Express_2016_08_24

$ 109 ‡ 1.99 % apr bi-weekly for 60 months with $2,800 down payment and Customer Incentive ¸ applied. Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 RAV4 FWD LE ^ $ 1 , 000 CUSTOMER INCENTIVE ¸ at

AWD Limited model shown. 2016 RAV4

S model shown. 2016 COROLLA

ALL-IN LEASE 2016 COROLLA CE $ 75 ‡ at

| AUTO & AIR 0.99 % apr

bi-weekly for 60 months with $2,050 down payment and Customer Incentive ¸ applied. Includes freight and fees. HST extra. $ 1 , 500 CUSTOMER INCENTIVE ¸

LIMITED QUANTITIES ^

2016 tC

$ 95 ‡ 0 % apr bi-weekly for 60 months with $1,850 down payment and $2,000 Savings applied. U Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 t C BY TOYOTA $ 2 , 000 SAVINGS U at

$ 105 ‡ 0.99 % apr bi-weekly for 60 months with $2,500 down payment and Customer Incentive ¸ applied. Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 CAMRY LE $ 1 , 000 CUSTOMER INCENTIVE ¸ at

XLE model shown. 2016 CAMRY

LIMITED QUANTITIES ^

Now you can earn Aeroplan ® Miles when you purchase a new 2016 Toyota model at an Ontario Toyota Dealership. †

GETYOURTOYOTA.CA

Your local Dealer may charge additional fees of up to $989. Charges may vary by Dealer. ȍ 3PTP[LK[PTLSLHZLVɈLYZH]HPSHISLMYVT;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZVUHWWYV]LKJYLKP[E3PTP[LKZ\WWS`H]HPSHISL(ZVM(\N\Z[[OLYLHYL\UP[ZH]HPSHISLVM*VYVSSH*,4VKLS)<9*,7)*HTY`3,4VKLS)--3;(+LHSLY[YHKLTH`UV[ILH]HPSHISL5\TILYZ^PSSKLJYLHZLHZ\UP[Z HYLZVSKÆ  SLHZL(79MVYTVU[OZVUHUL^*VYVSSH*,4VKLS)<9*,7)9(=->+3,4VKLSA-9,=;(*HTY`3,4VKLS)--3;([*1-*4(^P[OHUHSSPUWYPJLVM   LX\HSZHIP^LLRS`WH`TLU[ VM   MVYWH`TLU[Z^P[OH  KV^UWH`TLU[VY[YHKLLX\P]HSLU[^OLU`V\HWWS`[OL  *\Z[VTLY0UJLU[P]LHUKVY:H]PUNZ-PYZ[IP^LLRS`WH`TLU[K\LH[SLHZLPUJLW[PVU;V[HSSLHZLVISPNH[PVUPZ   (SSPUSLHZLPUJS\KLZMYLPNO[HUKMLLZ7+,,/-64=0*MLLHUKHPYJVUKP[PVU[H_^OLYLHWWSPJHISL/:;SPJLUZPUNYLNPZ[YH[PVUHUKPUZ\YHUJLHYLL_[YH+LHSLYTH`SLHZLMVYSLZZ)HZLKVUHTH_PT\TVM24242424(KKP[PVUHS24JOHYNLVM   MVYL_JLZZRPSVTL[YLZPMHWWSPJHISL½  *\Z[VTLY0UJLU[P]LPZH]HPSHISLVUH*VYVSSH*,4VKLS)<9,*7)*HTY`3,4VKLS)--3;(9(=->+3,4VKLSA-9,=;(HUK]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUSLHZLKÄUHUJLKVYW\YJOHZLKMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW *\Z[VTLY0UJLU[P]L^PSS[HRLWSHJLH[[PTLVMKLSP]LY`PUJS\KL[H_HUK^PSSHWWS`HM[LY[H_LZOH]LILLUJOHYNLKVU[OLM\SSHTV\U[VM[OLULNV[PH[LKWYPJL=LOPJSLZYLJLP]PUN*\Z[VTLY0UJLU[P]LZT\Z[ILSLHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[¬ :H]PUNZPZH]HPSHISLVUH[*4VKLS 1-*4(HUKPZJVTWYPZLKVMH*\Z[VTLY0UJLU[P]LHUK3LHZL(ZZPZ[ *\Z[VTLY0UJLU[P]LPZH]HPSHISLVUH[*4VKLS1-*4(HUK]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUSLHZLKÄUHUJLKVYW\YJOHZLKMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW*\Z[VTLY0UJLU[P]L^PSS[HRLWSHJLH[[PTLVMKLSP]LY`PUJS\KL [H_HUK^PSSHWWS`HM[LY[H_LZOH]LILLUJOHYNLKVU[OLM\SSHTV\U[VM[OLULNV[PH[LKWYPJL=LOPJSLZYLJLP]PUNZH]PUNZT\Z[ILSLHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[ 3LHZL(ZZPZ[VUHUL^[*PZ]HSPKVU;V`V[HYL[HPSKLSP]LY`L_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUSLHZLKMYVTHU6U[HYPV;V`V[H KLHSLYZOPW3LHZL(ZZPZ[PUJS\KLZ[H_HUK^PSSILHWWSPLKHM[LY[H_LZOH]LILLUJOHYNLKVU[OLM\SSHTV\U[VM[OLULNV[PH[LKWYPJL=LOPJSLZYLJLP]PUN3LHZL(ZZPZ[T\Z[ILSLHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[†(LYVWSHUVɈLYZZWLJPÄJ[V]LOPJSLW\YJOHZLVɈLYZ]HSPKMYVT(\N\Z[[V(\N\Z[ HYLUV[YL[YVHJ[P]LHUKHWWS`[V;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`;LZ[+YP]L!5L^;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`4H_PT\T[LZ[KYP]LKH`Z[LZ[KYP]LZJHSLUKHY`LHYWLY(LYVWSHU4LTILY7\YJOHZL!5L^;V`V[HVY:JPVU]LOPJSLYL[HPSW\YJOHZLSLHZL;V`V[H]LOPJSL+V\ISL4PSLZVɈLYLSPNPIPSP[`PZJHSJ\SH[LKVUUH[PVUHS 4:97HUK4:97KVLZUV[PUJS\KLMYLPNO[WKPHPYJVUKP[PVUPUNJOHYNL[H_LZSPJLUZLPUZ\YHUJLYLNPZ[YH[PVUK\[PLZSL]PLZMLLZKLHSLYMLLZVYV[OLYJOHYNLZ;V`V[H]LOPJSLT\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[[V(\N\Z[:JPVUP4T\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU(\N\Z[ HUK(\N\Z[:LY]PJL!:LY]PJLVɈLYZ]HSPKMYVT(\N\Z[[V(\N\Z[:LY]PJLVɈLYPZHWWSPJHISLVUS`[V;V`V[HHUK:JPVU=LOPJSLZ(WWSPLZ[VJ\Z[VTLYWHPK9LWHPY6YKLYH[*HUHKPHU;V`V[HKLHSLYZOPWZLY]PJLJV\U[LY"L_JS\KLZIVK`ZOVWZLY]PJLZUV9LWHPY6YKLYV]LY[OLJV\U[LYWHY[ZHJJLZZVY`W\YJOHZLZ ^HYYHU[`NVVK^PSS,*7YLSH[LKZLY]PJLZWHY[ZSHIV\Y(WWSPLZ[V9LWHPY6YKLYZVWLULKVUVYHM[LY(\N\Z[4LTILYZ^PSSLHYUTPSLWLY[OYLZOVSKVM ZWLU[-VYL_HTWSL4LTILYZ^PSSLHYUTPSLZMVYHW\YJOHZLVM  *\Z[VTLYZT\Z[ILHU(LYVWSHU4LTILYWYPVY[V[OLJVTWSL[PVUVM[OL[YHUZHJ[PVU6ɈLY Z\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL:VTLJVUKP[PVUZHWWS`:LL`V\Y+LHSLYMVYKL[HPSZŽ(LYVWSHUHUK[OL(LYVWSHUSVNVHYLYLNPZ[LYLK[YHKLTHYRZVM(PTPH*HUHKH0UJ£+LHSLY-LLZTH`ILHKKLKHUKTH`ILJVTWYPZLKVMHKTPUPZ[YH[PVUKVJ\TLU[H[PVUMLLZ=05,[JOPUNHU[P[OLM[WYVK\J[ZJVSK^LH[OLYWHJRHNLZVYV[OLYMLLZ -LLZTH`]HY`I`+LHSLY6ɈLYZHYL]HSPKIL[^LLU(\N\Z[HUK(\N\Z[HUKHYLZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL(SSYPNO[ZHYLYLZLY]LK+LHSLYTH`SLHZLVYZLSSMVYSLZZ+LHSLYVYKLY[YHKLTH`ILYLX\PYLKI\[TH`UV[ILH]HPSHISLPUHSSJPYJ\TZ[HUJLZ7SLHZLZLL`V\YWHY[PJPWH[PUN6U[HYPV;V`V[H+LHSLYMVYM\SSKL[HPSZ

Made with FlippingBook Annual report