Meble dla Edukacji 2023/2024. Nowa Szkoła

Meble dla Edukacji 2023/2024. Nowa Szkoła

ponad

lat razem

MEBLE DLA EDUKACJI ŻŁOBEK PRZEDSZKOLE SZKOŁA

2O23/2O24

POMYSŁY

INSPIRACJE

ARANŻACJE

nowoczesne wzornictwo • certyfikaty • wysoka jakość • bezpieczeństwo użytkowania

Szanowni Klienci, przekazujemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog Meble dla Edukacji, z kompleksowym wyposażeniem wnętrz, przeznaczony dla projektantów, architektów, developerów, inwestorów, wykonawców aranżujących przestrzeń w placówkach dla dzieci i młodzieży. Nowa Szkoła od ponad 30 lat jest producentem mebli żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych oraz kształtek piankowych i materiałów edukacyjnych. Długoletnie doświadczenie oraz wyspecjalizowany zespół projektantów, zaufani dostawcy, nowoczesne rozwiązania produkcyjne i wysokiej jakości materiały to czynniki realnie przekładające się na jakość naszych produktów i usług. Międzynarodowe certyfikaty i normy są potwierdzeniem najwyższych standardów i doskonałej jakości materiałów i usług. Liczne wizualizacje zamieszczone w Katalogu oraz na stronie pomogą Państwu przekonać się o wszechstronności ikompleksowości naszej oferty, z której meble i wyposażenie na co dzień będzie towarzyszyć dzieciom i dorosłym w ich codziennej pracy. Pomieszczenia, jakie można wyposażyć z pomocą naszej oferty: • sala żłobkowa • sala przedszkolna • klasa szkolna • pracownia przedmiotowa • pracownia techniczna • laboratorium • pracownia komputerowa • pracownia językowa • sala gimnastyczna • sala integracji sensorycznej • świetlica • stołówka i kuchnia • łazienka • gabinet dyrektora • gabinet pielęgniarski • gabinet terapeutyczny • szatnia • korytarz • pomieszczenia gospodarcze • pokój seniora • place zabaw Poszczególne kategorie w katalogu systematyzują produkty zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Prezentacje produktów zawierają informacje o zastosowaniu ich w konkretnych projektach, gdzie w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji posiadamy bogate doświadczenie. Na stronie STREFA PROJEKTU ( QR KOD) znajdą Państwo dokładne opisy produktów pomocne w skompletowaniu wyposażenia pod kątem szczegółowej specyfikacji, t.j. wymiary, typ płyt meblowych, materiałów, surowców, tkanin, wypełnień oraz pełną dostępną kolorystykę. PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH Projektujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb. Oferujemy merytoryczne wsparcie od planowania, przez projekt, po realizację inwestycji. Doradzamy w indywidualnym planowaniu wnętrza, poprzez dopasowanie oraz dobór wyposażenia. Na podstawie dobranego zestawienia, przygotujemy wizualizację oraz potrzebną dokumentację projektową (np. kosztorys).

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistami. Manager ds. projektów i inwestycji: Magdalena Londzin Magdalena.londzin@nowaszkola.com 605 672 461

Pomoc swą kierujemy m.in. do: • biur projektowych • firm budowlanych • samorządów • indywidualnych inwestorów.

Agnieszka Stolarska Agnieszka.stolarska@nowaszkola.com 509 071 658

Zapraszamy na naszą specjalną platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

ponad

Z życzeniami wielu inspiracji i udanych realizacji, Zespół Nowej Szkoły

lat razem

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest two - rzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z ponad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biz - nesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie

dokładamy wszelkich starań by podąża - jąc za najnowszymi trendami edukacyj - nymi wszystkie podejmowane działania były planowane i realizowane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb naj - młodszych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jednoczesnym rozwoju technolo - gicznym aspirujemy, aby budować zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność za jakość produktów

i usług oraz świadomą troskę o środowisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edukacyjnym jako firmy słynącej z jakości, posiadającej kompleksowe portfolio produktów przezna - czone dla szerokiego grona odbiorców.

2

1

Satysfakcja Klientów

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

Polityka Współpracy i Transparentność Działań

2

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie organizacyjnym firmy, opieramy o polity - kę współpracy. Na zasadach wzajemne - go poszanowania, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes spo - łeczny i uczciwe relacje z interesariuszami.

NASZA Strategia Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i śro - dowisku, pragniemy świadomie budować swoją markę, a wszel - kiej swojej aktywności nadajemy charakter działań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla eduka - cji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom po - stępowania i obszarom naszej działalności.

3

Ekologia

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia ener - gii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, po - nowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań - bę - dących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

3

DOŚWIADCZENIE Zadowoleni klienci na wszystkich kontynentach

Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 200 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

SIEDZIBA FIRMY

Międzynarodowe certyfikaty i normy

Każdego roku kolejne produkty pod - dajemy wymagającemu procesowi certyfikacji tym samym oficjalnie potwierdzając ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełnia - jących restrykcyjne normy i dyrektywy dla obszaru edukacji (szczegóły na str. 12). Ponadto posiadamy certyfikat

Międzynarodowego Systemu Zarzą - dzania Jakością ISO 9001:2015. Au - dytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projekto - wania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

Polski zakład produkcyjny z nowoczesnym parkiem maszynowym i magazynem

Nasze biuro i magazyn zlokalizo - wane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwal - nia w Konstantynowie Łódzkim. Wy - specjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny po - zwalają nam na szerokie możliwości

projektowe i produkcyjne. Niedawno powstały nowoczesny magazyn wyso - kiego składowania klasy A+ zaprojek - towany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo - ju i certyfikowany systemem BREEAM.

4

4

ponad

Kreatywni projektanci

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami starając się połączyć bezpie - czeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze wrażenie jakie zrobi

na dzieciach przestrzeń, w ja - kiej będą dorastać oraz przy - jazna funkcjonalność z punktu widzenia nauczycieli jest dla nas absolutnie bezcenna.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym

Jesteśmy polską firmą i liderem polskiego i światowego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem ceniące jakość i bezpieczeństwo skupiamy się zarówno na komforcie dzieci i nauczycieli.

Szeroki wachlarz odbiorców

przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodsta - wowych, dzieci ze specjalny - mi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a od kilku lat także seniorzy.

Corocznie poszerzamy swoją ofertę rozbudowując jej róż - norodność i kierując ją tym samym do większej liczby od - biorców. Z naszych produktów korzystają zarówno maluchy,

Rzetelni Dostawcy Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami. WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI Każdy projekt konsultujemy ze specjalistami d.s. jakości i bezpie - czeństwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pracującymi z dziećmi. To właśnie dzieci są bowiem naszymi głównymi, jednocze - śnie najbardziej wymagającymi i bezkompromisowymi odbiorcami.

nowaszkola.com

5

6

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com 7

7

NASZE PROJEKTY

ŻŁOBEK

8

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH NA WSZYSTKICH ETAPACH INWESTYCJI Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

9

PRZEDSZKOLE

10

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH NA WSZYSTKICH ETAPACH INWESTYCJI Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

11

SZKOŁA

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH NA WSZYSTKICH ETAPACH INWESTYCJI Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

12

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

13

BIBLIOTEKA

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH NA WSZYSTKICH ETAPACH INWESTYCJI Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

14

PRACOWNIE

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

15

STOŁÓWKA

16

GABINET DYREKTORA

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH NA WSZYSTKICH ETAPACH INWESTYCJI Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

17

CERTYFIKATY & NORMY Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytutu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredytowanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. Wiarygodność, bez - stronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008 - uznawane są na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Cer - tyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nadzoru

Technicznego dysponuje szerokim upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń sportowych, me - bli oraz wyposażenia placów do zabaw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swo - jemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi pro - ducentami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentyczność i aktualność cer - tyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projek - towania, produkcji, magazynowania i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyj - nych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały objęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost ocze - kiwaniom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polski - mi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wymagają spełnienia warunków założeń Międzynarodowego Systemu Zarządzania.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

18

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej: KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bezpieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

sklep.nowaszkola.com

19

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA LAMINAT MELAMINOWY LUB HPL (gr. 18 mm, 25 mm) SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

*

*

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

PŁYTA MDF LAMINOWANA (gr. 6 mm, 12 mm)

SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

SKLEJKA SUROWA I LAMINOWANA

PŁYTA HDF (gr. 3,2 mm)

SKALA 1 : 1

OBRZEŻA PCW

Obrzeża dostępne są we wszystkich kolorach płyt MDF oraz płyt wiórowych.

*

*

*

Dekory płyt i obrzeży do wyczerpania zapasów

20

Tkaniny

antypoślizgowy

antypoślizgowy

antypoślizgowy

Wypełnienia 1. Watolina 2. Granulat piankowy 3. Granulat styropianowy 4. Pianka poliuretanowa

1

4

gęstość: 25 kg/50 m 3

2

4

3

gęstość: R-80

nowaszkola.com

21

SPIS TREŚCI

SERIEMEBLOWE................24 CUBO 26 EXCLUSIVE 68 FRESH 74 PRIMA 94 FANTAZJA 104 LAS 108 DŻUNGLA 114 ROYAL 120 FALA 126 FARMA 132 MINTY 140 PASTEL I TĘCZOWA 156 LOKOMOTYWA 164 KLASYCZNA MONOKOLOR 172 MASTER KITCHEN 196 PARAWANY 206 NARZĘDZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 OCHRONA OSOBISTA. 209 KRZESŁA . 210 DREWNIANE NA METALOWYM STELAŻU 212 KAROLKI 212 CLASSIC 214 Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 217 SKŁADANE SLIM 219 DREWNIANE 221 MIMI 221 MIŚ 222 EMMI 223 PRZYBORNIKI NA KRZESŁA 224 TABORETY 224 MOBILNE PLASTIKOWE 224 DREWNIANE 225 PLASTIKOWE 226 MOTYLKI 226 PLASTIKOWE NA METALOWYM STELAŻU 227 MUSZELKI 227 DOBRE KRZESŁO 228 KRZESŁA OBROTOWE 229 KRZESŁA KONFERENCYJNE 230 BENCH 231 STOŁY I ŁAWKI . 206 STOŁY KLASYCZNE Z DREWNIANYMI NOGAMI 234 STOŁY EKOSTEEL 238 STÓŁ LUX 242 STOŁY PLASTIKOWE MOTYLKI 244 STOŁY FANTAZYJNE 246 STÓŁ MOBILNE KANTYNA 247 STÓŁ SLIM 248 ŁAWKI SZKOLNE . . . . . . . . . . . . . . . 250 WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CLASSIC

250 252 254 256

Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Z BLATEM Z HPL

STOŁY WARSZTATOWE

BIURKA.

258

CUBO PRIMA

258 259 260 262 263 265 266 266 267

PROF INFO

EXCLUSIVE FANTAZJA PANI KASI

ALI

LOKOMOTYWA

MEDYCZNE 267 SZATNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 NA METALOWYM STELAŻU 268 CUBO 268 SZATNIA KREDKA 270 KROKODYL 272 MOTYLKI 272 MODUŁOWE 273 HARMONIA 273 ARABESKA 273 VITA 274 SKRYTKOWE 276 PASTEL I TĘCZOWA 276 TRUDNOPALNE 277 METALOWE 278 WIESZAKI I ŁAWKI 282 MIĘKKIE SIEDZISKA SZATNIOWE 284 SZAFKI NA PLECAKI 285 PRZECHOWYWANIE 285 SYPIALNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 LEŻACZKI 286 ŁÓŻECZKA DREWNIANE 288 ŁÓŻECZKA SKŁADANE 289 SZAFY NA ŁÓŻECZKA I POŚCIEL 290 ŁAZIENKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 PRZEWIJAKI 292 REGAŁY NA PIELUSZKI 297 HIGIENA I WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE 298 SZAFKI NA NOCNIKI 300 BIBLIOTECZKI. 302 LITERKA 303 BUKOWE 304 BRZOZOWE 305 FRESH 306 FRESH PÓŁOKRĄGŁE 308 WYSOKIE SIEDZISKA 309

22

SPIS TREŚCI

KĄCIKI

310 312 313

KREDENSY

341 342

REGAŁY BIBLIOTECZNE

STOŁY I KRZESŁA

WYSOKIE REGAŁY NA KSIĄŻKI

KRZESŁO DO KARMIENIA 346 ZABEZPIECZENIA KLAS . . . . . . . . . . . . 347 MEBLE MEDYCZNE . 348 MEBLE LABORATORYJNE . 349 DYGESTORIA 349 STANOWISKA LABORATORYJNE 351 SZAFY 352 STOŁY 353 STOŁY WARSZTATOWE 354 SZAFKI NA DRUKARKI 3D 355 PRACOWNIA KOMPUTEROWA JĘZYKOWA . 356

REGAŁY EKSPOZYCYJNE 314 MEBLE MUZYCZNE . . . . . . . . . . . . . . .316 MEBLE PLASTYCZNE . 318 SZAFKI PLASTYCZNE 378 SZTALUGI 324 STOJAKI EKSPOZYCYJNE 328 STOJAKI NA PAPIERY 328 KUCHENKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 STOŁÓWKA . 336

WYPOSAŻENIE SAL

EKSPOZYCJA . TABLICE ZIELONE

358

FOTELE NA PŁOZACH WELUROWE WYSOKIE

375 376

358 359 360 361

WELUROWE NISKIE 377 MEBELKI PIANKOWE . . . . . . . . . . . . . 378 FANTAZYJNE 378 KRĄŻKI 379 PUFKI 386 GRUSZKI WORKI DO SIEDZENIA 390 BUJAKI 394 SKŁADANE 396 KLASYCZNE 398 ZESTAWY PIANKOWE 400 KĄCIKI PIANKOWE 403 PODUCHY 404 MATY 409 KĄCIKI 411

TABLICE BIAŁE MAGNETYCZNE

TABLICE KORKOWE

GABLOTY

DYWANY HEAT SET FRISE . DYWANY STRZYŻONE .

363 366

DYWANY POLIAMIDOWE . 367 DYWANY POLIESTROWY . . . . . . . . . . . 369 MATA WINYLOWA . . . . . . . . . . . . . . 371 MATA POLIETYLENOWA . 372 MIĘKKIE MATY POLIESTROWE . 372 MEBLE WYPOCZYNKOWE TAPICEROWANE . 374 CLUB 374

WYPOSAŻENIE SAL GIMNASTYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH

MATERACE GIMNASTYCZNE . 412 MATERACESZKOLNE. . . . . . . . . . . . . . 413 MATERACE SKŁADANE . 415 MATERACE DEKORACYJNE . 417 MATERACE NAROŻNE . 417 PIANKOWE KSZTAŁTKI . . . . . . . . . . . . .418 PIANKI TERAPEUTYCZNE . . . . . . . . . . . 422 ŚCIEŻKI REHABILITACYJNE . 426 KĄCIKI REHABILITACYJNE . 430 TERAPIA SNOEZELEN 430

PIANKOWE TORY PRZESZKÓD .

435 439 449 453

ZESTAWY PIANKOWE .

SUCHE BASENY . REHABILITACJA . KLATKA I STOJAK SI

453 461 462 463

MAGLOWNICA

URZĄDZENIA ROLKOWE SKRZYNIE I DRABINKI

RÓWNOWAŻNIE 469 KĄCIKI MANIPULACYJNO-REHABILITACYJNE . . 471 WEWNĘTRZNE PLACE ZABAW . 474

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

23

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

SERIE MEBLOWE Serie meblowe to gotowe rozwiązania wyposażenia przestrzeni żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych, łączące nowoczesną stylistykę z zasadami ergono - mii. Meble w różnych zestawach ułatwiają aranżację pomieszczeń, sprawiając, że wnętrze jest spójne, a poszczególne elementy tworzą harmonijną ca - łość. Wieloletnie doświadczenie projektantów i ich nieustanny rozwój sprawiły, że oferta produktowa jest rozbudowana i dostosowana do potrzeb małych i dużych użytkowników oraz możliwości przestrzen - nych sal. Otwarte półki, szafki przysłonięte drzwia - mi, pojemne szuflady i skrzynie zapewniają dużo miejsca do przechowywania oraz eksponowania zabawek i gier. Bogata paleta kolorów oraz sze - roki wybór zabawnych aplikacji, frez i nadruków pozwala nadać niepowtarzalny, bajkowy charakter

pomieszczeniu. Biurka, piankowe siedziska, kryjów - ki utrzymane w konwencji danej kolekcji stanowią dodatkowe elementy wyposażenia. Możliwość za - kupu pojedynczych modułów do zestawów bazo - wych gwarantuje zwiększenie przestrzeni użytkowej. Do produkcji mebli zostały użyte wysokiej jakości materiały, których powierzchnię można łatwo, szyb - ko i skutecznie umyć i zdezynfekować.

IKONY UŻYTE W KATALOGU

bezpieczne PCW bez ftalanów

aktualizacja produktu

nowość

PCW bez ftalanów

dla nauczyciela

nadruk

24

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

25

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

26

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Seria Cubo to połączenie funkcjonalności i indywidualności utrzymanej w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji poszczególnych elementów. Różnorodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach z dziećmi i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możliwości przestrzennych pomieszczenia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

• 35 mebli bazowych w różnych wymiarach Dodatki: • 6 rodzajów nadstawek (wym:76 x 40 x 37, 76 x 40x 75 cm); • 2 rodzaje półek: wąska (wym: 35 x 36 cm), szeroka (wym: 73 x 36 cm); • 2 rodzaje skrytek:

wąska (wym. wew.: 35 x 36 x 36 cm), szeroka (wym. wew.: 73 x 36 x 36 cm); • 3 rodzaje skrzyń:

mała (wym: 37 x 36 x 34 cm), średnia (wym: 74 x 36 x 34 cm), duża (wym: 112 x 36 x 34 cm); • 3 rozmiary drzwi montowanych do mebla dowolnie (wym: 37 x 37 cm, 37 x 74cm, 37 x 112cm); • 4 rodzaje szuflad: wąskie szerokie, głębokie, płytkie (wym: 37 x 37 x 18 cm,74 x 37 x 15 cm, 37 x 37 x 37 cm, 74 x 37 x 37 cm); • 3 wymiary daszków:

wąski (wym.: 39 x 32 x 19,6 cm), średni (wym.: 76 x 35 x 38 cm), szeroki (wym.: 114 x 40 x 57 cm); • pojemniki plastikowe w 3 wielkościach (płytkie, średnie , maxi) w 8 kolorach do dedykowanych szafek • dodatkowe meble: biurko, kryjówki, przewijaki ze schodami, szafa na łóżeczka, szafa na pościel, mobilne szafki plastyczne i muzyczne, szatnie; • ergonomiczne plastikowe uchwyty; • stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń oraz daszki dostępne w 8 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, limonkowy, różany, morski i miętowy • wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi, pojemniki plastikowe - sprzedawane są osobno

STELAŻ płyta laminowana 18 mm

brzoza

SZUFLADY, SKRZYNIE, DRZWI, DASZKI

płyta wiórowa

dostępne są w 8 kolorach

* *

Zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

biały

szary

limonka żółty różany

niebieski

miętowy

morski

CERTYFIKATY I NORMY INTCERT PN-EN 16121+A1:2017-11

* Kolory płyt do wyczerpania zapasów

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

27

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

MEBLE SERII CUBO

REGAŁ 1

NADSTAWKI

REGAŁ 2

REGAŁ 3

CECHY SERII Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne w 6 kolorach

biały szary miętowy niebieki morski limonka żółty

różowy

Wszystkie dodatki: skrzynie, daszki, drzwi i szuflady sprzedawane osobno

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

6 rodzajów nadstawek na meble bazowe

szafki na pojemniki w 8 różnych kolorach

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary skrzyni na kółkach

28

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

REGAŁY NA SKRZYNIE

DASZKI

SZUFLADY

PRZEWIJAK

DRZWI

PÓŁKI

SKRZYNIE

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/ STWÓRZ WŁASNE UNIKALNE KOMBINACJE

2 rodzaje półek: szeroka i wąska

ergonomiczne plastikowe uchwyty

3 rozmiary daszków na meble

35 mebli bazowych

wym. wew. skrytki wąskiej: 35 x 36 x 36 cm wym. wew. skrytki szerokiej: 73 x 36 x 36 cm

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

29

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

MEBLE BAZOWE

REGAŁ 1

Mały 1 NC1101

Średni 2 NC1201

Wysoki 3 NC1301

360 zł

465 zł

570 zł

Meble na pojemniki znajdują się na str. 44

30

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

NADSTAWKI Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z serii meblowej Cubo i pozwa - la zorganizować dodatkową przestrzeń do przechowywania pomocy dydaktycznych, podręczników i książek. W ofercie znajdzie - cie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki.

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 NC0201 180 zł • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wióro - wa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 NC0301 310 zł • wym. 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

GOTOWE KONFIGURACJE

Dokładne wymiary mebli znajdują się na str. 28

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

31

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

REGAŁ 2

Mały 2 NC2101

Średni 2+1s NC2211

Średni 4 NC2201

Średni 2s NC2221

430 zł

595 zł

690 zł

585 zł

Wysoki 6 NC2301

Wysoki 4+1s NC2311

Wysoki 2+2s NC2321

Wysoki 3s NC2331

940 zł

890 zł

780 zł

720 zł

32

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

NADSTAWKA + DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC0501 470 zł

Wysoka 2s NC0521 410 zł

Niska 2 NC0401 285 zł

Niska 1s NC0411 210 zł

+

=

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

33

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

cubo

REGAŁ 3

Mały 3 NC3101

Średni 6 NC3201

Wysoki 9 NC3301

640 zł

860 zł

1 150 zł

Wysoki 7+1s NC3311

Wysoki 5+2s NC3321

Wysoki 3+3s NC3331

1 155 zł

1 120 zł

1 050 zł

NA SKRZYNIE

Mała 2 NC1261

Średnia 4 NC2261

Duża 6 NC3261

490 zł

730 zł

880 zł

34

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

SIEDZISKA DO REGAŁÓW Praktyczny i wygodny materacyk, który w połącze - niu z regałem serii meblowej Cubo stanowi funk - cjonalne siedzisko do sal szkolnych oraz gabinetów terapeutycznych. Zapewnia miejsce do zabaw, na - uki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jako wyposażenie szatni lub poczekalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bezftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacyk moco - wany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch roz - miarach i 8 kolorach.

bezpieczne PCW bez ftalanów

Regał Mały 2 NC2101

Regał Mały 3 NC3101

430 zł

640 zł

DO REGAŁU MAŁEGO 2 MATERACYK-SIEDZISKO

DO REGAŁU MAŁEGO 3 MATERACYK-SIEDZISKO

• wym. 114.5 x 41 x 3cm • materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

• wym. 77 x 41 x 3 cm • materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Szary NS3252

Biały NS3253

Szary NS3242

Biały NS3243

220 zł

220 zł

160 zł

160 zł

Morski NS3255

Limonkowy NS3254

Morski NS3245

Limonkowy NS3244

220 zł

220 zł

160 zł

160 zł

• do wyczerpania zapasów

• do wyczerpania zapasów

Żółty NS3256

Różany NS3257

Żółty NS3246

Różany NS3247

220 zł

220 zł

160 zł

160 zł

Niebieski NS3248

Miętowy NS3249

Niebieski NS3258

Miętowy NS3259

160 zł

160 zł

220 zł

220 zł

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

35

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

SZAFKI WISZĄCE

Szafka wisząca 1 NC7101 • wym.: 39 x 32 x 40 cm

Szafka wisząca 2 NC7201 • wym.: 76 x 32 x 40 cm

Szafka wisząca 3 NC7301 • wym.: 114 x 32 x 40 cm

320 zł

420 zł

550 zł

110 zł

szare białe

NC0072

NC0073 limonkowe* NC0074 morskie* NC0075 żółte NC0076 różane NC0077 niebieskie NC0078 miętowe NC0079

36

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

BIURKA

Biurko Cubo NC7001

620 zł Biurko zostało zaprojektowane jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jego konstruk - cja i kolorystyka powoduje, iż sprawdzi się ono w każdych wnętrzach. Zostało wykonane z wy - sokiej jakości płyty laminowanej. Wyposażono je w dwie praktyczne szuflady. Blat biurka stwa - rza odpowiednie warunki do pracy • stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzozy (o grubości 18 mm) • fronty z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18 mm) w 7 ko - lorach do wyboru szary, białym, niebieskim, miętowym, różanym, żółtym, limonkowym (do wyczerpania zapasów) • drzwi i szuflady sprzedawane osobno • wym.: 115 x 48 x 77,5 cm

dwie praktyczne szuflady lub półki

305 zł

130 zł

Szuflady NC0012Z NC0013Z NC0016Z NC0017Z NC0018Z NC0019Z

Drzwi NC0072Z NC0073Z NC0074Z NC0076Z NC0077Z NC0078Z NC0079Z

Szare Białe Żółte

305 zł 305 zł 305 zł 305 zł 305 zł 305 zł

Szare Białe

130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł

Limonkowe*

Różane

Żółte

Niebieskie Miętowe

Różane

Niebieskie Miętowe

130 zł • 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem ; * drzwi w kolorze limonkowym do wyczerpania zapasów

• 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

37

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

SZUFLADY fronty dostępne w 8 kolorach

295 zł

215 zł

395 zł

285 zł

wąskie niskie 2 szt. wąska wysoka 1szt. szerokie niskie 2 szt. szeroka wysoka 1szt.

NC0012 NC0013 NC0014 NC0015 NC0016 NC0017 NC0018 NC0019

NC0022 NC0023 NC0024 NC0025 NC0026 NC0027 NC0028 NC0029

NC0032 NC0033 NC0034 NC0035 NC0036 NC0037 NC0038 NC0039

NC0042 NC0043 NC0044

szare białe

limonkowe*

morskie*

NC0046 NC0047 NC0048 NC0049

żółte

różane

niebieskie miętowe

* limonkowe i morskie do wyczerpania zapasów

38

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

SKRZYNIE fronty dostępne w 8 kolorach

365 zł

335 zł

290 zł

szeroka 1 szt.

średnia 1 szt.

wąska 1 szt.

NC9302 NC9303 NC9304 NC9305 NC9306 NC9307 NC9308 NC9309

NC9202 NC9203 NC9204 NC9205 NC9206 NC9207 NC9208 NC9209

NC9102 NC9103 NC9104 NC9105 NC9106 NC9107 NC9108 NC9109

szare białe

limonkowe*

morskie*

żółte

różane

niebieskie miętowe

* limonkowe i morskie do wyczerpania zapasów

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

39

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

PÓŁKI

95 zł

105 zł

Półka mała NC0051 • wym. 35 x 36 cm

Półka duża NC0061 • wym. 73 x 36 cm

95 zł

105 zł

WIELE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MEBLA

=

DRZWI

fronty dostępne w 8 kolorach; * limonkowe i morskie do wyczerpania zapasów

145 zł

135 zł

110 zł

NC0092

NC0072

szare białe

szare białe

NC0093 limonkowe* NC0094 morskie* NC0095 żółte NC0096 różane NC0097 niebieskie NC0098 miętowe NC0099

NC0073 limonkowe* NC0074 morskie* NC0075 żółte NC0076 różane NC0077 niebieskie NC0078 miętowe NC0079

NC0082

szare białe

NC0083 limonkowe* NC0084 żółte NC0086 różane NC0087 niebieskie NC0088 miętowe NC0089

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

40

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

41

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

Daszki przeznaczone do mebli z serii Cubo to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność z niebanalnym designem. Wprowadzają nieco wariacyjności do sal oraz pozwalają na zaprojektowanie interesującej i praktycznej przestrzeni sprzyjającej zabawie i nauce. Daszki dostępne są w sześciu kolorach i trzech rozmiarach, dzięki czemu pasują one do wszystkich regałów bazowych Cubo. DASZKI, APLIKACJE MEBLOWE

daszki dostępne w 6 kolorach

daszki pasują do mebli bazowych Cubo

=

42

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

110 zł

199 zł

295 zł

Daszek do regałów Cubo 1 • nadstawka o wym. 39 x 40 x 19,6 cm; 1 wnęka • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 2 • nadstawka o wym. 76 x 40 x 38 cm; 1 wnęka • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 3 • nadstawka o wym. 114 x 40 x 57 cm; 1 wnęka • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mmv

NC6112 NC6113 NC6116 NC6117 NC6118 NC6119

NC6212 NC6213 NC6216 NC6217 NC6218 NC6219

NC6313 NC6312 NC6316 NC6317 NC6318 NC6319

szare białe żółte

szare białe żółte

szare białe żółte

różane

różane

różane

niebieskie miętowe

niebieskie miętowe

niebieskie miętowe

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

43

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

Regały na pojemniki prze - znaczone są wyłącznie do pojemników plastikowych i nie mogą być wyposażone w drzwi, półki, szuflady, skrzynie i daszki.

SZAFKI CUBO NA POJEMNIKI PLASTIKOWE

Szafki na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki pozwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wpro - wadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

Szafki Cubo na pojemniki sa głębsze od regałów bazowych cubo o 5 cm

w 1 skrytce jest miejsce na 4 małe pojemniki, 2 duże lub 1 maxi

Mała 3 NC3191

Mała 2 NC2191

Mała 1 NC1191

630 zł

460 zł

315 zł

• wym. 103,7 x 45 x 49,8 cm

• wym. 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym. 35,9 x 45 x 49,8 cm

Średnia 2 NC1291

Średnia 4 NC2291

Średnia 6 NC3291

395 zł

710 zł

880 zł

• wym. 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym. 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym. 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

425 zł

895 zł

960 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym. 103,7 x 45 x 124,6 cm

44

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

POJEMNIKI PLASTIKOWE CUBO Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Idealne roz - wiązanie do kreatywnego zarządzania przestrzenią do przechowywa - nia. Dzięki możliwości wyboru wśród rozmiarów i kolorów uzyskuje się możliwość stworzenia niepowtarzalnej aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, które sprawia, że są one wytrzymałe. Dostarczane z prowadnicami

Pojemniki dostępne w 8 kolorach zbliżonych do frontów Cubo

duże 2 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm • zestaw prowadnic w komplecie

