Næstved - Politibevogtning af Flygt.lejren i Tybjerg, 1946

IJ/GE. R I G S P O L I T I C H E F E N

9.Oktober 1946.

' POLIT IGAARDEN K Ø B E N H A V N

den

Af d ♦A .J ourn .E l .i\Tr .18/1946.

4 . . - V ,

Under Henvisning til Cirkulære herfra flr.76 af 25.juli 1946 angaaende Bevogtning af visse Flygtningelejre og de senere heroin med Hr.Politimesteren førte Forhandlinger skal man for saa vidt angaar Flygtningelejren i Thybjærg udbede sig Hr.Politimesterens udtalelse om, hvornaar Arbejdet med Opsætning af Indhegning omkring Lejren kan forventes tilendebragt, og om eventuelt andre Forbedringer ved Ind- ’hegningen end de allerede aftalte ønskes foretaget. Som aftalt skal den fremtidige Politibevogtningsstyrke ved Lejren bestaa af: 2 Overordnede og 14 Reservepolitibetjente, hvorom nærmere Meddelelse vil fremkomme fra herværende Embedes Personalekontor, og :f Y V man skal herved anmode Hr. Politimesteren om at ville overtage Bevogt- ningen af Lejren Fredag den 18.Oktober d.A., idet CBU-Styrken samtidig bedes dimitteret, CBU-Kolonnechefen i .Næstved bedes underrettet herom. Det skal anføres, at man herfra har undersøgt Muligheden for privat Indkvartering i Lejrens .Nærhed, og det har vist sig, at Bevogt­ ningspersonalet kan indkvarteres hos private i Lejrens Nærhed. Derom vil der tilgaa Hr, Politimesteren nærmere Meddelelse. Da den her udarbejdede .Normalinstruks for Bevogtningspersonalet ved Flygtningelejrene endnu er Genstand for Forhandling og derfor først vil kunne fremkomme senere, skal man anmode nr.Politimesteren om at ville lade udarbejde en midlertidig Instruks for Bevogtningen af den heromhandlede Lejr. Da der er forekommet en stor Idængae Fraterniseringssager, i hvilke den hidtidige C.B.-Vagtstyrke har været indblandet, skal man an­ mode i-lr. Politimesteren om enten personlig eller ved en Politifuldmæg­ tig mundtlig indtrængende at ville foreholde Bevogtningspersonalet, at det vil være i højeste Grad skadeligt for Politiets Omdømme og have de alvorligste Følger for den enkelte Politimand, saafremt der skulde forekomme Fraterniseringssager, hvori Politiets Personale er ind­ blandet . Der vil til nr.Politimesteren til Brug for Bevogtningspersonalet b l i v e frem sen d t e t Sammendrag a f de f o r de t y s k e f l y g t n i n g e s Færden 1 \ gældende Bestemmelser. 0 Hr. Politimesteren bedes drage Omsorg for, at der i Flygtninge­ lejrens Politivagt føres Døgnrapport, Tjenestelister og Fridøgnslister 1 Overensstemmelse med den her for de paagældende Vagtledere udarbej­ dede Vejledning, der vil blive fremsendt til Hr. Politimesteren. Man skal anmode om, at et Eksemplar af de nævnte Døgnrapporter ved hvert Vagtdøgns Ophør sendes til Rigspolitichefens Afdeling A . , Meldahls- gade 1,2.Sal, København V., ligesom man skal anmode om, at genparter af Tjenestelistei^^XljiOgnslister og af Rapporter, som maatte være r N ^K,*d Politi I , , : i i * $ 6 0 / 1 / - - s w o ) m m m - / \ j Nr. o ' / V'b , r

J, C. P, Form. Nr. 118. - 10/7 43. 5000 E kspl.I

....... — — —

Made with FlippingBook - Online magazine maker