Somnus nr. 3_2016

INSOMNI

S liter dumed å sovne i noen uker, er det temmelig vanlig. Går det lenger, så er terapi viktigere enn tabletter. Hjelpen finnes på nett.

– Selvhjelp Søvnløs?

virker

og begynner å virke inn på evnen til å jobbe eller til å være sammen med venner, at det trengs behandling. Terapi – Da er det kognitiv atferdsterapi som er behandlingen – ikke soveme- disin, understreker Hrubos-Strøm. – Så det betyr at hvis fastlegen gir meg sovemedisin uten å nevne terapi, så skal jeg protestere? – Forskningsmiljøene er enige om at insomni behandles med kognitiv atferdsterapi, enten alene eller i kom- binasjon med sovemedisiner. Noen fastleger tilbyr slik terapi ansikt til ansikt. Men dem er det få av: Ifølge Hrubos-Strøm belønner ikke systemet slikt for en fastlege. Og om du skal henvises videre, er ventetiden lang. kjent lidelse. Insomni øker risikoen for psykiske lidelser og flere smertelidelser, for sykmeldinger og uføretrygd, og det er assosiert med «nedsatt kognitiv og intellektuell fungering», som institut- tet uttrykker det. Ofte er insomni selvforsterkende: Det at du ligger og grubler over hvorfor du ikke får sove, bidrar til at det blir enda vanskeligere å sovne.

Georg Mathisen tekst

Søvnekspert Harald Hrubos-Strøm beroliger alle som sliter med å sove, eller som våkner og ikke klarer å sovne igjen. Det er noe som de fleste opplever, det går ofte over etter noen uker og det krever ikke behandling. Dødsfall og jobb – Akutt insomni som varer noen uker, kommer ofte i forbindelse med livshendelser. Sover du dårlig i for- bindelse med dødsfall i nær familie, er det helt normalt og må ikke behandles. Avhengig av den sårbar- heten man har for søvnplager, kan det opptre ved større eller mindre livshendelser. Mister du jobben, blir permittert eller er i en jobbkonflikt, er det helt normalt å sove dårlig, for- Insomni er det å ikke få sove, å våkne opp uønsket uten å sovne igjen eller å våkne for tidlig. Undersøkelser fra en rekke land viser at nærmere en tredjedel av befolk- ningen rapporterer om ukentlige søvnvansker, og rundt halvparten av pasientene i primærhelsetjenesten opplever søvnvansker. Beregningene som Folkehelseinstituttet trekker frem,

klarer søvnforskeren. Det er først når insomnien varer i mer enn en måned Harald Hrubos-Strøm snakker varmt for selvhjelp i bokform eller på nett. (Foto: Georg Mathisen) viser at rundt en av ti voksne har kronisk insomni. Hos personer over 60 år stiger andelen til rundt en av fire. De aller fleste forblir ubehand- let, og mange bruker alkohol eller diverse helsekostprodukter i et forsøk på å bedre søvnen. De fleste har insomni sammen med en annen lidelse eller sykdom – hver fjerde insomni-pasient har det uten at problemene er forårsaket av en

28

SOMNUS NR 3 - 2016

Made with FlippingBook Annual report maker