Nykøbing F. - Plan for sanitetstjeneste i Nykøbing F. 1940

15 Petroleumslamper (Plagermuslygter) 4 Primusapparat er 6 Plaskegasbeholdere og 6 dertilhørende Gasapparater. Leve- r inr heraf vil kunne sikres ved Aftale med Plaskegoskompagniet, Nykø­ bing P«

Sorterings atat ione ns Mø rkit 3 ftnia&». Mørklægningsmateriel maa anskaffes og opmagasineres i Bysko­

len.

Fortegnelse pye_r_de ,_Instrufflfinfoir^ Suturmateriale og enkelte.andre .Affekter, som bør anskaf fe 3_jtn_.Br ug. £ar sorteringsstationen ok opbevares dérl plomberede Kasserjl se vedlagte Fortegnelse Bilag I. Fortegnelse over SQrterlngaauatalterA^Qtekervare_r_. se vedlagte Fortegnelse Bilag II. Ifølge Aftale med Løve-Apoteket i Ny­ købing F. holder Apoteket disse Varer nedpakket i en Kasse paa Apoteket, saaledes at Apoteket straks kan levere dem i paakommende Tilfalde. III. Afvaskningsanstfclterne _£or_ggnnej? B-&a 3 fprg ift ed s Afvaskningsanstalt for Msønd indrettes i den private Badean­ stalt i nørregade. AfVaskningsrifetalt for Kvinder i den private Badean­ stalt i Jernbanegade. Personer, der har været udsat for Sennepsgaspaavirkning, kan smitte andre Personer med Sennepsgas. De maa derfor ikke føres til Sor­ teringsstationen, men direktør til Afvaskningsanstalten. Sennepsgasram­ te med sværere Læsioner bringes direkte til den Afvaskningsanstalt, der Afvaskningsanstalten indrettes i 2 skarpt ad skilt e^Aficlæd- ningsrum, hvor de afførte Klæder anbringes i lukkede Beholdere, indtil de sendes til Rensning. Derefter douches de paagældende med Klora

Made with FlippingBook - Online magazine maker