Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

Afskrift.

LUFTV&iNSPLAH FQxi KYKØBING F.KØBuTAD. Sanitetst-lenesten. De under Sanitetstjenesten hørende Foranstaltninger inddeles

saaledest I Z&K ilte

£ 1 1 Opsamling og Indbringen af 111 Rkadekomne indrettes

en Sanitetsstation.

II Indretning af: a * fcfirtqriffifSflanBfolt, hvor de tilskadekomne sorteres, saaledes at svæ­ rere saarede sendes til Sygehus, de let saarede forbindes og sendes hjem, de lungegasforgiftede (fo$genforgiftede) enten behandles paa Stedet, hvis deres Tilstand ikke tillader, at de sendes videre, el­ ler sendes til Sygehus.Svært saerede Patienter bør køres direkte til Sygehuset og ikke til 3orteringsstationen. Sorteringsanstaltens Op­ gave er at behandle de lettere saarede, saa at Sygehuset aflastes fo denne Opgave. b “ ffS^VBBlminflsanfjtalt, hvor sennepsgasf orgiftede Personer renses og derefter sendes hjem eller til yderligere Behandling paa Sygehus. III Paa Sygehi^et behandles de svarere tilskadekomne eller forgiftede. Leder af Sanitetstjenesten: Amtslf 9 gen (Telefon 42). aaflitetss-tøtiofl og Sorte rin, rastat ion, indrettes i henholdsvis den gamle og den ny Skolebygning i Skolegade, fiasfifvaskni^sanstalt for l^nd indrettes i Badeanstalten i Kørregade. aflsafvaskpi^aafietalt £or fcvlflder indretten i Badeanstalten i Jernbanegade. I. .Sanitet 3 stationen. banitetestationen faar Lokaler i Byskolen (den gamle Skolebyg­ ning) i Skolegade. Telefon Kr. 472 (i OverlarervæDr-elset). Til Sanitetsstationen knyttes følgende Personale: A. Rade Kors Hjikøbing P. Samaritterkolonne beataaende af Kolonneferer O.K. Obelitz, Roservekolonnefører Erik Simonsen og Hekretor Thuesen og 14 Mand ialt 17 Mand. B. 25 Mand af Civilbeskyttelsesmandskabet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker