Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

November 194-1.

København, den NY VESTERGADE 13 Central 16545 16584

I . i.. Journal Nr. 2 1 / 1 9 ^ 1 < (Bedes anført ved Besvarelser).

J D /S .

Da Statens civile Luftværn ikke ses at have modtaget de i Indenrigsministeriets Skrivelse af 23. Maj f. A. udbedte 2 Eksemplarer af den ved samne Skrivelse godkendte Plan for Sa­ nitetstjenesten i Nykøbing F. Luftbeskyttelsesomraade, brin­ ger man herved denne Sag i Erindring. P _ L . V .

Corrmasterkontoret j , .

bT ji/ W

/r*. .

i C l A <1

A » > -~ w

c i j f c r r f z £ —r

Nykøbing F. Byraad.

Tilbage-

F. Byr. D. K. 351. ^ ^ ^

Ny*.

t

sendes til Borgmesterkontoret, her-sted;;, under Vedlæggelse af 2 Eksemplarer af Planen for Sanitetstjenesten i Hykøbing 7. til Indsendelse til Statens civile luftværn samt et 3die Eksemplar til Brug for Borgmesterkontoret. Politimesteren i Hykøbing P. m.v., den 25. November 1941.

J . N r . . 8 6 5 . 8

27. November 19-41.

I

Anledning af Skrivelse af 6. ds. -

P. A. Journ. Nr, 21/19-41 - fremsendes hoslagt de ønskede 2 Eksemplarer af Planen for oanitetstj nesten i Nykøbing F. Omraadet. ?. B. V.

Til

Statens eivile Luftværn,

Ny Vestergade 13,

København.

Afskrift.

LUFTV&iNSPLAH FQxi KYKØBING F.KØBuTAD. Sanitetst-lenesten. De under Sanitetstjenesten hørende Foranstaltninger inddeles

saaledest I Z&K ilte

£ 1 1 Opsamling og Indbringen af 111 Rkadekomne indrettes

en Sanitetsstation.

II Indretning af: a * fcfirtqriffifSflanBfolt, hvor de tilskadekomne sorteres, saaledes at svæ­ rere saarede sendes til Sygehus, de let saarede forbindes og sendes hjem, de lungegasforgiftede (fo$genforgiftede) enten behandles paa Stedet, hvis deres Tilstand ikke tillader, at de sendes videre, el­ ler sendes til Sygehus.Svært saerede Patienter bør køres direkte til Sygehuset og ikke til 3orteringsstationen. Sorteringsanstaltens Op­ gave er at behandle de lettere saarede, saa at Sygehuset aflastes fo denne Opgave. b “ ffS^VBBlminflsanfjtalt, hvor sennepsgasf orgiftede Personer renses og derefter sendes hjem eller til yderligere Behandling paa Sygehus. III Paa Sygehi^et behandles de svarere tilskadekomne eller forgiftede. Leder af Sanitetstjenesten: Amtslf 9 gen (Telefon 42). aaflitetss-tøtiofl og Sorte rin, rastat ion, indrettes i henholdsvis den gamle og den ny Skolebygning i Skolegade, fiasfifvaskni^sanstalt for l^nd indrettes i Badeanstalten i Kørregade. aflsafvaskpi^aafietalt £or fcvlflder indretten i Badeanstalten i Jernbanegade. I. .Sanitet 3 stationen. banitetestationen faar Lokaler i Byskolen (den gamle Skolebyg­ ning) i Skolegade. Telefon Kr. 472 (i OverlarervæDr-elset). Til Sanitetsstationen knyttes følgende Personale: A. Rade Kors Hjikøbing P. Samaritterkolonne beataaende af Kolonneferer O.K. Obelitz, Roservekolonnefører Erik Simonsen og Hekretor Thuesen og 14 Mand ialt 17 Mand. B. 25 Mand af Civilbeskyttelsesmandskabet.

Leder af SanitetsstatIonen er Kolonnefører O.K. Obelitz (privat Telefon 174). Af det under A. og B. nævnte Mandskab ialt 42 Mand dennes 3 Vagthold hver med en Tjeneste paa 8 Timer. Hvert Vagthold bestaar af 11 Mand nemligs 2 Udrykningskolonner og 1 af de nævnte overordnede Samaritter. Hver Udrykningskolonne bestaar ef 5 Mand nemlig: 1 Samarit Bom Fører, 1 uddannet Samarit og 3 Civilbeskyttelsesfolk. Til Dannelse af disse 3 Vagt­ hold medgaar saaledes ialt 33 Mand. 3 Mand fungerer som Telefonvagt, 1 paa hvert Vagthold. I Reserve staar 6 Mand. Naar Angretoet har fundet sted, afgiven der til Politiet Melding om de eventuelle Ødelæggelser, herunder om der er anvendt Sennepsgas, og Politiet giver da via Kommandocentralen (SanitetBohefen) fornødne Ordrer om Udrykningen, om dennes Størrelse og træffer, hvis der er Tale om Sep- nepsgas, de fornødne Forholdsregler. Beskyttelsesdragter anvendes, og der drages Omsorg for, at det gasinficerede Materiel ikke anvendes paany, in­ den det er renset. Til Sanitetsstationen knyttes følgende Ambulancer og andre Mo­ torkøretøjer* 1) Falcks 2 lukkede Ambulancer, som under normale Forhold er stationerede i Nørregade i Nykøbing F. 2) ZoneredningskorpsetB lukkede Ambulance som under normale Forhold er stationeret i Voldgade i Nykøbing F. Under Luftværnstilstand faar alle de nævnte Køretøjer Parke­ ringsplads i Byskolens Gaarri, hvo til der er særskilt Indkørsel og sær­ skilt Udkørsel. Paa Sanitetsstationen anbringes nedennævnte Materiel: Røde Kors Nykøbing F. Samaritterkolonne er i Besiddelse af 10 Baarer, 10 Bæreplaner og 20 Tæpper, som stilles til llaadighed for Sa­ nitet sstat ionen. Der bør 3) 4 Lastbiler som rekvireres hos Private. 4) 2 Personbiler, som rekvireres hos JJrivate.

yderligere tilvejebringes* 20 Baarer, 20 Bæreplaner, 10 Sæt Bæreseler, 5 Sæt Nedfiringsreb, 100 Tæp­ per, 42 elektriske Haandlygter (afskærmede), 5 Økser, 5 Nedstrygere, 5 Fuxsave, 5 Stiksave, 5 Fodfolkspader, 5 isolerede Tænger, 10 Skulderta­ sker hver med de nødvendigste Forbind sstoffer til første Hjælp heraf 4 i specielle gastætte Pakninger. Diverse Enkeltmandaforbindinger, 10 Felt­ flasker. Endvidere bør der fremskaffes: 12 Gasdragter og 42 Gasmasker ssmt yderligere 15 Gasmasker (disse sidste til Brug for Tilskadekomne, der findes i gasinfioeret Omraade), 6 Cirku­ lationsmasker«

XX«

Sorteringsstat ionen,. indrettes i døn nyopførte Skolebygning i Byakolen i Skolegede, idet der benyttes følgende Lokaler til nævnte Brug: 1) I Kælderetagens Vestibule: Modtagelse af tilskadekomne ved en fast Vagt bestaaende af 2 Samaritter. Sennepsgasforgiftede Personer raaa ikke bringes ind i Sorte­ ringsstationens Vestibule, men bør være frasorteret, inden B a a r e m e kommer indendørs. Sennepsgasramte med svarere Læsioner bør bringes direkte til den Afvaskningsanstalt, der indrettes pae Sygehuset. Alle indbragte gaar eller bæros til 2) Stneétagans Vestibule, hvor de indregistreres og forsynes med et Identitetskort. Den visiterende Læge, der er Chef for hele Sorteringestationen, undersøger med Bistand af 2 Samaritter hver enkelt Patient og bestem­ mer, om vedkommende er saa daarlig, at han skal direkte paa Sygehu­ set, eller ora han kan forbindes paa Sorterin^sanstalten og sendes hjem. De, der skal direkte til Sygehuset, trensporteres dertil af Sanitetsstationens Personale eventuelt efter først at have faaet en foreløbig Forbinding. De, der skal forbindes paa Sorteringsstationen, anbringes i: 3) Gymnastiksalen (10 x 15 m) som ligger i Stueétagen, og som ved Tæp­ peforhæng deles if’2 Afdelinger: 1 for Mrønd og 1 for Kvinder. I den­ ne Sal er der let Adgang til Vand, idet der er Indlagt en Vandhane. Arbejdet med at fo binde de Saarede udføres af 2 Læger med Bistand af 10 kvindelige Samaritter med særlig Uddannelse i Sygepleje. 4) I. det til Gymnastiksalen hørende Redskabsrum og i det til Ramme hø­ rende Omklædningsrum indrettes Depot for Stationens Forbindingsmate­ riel og Instrumenter, som ikke til Stadighed er i Brug* 5) I de 4 yi^aaaværeiser« som støder ud til Stueétagens Vestibule, ind­ rettes 4 Sygestuer, hvor der kan abringes svært tilskadekomne, som slet ikke kan taale yderligere Transport, 1 Stue for 4 Mænd og 1 Stue for 4 Kvinder. Endvidere 1 stue for 6 Mand og 1 Stue for 6 Kvin-

der. Arbejdet med at tilse disse Patienter udføres af de fornævnte 2 Lager og de fornævnte 10 kvindelige Semaritter. 6 ) I Effilderétagen findes et Skolekøkken, 1 Baderum med 16 Brusere, 1 Omklæd— ingsrum, 1 Toilet. I Stueétagen findes 1 Baderum med 4 Brusere. I Kælder- étagens Vestibule findes en Haandvask med 8 Vandhaner og i Stueétagens Vestibule 1 Haandvask med 5 Vandhaner.

Fortegnelse over SorteringBa&staltens fers 9 ne.lA Til Sorteringsanstalten knyttes*

1) 1 ledende Læge, der foretager Visitationen, og 2 Læger, der foi'binder de let Baarede og tillige har Tilsyn med de indlagte. De nævnte 3 Læger udpeges blandt Byens praktiserende Læger. Til at afløse dem udpeges an­ dre 3 Læger ligeledes blandt Byens praktiserende Læger. 2) 10 kvindelige Samaritter med særlig Uddannelse i Sygepleje. Til at aflø­ se dem yderligere 10 kvindelige Samaritter med samme Uddannelse. 3) til Kælderétagens Vestibule* 1 kvindelig og 1 mandlig Samarit. Til at af­ løse dem yderligere 2 Samaritter. 4) til Stueétagens Vestibule* 1 kvindelig og 1 mandlig Samarit. Til at af­ løse dem yderligere 2 Samaritter. 5) til Registreringen* 1 Kontorist og til Afløsning yderligere 1 kontorist. Reserve-Vand tilførsel _til Sorte.riflgegtatiQaen,, I Tilfælde af, at Vandtilførselen standses ved Beskadigelse af en Hovedledning eller selv«? Vandværket, maa Vandtilførsel eke ved Hjælp af Kommunens Vandvogne. Elektricitet oa Gas.. Hvis Elektricitet og Gas svigter, maa sortex'ingsanstalten kla­ re sig med Petroleumslamper og Primusapparater samt Flaakegasbeholdere og dertilhørende Gasapparater. Man bør anskaffe eller ved Aftale med herværende Pinnaer sikre sig Levering af*

15 Petroleumslamper (Plagermuslygter) 4 Primusapparat er 6 Plaskegasbeholdere og 6 dertilhørende Gasapparater. Leve- r inr heraf vil kunne sikres ved Aftale med Plaskegoskompagniet, Nykø­ bing P«

Sorterings atat ione ns Mø rkit 3 ftnia&». Mørklægningsmateriel maa anskaffes og opmagasineres i Bysko­

len.

Fortegnelse pye_r_de ,_Instrufflfinfoir^ Suturmateriale og enkelte.andre .Affekter, som bør anskaf fe 3_jtn_.Br ug. £ar sorteringsstationen ok opbevares dérl plomberede Kasserjl se vedlagte Fortegnelse Bilag I. Fortegnelse over SQrterlngaauatalterA^Qtekervare_r_. se vedlagte Fortegnelse Bilag II. Ifølge Aftale med Løve-Apoteket i Ny­ købing F. holder Apoteket disse Varer nedpakket i en Kasse paa Apoteket, saaledes at Apoteket straks kan levere dem i paakommende Tilfalde. III. Afvaskningsanstfclterne _£or_ggnnej? B-&a 3 fprg ift ed s Afvaskningsanstalt for Msønd indrettes i den private Badean­ stalt i nørregade. AfVaskningsrifetalt for Kvinder i den private Badean­ stalt i Jernbanegade. Personer, der har været udsat for Sennepsgaspaavirkning, kan smitte andre Personer med Sennepsgas. De maa derfor ikke føres til Sor­ teringsstationen, men direktør til Afvaskningsanstalten. Sennepsgasram­ te med sværere Læsioner bringes direkte til den Afvaskningsanstalt, der Afvaskningsanstalten indrettes i 2 skarpt ad skilt e^Aficlæd- ningsrum, hvor de afførte Klæder anbringes i lukkede Beholdere, indtil de sendes til Rensning. Derefter douches de paagældende med Klora

minopløsning og faar Sssbebad eller Af skylning i et Afvasknimtsrum. og først derefter faer de Adgang til den "rene" Del, hvor de i et Paaklæd- ningsrum iføres rene Klader, der mae holdes i Beredskab, og hvorfra de, hvis de alene er rarat af Sennepsgas og iøvrigt er uskadte, kan sendes hjem. Hvis de derimod er kvæstede eller f.Eks. foagenforgiftede føres de til Sygehuset. Til hver Afvaskningsanstalt knyttes 6 mandlige henholdsvis 6 kvindelige Samaritter.

-Materiel._ b aa ^voskninasanstal'terne. Til hver Afvaskningsanstalt anskaffes det paa vedlagte Bilag

III opførte Materiel.

\den

1/3 1940. Aage H. Jørgensen*

POLITIME^T6^** »

NYKøeiua p . sign*

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Made with FlippingBook - Online magazine maker