Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Chemia. Szkoła ponadpodstawowa LJ 0137 1 500 zł Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 na - uczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy pro - gramowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowy - mi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne za - soby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodat - kowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzysta - niemwirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku. Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Fizyka. Szkoła ponadpodstawowa LJ 0138 1 500 zł Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 na - uczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy pro - gramowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatko - wymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasobymultimedialne, m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęciamakro, symulacje 2D i 3D, dodatko - we materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Uwaga: programy dostępne w sprzedaży w III kwar - tale 2021 roku Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Geografia. Szkoła ponadpodstawowa LJ 0139 1 500 zł Zawartość pudełka: licencja bezterminowa dla 3 na - uczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy pro - gramowej, zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatko - wymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasobymultimedialne, m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodat - kowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzysta - niemwirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: programy dostępne w sprzedaży w III kwartale 2021 roku

WIRTUALNE LABORATORIA

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze. Biologia szkoła ponadpodstawowa LJ 0136 1 500 zł licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów, 25 zagadnień z podstawy programowej, zakres pod - stawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakre - su podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego), atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). UWAGA: pro - gramy dostępne w sprzedaży od czerwca 2021 roku.

140

Made with FlippingBook Proposal Creator