المشروع الأميركي في العراق.. أربع سنوات من الاحتلال

ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc @ 

1

@ @ @ @ @ @

  

@ @

@ @

@ @

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @ @ Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c

@ @

µëþa@òÈjİÛa @ @ @òyë†Ûa – @ 2007 @ @ @

@ @ @ @

 

@

@

 

 א  J     א  W 4930181   J 4930183   J 4930218 F 974 KEH    W 4831346 F 974 KEH   E-mail: jcforstudies@aljazeera.net

   

   

 E   ISBN (

  א F

)

ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc @  @ @ @ @

1

@ @ ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @ @ Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @ @ @ @ @ @ ’i óìß @ ÉÏbã @ @

@ @ @ @ a pbíìn @ @ @ @

7   8  

ò߆Ôß

b½ a‡@ _ÖaŠÈÛa@ëŒË@ÉÓë @ @

14   22   33   38   43  

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@ÖbÐ⁄a@paŠ‘ûß @ @

b½ a‡@ _ÖaŠÈÛa@¿@ñ†zn½a@pbíüìÛa@oÔÐc @ @

ïÛë†Ûa@ïØíŠßþa@É™ìÛaë@ÖaŠÈÛa@¿@ÖbÐ⁄a @ @

ÖaŠÈÛa@¿@òÐÜn‚½a@ôìÔÜÛ@åçaŠÛa@É™ìÛa @ @

ÝjÔn½a@pübànya @ @

@ @

@ @

@ @ ¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @ @ÖaŠÈÛa @ @ @ Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @ @

ò߆Ôß @ @ ¿ 18 ‰bß

O ‰a‡e 2003 òî×ßcñìÓpc†iL M òîãbİíŠi  åÇ†íŒm †äuÑÛc´ãbëòöbß ðI ´î×ßþaåßbèjÜËc H j×…†Çbç†ãbíL ÖaŠÈÛaóÜÇlŠ§aLƒí‰aì–ÛapýßbyëpaŠöbİÛaåß N ÉîibcÞý ¦biò¹ŒaÊbÔíg¿ëŒÌÛa|¬Lòqýq ÑîÈ™ëÙèä½aLïÓaŠÈÛa“î …ýjÛaÞýnyaáqåßëLïÓaŠÈÛaâbÄäÛaòybgëL|îÜnÛa N †ÈiLâìîÛa ÊëŠ’½aæcbz™aëë†jíLÞýnyüaóÜÇpaìäÉi‰cåßŠr×c ÞýnyüaæcëLÕÐc†ÓÖaŠÈÛa¿ï×ßþa óÜÇ Ù‘ë  ò¹ŒçïÔÜm òÌÛbi N Ûa†îÈ–ÛaóÜÇLÖaŠÈÛaéÈÏ…ðˆÛaåàrÛaåØÛë Lì ë LðŠ’jÛa ë LïbîÛa ë bÄçbiæb×ð…b–nÓüaëLïÇbànuüa N æŁaÖaŠÈÛaÑÔíë ÛaëpbîÇa†nÛaåß…†ÇÝÇbÐnísîyLòîb§aÍÛbiÑİÈäßóÜÇ ôìÔ qdnÛaÞëb¤ëcLŠqûmÛa ÜÇó …ýjÛaÝjÔnß N ŠíŠÔnÛaaˆçÒ†èní ñõaŠÓáí†Ôm ¿ ÉÏaë…  LëŒÌÛa ë Ý’Ïµgp…cÛaÝßaìÈÜÛ  ÊëŠ’ß ÖaŠÈÛa¿òÐÜn‚½aôìÔÜÛåçaŠÛaÉ™ìÜÛëLÞýnyüa N òÏb™gLÞëb°ë

-7-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

æcÝjÓÖaŠÈÛabèèuaìíæcåعÛapübànyüa‰ì–mLÙÛ‡µg ‰aŠÔnýÛlŠÓcë|™aëÝØ‘¿éÜjÔnß|ßýß…†znm N   _ÖaŠÈÛa@ëŒË@ÉÓë@a‡b½ @ @ òÔîÔyÞìyÉaëÁÌÛòî™b½aÉi‰þapaìäÛaÞaì‰bq lbjc ÖaŠÈÛaóÜÇlŠ§a N Þë†u†톤òî×ßþañ‰a…⁄aòßëbÔßõì™¿ë LlbzãýÛ |j•c  LÉÏaë†ÛaëcLÉÏa†Ûa†톤òÛëbªð‰ëŠšÛaåß òzîz•ñõaŠÓµgÝ•ìnÛaòÛëbªÝucåßÙÛ‡ëLlŠzÜÛòîÛëþa éäßlbzãüakÓaìÇëÖaŠÈÛañŠßb̽òî×ßþañ‰a…⁄aòíúŠÛ N Îì½a îöŠÛa ÖaŠÈÛaóÜÇlŠzÜÛæ†äÛëåİä‘aëåßÝ×én߆‚naðˆÛa òzÜdiÕibÛaïÓaŠÈÛaâbÄäÛaÃbÐnyaÎìßæb× Ûa ‰b߆ Ûa Ýßb’ N òzÜþaêˆçÝr¶ÅÐn°åØíÖaŠÈÛaæcLÉjİÛbiL†×dmbßæbÇŠ N †yµgoz™ëcåİä‘aëëæ†äÛ¿òîÛaìn½apbjíŠnÛaæcLáçþaë öaë…ëpbî–‚‘æcj× †Óòî×ßþaëòîãbİíÛa´nßìاa¿ñˆÏbãŠ ÖaŠÈÛa¿Ýßb‘‰bß…òzÜc…ìuëÞìyòÛ…þaòÇbä•¿oàçb N ïçåØmëòÈ퉈×oÐÃëÝßb’Ûa‰b߆ÛaòzÜcòîšÓæcLóäȶ lŠzÜÛïÔîÔ§akjÛa N  

-8-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

ÞìyÖaŠÈÛaóÜÇlŠzÜÛòÈöb’ÛapbíŠÄäÛa‰ë†mLÝibÔ½a¿ üaÉÓì½aëÁÐäÛa ïvîma N lìšäÛaæcLÁÐäÛaòíŠÄã‰b–ãcéÛìÔíbß Úýèna†Çb–níðˆÛaoÓìÛa¿Lï×ßþaÁÐäÛaæ댂½ʉbn½a òí…b–nÓañìÓbç‰bjnÇbi´–Ûa‹ëŠiëñ†zn½apbíüìÛaÝa…òÓbİÛa æb×LòÓbİÛa‰…b–ßåßbènuby´ßdnÛbrîrybîÈóÈmLóàÄÇ ÈÛaëŒËÑÜáçþaÉÏa†Ûa ÖaŠ N ñŠİîÛaÈmÖaŠÈÛaóÜÇñŠİîÛa òjyb•òÛë†ÛaóÜÇ ×c  ÉÓìníðˆÛaæ댂½aLbÈÛa¿ÁÐäÜÛæ댫 ´ßdmëLïİÐäÛað…ìÈÛaïbînyüalìšã†Èiónyâë†íæcéÛ ìàäÛapü†Èß¿áØznÛaëÁÐäÜÛòî×ßþaòub§aåßâbçõŒu î–Ûað…b–nÓüa N ÈÛaÞýnyaæcòÔîÔ§a ‡ìÐäÛa‹ŒÈîæb×ÖaŠ îöŠÛaÉÏa†ÛaåØíÁÐäÛaåØÛëLïiŠÈÛaÁÐäÛaìy¿ï×ßþa lŠzÜÛ N ïÓaŠÈÛaâbÄäÛaæb×LÖaŠÈÛa‰b–yóÜÇ†ÔÇåßŠr×c†Èi pb׊’ÛòîÜšÏþaõbİÇhi‰b–§aÉωòšíbÔ½…a†ÈnaóÜÇÕibÛa òîØíŠßþaÁÐäÛa N ŠÄäÛaœÌiëLñ†zn½apbíüìÛaæcbà× lŠ§aåÇ wîܨaòÔİäß¿×þa‡ìÐäÛaòjyb•óàÄÈÛaòÛë†ÛaïçLÖaŠÈÛaóÜÇ òîiŠÈÛañŠíŒ¦aë N ¿òîÛb½aòî×ßþaŠöb¨aæhÏLéÜ×ÙÛ‡µgòÏb™g åßê‰ì–måعbßÝ×ÖìÐmòî™b½aÉi‰þapaìäÛaÞýÖaŠÈÛa òß…bÓ…ìÔÇñ†ÈÛïÓaŠÈÛaÁÐäÛbiáØznÛa†öaìÏ N  

-9-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

aòíŠÄã ò’çòíŠÄãôŠþaïçë†jmÖaŠÈÜÛïvîmaüaÉÓì½ N LòîàçþaÍÛbiïvîmaaÉÓì¶LÉjİÛbiLÖaŠÈÛaÉnàní sîy  óÜÇÝİí LÉaìÛaðìîŁaõbšÐÛa ë LwîܨaëòîiŠÈÛañŠíŒ¦aóÜÇ bà×  ‰ëb¯ Lòî½bÈÛaòîvîmaüaŠÄãòèuëåßòîàçþaòÌÛbiÞë…týq ë ïç LæaŠíg ë Lbî׊m ë òí…ìÈÛa N òî’ÇðŠØÈÛaï×ßþa‰b’nãüaåØÛë ¿lŠ§a 2003  òÔİä½a¿¿b™g†uaìnÛòbßòuby¿åØí òäybbiŠyïdžní N ¿‰aŠànýÛï×ßþa…bäÈÛaïdžníìçüë éÐîÛbØmëÞýnyüaÊëŠ’ßÖbÐg|šmaæc†ÈiÖaŠÈÛaÞýnya òÄçbjÛa N ¿ 2003 apbíüìÛaoãb×L ðŠØÇ…ìuìiÅÐn¤ñ†zn½ æbnãbÌÏcëbî׊mëåíŠzjÛaëpa‰bß⁄aëŠİÓëòí…ìÈÛa¿ìàÜß Lbî‰bËìÌîí…ñŠíŒu¿†îÈiË…ìuëëLbîeÁëÞë…åß…†Çë bîiìîqcëïmìjîuëŠ–ß¿pýîèmµgòÏb™g N L‰b’nãüaaˆçÝrß uaì½ñ†zn½apbíüìÜÛòîÛbÇòîvîmaapaŒîßŠÏìí pbí†znÛaòè Lòí…ìÈÛaëwîܨaòíbà§bà×L´–Ûaëbîë‰ëæaŠígåßòÜàna ÖaŠÈÛaëŒËõbjÇcÝà¤æë†i N   ÉÏa†nÛaõì™¿áèÐmæc†iüÖaŠÈÛaóÜÇlŠ§aæcòÔîÔ§a ñ†zn½apbíüìÛa‰ë…ëbÈÜÛòî×ßþaòíúŠÛaÞìy”ìiñ‰a…gÝa… bàvçén׊mðˆÛaqdnÛaëLï½bÈÛa p 11  ànj O ÞìÜíc 2001  óÜÇ

-10-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

ÉÏa†nÛaaˆç N ¿œîiþaoîjÛabèàÜmˆäß”ìiñ‰a…góÜÇŠİî Šíbäí O ïãbqæìãb× 2001  wöbnã†–y¿æìnäîÜ×ñ‰a…gÝ’ÏñŠØÏ ï½bÈÛaæd’ÜÛòî×ßþañ…bîÔÛa†î×ìmëñ…‰bjÛalŠ§a¿‰b–nãüa N bîjmµgµëþabç‰ìè‘¿”ìiñ‰a…gpd¦ Lòí…aŠÐãapb ÒŠåßlbzãüaÝrßLòÔÜݽaòî×ßþañìÔÛaŒíŒÈmoφèna õbäiµgïš½aáqåßëLïvîmaüa|ÜnÛaåß†§aòîÓbÐmaåß†yaë ƒí‰aì–ÜÛñ…bš½aƒí‰aì–ÛaÁöby I ðŠØÈÛaÖìÐnÛaŠÏìíðˆÛa ´–Ûaëbîë‰óÜÇñ†zn½apbíüìÜÛ H òîÓbÐmaóÜÇÕ톖nÛaœÏ‰ëL  õb’ãhiò•b¨añ†çbÈàÜÛâbàšãüaåÇÊbänßüaëLò÷îjÛaòíbà§ìmìî× òîÛë…òîöbäuòàت N åßòî×ßþapaìÔÛakzi”ìiñ‰a…gp†Çë ïiŠÈÛaÊaŠ–Ûapa†îÔÈm¿ì¨aâ†Çp‰ŠÓëLæbÔÜjÛa – ïÜîöaŠ⁄a òîäîİÜÐÛaò™bÐnãüaóÜÇŠ–äÛaÕîÔznÛ´îÜîöaŠ⁄aÚŠmë N   Šcæc†îi …†¦a´ÄÏbaòÇìà©bèc‰óÜÇëLñ‰a…⁄a¿bÏa L†ÜîÐßa‰ÊbφÛaŠí‹ëëî’mîöŠÛaköbã´îîöŠÛabàèîÐîÜyë ÖŠ’ÛaòÔİäßbàîüLŠmìnÛaÕbäß¿òİ’ãòbîjm†íŠmoãb× bèäîßdmåعüï½bÈÛaæd’ÜÛòî×ßþañ…bîÔÛaæcôŠmëLÁëþa î×ßcpý†mæë†i ðŠØÈÛaÝ†nÛaÙÛ‡¿b¶LòîÜÈÏò N ´y¿ë b–½biÖaŠÈÜÛŠØj½a…†¦a´ÄÏbaÒa†èna¿áçþaÉÏa†ÛaÕÜÈm

-11-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

ò߆ÔßÖaŠÈÛa¿bíc‰†ÜîÐßa‰ëî’mæhÏLòîÜîöaŠ⁄aòîvîmaüa bî½bÇëbîİëcÖŠ‘Lòî×ßþañŠİîÛaõbäiñ…bÇ⁄òí‰ëŠ™ N Êb‘†Óë Âbëc¿ ”ìiñ‰a…gåßµëþa‰ìè’ÛaÞýòî×ßþaÊbφÛañ‰a‹ë |Üİ–ß Full-Spectrum Dominance I òÜßb’ÛañŠİîÛa H òÛü†ÜÛ †ÜîÐßa‰òÇìà©oãb×ðˆÛaêb£üaóÜÇ –  éîäjm†íŠmî’m N åØÛë †ÜîÐßa‰òÇìà© M î’m M bèníú‰ŠÏÉİnm…†¦a´ÄÏba Èiügòîu‰b¨aòbîÜÛ ànjåßŠ’Çð…b§ata†yc† O ÞìÜíc N òÛŁaÖý⁄bËìßÚ‰ìíìîãëåİä‘aëóÜÇpbàvapŠÏë†ÔÏ òî×ßþaòbîÛaµgoÜ…cëLbÈÛaõb−c¿òî×ßþaòíŠØÈÛa òîÓbjnüalŠ§aâìèÐßòîu‰b¨a N ´ÄÏbaòÇìàoznÏbèãcbà× –máí†ÔnÛñˆÏbãñ‰a…⁄a¿…†¦a lŠÈÜÛ…bÈßïuìÛìí†íc‰ì bÈÛbi‰ŠšÛa×cÖb§⁄ïÛbnÛbiòî×ßþañìÔÛaÑîÃìmëL´àÜ½aë ïßý⁄aëïiŠÈÛa N „‰ûàÜÛòÔibpüìÔßóÜÇ‰ì–nÛaaˆçi†Óë ÉßòÛìİßpbÜuµgïÇ…ðˆÛaLíìÛ…‰bãŠiï×ßþað…ìèîÛa î’mîöŠÛaköbã N   ìàÜ½aÝr¹LíìÜÛbÔj òbmòÜšÈßLáèjÜÓ¿lŠÈÛaëLæ pbíüìÛaÝçb×óÜÇÉÔmém…bîÓõbjÇcombiðˆÛaLïiŠÌÛaŠØÈàÜÛ ñ†zn½a N òîiŠÈÛaòÔİä½aæc¿òܚȽaêˆç—‚Ünm –  œÏŠmòîßý⁄a

-12-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

lŠÌÛañ…bîÔi‰aŠÓ⁄aëbèn¹ŒèiÒaÇüaµëþaòî½bÈÛalŠ§aˆäß bÈÜÛ N rßÞë…oàÜÓdm´y¿ë oÜjÓëò¹ŒaÉßbîãb½cëæbibîÛaÝ áç‰ë†iæìãìØß´àÜ½aëlŠÈÛaæhÏLïiŠÌÛaŠØȽa¿xa‰†ãüa òîiŠÌÛañ…bîÔÜÛÊbî–ãüaæìšÏŠíëﱉbnÛa N ìçòÜšÈ½aêˆÝ§a Þb©üæcæì׉†íáèÜÈ£ò¹ŒçL´àÜ½aëlŠÈÛbiòÌÛbiò¹ŒçÊbÔíg Çg…†–ilŠÌÛaæcëòßëbÔàÜÛ æb×bàÜLáèmbÈàn©ëáèmbîyõbäiñ…b biŠyëcÙÛ‡ N   ð…b§apbàvçóÜÇaŠ‘bjßa…‰oãb×æbnãbÌÏcóÜÇlŠ§a ànjåßŠ’Ç O Êìãåßoãb×ÖaŠÈÛaóÜÇlŠ§aåØÛëLÞìÜíc Še N ÉaëÊ늒ß¿òîbcëµëcñìİéÛýnyaëÖaŠÈÛaëŒËæb× æd’ÜÛòî×ßþañ…bîÔÛa†î×ìnÛ òîiŠÈÛapbí†znÛaáîİznÛLï½bÈÛa –  LòbîëòÏbÔqL†í†uÁëcÖŠ‘õbäiëLòî×ßþañ…bîÔÜÛòîßý⁄a bÈÜÛï×ßþa‰ì–nÛa¿ðìšäí N æb×ÖaŠÈÛaæc¿Ù‘òîÛë òía†jÛa N åØíLŒníëìÐÛëëÞìiÝrßLlŠ§a礪ûßŠÄãòèuëåàÏ î×ßþañìÔÛaÉšîÛÖaŠÈÛaÞýnya ïiŠÈÛaÊaŠ–ÛakÜÓ¿ñŠ‘bj½aò – âbÄãòyb⁄ò•ŠÏbšícŠÏìîæb×éäØÛëLkyëïÜîöaŠ⁄a B ïÛý½a B òÔİä½a¿bènbîîÌmóÜÇÕ’ß…‰bjugëæaŠè¿ N |j–îL´îÓaŠÈÛaÉànaëòÛë†Ûaõbäiñ…bÇgëLïÓaŠÈÛaâbÄäÛaòybhi

-13-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

bîöbÔÜmLÉjníübrßëcLb‰…ÖaŠÈÛa Þë…¿LòÐÜn‚½aÂìÌšÛaÇëc Š–ßµgòí…ìÈÛaåßLôŠþaòÔİä½a N ÖaŠÈÛaõbİÇg¿òÜØ’½a òîiŠÈÛaòÔİä½aë –  Lòî½bÈÛañŠİîÛaòîvîmaa¿òíìÛëþaòîßý⁄a ÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄a†ÈibàîüLñ†zn½apbíüìÛapŠİ™abèãc ´–ÛaÉßpbßëbßµgLæbäjÛë´İÜÏë  “ßbçÚŠmáqåßëbîë‰ë ï½bÈÛabàèÈ™ëŒíŒÈnÛìàÜß N   ÖaŠÈÛa@¿@ï×ßþa@ÖbÐ⁄a@paŠ‘ûß @ @ ¿ 18  ÝíŠic O æbîã 2007 îöŠÛa´iÊbànuaõbènãaŠqgëL òîjÜËþaîö‰L†í‰ð‰bçåÜÇcLŠÌãìØÛapa…bîÓëï×ßþa §apŠñ†zn½apbíüìÛaæcL„ìî’ÛaÜ©¿òîaŠÔ¹†Ûa ¿lŠ ÖaŠÈÛa N óny‡g[òî×ßþal늧aƒí‰bm¿ÖìjßË|튖maˆçë æc„ìî’ÛaÜ©¿òíŠr×þaáîÇŒÛåØíLâbänîÏ¿lŠ§añ뉇¿ LæýÇ⁄aaˆçÝr¶â†Ôní ÙÛ‡æb×ìÛë  òn¡òîiŒyÒa†çcò߆¨ N b¶‰ë aŠÔ¹†Ûaòãb¿éÈšíü†í‰ð‰bçÝvædi׈nÛaïÌjäí ´î òîvîmaaÝÈÐÛbi†íc†Ó†í‰æb×ÁÔÏòÜîÜÓ‰ìè‘ÝjÔÏ[áöbà§a ÞýnyüapaìÓñ…bí‹ I the surge H ‰ìª”ìiîöŠÛabèäßÝÈuÛaL ÖaŠÈÛa¿É™ìÜÛòí‡bÔã⁄aénbî N †Ó”ìiñ‰a…gæcLÉjİÛbiLòÔîÔ§a

-14-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

‹Šic†ycê‰bjnÇbiýjÔnßŠ×ˆîÖaŠÈÛaæcëLÖaŠÈÛa¿oÔÐc  âbänîÏˆäßòîu‰b¨aòî×ßþaòbîÛat‰aì× N óÜÇpaŠ‘û½aë ñ…†Ènßï×ßþaÖbÐ⁄a N   ÉîibþaˆäßÑÓìníbíŠØÇbÏaŒänaòî×ßþapaìÔÛaéuaìm ÞýnyýÛµëþa N ŠöboÌÜiLòîŠÛaòî×ßþapbãýÇfiÛbÔj üaåßÉiaŠÛaâbÈÛaòíbèã¿òî×ßþapaìÔÛa åßŠr×cÞýny 3200  åßŠr×cëýînÓ 24  ÊbφÛañ‰a‹ëÉän·´y¿LóyŠ¦aåßbÐÛc pa†È½a¿Šöb¨aŠ×‡åÇòî×ßþa N ñ†zn½apbíüìÛaoÔÐãc†Óë óÜÇ†íŒíbßbèÐãñÐÛaÞýÖaŠÈÛa¿bèiŠyóÜÇ 400  ‰bîÜß üë…‰bîÜßòöbßÉÐmŠmæclŠ§apbÔÐäÛÉÓìníëL‰üë… ÉßôŠc‰ òíbèã 2007 N ´ib–½aòíbÇŠÛñŠàn½aõbjÇþaoÈ™ëægbßc òîÜjÔn½aòÐÜØnÛaæhÏL‰bjnÇüa¿lŠ§abíbz™åß´î×ßþa µgÝ–mòî™b½aÉi‰þapaìäÜÛ 2  òa‰†ÛbÔjL‰üë…æìîÜíŠm bîjßìÛì×òÈßbu¿…b–nÓüa‡bncLŒäîÜÌînÑí‹ìub犒ã N   òîÐÜóÜÇ ˆcLÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄a  ”ìiîöŠÛañ‰a…gÙb· ÕÔ’nÛa¿ N òíbèã†Èiñ‰a…⁄aÞëbiåÛì×òîu‰b¨aŠí‹ëÚŠm†ÔÏ Ší‹ëëîöŠÛaköbãÉßòäÜÈßÒýòÛby¿ëbj™bËLµëþabèníüë

-15-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

ÊbφÛa N pa‰bj‚nüaîö‰Loîäîmx‰ìuõüëåÇÝîÓb¾áËŠÛbië aëŒË†ÈiëÝjÓòíŒ×Š½a ÞìyoîäîmpaŠ×ˆßæhÏLîöŠÜÛÖaŠÈÛ Éîi‰¿pŠ’ãÛaLlŠ§a 2007 ñ‰a…fiÛò½ûßpbiŠ™oèuëL éÛýnyaëÖaŠÈÛaëŒËÊ늒ßóÜÇõbîàÈÛaî’mñŠİîÛëLÝØ× N ë ónyÞbÝiLkyëoîäîmëÞëbiÞbrßcÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄aÝİí îİßLòÛbÓfiÛlŠÓcénÛbÔnaoãb×ðˆÛaL†ÜîÐßa‰ ´ÄÏba‡ìÐäiòz õaìÛaóÜÇï×ßþaâbÈÛaðcŠÛaâbßcëñ‰a…⁄a¿…†¦a N ôìnßæg òîu‰b¨aòbîÛaõaë´ÐÔr½aòÇìà©énÜ•ëðˆÛa‡ìÐäÛaëñìÔÛa …†¦a´ÄÏbaábiòÏëŠÈ½a I ´î×ßþa…ìèîÛaåßáèjÜËcë H ñ‰a…g¿ àîü[ÖìjßËôìnßæb×µëþa”ìi …Š©áçõüûçæcb òîib‚nãañ†ÇbÓáèàdžm´îbîaìîÛëõa N †Èi  paìÔÛaoz¬æc |j–mæcæër×ÉÓìmónyLòÜîÜÓŠöb¢ÖaŠÈÛaÞýnya¿òî×ßþa òbîÜÛòî×ßþaòíúŠÛaåßcŒvníüaõŒu…†¦a´ÄÏbaòíú‰ ÛaòîÐܨaåÇŠÄäÛaœÌiLòß…bÓ…ìÔÈÛòîu‰b¨a ñ‰a…fiÛòîbî åİä‘aë¿òà×b§a N ÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄apaŠ‘ûßpc†iæcbßåØÛë  ŠrØm  LÂìÔÛa¿…†¦a´ÄÏbaåßñ‰a…⁄aïÐÃìß‰bj×ˆcóny LòîÇìİmpübÔnbiõaìLŠŁaìÜmáèäß†yaìÛa ëc ëcLpübÓhi òÐÜn«òîöbšÓpbßbèmaòîÐÜóÜÇ N  

-16-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

‰†Ó”ìiîöŠÛañ‰a…gp†ÔÏ òîbîÛabènîÓa†–ßåßaj×a †èßbßìçëLñ†zn½apbíüìÛaÝa…  ÕíŠİÛa  ¿ïaŠÔ¹†ÛalŒzÜÛ âbÈÜÛòîÐ–äÛaòîÈíŠ’nÛapbib‚nãüa  2007  ŠİîîÛ  ïÜ©óÜÇ pbäîÈnÛaÑ–näßˆäßµëþañŠàÜÛŠÌãìØÛa N pbÇýİna’më Éîi‰¿ï×ßþaâbÈÛaðcŠÛa 2007  Šr×cæcµg åß 50  åßòöb½bi LÖaŠÈÛa¿lŠ§apŠ†Óáç…ýiæcæë†ÔnÈíaìmbi´î×ßþa åßŠr×cµglbzãübiæìjÛbİíåíˆÛaÝ–íbàäîi 60  òöb½bi N êˆç‹ŒÈm ÑÓìßåßÖaŠÈÛa¿lŠ§a‰aŠànüòÈbÔÛaòî×ßþaò™‰bȽa òîÈíŠ’nÛabèìÌ™ëLŠÌãìØÛa¿òîaŠÔ¹†ÛaòíŠr×þa ñ‰a…⁄aóÜÇ ÖaŠÈÛaåßlbzãaÞë†uÉ™ìÛ N îöŠÛaÑîܧaLbîãbİíŠi¿ ïãìmõa‰‹ìÛaîö‰òîjÈ’iÖaŠÈÛabcLlŠ§a¿ñ†zn½apbíüìÜÛ áاaåÇïÜ‚nÜÛéiŒyÝa…åßòÜöbçÂìÌ™o¤éÈÓëcëLÜi N   Ù‘ìmLðŠÐȦaëðëýÇßìØyÝ’Ï†ÈiëLÖaŠÈÛaÝa… ØÛb½aòßìØy ÕíŠİÛaòíbèãµgÞì•ìÛaï N ÉÜİß¿ÉÓìn½aæb× 2007  Šr×còßìØ¡æbîm⁄aëïØÛb½aåß—Ü‚nÛbiòî×ßþañ‰a…⁄aâìÔmæc åİä‘aë‰ì–nÛòibvna  ˜ì–¢  t†ybßåØÛë[òß‹þaåßx늨a ‰⁄aÉßéiëb£pbjqgïØÛb½aÞëb°ðˆÛaoÓìÛa¿éãc Lòî×ßþañ…a énßìØypˆc mnŠÈ  Ùb·‰bîèãaÝÈÐiïÜa…﯉†m‰bîèãü

-17-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

‰ìÈ’Ûa†ÔnÐmbèãcóÜÇ†í†uåßôìÔÛaêˆç†×ûnÛLbòãìؽaôìÔÛa æd’Ûañ‰a…⁄´ní‰ëŠšÛañõbÐØÛaëñ‰†ÔÛaëLòîÛëû½biìÛa ïÓaŠÈÛa N òîÓaŠÈÛaòÛë†ÛaôìÓ´iâ†naÊaŠ–Ûa¿ÁÔÏoîÛòÜØ’½a ë‡ìÐäÛaóÜÇñ†í†¦a òíú‰´î×ßþaœÏ‰¿bšícÝiLòİÜÛaëÞb½a ÝnaÖaŠÈÛa¿énßbÓgóÜÇaìÏŠ‘cëêë…a‰cðˆÛaƒ½a N æc|™aìÛa ÑÔmÛaòî–‚’ÛaåÇŠÄäÛaœÌiLñbîzÜÛýçûßîÛÖaŠÈÛaaˆç õbÔjÛapbßìÔßŠÏìmücóÜÇý•cáîÓcéãþLénßìØyc‰óÜÇ ‰aŠànüaë N   Šr×c†Èi ÁÐäÛaxbnãgÞaŒíüLÞýnyüaóÜÇpaìäÉi‰cåß ÓaŠÈÛa ïI bîßìíÝîߊiæìîܽaÑ–ãëæìîܽaõbç‹ H åßrØiÝÓc Ýîߊiïãìîܽap‹ëb£†Óoãb×ÛaLÞýnyüaÝjÓxbnã⁄apü†Èß N wnä½aÁÐäÛaòîà×Éi‰åßlÔmpbîà×kçˆmbàîÏLaˆç I b•ì– lìä¦a¿ H îàÜÛb––y ñŠ–jÛa¿òÇ‹bän½aòîÈî’Ûapbî’îÜ N Þëa†nmë ´iëambßbÓ‰cï×ßþaŠÌãìØÛaæb¦ 12 ë 18  ‰üë…‰bîÜß ÙÜmõaìLÖaŠÈÛa‰bàÇgÞaìßcÞbðˆÛaýnüaëkèäÛaáv§ ÖaŠÈÛaòîãaŒîßµg…ìÈmÛaÙÜmëcñ†zn½apbíüìÛabèn߆ÓÛa åعsî¡LòîÜa†Ûa ÞìÔÛa cæ sí†§aƒí‰bnÛa¿†Üiü ŠÈm ÖaŠÈÛaŠÈmbà×ïÛb½a…bÐÛaëòÓŠÜÛ N  

-18-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

ôŠþaïçòîÓaŠÈÛaåßþaôìÓë“î¦aõbäiòîÜàÇ  òîÜàÇ ñŠrÈnß N “î¦a…a†ÈmæcòîŠÛaòî×ßþaëòîÓaŠÈÛaâbÓ‰þa†îÐm òíbèã¿‹ëb£bÈßòŠ’ÛapaìÓëìÛaŠ§aë†í†¦aïÓaŠÈÛa âbÈÛa ÞýnyýÛÉiaŠÛa 370  bÐÛc N pa†yìÛaåßrØÛaæcLòÔîÔ§a iÝàÈm 50 M 70  rØÛalŠènÛaŠÄãLbî‰òäÜȽabènÓbåßòöb½bi åßrØÛaâbîÓëcLòib•⁄aëpì½a|j‘ê…†èníÝàÇåßŠ•bäÈÛaåß áèma†yë¿pübÔnüaòÔîÔyåÇÑ’ØÛaâ†Èi´Ûëû½a N æcbà× îÜÓòjã ¿LòîÜÈÏòîÛbnÓpbàè¶âbîÔÛaóÜÇñ‰…bÓpa†yìÛaêˆçåßòÜ ï×ßþa“î¦aåÇÞýÔna N òŠ’ÛapaìÓóÜÇŠİîí´y¿ë ý•coîäi“î¦aëìÛaŠ§apaìÓæhÏLïÜaïbîÛaõüìÛa ïÐöbbcóÜÇ N åßòÜØ’½aòíìÛþaÅÏb¤Lòí…ŠØÛaòÔİä½a¿ ÜÇò׊à’jÛapaìÓ ôìÔÛaŠİîmbàäîi[ð…ŠØÛaáîÜÓ⁄añ…bîÔÛõüìÛaó òÜßbÈÛaìÛaŠ§aë“î¦aòíìÛckÜËcóÜÇòîbîÛaòîÈî’Ûa ôŠþa N òî×ßþaoìiåİä‘aìÛaòÐîz•oÐ’×†Óë I 30  ÝíŠic O æbîã H òÜîÜÔÛaŠè‘þaÞýâbÓïØÛb½aõa‰‹ìÛaîö‰knØßæc bjšÛaåß†í†ÈÛa…ŠİiòÔibÛa pbb’äÛ†yÉ™ìÛaìÜàÇåíˆÛa òäÛaåßaìãb×ÂbjšÛaõüûçkÜËcæcëLð†è½a“îupbî’îÜîß N  

-19-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

òî×ßþaLñ†í†¦aòîäßþaòݨaoÔÜİãa –  oäàšmÛaLòîÓaŠÈÛa iÖaŠÈÛa¿òî×ßþapaìÔÛa…a†Èmñ…bí‹ 28  ŠíaÏ¿Lð†äuÑÛc O Âbj‘ 2007 ¦apaìÔÛaŠ’ãÝànØíæcóÜÇL ìíbß¿ñ†í† O ‰bíc N †Óë óÜÇïØÛb½aõa‰‹ìÛaîö‰åßñ‰ŠØnßpa†î×ìmòݨaêˆçÕÏa‰ ÖbİäÛaÉaëòîäëò§b–ßÊ늒ßÖýİãa N óÜÇ‰ìè‘òÈi‰c‰ëŠ¶ë ñìuŠ½awöbnäÛaåØmò§b–½aÊ늒ßëòîäßþaòݨa  bàèäß bî×ßcL p‰ìÜjm†ÓbàèäßLbîÓaŠÇë N ¿–ÓbЮa†Èi pbî’îÜî½apbb’ã bàîüLòîäÛaÕbä½a¿sjÈmpbî’îÜî½ap…bÇLïÐöbİÛaÝnÔÛaë òîb§aòÌÛbi…a†ÌilìäuòÔİäß N sr¦a…a†Èm B òíìaòÛìè© B Ûa Ûaõb−cÑÜn«ë…a†Ìi¿bèîÜÇŠrÈí òía†iˆäßÊbÐm‰üaµg…bÇÖaŠÈ  ìíbß O pa‡ò‚‚нapa‰bîÛavÐmëL‰bíc ïÐöbİÛaÉibİÛa ÝÄí  óÜÇ éîÜÇìçbß N àí…ˆäßLôŠcòèuåßë O Þëcæìãb× 2006 |j•cL L…ìä¦aåßÝînÓòöb½aõbç‹ï×ßþa“î¦aŠöb¨ðŠè’ÛaކȽa éîÏbЮaðcÕîÔ¤¿òîäßþaòݨaáçbm N ñ†ÇbÔÛaáîÄämæb×ægë òî½bÈÛaòî×ßþalŠzÜÛîöŠÛaÒ†aìç æhÏLlbç‰⁄aóÜÇ òîäßþaòݨa|vämLÖaŠÈÛa¿òìàÜßkbØßoÔÔyñ†ÇbÔÛa bèšíìÔm¿ñ†í†¦a N æb½ÛaåØíLòîäìÛaò§b–½aôìnßóÜÇ

-20-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

ìíbßòíbèãónyïÓaŠÈÛa O Ûaòí‰ìn†Ûapýí†ÈnÛaóÜÇÕÐma†Ó‰bíc òîbîÛaòîÜàÈÛa¿ò׉b’½aòîäÛaôìÔÛabèikÛbİm N   ×cåßa†yaëÖaŠÈÛa|j•cLÞýnyýÛÉiaŠÛaâbÈÛaòíbèã¿ ˆäßÒŠÈmòîiŠÈÛaòÔİä½aæcÝi[bÈÛa¿õìvÜÛaëñŠva‰…b–ß ¿òîäîİÜÐÛaòjØäÛa 1948  ÙÜmáv¡ïãbØõì¦ëñŠvçñŠçbà ÖaŠÈÛabç†è’íÛa N áç…ýiaëŠvçÝÓþaóÜÇïÓaŠÇïãìîÜßò N õüûçŠr×c  oèuìmòìàÜßòjãåØÛë[æ…‰þaëòí‰ì¿ŠÔna LŠ–ßµgbšíc ë Lbî׊m ë ôŠþaòîiŠÈÛaÞë†ÛaëLæaŠíg N åßáËŠÛbië åÇÝÔíübßæc†ÔnÈîÏLòÔîÓ…âbÓ‰cóÜÇÞì–§aòiìÈ• 40  òöb½bi òÔjÊìà©åß B ÂaŠÓìäØnÛa B ÖaŠÈÛa‰…bËòîÓaŠÈÛa N ‰…b–ß‰†Ômë …b–ßëòî‰òîÓaŠÇ ËëòîÓaŠÇLæbã⁄aÖìÔyëòqbËgpb÷îç‰ éÐãÖaŠÈÛaÝa…aë…Š‘ŠeïÓaŠÇæìîÜßÑ–ãÚbäçæcLòîÓaŠÇ N   LòîmaìßpaîÌmta†ygóÜÇæbçŠÛaÁÔLôŠcòèuåß ‰bîèãaóÜÇæbçŠÛaÁÔbà×[îİÜÐÛaÉ™ìÛa¿Lbî×ßcëbîÜîöaŠg òí‰ìëæaŠíg N äÓg¿åİä‘aëoÔÐc†Óë µgòÏb™gLòîiŠÈÛaÞë†ÛaÊb îdmóÜÇém†Çbßë†톦aïÓaŠÈÛaâbÄäÛaæbšnya¿Lbî׊m énîÇŠ‘†ÇaìÓ N âbÄäÛaLï×ßþaÁÌšÛao¤LòîiŠÈÛaÞë†ÛaoÜjÓ

-21-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

Þë…pbÇbànua¿én׉b’ßëLòîiŠÈÛaòÈßb¦a¿ÖaŠÈÜÛýr¾†í†¦a oàvycòîiŠÈÛaÞë†ÛakÜËcåØÛë[ÖaŠÈÛa‰aìu bèma‰bÐ|nÏåÇ …a†Ìi¿ N ‡ìÐäÛaáÃbÈmëL†í†¦aáØzÜÛïÐöbİÛaéuìÛa|šmaæcbßë bjíŠÔmbèÜ×òîiŠÈÛaá•aìÈÛalaìicoÜÐÓcónyLÖaŠÈÛa¿ïãaŠí⁄a ïØÛb½aõa‰‹ìÛaîö‰âbßc N âbÄäÛa†íûmÛañ†îyìÛa‰aì¦aòÛë… Øy¿Õ§aòÈî’ÜÛæcôŠmÛaLæaŠígïçïÓaŠÈÛa áËŠÛbi[ÖaŠÈÛaá òîÈî’ÛaôìÔÛaÖaüïãaŠígÂb’ãéjyb–í†îídnÛaaˆçæcåß ÖaŠÈÛa¿ï×ßþaÊ늒½aÞb’Ïgêb£bi‰ìßþaÉÏ…ëLòÐÜn‚½a N   _ÖaŠÈÛa@¿@ñ†zn½a@pbíüìÛa@oÔÐc@a‡b½ @ @ 1 M ò™‰bÈß Lµëþa émbħ ˆäß LÞýnyüaë ëŒÌÛa Ê늒ß éuaë LÖbİäÛaòÈaëòî½bÇ  òî‰ òîjÈ‘ë N òîãbİíÛa…ìè¦aoÜ’Ïë –  áßþaåß ëŒÌÜÛïÛë…ïÇŠ‘ õbİËóÜÇ Þì–§a¿ òî×ßþa  LòîëŠÛa ò™‰bÈàÜÛ aŠÄã Lñ†zn½a ë  LòîãŠÐÛa ë ò×’½a òîäî–Ûa åßþaÜ© ¿  N òºbäÛapaÌn½bi ˆcÜa æc åß áËŠÛbië ìãbÓ aõbİË â†Óë L‰bjnÇüa ¿ Þýnyüa åÇ ñ‰a…⁄ bîÛë… bîã ¿äuþaðŠØÈÛa …ìuìÛaëÞýnyüa ‰ŠšÛaæcüg LÖaŠÈÛa  ðìäȽa Û ÉÓë †Ó æb× ëŒÌÜ  N òbî ê‰bjnÇbi ëŒÌÛa òíú‰ ÝÈÛë

-22-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

òßëbÔ½a ÞbÈ‘g¿ òßbç òàçbß áçb bîÛë… òîÇŠ‘Ëë ò½bà Ûaë LëŒÌÜÛ ò™‰bȽa òîiŠÈÛa Þë†ÜÛ õbİË áí†Ôm¿ë LòîÓaŠÈÛa ŠÏë ò׊y“ßbçp L bîjãìÛë L òí‰ìÝrßLòßëbÔàÜÛ N áÓbÏbß pbíüìÛa õbÐÜykÜËc æc ÞýnyýÛïÛë†Ûa õbİÌÛa ò‘b’çåß òî×ßþa ñŠİîÛa òîvîmaa åß Òì¥ bië‰ëc ¿ ñ†zn½a [òÜßb’Ûa ë LïÓaŠÈÛaæd’Ûa¿ÝßbØÛaáØznÛap…a‰cåİä‘aëæc Š’m ôì ñ†zn½a áßÿÛ Úm æc æë†i æcë [áØznÛa aˆç Éí ðcÒa†èna óÜÇ Þýnyüa òía†i ˆäßoÜàÇ òîÓaŠÈÛa òßëbÔ½a ñ†zn½aáßÿÛìàÜß…ìuë N   åßbèmaìÓÞýnyüa¿ò׉b’½aÞë†ÛaojzLb÷î’Ïb÷î‘ pb ib‚nãüapõbuëLòßëbÔ½ap†Çb–mæc†ÈibàîüLÖaŠÈÛa bîãbjcëbîÛbİíg¿´m†í†u´nßìØ¡ N †Óë ´ÐîÜyáçcòybgp…c åßoàÓbÏëÑÛbznÛapaìÓÒbÈ™gµgÜi†Èiåİä‘aìÛ´îië‰ëc ï×ßþaÞýnyüapaìÓòÛŒÇ N ¿ 2006 ë 2007 æb½þak‚nãaL ”ìiñ‰a…⁄åí†íû½aåßæanÈíîö‰ëõa‰‹ëòîö‰æìîãŠÐÛaë N ãaŠdnßõbuïbîÛaïië‰ëþaÉ™ìÛa¿Ìn½aaˆçåØÛë åÛëLbîj b¬µgï×ßþaÖbÐ⁄aÝíì¤óÜÇar×†Çbí N  

-23-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

2 M ÖaŠÈÛaÊb™ëdi òÏŠÈßóã…cëŒÌÛaÝjÓåİä‘aëô†ÛåØm  N  åß òÛby pbäîÈnÛa ¿ ”bÇ ÖaŠÈÛa æc æìî×ßþa Ú‰†í òîßý⁄aë òîiŠÈÛa pbÈàna kÜËc Ýrß Lïßý⁄a …ìÈ–Ûa ôŠþa  N ½a ‰…aìipŠvÐãa b߆äÇ æìî×ßþa åÃ Lµëþa òßëbÔ æc óäȶ Lòí‹bäÛa ò¹Œa †Èi bîãb½c É™ìi éîj‘ É™ë õa‹g áèãc LâëŒèß âbÄã Š•bäÈÛ ñcpbuŠ’y åß Šr×coîÛ òßëbÔ½a “îu bèi âìÔî Ûa Áî’ànÛa pý» âbßc ‰bèän bß æbÇŠ Þýnyüa  N ïÓaŠÈÛa îöŠÛa õbÐna òíŠÄäÛa êˆç åß ‹ŒÇ †Óë Ûa òîšíŠznÛa émbãbîië Õib  N ‰c æc òî×ßþa ñ‰a…⁄a Ú‰†m  æbj’Ûa Òüfi wÈm oãb× LòîäÛa òÔİä½a ¿ bàîü LÖaŠÈÛa ïçüë Lô†½a òÜíì òßëbÔßìóÜÇå퉅bÔÛa´îßý⁄a ïiŠÈÛa œÏŠÛa ÕàÇ o׉…c – Þýnyüa ñŠØÐÛ ïßý⁄a äuþa N ‰aŠÔÛa‰ˆvnÛaóÜÇòßëbÔ½a†Çb “î¦aÝ¡ï×ßþa åßþa ñŒèucëìÛaïÓaŠÈÛa I ñ†îyëÞýnyüapaìÓÚŠm b¾ òßëbÔ½aëïÓaŠÈÛakÈ’Ûaâbßc H LòîÐöbåßcôìÓë“îuòßbÓgëL ÝßbØÛa bçõüë óny b×ßcÙÜ· ü  N ávy bšíc bç†Çb bà× paìÓ bènÐÃë Ûa ïÓaŠÈÛa Éàna áîÔi òãbènüaë ÑäÈÛa ¿ Þýnyüa  òÈ’jÛa òÜßbȽaë LñŠØj½a ßþa Áî’ànÛa pbîÜàÇ

-24-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

kíŠËìicåvòzîšÏpŠèÃcbà×´ÜÔnÈàÜÛ N òÛŒÇ…bí…‹bië óÜÇþaÜaïiŒ§òî×ßþaòub§ap…a…‹aLÞýnyüapaìÓ êˆç ‰ë… á‚šni | b¾ L´í…ŠØÛa ´iŒ§aë ñìdžÛaë laŒyþa N   3 M¨a ×þadİ ⁄ añ‰a… yü ÊbànuýÛñ†í†u†ÇaìÓÉ™ëæb×Þýn ÓaŠÈÛaïbîÛa ï òí‰ìn…òîÇŠ‘òÌj•oîİÇc†ÇaìÓL Z Éí‹ìnÛa ïÐöbİÛa M bîÛa‰†îÏ ÖaŠÈÛa áîÔm ñŠØÐi ÞìjÔÛaë LòİÜÜÛ q⁄a N òîÈî’Ûa òíŠr×þaë òîäÛa òîÜÓþa òÛìÔ¶ òbîÛa êˆç oËì äu µg ý•c áÔäí ÖaŠÈÛa æcë Lòí…ŠØÛa òîßìÔÛaë Áëë lì Þbë N   Šeõï‘ïçLÉjİÛbiLòÔîÔ§a N òîãbØÛapaõb–y⁄apc†iˆäàÏ æìîãbàrÈÛaŠ¯LŠ’ÇÉbnÛaæŠÔÛaåßïãbrÛaÑ–äÛa¿òîãbàrÈÛa a†yaëbîÐöbbîãbØõb–yg N æb×òîÐöbİÛapbàîÔnÜÛÝçbvnÛaaˆç òr톧aòîÓaŠÈÛaòÛë†ÛaénÈjmaðˆÛawèäÛaìç I òîØܽa  óÜÇLòí‰ìèà¦aë õaìÛa H bÈîºòîãbØÛabèmaõb–yg¿ N ðˆÛa†îyìÛaïãbØÛaõb–y⁄a ÞýnyüaòİÜéioßbÓðˆÛaÙÛ‡ìçïÐöbbcóÜÇðŠuc ¿ïãbİíÛa 1919 ÇñŠİîÛaåßòÜîÜÓ‰ìè‘†ÈiL ÖaŠÈÛaóÜ N †Óë

-25-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

†Ç´iÖŠÐÛaæcõb–y⁄aÙÛ‡†uë Ýî÷™Ö‰bÏìçòÈî’ÛaëòäÛa… òÈî’Ûab–Û N æcµgñ‰b‘⁄aaìäíõb–y⁄awöbnãð†ÈßåØÛë òí…ŠØÛaÕbä½aåßaj×aõŒuÝà’íõb–y⁄a I ¿òîäïçÛa bènîjÜËc H ÝyŠÛalŠÈÛaåàšníbà×L I åßáèÈîºaìãb×åíˆÛa òäÛa NH a†Èm†ànÇaõb–y⁄aæcµgŠÄäÛbië µgëL…aŠÏþaüpìîjÛa… õaŠz–Ûaë‰bjãþaëñŠ팦a¿òäÛalŠÈÛaåßbÈaëbÇbİÓæc õb–yfiÛbÔjÞìÔÛaÝîzn½aåàÏL†Èiåìm†ÓåØíòîÓaŠÈÛa òíŠr×þaÝr¹´nÐöbİÛaåßðcædiïãbİíÛa N   òîÜÓþaáçåßëòíŠr×þaáçåß¿oîÛ†î×dnÛbiòÜØ’½a N ÜØ’½a åßõaìLbèmaˆÛñ…ì–Ôßoãb×ÖaŠÈÜÛòîÐöbİÛaòíúŠÛaæcò òîÈî’ÛaòîbîÛaôìÔÛaåßáèöbÐÜyœÈiòèuåßëcñaŒÌÛaòèu N bß ÕÜÈní´î×ßþaô†ÛòîÐöbİÛaòíúŠÜÛc  aõŒuæb×ÖaŠÈÛaëŒËædi ïÐöbİÛaáîÔnÛaæcëLÁÔÏÖaŠÈÛaîÛëÝØ×òÔİä½aá‰ñ…bÇgåß ×q⁄aë Š’Çð…b§ata†ycæcbà×[ñ†í†¦añ‰ì–Ûa‰ëbª†ycæb ànjåß O ÞìÜíc 2001  Òa†çþaò߆Ôß¿ÛaÞbaoÈ™ë òî×ßþa N ðˆÛa¿bÔrÛaëðìäȽaáîİznÛaæc¿Ù‘åßÚbäçîÛë òîÜàÈÛò߆Ôßæb×Þýnyüa‰ìè‘ÉÜİß¿ÖaŠÈÛaòäéÛŠÈm ëòÏbÔrÛaéîäÈmb½áîݤ ÝØ×´îäÛata½a N ¿ôŠþaòÛd½abßc

-26-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

æaŠíhiÕÜÈnnÏÖaŠÈÜÛòîÐöbİÛaòî×ßþaòíúŠÛa N ŠØÈß†ÔnÇa†ÔÏ LïaŠÔ¹…LïÈî‘ÖaŠÇòßbÓgæcµëþa”ìiñ‰a…g¿…†¦a´ÄÏba LæaŠíg¿ò™‰bȽaôìÔÛaŒíŒÈmµgð…ûîLåİä‘aìÛÑîÜyëLŠç…Œß §aÂbÔgµgáqåßë êb£biéyý•gµgÝÓþaóÜÇëcLïÛì•þaáØ ñ†zn½apbíüìÛaÉßÝšÏcpbÓýÇ N   Ñ–näßˆäßlìä¦a¿òîÐíŠÛaòîiŠÈÛaŠöb’ÈÛa´iÉî’nÛaŠ’nãa ´îãbàrÈÛañüìÛaŠ–iëÉo¤Lð…ýî½aŠ’ÇåßbrÛaæŠÔÛa  áèäßÉîv’nië N üLñ†í†ÇlbjcŠöb’ÈÛa´iÉî’nÛa‰b’nãüæb×  bèîÏÉìnÜÛbäçÞb© N µgbì•ëëLòîÜàÈÛaêˆçòqa†yæcáè½aåØÛë òÜànØßËòîÜàÇbèÜÈuLå튒ÈÛaæŠÔÛaÉÜİß¿bèmbíbèã N bßìçë ÉÓìßáØ¡åänÛaëÉî’nÛa´iŠöb’ÈÛaåßrØÛaâbÔãaµgô…c ’jnÛaŒ×aŠßLåßbèiaÓaëLåÇbç…bÈniaëcL¿aŠ̦abç‡b‚Ïc a ïÈî’Û N ´îibä¦aëáîÛ†ÛaëŠÝrßñ‹‰biŠöb’ÇóÜÇÕjİäíbßìçë bîÏaŠÌ¦aóÜÇÕjİäíbà×LbçËëLÝîÔÇëõïëáî·ëòÈîi‰ë‰ìj¦aë âbÇÝØ’iòîÓaŠÈÛa N ÕÐnä½a„ìî‘åØÛëLÕÐnä½aŠöb’ÇkÜËcÉî’m òíŠ•bäÛaæbØåß…†ÇÙÛˆ×ëLòäaìÜÃæë†ÈÛaÞeåß N bàäîië anÈm ïç…a†Ìiëòܧa´iòÔİä½aæhÏLòîÈî‘ÕbäßòܧaëñŠ–jÛ sÜqæcbà×LbçaŠÓëbèã†ßåßr×óÜÇòäÛakÜÌíLòİÜn«òÔİäß

-27-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

òäÛaåßñŠ–jÛaòÄÏbª N áÄÈßóÜÇŠİîmòîäÛañŒäÇŠöb’Ç…bØmë ñ‰bàÈÛa¿ónyLÝÓc…a†ÇdiëLòäÛa†uaìníbàäîi[òîiŠÌÛaõaŠz–Ûa õýiŠ×ë òîãaìí†Ûaë N L†Üiòäí†ßòÈî’ÛaåİÔîÏLÞbà’ÛaëÁìÛa¿bßc ónyëÝiLbàçaŠÓëÚì׊×ëŠÐÈÜm¿æë†uaìníëL…a†ÌiïÛb ‰bjãþaôŠÓåßœÈi¿…a†Ìiòäí†ßlŠË N …a†Ìiòäí†ßnÈmë ÛaÝa†nÛaóÜÇübrßôØÛa –  òîäõbîycÉÔm‡gLïÈî’Ûa ¿LòîàÄÇþaÝrßLòbm ôŠcëLòîÈî’ÛaòîjÜËþað‡òä톽aÖŠ‘ òîäÛaòîjÜËþað‡òä톽alŠË¿LòîàÃbØÛaÝrßLòbmòîÈî‘ N   pbÄÏba¿òÈÐmŠ½aòí…ŠØÛaòîãbØÛaòÏbrØÛaåßáËŠÛbië týrÛaòîÛbà’Ûa Z ¿æë†uaìní…aŠ×þaæhÏLÚìç…ëÝîi‰cëòîãbàîÜÛa ÓaŠÈÛapbÄÏbaåßŠe…†Ç Ý•ì½aL…a†ÌiÙÛ‡¿b¶Lòî I ôìäîã HL áîßdnÛaëLµbí…Låí†Ûaý• I Úì×Š× NH òí…ŠØÛapbÄÏbaæcbà× …aŠ×ÿÛbîÜ×ò–ÛbËtýrÛaòîîöŠÛa N   òî×ßþaòbîÛaåßÝÈuL´îÓaŠÈÛa´i†ÔȽaÝa†nÛaaˆç uë¿pŠvÐãabßæbÇŠLòmìÓìßòÜjäÓòîÛa‰†îÐÛaëòîÐöbİÛa ñ‰a…gé ÑäÈÛaåßòíìß…ëòÜöbçñìçµgÖaŠÈÛaoÈÏ…ëÞýnyüa N LòäÛaü üëL…ýjÛaáîÔmaìÜjÓLÖaŠÈÛañ†yìÛbaŠyáèÐãcæëŠíåíˆÛa

-28-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

òîÈî’ÛaòîbîÛaôì ÔÛa üë[bè§b–ÛÉ™ìÛaáyoÇbİna  åİä‘aë  òîbîÛaòîÜàÈÛa¿bèöbÐÜyõüëoäà™ N ñ†×û½aòvînäÛa moãb× Šç…Œ½aïaŠÔ¹†ÛaÖaŠÈÛaáçë߆mëLÞýnyüañ‰ì•߆ N   4 M òîäq⁄aëòîÐöbİÛaò–•baâbÄãáçbL‰aì¦aÞë…ôìnßóÜÇ ï×ßþaÊ늒½bi ‰ŠšÛaïÌÛbiåí‰ìİm¿ òîÛa‰†îÐÛaÊ늒ßë ÖaŠÈÛa ¿  Z ¿ ïãaŠí⁄a ÝÌÜÌnÜÛ ¿b™g Þb© |nÏ æb× Þëþa qg æb× ïãbrÛaë LÖaŠÈÛa òîiŠÈÛa Þë†Ûa ô†Û òÔîàÇ Òëb« ñ‰b bî׊më N ÊaŠ–Ûa‰bvÐãbiëLòÛë†ÛaÎaŠÏåßòÛby¿ÖaŠÈÛaÊbÔíhi Ûa M ïÈî’ÛaëïÈî’Ûa M ð…ŠØÛa âbÔãüaåÇ ýšÏ LïÈî’Ûa M âì–ë bàèäîië Lòîybã åß LÝîi‰cë òîãbàîÜÛa ´i ð…ŠØÛa ôŠc òîybã åß LåíjØÛa ´iŒ§a  N ôìÔÛa òuby p…a…‹a a ÙÜmëcæaŠèİiòÔibpbÓýÇbæb×ÛaÙÜmõaìLòîÈî’Û òîãaŠí⁄a pa†ÇbàÜÛ LpbÓýÈÛa êˆç Ýrß b åØí  Ûa N òí…ŠØÛaòÔİä½a¿ïãbjÛbİÛaÞýuŠØÈßÞbyæb×ÙÛˆ×ë N Ýi ñŠÄã bàöa… æaŠí⁄ pŠÄã Ûa Lòîiìä¦a òîÈî’Ûa Šöb’ÈÛa óny ýÈÛa †îìnÛ óÈm ozj•c LÙ‘ bç‰bjnÇbi L´îãaŠí⁄bi òÓ ‰ë†ÛaëÐäÛaóÜÇÃbÐzÜÛ ñ‰ëŠ™  N òbîæaŠèoÈjma†Óë òbmë òîÐöb pa‰bjnÇü ÁÔÏ îÛ LÖaŠÈÛa ¿ òîØîßbäí…

-29-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

‰bvÐãa pübànyü bšíc åØÛë Lô†½a ñ†îÈi òîvîmaaë ðëìäÛa Ê늒½a òîÐÜ óÜÇ ñ†zn½a pbíüìÛa Éß ÊaŠ–Ûa ïãaŠí⁄a  N  òèu åß pbçb£ýÛ Þýnyüa †îÈ–m ô…c LôŠc ÖaŠÈÛaéÈÏ…ëLïãaŠí⁄a‡ìÐäÛaÉìnÛÞbaéybÏgëLòîÛbØí…aŠÛa Ê늒½a Éší æc µg LïÄ’nÛaë òîÜçþa lŠ§a ÕíŠ óÜÇ ‰aì¦a ¿ òíŠİÔÛa òÛë†Ûa ñ†yëë ‰aŠÔna ÖaŠÈÛa ¿ ï×ßþa É™ìß  òÔîàÇòî׊mëòîiŠÇÒëb«ñ‰bqgµgëLÙ’Ûa N Lòía†jÛa¿  µg òîiŠÈÛa Þë†Ûao‚™‰ I _ò׉bm L‰aŠÓ H ïÓaŠÈÛa æd’Ûa ÚŠm  åØÛë Lï×ßþa ‰aŠÔÜÛ  òíbèã ˆäß 2006   L†Èiþa óÜÇ L m †È ߌnÜßòîiŠÈÛaÞë†ÛakÜËc ò òbîÛaêˆèi N   ëcåİä‘aëåßòjíŠÔÛaÙÛ‡¿b¶LïÓaŠÈÛa‰aì¦aÞë…Ý× ÛbjÛaòîàçþaæŁaÚ‰†mLbòÐîܧa ÞýnyýÛò™‰bȽaôìÔÛa‰ë†ÛòÌ bàèã‹ëëòßëbÔ½aôìÓë N ÙÛ‡¿b¶LòîiŠÈÛaá•aìÈÛaoznÏ†Óë LbíŠÛa ë LæbàÇ ë Lòyë†Ûa ë LñŠçbÔÛa ë LÕ’ß… ë LÃìicëLÜiaŠ LÙÜmëcòu‰†Ûaêˆèi  âbßc a ÞýnyýÛò™‰bȽaôìÔÛ N ñìaÊbmbië ÈíLñ†ÇbÔÛaëòîöŠÛaòßëbÔ½aôìÓ´i ¿Éîà¦aÉ™ëåØà½aåß† Þb–müaåß‰aì¦aÞë…òî’j×†yµgoÈuaŠmëLlbç‰⁄aòãb éma‡êb£üa¿æìÜàÈíaìya‰áèÐãc´î×ßþaæcbàîüLòßëbÔ½bi N

-30-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

‹aŒÐna¿a†îÈiÖaŠÈÛa…aŠ×clbçˆÏ[ÙÛ‡åßŠr×cìçbßòÝi ØÛaÞbàÈÛalŒ§åße‡ýßÏìnibî׊m òÛëbª¿ëLï×Ûaïãbn…Š æb×bßLòîÇŠ‘ËëòîÇŠ‘ÝöbìiÚì׊×óÜÇáèmŠİîŠÏ kÓaìÇýiŠ¹æcåع N ¿ÝÔn½aéj‘ëcÝÔn½að…ŠØÛaæbîØÛa ¿ìçLÚaŠmþa…aŠ×þaåßÊbİÓóÜÇñ†×û½aémaqdmëLÖaŠÈÛaÞb bb’ã†Çb–nië[ï×ÛaåßÿÛ†í†èm‰†–ßéma‡†y pbÇìàap æbÇŠLbèÐãòÔİä½a¿Lòî×ßcòíbà¡ÉnànmÛaLòîãaŠí⁄aòí…ŠØÛa lýÔãüa¿ÖaŠÈÛaÞb¿bèöbÐܧòîãaŠí⁄añŠÄäÛaˆdnbß N   ¿‰ìßþaéîÜÇoãb×bßóÜÇaj×biýÔãapa‰ìİnÛaêˆçnÈm óÜÇLsîryÝØ‘¿åØÛëLõÁjiÝàÈmëLÞýnyüaÉÜİß †îÔÈm ÖaŠÈÛa¿òî×ßþaòß‹þa N   5 M ÙÛ‡åØÛëLòîmaìßòîÇì™ìßbÏëŠÃÞë†ÛaâbîÓxbn° k¯ üc  òí…bîÔÛa òîbîÛa ôìÔÛaë ñ…bÔÛa ‰ë… åß ÝÜÔí  N †ànÇa †Óë åß …†Ç óÜÇ Lóб ü ‰ëŠÌi LáèÇ늒ß ¿ æìî×ßþa òÛë…õbäiëcëÊ늒ßñ…bîÔÛ´Üçû½aË´îÓaŠÈÛa N§a òÔîÔ Éîv’ni b¶‰ë Lòía†jÛa åß ÒŠ–m ´î×ßþa õbÐÜy áÄÈß æc ÝnÔÛaëkèäÜÛ òib–È× LŠ¹Ši ñ‰a…g åß ûaìmë  N ôìÔÛaoÜ…

-31-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

Ò†èi òî×ßþa pbibi†Ûa Éß ÖaŠÈÛa òÔibÛa ò™‰bȽa òîÈî’Ûa oäjm óny òßëbÔ½a p†Çb–m æc bßë LòîÈî‘ ñŠİî îdm nÛbi bîàîÔm bîÛa‰†îÏ bÇëŠ’ß …aŠ×þa Éß áçbÐ  N òäÛakÜËc bßc åß aj× a‰†Ó ŠèÃc †ÔÏ òîbîÛa òîÜàÈÛa ¿ ´Š‚ä½a òí‹bènãüa  N †uë LïÐäÛa ‰aŠÔnüaë ñ¨a†ÔnÏaðˆÛa L‰†–Ûa b¾LÑväÛaÉuaŠßëôŠþaòîÈî’ÛaôìÔÛaÉßœÓbäm¿éÐã ë ÑÓìß jm óÜÇ ém‰†Ó ÑÈ™c  N ¿ ôìšãa bß æbÇŠë ÈÛa ðìß…ïÐöb âbÔãa„bäßÝÃ¿ òîbîÛa òîÜà  N òÏb™g aˆç éÛåØíÛaLpbib–ÈÜÛlŠÓcïçpbÇìà©ášíê‰bîmæcµg bÈîº bèîÜÇ òîÔîÔy ñŠİî  N bî×ßc bàÇ… óÔÜm ðˆÛa LðëýÇ bßæbÇŠë Lòî×ßc ñõbjÇ¿áí†ÓïrÈi éãd× a†i Laj× bîiŠÇë  òÈî’Ûaë òäÛa òÔq Š õaìÛa óÜÇ  N æb× ´y ïÐÏ LaˆØçë ôìÓ Éİnm  LòÛëûß òîäë ñ…bîÔÛ æìØí bß xìyc ÖaŠÈÛa ñ…bîÔÛaêˆçxbnãgòîbîÛaòîÜàÈÛa N   6 M  ˆäßë 2007   ¿ ëŠÛa c†i LÝÓþa óÜÇ âbîÔÛa i ïÜÈÏ ‰ë† †í†ènÛa †Çb–nÛ üëc LÖaŠÈÛa ¿ ï×ßþa …ìuìÜÛ œçbäß  Lbië‰ëc¿ bîëŠÛï×ßþa bç‰ë… ñ…bÈna bîë‰ òÛëb bîãbqë ð…b–nÓüaòubuŒÛaÕäÇåßbîöbèãouŠæc†ÈiïÛë†Ûa N µgë

-32-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

´àÜ½a õbàÜÈÛa ò÷î ìØìß bènèuë Ûa ñìdžÛa kãbu æc óÜÇ paŠ‘ûß ÚbäèÏ Lbîë‰ ñ‰bíŒÛ ÞýnyýÛ ò™‰bȽa òßëbÔ½aôìÔÛ ïë‰ ý Éîji ýÛa ‰bvnÛ|àm ìØìß ŠÈÛa ÝÓþaóÜÇ…놪ÝØ‘¿LòîÓa N   ïÛë†Ûa@ï×ßþa@É™ìÛaë@ÖaŠÈÛa@¿@ÖbÐ⁄a @ @ ƒí‰bnÛabèÏŠÇÛaôìÔÛa×cåßñ†yaëñ†zn½apbíüìÛanÈm aŒî·bçŠr×cëïãbã⁄a N †è’íŠ–Ç¿ëLƒí‰bnÛa¿µëþañŠàÜÜÏ ŠrÛaÙÜn·òÛë…òLÞb–müaëò׊§aÝöbë¿ýöbça‰ìİm nÈmLñë òíŠØÇñìÓÙÜn·LñëŠrÛa‰…b–ßóÜÇñŠİîÛaâbÄã¿bîbcbjÇü áÜÈÛapaë…diÅÐn¤ëLbÈÛaõb−còÏb×¿‰b’nãüaóÜÇñ‰…bÓô× bèÈÓìßóÜÇÃbЧaëòíŠØÈÛañìÔÛa†îÛìnÛòí‰ëŠšÛaòîäÔnÛaë Ûabç‡ìÐãÊbmaëLôŠþabÈÛaÞë…óÜÇâ†Ôn½aðŠØÈÛa ïbî N ¿bÔrÛaqdnÛaÞb©¿ÖìÐnÛaÝöbëñ†zn½apbíüìÛaÙÜn·bà× ïrzjÛaxbnã⁄aµgôìn½aòÈîωpbÈßb¦aåßLï½bÈÛaðŠØÐÛaë Âb¸cµgõbí‹þaåßëLoãã⁄aëñŒÐÜnÛaµgbàäîÛaåßëLjØÛa ïèîÏÛaëïöaˆÌÛaÚýènüa N åØÛë †ycðþïÌjäíü  ÝÜÔíæc  åß ÛaòîvîmaüaÖbÐgëLÖaŠÈÛa¿ï×ßþaÊ늒½aÖbÐgŠqc

-33-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

aˆçæcbàîüLï½bÈÛaï×ßþaÉ™ìÛaÝà©óÜÇLéÛoc ¿òîb§aòÌÛbiòħ¿Lo¡ï×ßc‰ìÄäßåßëLõbuÖbÐ⁄a òîÛë†ÛapbÓýÈÛaâbÄã N ìçÖaŠÈÛaëŒËÒa†çcáçc†ycæb×æg ÛaµgÞì•ìÛa ónyÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄abc†ÔÏLòÜßb’ÛañŠİî òîÛë†ÛaòbîÛa¿ñ†zn½apbíüìÛaén‰bßðˆÛaäÛa…ŠÐnÛaÉ™ìi òîÇìî’ÛaòÜnØÛaëïmbîÏìÛa…b¤üa‰bîèãa†Èi N   1 M ï×ßc éuìm ŠÏ ìç ÖaŠÈÛa ëŒË Òa†çc áçc †yc æb× ïbî M ë†Ûa ÙÛ‡ ¿ b¶ LòîiŠÈÛa Þë†Ûa óÜÇ ¿bÔq òÔ톖Ûa Þ ñ†zn½apbíüìÜÛ  N  ÖaŠÈÛa ¿ ÖbÐ⁄a åØÛë I ê†Èië éÜjÓ åßë æbäjÛë´İÜÏ H òía†iÉßòîiŠÈÛaÞë†Ûbiåİä‘aëpbÓýÇÞìy 2007  õa†vnüa åßlÔí bß µg õýß⁄a òbî åß  N üìÛë LœÈjÛabèšÈiëbèiìÈ’iòîiŠÈÛaòàÄãþaòÓýÇ¿ÍÛbjÛaÝܨa Äãcc‰¿Ýܨaë kbØßÕîÔ¤oÇbİnü LñŠqûß òîiŠÇ òà ï×ßþaÉ™ìÛalaŠİ™aåßòîvîmaa N   2 M Lbî׊m óÜÇ bèmbbîŠÏ óÜÇ åİä‘aë ñ‰†Ó bšícoÈuaŠm ñ†ÔÈßÑÛb¤pbÓýÇý•cñ†zn½apbíüìÛbibèİiŠmÛa N b¶‰ë ÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄aüìÛ I æbäjÛ¿ ò¹Œaë H Þ†uåß êrí bßë L

-34-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

 ¿ bí‰ìë æaŠígoãbØÛ Lòî×ßþa òíŠØÈÛaë òîbîÛa òÔjİÛa lŠ§aÞbànyaæcåßáËŠÛbiLåß‹ˆäßï×ßcâìvo™ŠÈm bàöbÓÞŒíæaŠígóÜÇ N   3 M LæŁa ìç üë LåØí  ñ†zn½a pbíüìÛa åß ïië‰ëþa ÑÓì½a †îÈi a LlŠzÜÛbèn™‰bÈßñ뉇¿ónyLòîië‰ëþaÞë†ÛbÏ[bßb· ¿Ý×ßb¬æc bà× [ò¹Œaï×ßþaÞýnyýÛ †íŠmåØm  ñ‰a…g ñ‰båßj×†yµgÑб bãŠÏ¿ð‹ì׉bë bîãb½c bîÛbİígë bîãbjc ¿ bèöbÓ†•þ ”ìi  N ð‰ëŠšÛa åß åØÛë ÖaŠÈÛaæcòÄyýß I ï×ßþaÖbÐ⁄aÂbÔãïÓbibà× H ÉÏ…†Ó ˆäßåİä‘aë 2006  åÇïÜ‚nÛaµg oÜØ‘Ûa L…ŠÐnÛa òbî †ßáqåßëLµëþa”ìiñ‰a…gÞýòî½bÈÛabènîvîmaaŒØmŠß ÑÜyë ñ†zn½a áßÿÛ ñ…ìÈÛaë ´îië‰ëþa õbÐÜzÜÛ †îÛa ïÜþa N   4 M ñìÔ×ëcÞbr½aáí†ÔniõaìLÖaŠÈÛa¿ï×ßþaÖbÐ⁄aáçb nÇa Ûa LæbnãbÌÏdi É™ìÛa ‰ìç†m ¿ LòíìäÈß ÉÏ… Þý p òi‰bªëÝ†nÛa òbîÛb¬x‡ì¸ òîãbrÛa òîib‚nãüa”ìi òÜ» lbç‰⁄a N ñ†ÇbÔÛaëæbjÛbİÛòíìÔÛañ…ìÈÛaëLÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄bi

-35-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

ñ‰a…gbènäjmÛaòîÓbjnüalŠ§aòîvîmaaæìØmLæbnãbÌÏc¿  ¿ ”ìi 2002 óÜÇ lŠ§aë LòîaŠÔ¹†Ûa Š’ã òbîë L Ó†ÓLlbç‰⁄a ÕíŠİÛaòíbèãoi‰b N   5 M  òîu‰b¨a òî×ßþa òîvîmaüa o™ìÓ I bèjÜÓ ¿ ÖaŠÈÛaë H pbíüìÜÛ òîÓýþa òİÜÛa Lòî™b½a Éi‰þa paìäÛa Þý ñ†zn½a  N åß bèöbÓ†•þ æìÈÛa †í †ß Lýrß Låİä‘aë Éİnm  óÜÇ †ÔÇ åß Šr×c †Èië [bîë‰ ¿ …†¦a õbíŠqþaë ´îÛaîÜÛa ‰bîèãa  p‹ŒÇë bèßì– òÛë†Ûaoybc Lbîë‰¿ òÛë†Ûa ‰ë… ïëŠÛa …b¤ýÛ †îvn× bç‰ë…  N pbíüìÛa p†È• æc †Èië ò튧aÞbrßbç‰bjnÇbipbäîÈnÛaÞýï½bÈÛaÞba¿ñ†zn½a LáÜÜÛ †í†èm ‰†–à× ôŠmozj•c LåíŠubè½a áÜyë êbÏŠÛaë  ÞbàÇþa Þbu‰ë æìî¹…b×þa bèm‰bí‹ kävní åØßc bß  N Š·ë òîiŠÈÛalìÈ’Ûaëï½bÈÛaâbÈÛaðcŠÛbiñ†zn½apbíüìÛapbÓýÇ Öý⁄aóÜÇbèÜyaŠßcìdiòîßý⁄aë N   6 M òîiŠÈÛa òÔİä½a âìàÇë LÖaŠÈÛa ¿ ï×ßþa ÞbÌ’ãüa |Ïc M  òîßý⁄a I …ìÈ–ÛaëÁÐäÛa ‰bÈc ¿ Ýöba ÊbÐm‰üa µg òÏb™g

-36-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

î–Ûa ð…b–nÓüa  H Þba  óÜÇ ´–Ûaë bîë‰ ð‰ë… ŒíŒÈnÛ bÈÛa ôìnß  N æìØm ü †Ó ÖaŠÈÛa ¿ òîÛb½a òî×ßþa Šöb¨a Lñ†zn½apbíüìÛaåØÛë[ï×ßþaïßìÔÛawmbäÜÛbîÔÛbiñj× Ñ–näßâbÓ‰þbÔj 2006 Ý–ísî¡Lý•còäí†ßòÛë…ïçL  ïu‰b¨a bèäí… I 10  ‰üë… æìîÜíŠm  H  µg 70  ß òöb½bi bèÜ… å  ïßìÔÛa I  ÍÛbjÛa 13.2  ‰üë… æìîÜíŠm  NH åí… ‹ëbvní ü ´y ¿  ´–Ûa 11   bîë‰ë Lòöb½bi 27  ïßìÔÛa Ý†Ûa åß Lòöb½bi  N Éß á‚™ ð†ÔãœöbÐi Énànm ´–Ûaë bîë‰ åß ý× ædi áÜÈÛa N åß áËŠÛbië òÛbzna  ï½bÈÛa âbÄäÛa bçˆdîÛa òÈîjİÛa ÉÓìm ´i pbÓýÈÛa ôìnß óÜÇ paìäÛa Þý ôØÛa ôìÔÛa L†í†¦a ï½bÈÛa É™ìÛa ¿ ñ†ÔȽapýa†nÛa µg ŠÄäÛbi LòÜjÔ½a pbíüìÜÛ ð…b–nÓüa õa…þa ´i åíbjnÛa Ýçb£ kÈ–Ûa åàÏ Êbmaë LbîëŠÛ ʉbn½a ð…b–nÓüaìèäÛa L´–Ûaë ñ†zn½a ïëŠÛaë î–Ûa ïbîÛa ‡ìÐäÛa Öbİã  N Š’ã ñìİ ë†jmë –Ûa bië‰ëcÞë…åß …†Ç¿ƒí‰aì–ÜÛ ñ…bš½a òî×ßþaƒí‰aì Ê…ŠÛaÝöbëµgñ…ìÈÛaëïbîÛaÖbÐ⁄aóÜÇaŠ‘ûßòîÓŠ’Ûa ï×ßþaÖìÐnÛa†î×ìnÛñ…Ša N  

-37-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

ÖaŠÈÛa@¿@òÐÜn‚½a@ôìÔÜÛ@åçaŠÛa@É™ìÛa @ @ 1 M áËŠÛbi  ôë†uðcì™ëâ†Çåß  …ìuìÛa‰aŠànaåßòìàÜß ï×ßþa ðŠØÈÛa åß †íŒ½a üg kܯ åÛ …ìuìÛa aˆç æcë L òî×ßþa ñ‰a…⁄a æhÏ LõaìÛa óÜÇ ´Ünaë ´îÓaŠÈÜÛ Šöb¨a ÖaŠÈÛaåßlbzãaÞë†uæýÇgòäؾòħŠeµgëâëbÔn N lbzãüaæýÇgæcòî×ßþaòÜbà½aêˆçõa‰ëîöŠÛakjÛa r¹ bß ÝØi Lò¹Œbi ‰aŠÓg òÔîÔ§a ¿ ìç óÜÇ kÓaìÇ åß éÜ bÈÛaëòÔİä½a¿ï×ßþaÉ™ìÛa N ñ‰a…⁄aÝa…ôìÓðc‰ò òîãbØßhiÞìÔíÖaŠÈÛa ëŒÌÛåí†íû½a õa¨a Šöaë…¿ë òî×ßþa ÞýòîÓaŠÈÛaòßëbÔ½aóÜÇáby‰b–nãaÕîÔ¤ 5 M 7  Lpaìä  ñ†zn½a pbíüìÛa b–Û ïàîÜÓ⁄a „bä½a å¤ æg I Lbí‰ì LæaŠíg  òí…ìÈÛa H paìİ ‡b¥bi òîÓaŠÈÛa òßìاa oljbë L òÛë†Ûa õbäi òîÜàÇë òîäÛa ò׉b’½a ‹ŒÈm LòîÔîÔy ò§b–ß N |u‰þa  òíbèã ÝjÓ lbzãüa ‰aŠÓ ˆ‚ní åÛ ”ìi îöŠÛa æc ‰aŠÓÚîLâbänîÏ¿æìãìuîöŠÛaòÔíŠóÜÇLéãcëLéníüë â…bÔÛaîöŠÜÛÖaŠÈÛa N 늒Ûaåß…†Çò †ÇbmæcåعÛa bèäîiLÖaŠÈÛaåßï×ßþalbzãüa‰aŠÓ‡b¥aóÜÇ Z  

-38-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

cM ÖaŠÈÛa¿ÖbÐ⁄aõbjÇcæcóÜÇåİä‘aë¿Êbºg‹íæc ò¹ŒbiÒaÇüaóÜÇòjm½aòîÛë†ÛaõbjÇþaÖìÐmombi N   lM lbzãübi òîßý⁄aë òîiŠÈÛa kÛbݽa †Çb–nm æc åßbàîüLï×ßþa  åİä‘aìÛòÔ톖ÛaÞë†Ûa N   xM bîjã ìÛë å÷àİß LâbÄäÜÛ ë ïÓaŠÇ Ýí†i ‹í æc â†Ç åàšíë LòîiŠÈÛa Þë†Ûaë ïàîÜÓ⁄aë ïÛë†Ûa É™ìÜÛ ñ†ÇbÔÛa†í¿òîäÛaòÔİä½aÂìÔ N   …M ´–Ûaëbîë‰Éßï×ßþaœÓbänÛa†Çb–níæc N   2 M aìyþa åyc ¿“ç âbÄã ìç ïÛb§a ïÓaŠÈÛa âbÄäÛa Þ N aŠÄã ïÛb§a âbÄäÛa æhÏ Lbí‰ìn…ë bîÜØîç ÕibÛa âbÄäÛa œíìÔnÛ òîäëë òí‰ìn… †îÛbÔm ûí æc ÝjÓ ýíì bäß‹ xbnzî paìÓ …ìuìi j× †y µg bİjmŠß ê…ìuë Ýȯ b¾ Lò‚a‰ bßòßìاïàçìÛa…ìuìÛaëÞýnyüa N åßïãbÈmòßìاaåØÛë òîÈî’Ûa pbÇaŠ–Ûa M òîÈî’Ûa  [ñëŠrÛaë òİÜÛa óÜÇ ò߆na òîÈî’Ûa ôìÔÛa ´i òîÔîÔy òîbî pbÏý …ìuë µg òÏb™g ÖaŠÈÛaÝjÔnßÞìy  N åß òßba òîÈî’Ûapbibzãüa õì™¿ë õa‰‹ìÛa îö‰ õa…þ ï×ßþa æbä÷àüa â†Çë Lòßìاa bäîç‰pbiòßìاaõbÔiæhÏLò§b–½akÛbݽòîÏbØÛaénibvnaë

-39-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

i òîÜàÈÛa ¿ ò׉b’½a òîäÛa ôìÔÛa ÑÓì¶ ëc ï×ßc ‰aŠÔ ÕÏaìnÛa òèju bèc‰óÜÇë LòîbîÛa  N åßÕÏaìnÛa òèjuxëŠ Ýà© åß ÕÏaìnÛa xëŠ bßc LïöbÔÜnÛa bèìÔ Èí òßìاa ÝØ×âbÄäÛaòîÇŠ‘ìÔîÏòîbîÛaòîäjÛa N   3 M ׊ß ÞýnyýÛ òšçbä½a pbî–‚’Ûaë pa‰bînÛa †ÔnÐm ÝÔrÛa Œ ‰bînÛa ‰ìni j× †y µg pŠqdm †Óë Lbèmbn‘ ɺ óÜÇ ‰…bÔÛa òîÜàÈÛa¿ÕÏaìnÛaòÜn×ëéöaìšãaëLïÐöbİÛaÊ늒½a¿ð‰†–Ûa òîbîÛa N pbàîÄänÏ[†îÈ–ÛaaˆçóÜÇòßbçpa‰ìİmòåØÛë œçbä½a ŠØȽa Œ×Šß Ýr· Ûa LòÈjÛa òîöŠÛa òßëbÔ½a ç ña…cë LÞýnyýÛ týq¿ÝnØnÛaµgÝî· LòÜÇbÐÛa ŠØȽa aˆ ôìÓ  Z ¿ ïßý⁄a “î¦a ášmë LéuìnÛa òÛ†nÈß òîÐÜ ñìÓ LéuìnÛa òîãaìg ñìÓë [òäÛa ‰b–ãcë Låí†çba“îu LÖaŠÈÛa ëÖaŠÈÛab»ášmë òîßý⁄aòßëbÔ½aò׊y B ÉßbuB[ ñìÓë  òîßýg M Š’ÈÛa ñ‰ìqköbn× ášmë LéuìnÛa òîäë “îuë åí å톑aŠÛa  N ÖbÐma µg Ý•ìnÛa ¿týrÛa ôìÔÛa êˆçoz¬ æg ‰bjnÇüa ¿ ˆdí Lë ïbî wßbãŠi Þìy ðìèju LëïbîÝí†iñaìã|j–mæcåØàîÏLÖaŠÈÛapbî•ì–  L´àÜ½a õbàÜÇ ò÷îçåßÝ× bÔyü éîÛgášäí ë òÈî’Ûa õbàÜÈÛa

-40-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

LïÐöbİÛaÖaŠÈÜÛëÞýnyýÛ´šçbä½a ë „ìî‘åßìàÜß…†Ç ôìÔÛa kÜËcë L…aŠ×þa ´îßý⁄a LòîäÛaë òîÈî’Ûa Šöb’ÈÛa ï×ßþalbzãübiòjÛbݽaòîäÛapbî–‚’ÛaëòîbîÛa N ¿ë ‰bînÛaë ÕÏaìnÛa òÜn×ë òÜîšÐÛa lŒy Éß ‰aì§a |nÏ Þby òîÜàÈÛa åß bèibzãa †Èi ôìÔÛa êˆç oàšãaë Lð‰†–Ûa ¦a ‰bfiÛ òîbîÛa òî×ßc ñ‰a…g ðc óÜÇ kÈ–îÏ Lðìèj éjÛbİßÞìyëbÐnÛaÝçb£ëcéÜçb£ N   ¿—‚ÜnmÝí†jÛaaˆçÝrß‹ëŠibèèuaìíÛaòÜØ’½a Z   cM LïbîÛaÝàÈÛaóÜÇñ†í†ubèÜà©¿ïçôìÔÛaêˆçæc òîÜàÇ ÕîÈî b¾ Lðìèj¦a ÝàÈÛa ¿ ñ æŒn¥ üë ÈÛaáîÄämëbèmbyìà´iÕîÏìnÛa bèÏaŠc´ipbÓý N   lM òîßýgëòîiŠÇòíbljëbàÇ…xbn¤bèãc N   xM åß…†ÈÛaaˆçÖbÐmaLÝîzn½aåßîÛëLkÈ–Ûaåßæc âbÄäÛaë ïÛb§a âbÄäÛa ´i òîÛbÔnãüa òÜyŠ½a óÜÇ ôìÔÛa ï×ßþa …ìuìÛaëïÐöbİÛa ŠmìnÛaÝÃ¿ bàîü LÝí†jÛa ýjÛaéèuaìmbßëLïãaŠí⁄aÝ†nÛaë ïq‰b×É™ëåß… N  

-41-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

ÖaŠÈÜÛŠeëxŠ«…ìuë‰ì–måØà½aËåßæc†îi N ‰aì¦aÞë†Ûƒî’Ûa⊑Š·ûß†ÔÇÝjÓp†è‘ñŠçbÔÛaæcÅyý½aë ìíbßÉÜİß¿òîÛë†ÛaÒaŠþaëïÓaŠÈÛa O ‰bíc 2007 b튖ßbãëbÈmL M òîÛb§aòßìØzÜÛÝí†iëïÓaŠÇÉà£ÝîØ’nÛbí…ìÈ N ïÇ…†ÔÏ  lŒyLðëýÇ…bígÕibÛaõa‰‹ìÛaîö‰åßÝ×ñŠçbÔÛa¿õbÔÜÛ òèjuîö‰ëLïãbn…ŠØÛaïßý⁄a…b¤üaLÕÏaìnÛaòèjuLòÜîšÐÛa wßbãŠiÞìyÖbÐmüaáèäßkÜëLÕÜݽab•ìÛa‰aì§a ðìèju N Ýöa†i…b¯⁄ïÈÛaʉbmµg’mÛaLòÛëbaêˆçåØÛë Ûb§aâbÄäÜÛ µglŠÓcÞaŒmbßÕÏaìnÛaòèjuæþb¶‰Lbyb¬ÕÔ¤Lï ðŠ–½a‰ì–nÛaµgbèäß‰ìßÿÛï×ßþa‰ì–nÛa –  Lð…ìÈÛa œÈiæcµgòÏb™g[òîÛb§aòßìاaåßx늨aæŁaónyœÏŠmë ÖbİãóÜÇìÏŠ½aLðëýÇñ…bÇ⁄òÛëbªŠÈ’naõbÔÜÛaÒaŠc áاaµgLÉaë N    4 M æcÙ’ÜÛüb©ʆíüb¶Éi‰þaÞýnyüapaìäòiŠ£ém†×cbß üë bîjÈ‘ ü LïiŠÈÛa éİîª åÇ ÖaŠÈÛa Ý–Ï åØà½a Ë åß bî‰  N iŠÈÛa ‰ë†Ûa åØÛë   ïŠÛa ï I Þý ýîÜÓ Á’ã ðˆÛa ñþa ñÐÛa  H ¤¿  üìv a‰ë…ÞaŒí bßÖaŠÈÛaÝjÔnß †í† ËŠÛbi La…놪ë iŠÈÛa òî’¨a åß á î ß òîäÜÈÛa ò  âbÔãüa å

-42-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

⁄aë LïãaŠí⁄a ‡ìÐäÛa Êbmaë òÔİä½a ¿ ïÐöbİÛa Ð Öb ʉbn½aï×ßþa N   ÝjÔn½a@pübànya @ @ 1 M òî×ßþa òİ‚ÜÛìàÜßb¬ÕîÔ¤ìçpübànyüa êˆçÞëc ŠíaÏ¿oÔÜİãaÛaòîäßþa O åßbèj×aìíæcÐíbßëLÂbj‘ Èm òîäë ò§b–ßë òîÓaŠÇ òí‰ìn… pýí†  N LòÛb§a êˆç ¿ ñ‰a…⁄aæbØßhiæìØîë L…†ªËåߌÛÞýnyüa†ßcÞìİî b×ßc Ýa… LÞýnyýÛ ò™‰bȽa paì•þa pbØg òî×ßþa òÇŠ  b¶‰ L†í†¦a ïÓaŠÈÛa âbÄäÛa õbäi ¿ ïš½aë Lbèu‰bë lŠÈÛa òäÜÛ óÜÇc õb™a  N a aˆç åØÛë õì™ ¿ LÞbànyü ðìéãcë†jíÝiLbÐÈ™pübànyüaŠr×cìçLòäçaŠÛapbîİȽa paìÓ …†Ç ÑîÐ¥ s¡ë ïbîÛa ‰b½a b–Û ÝÈÐÛbi Þýnyüa N   2 M †äÇ LÞýnyýÛ òíŠØÈÛa ñ…bîÔÛa áí†Ôm ìç ïãbrÛa Þbànyüa ànj ¿ òîäßþa òݨa áîîÔm †Çìß  O µg—ܱ aŠíŠÔm LÞìÜíc ÐÛa òî•ìm Èî b¾ LŠ×ˆí ïbî ëc ßc â†Ôm ÕîÔ¤ ¿ Ý’ åÛbßìçëLÖaŠÈÛaåßlbzãübiñŠ‘bjßËòî×ßcòíŠØÇ

-43-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

éÜçb£ï×ßþaîöŠÛaÉîİní  N LæŁaÝÓþaóÜÇ Laˆç ë†jíë Ýßdiòî×ßþaòíŠØÈÛañ…bîÔÛaÕÜÈnÛaŠÄãL|uŠßËÞbànya üëŠ–ãýiÖaŠÈÛaåßx늨a æcåعðˆÛaÁÌšÛaëLò¹Œç òÌî• ¿ ŠíŠÔnÛa áí†ÔnÛ püaŠä¦a óÜÇ ÊbφÛa ñ‰a‹ë é‰b· É™ìÜÛñ‰a…⁄a‰ì–måßòjíŠÓ N   3 M ŠÔí ü Lõï’ÛaœÈi bšßbË kÔmŠ½a áîîÔnÛa ïmdí æc |u‰þa ‰aŠànbi |àî b¾ Lô× pbyb¬ ïdží üë ÉbÓ Ý’Ði ŠànaëLï×ßþaðŠØÈÛa…ìuìÛa aˆçôë†uÞìyÞ†¦a‰a òßëbÔ½a‰aŠànaëL…ìuìÛa N   4 M bç†èÈní æcÐíÛapaÌn½aë Lòîäßþa òݨa ŒvÇ æc †îi †ÓLïÓaŠÈÛaÉ™ìÛa¿Òb×xaŠÐãaÕîÔ¤åÇLâbÄäÛa¿ïØÛb½a  ïöŒu Ýíë†m ì− òî×ßþa ñ‰a…⁄a Éφí I œÐ éjyb–í b¶‰ ÞýnyüapaìÓ …a†ÈnÛìàÜß H¤ L b¶ Lñ†zn½a áßþa õbİËo òíb»¿LòîßýgëòîiŠÇLòíŠØÇpaìÓÚaŠ‘gòÛëbªÙÛ‡¿ ïÛb§a âbÄäÛa  N òÛëbª Lbèjyb–íë Lñìݨa êˆç Õjí †Óë òí‰ìn…pýí†Èm õaŠuhi òîßý⁄aë òîiŠÈÛa Þë†Ûa õb™ü åßÞë†Ûa êˆçÒëb« ‰bjnÇüa¿ˆdm LïÓaŠÈÛa âbÄäÛa òîäi¿

-44-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

a åßë LéÜa… ïãaŠí⁄a ‡ìÐäÛa åß LâbÄäÜÛ òîÐöbİÛa òÈîjİÛ bîäqgë bîÐöbÖaŠÈÛa áîÔmpübànya  N †ÓÞbànyüa aˆçåØÛë òßëbÔ½a òyb µg ñ†í†u ôìÔi Éφíë LÖa‰ëþa ÁÜ †îÈí ÖbÐmüaåßæaŠígp†ÈjnaægbàîüLòzÜ½a N   5 M ÝjÔnß†í†¤¿µëþaòšßbÌÛaòÓ‰ìÛa ñ…üëòÓ‰ëïçÖaŠÈÛa bàîüLòîîöŠÛaòßëbÔ½aôìÓémaìãÝØ’mLëðìèjuÝí†i áÇ…ŠÏìmô†ßLÝí†jÛaaˆòîäìÛañŠöa†ÛaÊbmaô†¶ÕÜÈníbß ¿ò׉b’½aòîäìÛaÒaŠþa…a†Ènaô†ßëLéÛïßýgëïiŠÇ óÜÇ ÝàÈÛaë òîbîÛa òîÜàÈÛa åß lbzãüa ïÛb§a âbÄäÛa ìÔm âbÄäÛa òîÇŠ‘ œí  N Ýí†jÛa Þbànya aˆç æc ÞìÔÛa åعë Þýnyüa ‰aŠàna pübànya Éß â†nª Öbj ¿ ìç ìÛa ïÛb§aâbÄäÛaòßa…gë N   6 M ¿ lŠ§aë áçbÐnÛa pübànybi òîãbrÛa òšßbÌÛa òÓ‰ìÛa ÕÜÈnm òî×ßþapbÓýÈÛa –  òîãaŠí⁄a N ¿LÑÈ™þaìçáçbÐnÛaÞbànya îà–nÛa õì™ LðëìäÛa wßbãÛa Šíìİm òÜ•aìß óÜÇ ïãaŠí⁄a á  òî×ßþapbÏý¨a õì™ ¿ë –  æbäjÛ Þìy ñ†Çb–n½a òîãaŠí⁄a ´İÜÏë  N ÍÜic Úî LÖaŠÈÛa ¿ ´ÏŠİÛa ´i bàçbÐm åØÛë

-45-

@ @

@ñŠíŒ¦a@Öa‰ëc I 1 H

Ýi LòäÛa ´îÓaŠÈÛa lŠÈÛa É™ë óÜÇë òßëbÔ½a óÜÇ ‰ŠšÛa òîiŠÈÛa émbÓýÇë ÖaŠÈÛa òíìç óÜÇë  N  æg bßc ì− ‰ìßþaošß ô†¶ ûjänÛakÈ–ÛaåàÏ LæaŠí⁄ òíŠØÇ òî×ßc òiŠ™ éîuìm ÝØ×òÔİä½aëÖaŠÈÛaóÜÇlŠ§apaqdm  bèçb£aë N   7 M ñ†ÇbÔÛaïèÏ òrÛbrÛa òšßbÌÛa òÓ‰ìÛa bßc  N ñ†ÇbÔÛa ‡ìÐãpbi †ÔÏ ô†Ûëbî½bÇLj×ÕÜÓ‰†–ßÝØ’íLê‰aìuœÈiëLÖaŠÈÛa¿ Ûa á•aìÈÛa åß …†Ç òîiŠÈ  N ïbîÛa ï×ßþa ŠínÛa æc Ýi Šİ ‹aŠi⁄ ìzäí LÖaŠÈÛa ¿ ðŠØÈÛa †uaìnÛa ‰aŠànü bèmbb’ãÖbİãÊbmaëñ†ÇbÔÛa N ‰ìÜjmæb×ægbßìçâbaÞaûÛa ÑÈšî ÉjÛa òîîöŠÛa òßëbÔ½a ôìÓ ´i ðìèju ÕÏaìm ÖaŠÈÛaæcâcLñ†ÇbÔÛa I ÝØ×òÔİä½aë H ÛaåßòÜyŠßéuaìí …ìÈ– ÞaìyþaÝ×óÜÇð†ÇbÔÛa N   8 M —Ü‚nÛa Ýà° ü †ÔÏ Lï×ßþalbzãüa òħ ïmdm b߆äÇ ïiŠÈÛaê‰aìuóÜÇŠb‚½aëÖaŠÈÛapbiaˆÈÛòíbèãÞýnyüaåß ïßý⁄aë  N ëc Lbîäà™ bÐÛb¤ ï×ßþa lbzãüa ÕÜİí †ÔÏ ß …†Çë ´îîöŠÛa ´í…ŠØÛa ´iŒ§a ´i Lb°Š• óny ôìÔÛa å óÜÇ ñŠİîÛa Ò†èní Láîاa òÇbº bèc‰ óÜÇë LòîÈî’Ûa

-46-

@ @

@

@

ÖaŠÈÛa@¿@ïØíŠßþa@Ê늒½a @NNN Þýnyüa@åß@paìä@Éi‰c @

 ïÓaŠÈÛa Þbà’Ûa I òÓ‰ë bèÐîÃìnÛ LÝ•ì½a ÖŠ‘ ÙÛ‡ ¿ b¶ Úì׊× óÜÇ ëbÐm H óÜÇë LÖaŠÈÛa lìäu óÜÇ ñŠİîÛa L òîbîëòîÏaŠÌuò¹ŒçÊbÔígëLµbí…òÄÏbªóÜÇëL…a†ÌiáÄÈß ôìÔi  òäÛa lŠÈÛbië òßëbÔ½a  N ç Ýrß ˆa ôìÔi Éφî Ê늒½a L|u‰þaóÜÇ Š‘bjßËÝØ‘¿ LòîÓaŠÈÛa òybÛaµg òîàîÜÓg Ûaë ïÈî’Ûa åíŠØȽa Ýa… |Üß âbÔãü ûí †Óë õaìÛa óÜÇ  N æìØmë Þìİm †Ó Ûa Lò׊Ƚa êˆç wöbnã óÜÇë ñìÔÛapbã‹aìm |ßýßë ÖaŠÈÛa ÝjÔnß …†znî LòÇb’jÛa òÌÛbi éÜ×ê‰aìu¿ N    9 M Lïßý⁄aë ïiŠÈÛa ê‰aì¦ë ÖaŠÈÜÛ áÜþaë ÝšÏþa ÕíŠİÛa òîßýgë òîiŠÇ Þë… ÝàÈm Lë Ýí†i …b¯g óÜÇ ÝàÈÛa ìç áßþaåßòíbÇŠiL´î×ßþa´iëéäîiëbÐmÖýgóÜÇòîäÈß òßìا ïàÜ ÞbÔnãaë Lï×ßc lbzãa ´ßdm Þìy Lñ†zn½a ÂaŠÓìäØnÛa åß òîÛbÔnãa L†í†u ë ïÓaŠÇ âbÄãc Éšm L ïßýgëïiŠÇádži N  

-47-

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47

Made with FlippingBook Online newsletter