Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

Leder af SanitetsstatIonen er Kolonnefører O.K. Obelitz (privat Telefon 174). Af det under A. og B. nævnte Mandskab ialt 42 Mand dennes 3 Vagthold hver med en Tjeneste paa 8 Timer. Hvert Vagthold bestaar af 11 Mand nemligs 2 Udrykningskolonner og 1 af de nævnte overordnede Samaritter. Hver Udrykningskolonne bestaar ef 5 Mand nemlig: 1 Samarit Bom Fører, 1 uddannet Samarit og 3 Civilbeskyttelsesfolk. Til Dannelse af disse 3 Vagt­ hold medgaar saaledes ialt 33 Mand. 3 Mand fungerer som Telefonvagt, 1 paa hvert Vagthold. I Reserve staar 6 Mand. Naar Angretoet har fundet sted, afgiven der til Politiet Melding om de eventuelle Ødelæggelser, herunder om der er anvendt Sennepsgas, og Politiet giver da via Kommandocentralen (SanitetBohefen) fornødne Ordrer om Udrykningen, om dennes Størrelse og træffer, hvis der er Tale om Sep- nepsgas, de fornødne Forholdsregler. Beskyttelsesdragter anvendes, og der drages Omsorg for, at det gasinficerede Materiel ikke anvendes paany, in­ den det er renset. Til Sanitetsstationen knyttes følgende Ambulancer og andre Mo­ torkøretøjer* 1) Falcks 2 lukkede Ambulancer, som under normale Forhold er stationerede i Nørregade i Nykøbing F. 2) ZoneredningskorpsetB lukkede Ambulance som under normale Forhold er stationeret i Voldgade i Nykøbing F. Under Luftværnstilstand faar alle de nævnte Køretøjer Parke­ ringsplads i Byskolens Gaarri, hvo til der er særskilt Indkørsel og sær­ skilt Udkørsel. Paa Sanitetsstationen anbringes nedennævnte Materiel: Røde Kors Nykøbing F. Samaritterkolonne er i Besiddelse af 10 Baarer, 10 Bæreplaner og 20 Tæpper, som stilles til llaadighed for Sa­ nitet sstat ionen. Der bør 3) 4 Lastbiler som rekvireres hos Private. 4) 2 Personbiler, som rekvireres hos JJrivate.

Made with FlippingBook - Online magazine maker