Da bør du slutte å kjøre «inntil tilstanden er under kontroll», skriver Helsedirektoratet i veiledningen sin til reglene. Der står det også at allmennleger skal henvise til egnet undersøkelse der fastlegen ikke kan bringe symp- tomene under kontroll. Reglene tar ikke hensyn til den svært lange ventetiden på å få en søvnu- tredning. Hvis de blir praktisert strengt, risikerer du faktisk at helse- myndighetene sørger for at du mister førerkortet fordi de samme helse- myndighetene ikke klarer å tilby noen søvnutredning før det har gått i de verste tilfellene mer enn et år. Mister lastebil-lappen Har du narkolepsi, så blir det enda strengere krav til legeattest. Der må «behandlende spesialist» bekrefte at du har «oppnådd stabil fase med god funksjon». Du må få ny attest hvert år. Det gjelder bare personbil, varebil, motorsykkel og traktor. Har du førerkort på lett eller tung lastebil eller buss, så mister du det fra og med 1. juli i år.

Tekst: Georg Mathisen

– Helsekravene bygger på et EU- direktiv, skriver avdelingsdirektør Bente Moe i et svar til foreningen. Det betyr at «moderat OSAS» er AHI mellom 15 og 29, mens AHI over 30 betyr «alvorlig OSAS» (OSAS står for obstruktivt søvnapné- syndrom). Attest hvert år I førerkortreglene er moderat og alvorlig apné slått sammen. Har du mer enn 15 pustestopp i timen, så må du ha legeattest – attest fra «relevant spesialist». Legen må bekrefte at du har kontroll på symptomene og føl- ger råd og anbefalinger fra legen. Kontroll på symptomene, det vil for eksempel si at du bruker CPAP eller bittskinne og at behandlingen virker. Attesten må fornyes hvert tredje år for personbil, motorsykkel og traktor. Hvis du vil beholde førerkortet på buss eller lastebil – inkludert lett las- tebil, (i Norge er klasse C1) så må du få ny legeattest hvert eneste år. Trafikkuhell Har du vært involvert i trafikkuhell, så kreves det at legen utreder deg på

Er du påtrengende søvnig når du kjø- rer bil? Da kjører du ulovlig og må ta en pause, uansett om du har diagnose eller ikke. Slik er det også hvis du plutselig kan falle i søvn på grunn av sykdom. Men hvor går grensen? Nå er det klart, etter lange utredninger og store endringer i forslagene. Teller pustestopp Legen skal vurdere påtrengende søv- nighet, kjøreuhell og – hvis du har søvnapné – hvor ofte du har puste- stopp. At kravet til å ha førerkort ikke er oppfylt når du kan falle i søvn eller er svært søvnig, gjelder uansett søvnsykdom. Men for apné og narkolepsi er kravene enda tydeli- gere spesifisert. For søvnapné handler det om å telle pustestopp eller nesten-pustestopp – altså AHI (apné-hypnopnéindeks). Søvnforeningen har kritisert det, og stiller seg bak kritikk fra søvnspesia- listene Harald Hrubos-Strøm og Gunnar Einvik. De mener det er galt at pustestopp-tellinger skal avgjøre om en sjåfør egner seg bak rattet

19

SOMNUS NR 2 - 2016

Made with FlippingBook Ebook Creator