175 zł

249 zł

315 zł

435 zł

NS2317 morskie NS2320 różane NS2318 żółte NS2319 limonka

NS2356 morskie NS2357 różane NS2358 żółte NS2359 limonka

NS2360 morskie NS2361 różane NS2362 żółte NS2363 limonka

NS2364 morskie NS2365 różane NS2366 żółte NS2367 limonka

NS2315 białe NS2316 szare NS2326 pomarańczowe NS2327 zielone

NS2331 białe NS2330 szare NS2300 pomarańczowe NS2301 zielone

NS2333 białe NS2332 szare NS2302 pomarańczowe NS2303 zielone

NS2337 białe NS2336 szare NS2306 pomarańczowe NS2307 zielone

małe 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

małe 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

małe 8 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

maxi • 1 szt., wym. 31 x 42 x 30 cm • zestaw prowadnic w komplecie

260 zł

345 zł

450 zł

110 zł

NS2383 morskie NS2386 różane NS2384 żółte NS2385 limonka

NS2348 morski NS2349 różany NS2350 żółty NS2351 limonka

NS2368 morskie NS2369 różane NS2370 żółte NS2371 limonka

NS2372 morskie NS2373 różane NS2374 żółte NS2375 limonka

NS2381 białe NS2382 szare NS2396 pomarańczowe NS2397 zielone

NS2352 biały NS2353 szary NS2354 pomarańczowy NS2355 zielony

NS2335 białe NS2334 szare NS2304 pomarańczowe NS2305 zielone

NS2339 białe NS2338 szare NS2308 pomarańczowe NS2309 zielone

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

45

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

GOTOWE MODUŁY

Moduł 1 ZC1100

Moduł 2 ZC1200

Moduł 3 ZC1300

Moduł 7 ZC2200

595 zł

800 zł

1 125 zł

1 695 zł

• wym. 39 x 40 x 49 cm

• wym. 39 x 40 x 97 cm

• wym. 39 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 87 cm

Moduł 8 ZC2201

Moduł 9 ZC2300

Moduł 10 ZC2301

Moduł 6 ZC2602

995 zł

2 555 zł

950 zł

1 610 zł

• wym. 76 x 40 x 87 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

46

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Moduł 11 ZC2302

Moduł 4 ZC2600

Moduł 5 ZC2601

Moduł 17 ZC3601

1 435 zł

1 370 zł

1 390 zł

2 040 zł

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 12 ZC2500

Moduł 13 ZC2501

Biurko BC0001

Moduł 19 ZC3602

2 400 zł

1 845 zł

990 zł

1 675 zł

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 115 x 48 x 77,5 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

47

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

Moduł 14 ZC3100

Moduł 15 ZC3200

Moduł 16 ZC3201

Moduł 18 ZC3300

1 150 zł

1 200 zł

2 015 zł

1 760 zł

• wym. 114 x 40 x 49 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 21 ZC3301

Moduł 22 ZC3302

Moduł 23 ZC3303

Moduł 20 ZC3600

1 743 zł

1 950 zł

1 840 zł

2 280 zł

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 25 ZC2410

2 055 zł

• wym. 76 x 40 x 162 cm

Moduł 24 ZC3260

1 800 zł

• wym. 114 x 40 x 113 cm

48

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Moduł 30 ZC2305

Moduł 27 ZC1202

Moduł 26 ZC3101

1 750 zł

750 zł

1 050 zł

• wym. 70 x 45 x 125 cm

• wym. 36 x 45 x 87 cm

• wym. 104 x 45 x 50 cm

Moduł 28 ZC2203

Moduł 29 ZC1304

Moduł 31 ZC3306

1 250 zł

950 zł

2 400 zł

• wym. 70 x 45 x 87

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 104 x 45 x 125

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

49

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

Moduł 32 ZC3102

Moduł 33 ZC2202

Moduł 34 ZC2303

Moduł 35 ZC3304

1 128 zł

1 340 zł

1 765 zł

2 265 zł

• wym.: 104 x 45 x 50 cm

• wym.: 70 x 45 x 87

• wym.: 70 x 45 x 125 cm

• wym.: 104 x 45 x 125

50

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

GOTOWE ZESTAWY

CUBO0016

6 498 zł

347 cm

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

51

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

8 590 zł

4 945 zł

CUBO0001

CUBO0002

6 970 zł

6 990 zł

CUBO0003

CUBO0004

52

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

7 749 zł

7 300 zł

CUBO0005

CUBO0006

8 220 zł

4 675 zł

CUBO0007

CUBO0008

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

53

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

5 350 zł

4 205 zł

CUBO0009

CUBO0010

2 855 zł

3 635 zł

CUBO0012

CUBO0011

6 185 zł

CUBO0013

54

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

7 500 zł

CUBO0014

5 100 zł

CUBO0015

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

55

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

KRYJÓWKA

KRYJÓWKI WYCISZAJĄCE

Specjalnie zaprojektowana jako wyposażenie sal żłob - kowych i przedszkolnych. Doskonała baza do zabawy i idealny azyl dla maluchów, które wymagają wyciszenia czy mają chwilową potrzebę oderwania się od rówieśni - ków. Stanowi miejsce przytulne i spokojne dające dziec - ku poczucie bezpieczeństwa. Kryjówkę można wyposa - żyć w miękki profilowany materac, który z jednej strony umożliwia siedzenie, a z drugiej leżenie. Ze względu na wysokość, kryjówka wymaga mocowania do ściany. Ma - terac dostępny w czterech kolorach, sprzedawany osobno. • wym.: 153 x 54 x 149 cm

• kolor: brzoza, miętowy, biały, różany, niebieski, szary • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm • materac do kryjówki sprzedawany osobno

Kryjówka wyciszająca kolorowa NC0202 1 350 zł

Kryjówka wyciszająca biało-szara NC0203 1 350 zł

MATERAC DO KRYJÓWKI CUBO • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); • materiał: pianka, tkanina PCW

– szary NS1202

– biały NS1203

– limonkowy NS1204

– miętowy NS1209

620 zł

620 zł

620 zł

620 zł

56

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

MAXI KRYJÓWKA

Uczniowie ma swój własny świat, czasem potrzebują miejsca aby się zrelakso - wać, wyciszyć, pomarzyć w samotności czy poczytać książkę. Szczególnie jeśli na co dzień dużo czasu spędzają w szkole. Kryjówka to odrobina przestrzeni dla dziecka. Ten niesamowity domek daje możliwość zarówno odizolowania się na chwilę i naukę bycia samemu ze sobą, jak i zaproszenia rówieśników do wspólnych zabaw i rozmów. Stanowi . W zależności od potrzeb użytkowników proponujemy Państwu trzy modele kryjówek o solidnej konstrukcji z laminowa -

nej płyty wiórowej. Wszystkie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzymania w czystości. Pod siedziskami pozostawiono przestrzeń na plecaki szkolne lub buty. Dla użytkowników bardziej wymagających przygotowaliśmy wersję kryjówki z wysuwanymi blatami oraz z możliwością przechowywania na regałach książek, czasopism czy pojemników z przyborami.

panele ścienne

przestrzeń na plecaki

wygodne siedziska z tkaniny PCW

wysuwany blat

przestrzeń do przechowywania książek

doskonałe miejsce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych

– z narożnymi siedziskami NC0211 4 600 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm ; 4 narożne siedziska z 4 pane - lami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, miętowy; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

– z kanapami NC0212

– z kanapą i regałem NC0213 3 850 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm; 1 kanapa dwuosobowa z 1 panelem ściennymi, regał z 4 półkami i 2 wysuwanymi blatami; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, miętowy; pły - ta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

3 600 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm; 2 kanapy dwuosobowe z 2 pane - lami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, miętowy; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

57

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

CUBO

Mięciutka poduszka wykonana z wysokojakościowej bezftalanowej tkaniny PCW. Materiał zewnętrzny łatwo się czyści i szybko dezynfe - kuje. Wypełnienie w postaci pociętych kawałków pianki poliuratano - wej zapewnia wygodne podparcie dla głowy. Poduszka może pełnić również funkcję siedziska na podłodze. Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. Doskonale komponuje się z serią mebli Cubo. PODUSZKI-JAŚKI DO KRYJÓWKI

• wym. 40 x 40 cm • materiał: tkanina PCW,

– mix kolorów NS3270 145 zł

ścinki pianki poliureatnowej

• kolor: mix kolorów

– szary NS3262

– biały NS3263

– limonkowy NS3264

– morski NS3265

– żółty NS3266

69 zł

69 zł

69 zł

69 zł

69 zł

– różany NS3267

– niebieski NS3268

– miętowy NS3269

69 zł

69 zł

69 zł

PODUSZKI Z MIĘKKIM POKROWCEM • wym.: 40 x 40 cm; • materiałł: tkanina minky, ścinki piankowe; • posiada pokrowiec wewnętrzny

miękka tkaniana Minky

szara NS3280

turkusowa NS3281

miętowa NS3282

pomarańczowa NS3287

55 zł

55 zł

55 zł

55 zł

żółta NS3283

fuksja NS3284

wrzosowa NS3285

ecru NS3286

granatowa NS3288

55 zł

55 zł

55 zł

55 zł

55 zł

58

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

MATERACE SKŁADANE 4–CZĘŚCIOWE MATERACE

Praktyczny, rozkładany materac o szerokich możliwościach użytko - wania. Idealny zarówno do ćwiczeń podczas zajęć gimnastycznych, jak również zabiegów rehabilitacyj - nych. Łatwy w utrzymaniu czysto -

ści, wytrzymały, wyprodukowany z atestowanych materiałów. Wnę - trze materacy wypełnia pianka

o podwyższonej gęstości. • wym. 4 częściowy: 245 x 120 x 3 cm

trwale połączone

kolory dopasowane do frontów Cubo

– szaro-miętowy NS3189

3 cm

899 zł

– szaro-morski NS3185

– szaro-różowy NS3187

– szaro-niebieski NS2279

899 zł

899 zł

899 zł

– szaro-biały NS2280

– szaro-żółty NS3186

– szaro-limonkowy NS3184

899 zł

899 zł

899 zł

nowaszkola.com

strefaprojektu.nowaszkola.com

59

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator