Næstved - Politibevogtning af Flygt.lejren i Tybjerg, 1946

o p t a g e t a f P o l i t i v a g t e n s P e r s o n a l e , maa b l i v e m s e . i t * e ® r * » s , a t de paagældende Rapportgenparter kun øn sk e s t i l O r i e n t e r in g , h v o r f o r B r .P o l i t im e s t e r e n am o d e s om s^a øn sk e s S va r e l l e r n o g e t f o r e t a g e t i Sagen h e r f r a , da a t a n fø r e ved en Paategning paa Rapport genparten. Det t i l f ø j e s , a t d e t v i l kunne f o r v e n t e s , a t v e d f l y g t n i n g e l e j r e n e v i l b l i v e i n s p i o e r e t a f o v e ro rd n ed e P o lit im æ nd ud send t her f r a Embedet. Af Hensyn t i l in s p e k t io n e n s værda v i l denn ik k e kunne ske efter fo rud gaa en d e M e d d e le ls e , h v o r f o r d e r v i l b l i v e g i v e t h i # P o l i t im e s t e r e n en e f t e r f ø l g e n d e s k r i f t l i g M ed d e le lse med < * - 1v s n in g om d e t v ed in s p e k t i o n e n e v e n t u e l t k o n s t a t e r e d e . ' Det bemærkes, at alle. udgifter vedrørende Opsætning af Indhegning ved Ledrene, opførelse af eller flytning af vagthuse Barakker m.v. til Bevogtningsmandskabet s k a l a f h o ld e s ,a f Du ftværne . ^ Saa frem t d e r a f n r .P o l i t im e s t e r e n u n d t a g e l s e s v i s a x h o ld e s u - . i f t e r a f ovennævnte. Art i . f o r b i n d e l s e med B evog tn ings :as h t ^ a l man anmode om, a t R egn in ge r h e r f o r maa b l i v e R e fu s i o n . Man s k a l end v id e re , anmode om, a t de .heromhandlede Re0 _ med H en b lik paa en e v e n tu e l s en e r e o v e r f ø r e l s e t i l A r h e jd s - o g o o c i a - m i n i s t e r i e r s Budget. - maa b l i v e f o r s y n e t med P a a tegn in g en " F l y g t n in g e - • n in g e r Godtgørelse f o r d o b b e l t Musførelse m . v . i f o r b i n d e l s e med f l y g t - n in g e b é v o g tn in g e n skal l i g e l e d e s , in d s en d e s hertil til R e .u s i o n og b ø r ogsaa hære Paategningen "P l y g t n in g e b e v o g t n in s ' . _ Der vil fra Rigspolitiohefens økonomiske Politimesteren blive fremsendt et Stk.Stempel med ^ ^ ningebevogtning" og 2 Stk. Stempler m e d Flygtningelejr ns særlige Kvitteringshlanketter i lyserødt Papir. ^ ^ Sluttelig skal man anmode H r . Politimesteren om at ville giv« J Meddel ise hertil, naar Bevogtningen er overtaget. Det t i l d e s at !ln senere fo. hver enkelt Lejr vil komme tilbage til Spørgsmaalet m , hvorvidt politipersonalet skal stationeres eller gøre T 3enes e paa udkommando; P .R .V . t i l * * * »M - ^ t ni-esstyrke m e b e v o g tn in g "^ ^

Politimesteren i Næstved.

Made with FlippingBook - Online magazine maker