Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

PROGRAMOWANIE

Umiem programować! PN 0060

kowe, przykłady. • uczymy w ruchu – podstawowymmiejscem nauki jest tzw. dywanik i grywielkowymiarowe, na których cała grupamoże się swobodnie poruszać. • ułatwiamy indywidualizację, przydzielanie zadań różnym uczniom i różnymzespołom, tak żebywszyscy uczniowie byli aktywni na każdych zajęciach i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości. • tablet czy komputer nie jest warunkiem nauki programowa- nia, rozpoczynamy naukę bez tych narzędzi oswajając jed- nocześnie uczniów z dotykową tablicąmultimedialną i matą interaktywną stanowiących możliwie naturalne i intuicyjne formy komunikacji z programem w otoczeniu klasy • Zestaw przeznaczony dla całej klasy 25 uczniów zawiera: 32 wielkowymiarowe kartony kwadratowe i 32 kartony prostokątne do budowania plansz, map i labiryntów na pod- łodze, 4 zestawy po • 64 kartony do pisania instrukcji, ćwiczenia interaktywne do wykorzystaniana tablicę interaktywną (budowanieplansz, pi- sanie i wykonywanie instrukcji), 32 scenariusze zabaw i zajęć, • 24 wzory kart pracy do kopiowania, 25 dyplomów, • 90 scenariuszy zajęć z poradnikiemmetodycznym, matę do budowania instrukcji i układania labiryntów(170x250 cm).”

Kiedy już będziemy umieli pisać instrukcje, zbu - dujemy na podłodze mapę i „napiszemy” jak przejść drogę pomiędzy zadanymi miejscami. Zabawimy się teżwpodchody używając instruk - cji umieszczonych w różnych miejscach samej mapy. Znajdziemy i opiszemy drogę przez sa - modzielnie zbudowany labirynt. • W jaki sposób dzieci będą pisać i wykonywać instrukcje? – to okazuje się najprostsze: do pisania użyjemy układanych wwierszach dużych kartoników z obrazkami, a wykonawcą poleceń będą same dzieci poruszające się na planszach zbu- dowanych z wielkowymiarowych kartonów stanowiących przeszkody i nagrody, bramy i otwierające je klucze. • Uczymy programowanie bez użycia komputera • Uczymy podstawowych umiejętności niezbędnych do pro- gramowania, a nie samego programowania w postaci tek- stowego kodu • wprowadzamy programowaniewdziałaniu–poprzez zaba- wę i ruch, bez teorii ani definicji • wspieramy samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie pro- blemów, pozwalamy uczyć się na błędach i uczyć się od siebie nawzajem • uczymy konkretnie – zarówno w zakresie języka jak i re- alizowania zadań w oparciu o konkretne, choćby nawet baj-

1 990 zł

Na 3 lata zajęć z programowania. Zestaw scenariuszy lekcji i różnorodnych pomo - cy dydaktycznych pozwalających wprowadzić dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej w świat pro - gramowania. Zestaw nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu. Scenariusze i materiały zostały opracowanew sposób ułatwiającywyko - rzystanie przez każdego z nauczycieli naucza - nia początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania informatycznego.Wszystko, cze - go będzie nam potrzeba, to podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich do wieku przykładach konkretnych. Uczymy w ruchu – na dywaniku i z grami wiel - kowymiarowe dla całej grupy Od czego zaczniemy? – od samego pojęcia kodowania, czyli umownego przedstawienia prostych czynności np. ruchów rak i nóg np. przy pomocy symboli kolorów. Przejdziemy do „pisania” instrukcji, czyli podziału czynności na proste elementy, w których potem poszukamy powtarzalnych cykli, czyli ciągów – zaczniemy od najprostszych – np. idąc na przemian stawia - my krok lewą i prawą nogą.

Umiem programować: Mata do układania labiryntów PN 0105

300 zł

• wym. 170 x 250 cm

141

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator