פרה-דוקס גליון 0.2

2017 מאי-יוני | ęĒ לקי שמאלנות ופאשי ē לול להכיל Ğ | ę הומוריסטיי ę ומרי ē מכיל | וייר Ģ מ ě ו ē ו יר ď

שער הניצחון ę מת ששת הימי ē יובל למל

ě י / תמי ברנשטיי Ď י Ď בנ ďď ו Ğ / ě / ליאו אטלמ ěĎ מוס אלנבו Ğ / ġ יל אלקב Ď ď / מיש / ניר מול ě / מושיק לי ě לר / בני לוי ď יק סנ ď אובה / ול ď איתמר ק ĪĢ ב / אורי פינק / יובל רובי ď נ ęĞ נ

1

Made with FlippingBook flipbook maker