Næstved - Politibevogtning af Flygt.lejren i Tybjerg, 1946

IJ/GE. R I G S P O L I T I C H E F E N

9.Oktober 1946.

' POLIT IGAARDEN K Ø B E N H A V N

den

Af d ♦A .J ourn .E l .i\Tr .18/1946.

4 . . - V ,

Under Henvisning til Cirkulære herfra flr.76 af 25.juli 1946 angaaende Bevogtning af visse Flygtningelejre og de senere heroin med Hr.Politimesteren førte Forhandlinger skal man for saa vidt angaar Flygtningelejren i Thybjærg udbede sig Hr.Politimesterens udtalelse om, hvornaar Arbejdet med Opsætning af Indhegning omkring Lejren kan forventes tilendebragt, og om eventuelt andre Forbedringer ved Ind- ’hegningen end de allerede aftalte ønskes foretaget. Som aftalt skal den fremtidige Politibevogtningsstyrke ved Lejren bestaa af: 2 Overordnede og 14 Reservepolitibetjente, hvorom nærmere Meddelelse vil fremkomme fra herværende Embedes Personalekontor, og :f Y V man skal herved anmode Hr. Politimesteren om at ville overtage Bevogt- ningen af Lejren Fredag den 18.Oktober d.A., idet CBU-Styrken samtidig bedes dimitteret, CBU-Kolonnechefen i .Næstved bedes underrettet herom. Det skal anføres, at man herfra har undersøgt Muligheden for privat Indkvartering i Lejrens .Nærhed, og det har vist sig, at Bevogt­ ningspersonalet kan indkvarteres hos private i Lejrens Nærhed. Derom vil der tilgaa Hr, Politimesteren nærmere Meddelelse. Da den her udarbejdede .Normalinstruks for Bevogtningspersonalet ved Flygtningelejrene endnu er Genstand for Forhandling og derfor først vil kunne fremkomme senere, skal man anmode nr.Politimesteren om at ville lade udarbejde en midlertidig Instruks for Bevogtningen af den heromhandlede Lejr. Da der er forekommet en stor Idængae Fraterniseringssager, i hvilke den hidtidige C.B.-Vagtstyrke har været indblandet, skal man an­ mode i-lr. Politimesteren om enten personlig eller ved en Politifuldmæg­ tig mundtlig indtrængende at ville foreholde Bevogtningspersonalet, at det vil være i højeste Grad skadeligt for Politiets Omdømme og have de alvorligste Følger for den enkelte Politimand, saafremt der skulde forekomme Fraterniseringssager, hvori Politiets Personale er ind­ blandet . Der vil til nr.Politimesteren til Brug for Bevogtningspersonalet b l i v e frem sen d t e t Sammendrag a f de f o r de t y s k e f l y g t n i n g e s Færden 1 \ gældende Bestemmelser. 0 Hr. Politimesteren bedes drage Omsorg for, at der i Flygtninge­ lejrens Politivagt føres Døgnrapport, Tjenestelister og Fridøgnslister 1 Overensstemmelse med den her for de paagældende Vagtledere udarbej­ dede Vejledning, der vil blive fremsendt til Hr. Politimesteren. Man skal anmode om, at et Eksemplar af de nævnte Døgnrapporter ved hvert Vagtdøgns Ophør sendes til Rigspolitichefens Afdeling A . , Meldahls- gade 1,2.Sal, København V., ligesom man skal anmode om, at genparter af Tjenestelistei^^XljiOgnslister og af Rapporter, som maatte være r N ^K,*d Politi I , , : i i * $ 6 0 / 1 / - - s w o ) m m m - / \ j Nr. o ' / V'b , r

J, C. P, Form. Nr. 118. - 10/7 43. 5000 E kspl.I

....... — — —

o p t a g e t a f P o l i t i v a g t e n s P e r s o n a l e , maa b l i v e m s e . i t * e ® r * » s , a t de paagældende Rapportgenparter kun øn sk e s t i l O r i e n t e r in g , h v o r f o r B r .P o l i t im e s t e r e n am o d e s om s^a øn sk e s S va r e l l e r n o g e t f o r e t a g e t i Sagen h e r f r a , da a t a n fø r e ved en Paategning paa Rapport genparten. Det t i l f ø j e s , a t d e t v i l kunne f o r v e n t e s , a t v e d f l y g t n i n g e l e j r e n e v i l b l i v e i n s p i o e r e t a f o v e ro rd n ed e P o lit im æ nd ud send t her f r a Embedet. Af Hensyn t i l in s p e k t io n e n s værda v i l denn ik k e kunne ske efter fo rud gaa en d e M e d d e le ls e , h v o r f o r d e r v i l b l i v e g i v e t h i # P o l i t im e s t e r e n en e f t e r f ø l g e n d e s k r i f t l i g M ed d e le lse med < * - 1v s n in g om d e t v ed in s p e k t i o n e n e v e n t u e l t k o n s t a t e r e d e . ' Det bemærkes, at alle. udgifter vedrørende Opsætning af Indhegning ved Ledrene, opførelse af eller flytning af vagthuse Barakker m.v. til Bevogtningsmandskabet s k a l a f h o ld e s ,a f Du ftværne . ^ Saa frem t d e r a f n r .P o l i t im e s t e r e n u n d t a g e l s e s v i s a x h o ld e s u - . i f t e r a f ovennævnte. Art i . f o r b i n d e l s e med B evog tn ings :as h t ^ a l man anmode om, a t R egn in ge r h e r f o r maa b l i v e R e fu s i o n . Man s k a l end v id e re , anmode om, a t de .heromhandlede Re0 _ med H en b lik paa en e v e n tu e l s en e r e o v e r f ø r e l s e t i l A r h e jd s - o g o o c i a - m i n i s t e r i e r s Budget. - maa b l i v e f o r s y n e t med P a a tegn in g en " F l y g t n in g e - • n in g e r Godtgørelse f o r d o b b e l t Musførelse m . v . i f o r b i n d e l s e med f l y g t - n in g e b é v o g tn in g e n skal l i g e l e d e s , in d s en d e s hertil til R e .u s i o n og b ø r ogsaa hære Paategningen "P l y g t n in g e b e v o g t n in s ' . _ Der vil fra Rigspolitiohefens økonomiske Politimesteren blive fremsendt et Stk.Stempel med ^ ^ ningebevogtning" og 2 Stk. Stempler m e d Flygtningelejr ns særlige Kvitteringshlanketter i lyserødt Papir. ^ ^ Sluttelig skal man anmode H r . Politimesteren om at ville giv« J Meddel ise hertil, naar Bevogtningen er overtaget. Det t i l d e s at !ln senere fo. hver enkelt Lejr vil komme tilbage til Spørgsmaalet m , hvorvidt politipersonalet skal stationeres eller gøre T 3enes e paa udkommando; P .R .V . t i l * * * »M - ^ t ni-esstyrke m e b e v o g tn in g "^ ^

Politimesteren i Næstved.

RIGSPOLITICHEFEN Afdeling A.

København, September 1946.

Sammendrag; af Bestemmelser vedrørende tyske flygtninges i‘^rdeiu_

I . Af de tyske Statsborgere, som ufrivilligt opholder sig her i landet, skal her omtales 3 Kategorier: 1. Flygtninge, 2. Medicinalpersoner, 3. Militærpersoner. ad 1. Flygtningene. Alle tyske Flygtninge er anbragt i lejre, paa Sygehuse m.v., som er under Bevogtning af væbnede danske Styrker. Forholdene inden for Bevogtningsomraaderne er ordnet ved “Instruks for Le jrlederen:l og "Reglement for de tyske Flygtninge , I Henhold til de nævnte Bestemmelser er fastsat bestemte Regler for Flygtningenes Ud- og Indpassage af Bevogtningsomraadet samt for deres Forbindelse med Omverdenen. Heraf skal nævnes; a. Breve til og fra Flygtninge skal passere Lejrlederen, som fastsætter, hvor hyppigt der maa afsendes og modtages Brev. Breve til og fra Flygtninge maa kun bringes ind og ud af Be­ vogtnings omraade t af Lejrlederen eller en af denne bemyndiget dansk Person samt af Postvæsnet. b. Pakker maa modtages og afsendes. De maa ikke indeholde Føde­ varer, Nydelsesmidler ellur Tobak, dog bortset fra Pakker fra Udlandet, der i et vist Omfang maa indeholde Tobak. c. Telefon maa ikke benyttes af Flygtninge. d. Udgangstilladelse er altid paakrævet for at en Flygtning kan udpassere af Bevogtnings området. Udgangstilladelse gives af Luf t v « ^ s c h cf cn til papdanne Flygt­ ninge, der skal udføre Arbejde udenfor Lejren i tyske Lazaret­ ter, Kaserner, Værksteder o.l. Endvidere kan Lejrlederen undtagelsesvis i ganske ekstraordi­ nære Tilfælde, f.Eks. for at søge Speciallæge eller i Tilfælde af Diegivning eller ved Dødsfald eller alvorlig oygdoiu indenfor den nærmeste Familie, give Udgangstilladelse for en enkelt Passage (Passerseddel), jfr. Punkt 29 i Reglement for de tyske Flygtninge samt Punkt Se og Punkt 15 i Instruks i or Lejrlederen

