Somnus nr. 4_2015

FAGARTIKKEL

Mulig behandling for idiopatisk hypersomni

tene vanligvis trenger 2 doser med Xyrem. Fortsatt er det usikkert hva som forårsaker idiopatisk hypersom- ni. Det er antatt at ca 20% kan bli spontant bedre. Når det gjelder nar- kolepsi type 1 er det dokumentert at der foreligger mangel på hypokretin fra hypokretin produserende celler i hypothalamus. Spekulativt er det mulig at idiopatisk hypersomni kan være assosiert med GABA hyperakti- vitet siden medikamenter som blok- kerer GABA transmisson benyttes ved behandling av B preparat over- dose. Det er dessuten påvist forskjel- ler i hjernespect mellom IH og Narkolepsi type 1 uten at dette for- klarer noe om patofysiologien. Løsningen på disse søvnlidelsene synes enda mer komplisert siden det nå er påvist at deler av påvist hypo- kretin i spinalvæsken er inaktivt og således kan også pasienter med høye

verdier av hypokretin egentlig ha narkolepsi. Dersom man følger dette sporet er det således mulig at pasien- ter med diagnosen idiopatisk hyper- somni kan være pasienter med narko- lepsi type 2 selv om de vanligvis ikke har genet DQB1 0602. Det er i Norge rapportert over 30 pasienter med idiopatisk hypersomni til Bivirkningsnemda, alle utviklet IH i løpet av 24 måneder etter å ha fått Pandemrix vaksine i slutten av 2009. På en nylig avholdt Narkolepsikongress i Ørebro ble det fra Finland rapportert om 6 pasienter som alle også hadde utviklet IH etter Pandemrix vaksine. Dette tyder på at det er ikke bare i Norge at man har sett langt flere pasienter med IH enn det som var forventet. Denne tilstan- den antas jo å være enda mer sjelden enn narkolepsi type1. ninger i form av kvalme og svimmel- het. Det har vært vanskelig å finne origi- nalartikkelen. Jeg har vært i kontakt med en av forfatterne i Paris og fått kopi av artikkelen. Han kan fortelle at det som er på nettet er hentet ut fra et manuskript som er akseptert for publisering. Artikler som skal tryk- kes blir ofte elektronisk tilgjengelig før eller under trykking. Dette er en spennende nyhet, og det vil ta tid før det eventuelt kan skrives ut til pasi- enter i Norge. Men det er et viktig skritt i riktig retning.

Per Egil Hesla, spes. nevrologi

Dr Arnulf sammen med andre forskere i

Paris har behandlet 46 pasienter med idiopatisk hypersomni med Sodium Oxybate (Xyrem) De påviste at 71% av pasientene hadde en betydelig bedring av hypersomni/fatigue på dagtid. 67% hadde bedring på MSLT test med kortere innsovning og 52% hadde også mindre behov for søvn om natten. Subjektivt rapporterte 65% av pasi- enter med idiopatisk hypersomni at de følte en vesentlig bedring på Xyrem. I motsetning til pasienter med narkolepsi type 1 klarte mange av IH pasientene seg med kun en dose Xyrem mens narkolepsi pasien-

Et skritt på riktig vei

vi at man i Paris lot 46 pasienter med IH og 47 pasienter med narkolepsi type 1 (med katapleksi og / eller hypokretin mangel) ble undersøkt med PSG og MSLT test med fem innsovninger, De fleste pasientene med IH og noen med narkolepsi ble i tillegg søvntestet ytterligere ett døgn til for å se hvor lenge de sov. Konklusjonen på internett er at man fant at Xyrem hadde like god effekt på søvnkvaliteten i begge gruppene, men IH gruppen hadde bedre effekt enn narkolepsi gruppen når det gjaldt søvntrang på dagtid. Mange kom let- tere i gang om morgenen og rundt halvparten fikk kortere søvnlengde. Men det ble også rapportert bivirk-

Knut H. Bronder Rådg./spesial- sykepleier

(Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hyper- somnier) På internett kom det i begynnelsen av november en henvisning til en artikkel om bruk av Xyrem til pasi- enter med idiopatisk hypersomni. Flere anerkjente hypersomniforskere publiserer sine kliniske erfaringer i en artikkel på et område hvor det har vært vanskelig å finne effektiv medi- kamentell behandling. På nettet leser

20

SOMNUS NR 4 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs