Næstved - Politibevogtning af Flygt.lejren i Tybjerg, 1946

-,.3 -

og af hvem, der er inspiceret, og iøvrigt enhver Begivenhed ax Betydning« Desuden anføres det samlede Antal iersoner, " 0u Fiy ^t- paagældende Døgn Kl. 7 befinder sig i B e v o g t n i n g s o m r a a d e s o m y. ninge eller internerede, samt hvilket Antal Personer U ^ eller internerede) der i Døgnets Løb er m d s a i e B e v o g t n i n g s o m r a a d e t Ind-beretningPr, notitser eller Happorter, Endelig anføres, hvilke Inaoeretmi* g- , der er afgivet i Døgnets Løb. 14. Vagtlederen er ansvarlig for, at Personalet er Hevholcl til nærværende Instruks, den særlige for P “rf- Bevogtnings sted udfærdigede Instrnks og de i Punkt 10 nævnte B es. 15 vagtlederen er ansvarlig for, at det Vagten tildelte Materiel *og de til Raadighed for denne værende Vaahen er til otede i 6 l og brugbar Stand. IS. Bestemmelser om de enkelte Posters og Patr,iljers ~ i i n ^ s a m t Vagtens Aimunitionsbeholdning optages i Instruksen , Bevogtningssted. Paa Post og Patrulje føres ^ Gevær med Patron i Kamret, Magasinet fyldt, Vaabne ^si^re. Pistol med paasat fyldt Magasin - Ladegreb maa fars, - m-ar der skal 'y • ^ B mlastykket fremme, Vaatenet Maskinpistol med paasat fyldt „uagas p o s t f rit^Personal3_J~na_ikke^ have Patron i Kamret paa Pistoler. i Vagten skal være afladt. R-pvprer 02; MasKinpioXioi^j- o Ladning og Afladning af Geværer og Maskinpistoler skal s..e p. Vagtlederens Kommando og uo.enfor vagtlokalet. 17. For Brug af Skydevaaben gælder de 1 af 20.April 194*3 indeholdte Bestemmelser, iae ^...x i0 ° bemærkes ad Reglementets Punkt il c. melser, samt at Tjenesten udføres paa befalet Maaae Naar V a g t le d e r e n f o r l a d e r V a g ts tu en , s k a l den æ ld o te værende udpeges som Stedfortræder. V a g t le d e r e n s k a l h y p p ig t i n s p i c e r e P o s ra r og l a t r u l j . Antræff es en Person under u l o v l i g Ind- e l l e r Udpassage, kan Skydevaaben an vend es , dog kun f o r s a a v i d t det ik k e v i l være mu lg paa anden Haade at p a a g r ib e den paagæ ldende , f o r in d e n der skydes^ _ t i l - a a b e r P o lit im a n d en ham (h en d e ) e t k r a f t i g t og t y d e l i g t Hol . , « e r k o : l S d e t t e ikke, raah es d e r : -H o l d t , e l l e r jeg s k y d e r - Heage- r e r P e rson en ej h e l l e r paa denne Opfordring, skydes Skræmmeskud l i g e op i Luften. Er det h e r e f t e r n ød v en d ig t a t f o r e t a g e s i g for at f a a vedkommende t i l a t s ta n d s e , skydes der moo. nam, h o ld e s l a v t (sk y d e s efter Benene). a i - .

Made with FlippingBook - Online magazine maker