Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

XX«

Sorteringsstat ionen,. indrettes i døn nyopførte Skolebygning i Byakolen i Skolegede, idet der benyttes følgende Lokaler til nævnte Brug: 1) I Kælderetagens Vestibule: Modtagelse af tilskadekomne ved en fast Vagt bestaaende af 2 Samaritter. Sennepsgasforgiftede Personer raaa ikke bringes ind i Sorte­ ringsstationens Vestibule, men bør være frasorteret, inden B a a r e m e kommer indendørs. Sennepsgasramte med svarere Læsioner bør bringes direkte til den Afvaskningsanstalt, der indrettes pae Sygehuset. Alle indbragte gaar eller bæros til 2) Stneétagans Vestibule, hvor de indregistreres og forsynes med et Identitetskort. Den visiterende Læge, der er Chef for hele Sorteringestationen, undersøger med Bistand af 2 Samaritter hver enkelt Patient og bestem­ mer, om vedkommende er saa daarlig, at han skal direkte paa Sygehu­ set, eller ora han kan forbindes paa Sorterin^sanstalten og sendes hjem. De, der skal direkte til Sygehuset, trensporteres dertil af Sanitetsstationens Personale eventuelt efter først at have faaet en foreløbig Forbinding. De, der skal forbindes paa Sorteringsstationen, anbringes i: 3) Gymnastiksalen (10 x 15 m) som ligger i Stueétagen, og som ved Tæp­ peforhæng deles if’2 Afdelinger: 1 for Mrønd og 1 for Kvinder. I den­ ne Sal er der let Adgang til Vand, idet der er Indlagt en Vandhane. Arbejdet med at fo binde de Saarede udføres af 2 Læger med Bistand af 10 kvindelige Samaritter med særlig Uddannelse i Sygepleje. 4) I. det til Gymnastiksalen hørende Redskabsrum og i det til Ramme hø­ rende Omklædningsrum indrettes Depot for Stationens Forbindingsmate­ riel og Instrumenter, som ikke til Stadighed er i Brug* 5) I de 4 yi^aaaværeiser« som støder ud til Stueétagens Vestibule, ind­ rettes 4 Sygestuer, hvor der kan abringes svært tilskadekomne, som slet ikke kan taale yderligere Transport, 1 Stue for 4 Mænd og 1 Stue for 4 Kvinder. Endvidere 1 stue for 6 Mand og 1 Stue for 6 Kvin-

Made with FlippingBook - Online magazine maker