2 -

i de tyske Flygtningelejre. Overtrædelse af Lejrreglement og andre for Flygtninge gældende Ordensbestemmelser paatales og straffes disciplinært. ad 2, Medicinalpersono r . Herunder hører; Hjælpelægor (medicinske Studenter, der fungerer i lægelige Stillinger), Tandteknikere, Sygeplejersker, Syre-pie jer skemedhjælpere (.ochwesterhelf erinnen, * Iielferinnen), Uddannede Massøser, Apotekere, Uddannede tekniske Assistenter (teknische Assistentinnen), Hospitalsforvaltere, Uddannede Sygepassere (Sanitatere), Jordemødre, og andre i. Tyskland faguddannede Personer, der direkte gør Tjeneste paa Flygtningesygehuse eller Infirmerier, men derimod ikke ufaglært Personale, selv om disse gør Tjeneste og har Bolig der. Det er dog en Betingelse for at kunne henregnes til Medicinalpersonale, at de paagældende fungerer som saadanne blandt de tyske Flygtninge. Medicinalpersoner er forsynet med Legitimationskort (brunt, se nedenfor) samt et af Luftværnschefen udstedt rødt Passerkort. Legitimationskortet bærer paa Bagsiden følgende Paaskrift; •■‘Indehaveren af dette Kort har ikke Eet til Samkvem med danske Statsborgere udover det, der nødvendiggøres ved hans Tjeneste i Flygtningeforsorgen". Sammen med Legitimationskortet har Medicinalpersoner faaet udleveret en saalydende Skrivelse; i»Idet De mocH'p .<*v v„ Legitimationskort, anerkendes De herved som indsat som tysk iviefl"'v"*1person i Flygtningefor­ sorgen i Danmark. _ ., Som De vil se, har De Tilladelse til at færdes frit, men De har ikke Ret til Samkvem med danske>Statsborgere udover det, der nødvendiggøres ved Deres Tjeneste i Flygtningeforsorgen. Det er Dem ikke tilladt uden særlig Bemyndigelse at være i Besiddelse af danske eller tyske Pengemidler og gøre Indkøb i danske Butikker. Saafremt De er i Besiddelse af dc,ioke eller tyske Penge, maa De omgaaencie aflevere disse til den s,edli0 Luftværnschef (Lejrleder) eller den af ham bemyndigede. Der vil blive afgivet Kvittering for Beløbet. De har kun Adgang til de Lejre, hvor bil en særlig Ias^e tilladelse er meddelt af Luftværnschefen (Lejrlederen;. _ Iøvrigt er De underkastet samtlige de for tyske Flygtninge Tandlæger, Dentistor,

f a s t s a t t e Regler ~Herm,der Reg1^ ^ 0 ^ dq r e s T jenas te "i^Plygt- dog med de Begrænsn inger aer følger a i ningeforsorgen* - ■----- o o o at

ad 3 . Militærpersoner^ Por d isse P e r s o n e r s

Under Færden uden ‘»t KilitermyndiS- s y n e t med P a s s e r s e d d e " i j f t ! l * s l * o s Hustru , F e r a ld r e og h ed , eg livor P a s s e r s e d le n g* .luer t i l - ^ -po l i t im e s t e r . S øsk end e , sk a l don være godkend t a± d .n s TI Følgende Passertilladelser giver Adgang til ind- og » p a s s a g e r, • • 4 „ h nnp^e Re l e r . September 1 9 4 6 ) s (F ly g tn in g e a d m in i s t r a t i o n e r ^ Rc^J F o t o g r a f i , u d s te d t a f a ) ^ ^ O ^ i ^ l s t r a t l o L n t i l P e r s on e r ansat under

B rm ieu le L e g i t i i ^ ^ o n s k O T t , f o r s y n e t meJ ; G a t e n s c -I vT l e L u ftv a xn s o ^ i t ^ s a i d e i i ^ i p e r s o n e l (M e d ic in a x p e r s o Passerkort soa angivet u....- •) • v *11 I n d b o s Udpassage s i de paa do>- -a a e

S a n i t e t s - "

^ med e t

g A(?c,aHF_ fc il a t fæ rd e s f n t og K t anKivne Lejre.

e

- d f o r danske S t a t s b o r g e r e , u a so ed t a i c ) B la a g røn n eJP p s fc iL ox - ^or cl s. ansat under samme. LuT tvæ rn sch e ien o u J' ? " ■ ’ or,gaa t i l Haandværkere og liandiende, Saadanne Passerer t b}vts JG ' D i^se Kort kan være p a a - som regel^ssi.gt i j ® ^ særlige firinde i lejrene. «,at«. 1 ,orK 8 re, udstedt af Luftværns- d) U l l ^ l f r l f S persoriel^'beskæftiget v id Flygtningele jrenes A dm in i s t r a t io n . ^ f f o r F ly g tn in g e a dm i - e) F.nkeltgansstmadelgir, eller Luftværnschefen, nistrationen, ^ ^ a ^ n o - - • t Tilladelsen angivne g i v e r Adgang til e t enk e l,- b o spD i f 'i Passersedler f o r tyske P l v • t n i n ^ u d s t e d Wf t L® # A r b e jd s h o ld u d s te d e s f o r h e l e H o ld e t med A n^ ive l^ e a_ ......ja ^ ^ ^ +- Panp’ e l l e r f ø r s t e g ) Haandværkere og Bandle ude, som kun en 3 - d 3 ° ^ L e j r , a f - s “ *?lfs..a - , SSrij£ » “» » “WSSK- g r s » s a r c s s - s s>‘— • . . . w , , . . der med P e r s o n e r , som o p g iv e r a t v s r e ^ p r iv a t e B e ^ e n d e ^ i ' d e n danske L e j r l e d e r . Sv. Helten politiinspektør. o s t , / / ' r Rothie v P o lit ik oramissær tegnene med Op . .. ~

1

RIGSPOLITICHEFEN ' , ... Politigaaråen København.

November 1946.

Normalinstruk.q f o r

o e

T , a ,

a r g t ,

^

i 'forI)emiie Instruks e®lder f°r alle af Politiet bevogtede Lejre m.v for tyske, civile Flygtninge, Lazaretter og lign. w S t x r r r r rorsavidtaogard*n^ * a « » at. Ifear der paa en Vagt ikte er nogen Befalingsmand til stede 50m o leder, paahviler Vagtlederens Opgaver, saafremt ingen anden er u peget dertil, den sidste Politibetjent (Reservepolitibetjent). Lllff U t i e ,t f 1 Aos'raret » i v e r nberettiget . - og Udpassage af Bevogtningsstedet og ethvert uberettiget Sam­ kvem mellem Beboere dér og Omverdenen. Desuden skal Bevogtningsper­ sonalet bistaa Lejrlederen, der gennem Vagtlederen kan a L o d e om o o ^ T ’ * ^ 6"* ^ ikke TCd eS9n MyniiSted si i Stand til at opietholde Ro og Orden i Lejren. z'0J r ° ; r : skaiswseuavise <****** , ' J’S ninEe °B lnte™ e r e d e . Enhver Porm for Samkvem med undtaget er kun rene tjenstlige Besvarelser af . Det “ Cev°Ste«gBpersonalet forbudt at færdes inden for Bevo-t- nngsomraaiet paa Pladser, i Barakker, Huse m.v., som er anvist ° de t n - e n s t r T °ph°ldsstsder- Udførelse af beordre- ae tjenstlige Forretninger. 7

t i

fvcir xaZNjrxri w »« fr ■

-

2

-

Personalet maa ikke forlade Poster eller fravige Postgange, medmindre det tillades eller beordres af Vagtlederen, eller det skønnes nødvendigt for at skride ind overfor Forseelser i eller umiddelbart i Nærheden af Bevogtningsomraadet, Har en saadan Af­ vigelse fundet Sted, skal det indberettes til Vagtlederen umiddel­ bart efter Afløsning. 10. Bevogtningspersonalet skal være nøje bekendt med de til enhver Tid gældende Bestemmelser vedrørende Flygtninges og interneredes Ophold i Lejrene, herunder særlig deres Adgang til at indpassere i eller udpassere fra Bevogtningsstedet samt med Bestemmelserne for Ind- og Udpassage af Pers oner , som ikke er hjemmehørende i Bevogt- ni ngs områade t . I Vagten føres en Fortegnelse over alle Personers Ind- og Ud­ passage, hvad enten de er under Ledsagelse eller forsynet med Passer­ seddel fra Lejrlederen, 11. Ved Flygtninges eller interneredes Ind- og Udpassage af Bevogt- ningsomraadet skal deres Tasker m.v. undersøges for Breve, Penge, Rationeringsmærker, Fødevarer m.v. Skønnes det nødvendigt, kan Visitation af deres Person foretages, idet bemærkes, at personlig Visitation af Kvinder kun maa foretages af en Kvinde og ikke i Over­ værelse af Mænd. Visitation og Eftersyn af Bagage kan ogsaa foretages overfor andre Personer, som passerer ind eller ud, naar det af Vagtlederen anses for paakrævet. Ransagning (Husundersøgelse) paa Bevogtningsomraadet eller Del­ tagelse heri maa i Almindelighed kun finde Sted efter Lejrlederens Anmodning, Hvis Forholdene gør det muligt, skal Tilladelse fra Politimesteren indhentes forinden. Om enhver Ransagning udfærdiges Rapport i 3 Eksemplarer, hvoraf Originalen sammen med beslaglagte Effekter afleveres til Lejrlederen, medens Genparterne indsendes til Politimesteren. 1 2 . Om alle Uregelmæssigheder, Uorden og andet af Interesse paa Be­ vogtningsstedet afgives Indberetning i 2 Eksemplarer til Politi­ mesteren. Opstaar der Tvivl om, hvorledes man i en øjeblikkelig Situation skal forholde sig, indhentes Forholdsordre hos Politimesteren. 13. For hvert forløbet Døgn udfærdiges Rapport i 3 Eksemplarer, hvoraf et sendes til Politimesteren, et til Rigspolitichefens Afdeling A , , Meldahlsgade 1,2.Sal, København V., medens det tredie Eksemplar op­ bevares i Politivagten. Af Døgnrapporten skal det fremgaa, hvem der til enhver Tid har været til Tjeneste, og hvilke Poster de har været tildelt, hvornaar

-,.3 -

og af hvem, der er inspiceret, og iøvrigt enhver Begivenhed ax Betydning« Desuden anføres det samlede Antal iersoner, " 0u Fiy ^t- paagældende Døgn Kl. 7 befinder sig i B e v o g t n i n g s o m r a a d e s o m y. ninge eller internerede, samt hvilket Antal Personer U ^ eller internerede) der i Døgnets Løb er m d s a i e B e v o g t n i n g s o m r a a d e t Ind-beretningPr, notitser eller Happorter, Endelig anføres, hvilke Inaoeretmi* g- , der er afgivet i Døgnets Løb. 14. Vagtlederen er ansvarlig for, at Personalet er Hevholcl til nærværende Instruks, den særlige for P “rf- Bevogtnings sted udfærdigede Instrnks og de i Punkt 10 nævnte B es. 15 vagtlederen er ansvarlig for, at det Vagten tildelte Materiel *og de til Raadighed for denne værende Vaahen er til otede i 6 l og brugbar Stand. IS. Bestemmelser om de enkelte Posters og Patr,iljers ~ i i n ^ s a m t Vagtens Aimunitionsbeholdning optages i Instruksen , Bevogtningssted. Paa Post og Patrulje føres ^ Gevær med Patron i Kamret, Magasinet fyldt, Vaabne ^si^re. Pistol med paasat fyldt Magasin - Ladegreb maa fars, - m-ar der skal 'y • ^ B mlastykket fremme, Vaatenet Maskinpistol med paasat fyldt „uagas p o s t f rit^Personal3_J~na_ikke^ have Patron i Kamret paa Pistoler. i Vagten skal være afladt. R-pvprer 02; MasKinpioXioi^j- o Ladning og Afladning af Geværer og Maskinpistoler skal s..e p. Vagtlederens Kommando og uo.enfor vagtlokalet. 17. For Brug af Skydevaaben gælder de 1 af 20.April 194*3 indeholdte Bestemmelser, iae ^...x i0 ° bemærkes ad Reglementets Punkt il c. melser, samt at Tjenesten udføres paa befalet Maaae Naar V a g t le d e r e n f o r l a d e r V a g ts tu en , s k a l den æ ld o te værende udpeges som Stedfortræder. V a g t le d e r e n s k a l h y p p ig t i n s p i c e r e P o s ra r og l a t r u l j . Antræff es en Person under u l o v l i g Ind- e l l e r Udpassage, kan Skydevaaben an vend es , dog kun f o r s a a v i d t det ik k e v i l være mu lg paa anden Haade at p a a g r ib e den paagæ ldende , f o r in d e n der skydes^ _ t i l - a a b e r P o lit im a n d en ham (h en d e ) e t k r a f t i g t og t y d e l i g t Hol . , « e r k o : l S d e t t e ikke, raah es d e r : -H o l d t , e l l e r jeg s k y d e r - Heage- r e r P e rson en ej h e l l e r paa denne Opfordring, skydes Skræmmeskud l i g e op i Luften. Er det h e r e f t e r n ød v en d ig t a t f o r e t a g e s i g for at f a a vedkommende t i l a t s ta n d s e , skydes der moo. nam, h o ld e s l a v t (sk y d e s efter Benene). a i - .

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker