עיתון "האומה" | גיליון 45

"חייבים לאהוב איש את אחיו באהבה אמיתית הראויה לאחים בני אב אחד ממש"

הראי"ה קוק, "תעודת ישראל ולאומיותו"

הלכות בין אדם לחברו הן מסלול הליכה על דרך האמת. כך כתבו גדולי העם היהודי

"העיקר שהכול תלוי בו הוא שיהיה אהבה ואחווה בתוך בני ישראל, שבזמן שיש שלום ביניהם ואהבה ואחווה ורעות הם עלולים לקבל התורה".

"ישראל הם ממקור האחדות וכל ישראל חשובים כאיש אחד".

רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, "מאור ושמש", רמזי שבועות

רבי נתן שטרנהרץ, "ליקוטי הלכות", חושן משפט, הלכות ערב, ג-ל

"היהדות צריכה לתת דבר חדש לגויים, ולזה המה מחכים משיבת ישראל לארץ".

"יכוון לאהוב את כל אחד מישראל כנפשו, כי אם חס ושלום יש פירוד לבבות ישראל למטה, אז גם למעלה אין התאחדות; אבל התאחדות בגופיהן שלמטה, גורם התאחדות ודבקות נפשותיהן למעלה, ועל ידי זה גם תפילותיהן מתאחדות".

הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", "כתבי הדור האחרון"

רבי שלמה גנצפריד, "קיצור שולחן ערוך" יב, ב

"כשכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא - בזה יבוא העולם על תיקונו המלא".

"'ואהבת לרעך כמוך'. רבי עקיבא אומר: זהו כלל גדול בתורה".

"מהות אהבת רעים הוא, שיהיה האדם אוהב כל מין ם שיהיה, ויהיה מאיזה לשון ַ האנושי, יהיה מאיזה ע שיהיה, בעבור שהוא אדם, בדמותו ובצלמו כמוהו".

הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", מאמר "השלום בעולם"

ירושלמי, נדרים ל, ע"ב

פנחס אליהו הורוביץ, "ספר הברית", מאמר "אהבת רעים", א

3

Made with FlippingBook - Online catalogs