Terslev - Cirkulære om rationering 1941

t i '/

(i+ r

A - l o 2 Y

Handelsministeriets Cirkulærskrivelse a f 27. Maj 1941.

Cirkulærskrivelse til samtlige Kommunalbestyrelser. Med Henblik paa Tilrettelæggelsen af Udleveringen af Rationeringskort for den kommende Rationeringsperiode skal man henlede Opmærksomheden paa, at det er Tanken, at Udleveringen saavidt muligt skal finde Sted i Dagene fra Søndag den 22 . til Torsdag den 26. Juni 1941. Udleveringen vil omfatte Rationeringskort for 1 ) Sukker, Smør og Sæbe, 2 ) Brød Gryn og Kaffe (herunder The og Cacao), 3) Margarine samt 4 ) Smør- og Margarinerabat- mærker. Med Hensyn til Udlevering af Rationeringskort for Brød, Gryn og Kaffe bemærkes, at disse Kort — ligesom Brødkort for indeværende Kvartal — er delt i 2 Grupper: a. Rationeringskort for Personer, der den 1 . Juli 1941 er fyldt 6 Aar (d. v. s. født 1. Juli 1935 eller tidligere). Kortet indeholder Rationeringsmærker for Brød, Gryn og Kaffe (herunder The og Cacao) og b. Rationeringskort for Personer, der den 1 . Juli 1941 ikke er fyldt 6 Aar (d. v. s. født efter 1 . Juli 1935). Kortet indeholder kun Rationeringsmærker for Brød og Gryn. Specielt med Hensyn til Udlevering af Tillægskort for Brød og Gryn samt for Sæbe bemærkes, at der til Personer, der i indeværende Periode har faaet tildelt Tillægs- kort, for saa vidt der ikke vides at være indtruffet saadanne Ændringer i de paagældendes Forhold, at Tildeling af Tillægskort bør ophøre, uden fornyet Ansøgning mod Aflevering af de udleverede Taloner vil kunne udleveres et tilsvarende Antal nye Tillægskort for Juli Kvartal 1941. Udleveringen af Margarinemærker og Smør- og Margarinerabatmærker for den kommende Periode sker efter samme Regler som i indeværende Periode, hvorved dog bemærkes, at Statsskatten for Skatteaaret 1941—42 vil være at lægge til Grund ved Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvorvidt en Forbruger er berettiget til de nævnte Mærker. Med Hensyn til de nærmere Bestemmelser vedrørende Rationeringen vil der i Løbet af kort Tid tilgaa Kommunalbestyrelsen Underretning.

Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, den 27. Maj 1941.

H. Hendr i ks en .

K . Skat-Rørdam.

A/S J. H. SCHU LTZ KØBENHAVN

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker